Anda di halaman 1dari 1
Dec _HxOct Char {Dec Hy Oct Html Chr |Dec He Oct Himl Chrl Dec Hy Oct Him! Chr 0 0 000 MUL (mull) 32 20 040 «#92; Space| 64 40 100 «#64; B | 96 60 140 _ 1 1001 SoH (start of heading) 33 21oa1 #33: | es a1 ini e#65: A | a7 61 Lal 6897: 3 2 2 002 STX (start of text) 34 22 042 #247" | 65 42 102 c#667 B | 98 62 Laz c#937 D 9 9 009 ETX (end of text} 529 049 ges; ¢ | 6? 49 102 #87; c | 99 6a 149 c#99; © 4 4004 E0T (end of transmission) | 36 24 044 «#36; | 63 44 104 e687 D lion 64 Lag «#100; d 5 5 005 ENG (enquiry) 5725 vas #277 + | e945 105 c#697 E |1o1 os 145 c#io1; © 6 6 006 ACK (acknowledge) 38 26 046 #387 < | 70 46 105 «#70; F [loz 66 Las «#102; £ 7 7007 BEL (bell) 39.27 047 #29; | 71 47 107 G#71z G 103 67 147 G#103; 9 8 8010 BS (backspace) 4028 n50 #40; (| 72 48 110 G#72: H Jina 68 150 c#loa: h 9 9011 TAB (horizontal tab) aL 29 051 #4lz | | 73 49 111 6#737 T [105 69 151 c#105; 1 10 A012 LF (Mb line feed, new Line} 42 2a 052 c#42;* | 74 4a 112 #74; 7 |Log Ga 182 c#106; 3 Al BO13 Yr (vertical tab) 43 2B 053 #437 + | 75 45 113 c#752 K [107 6B 153 c#107; © az Cola rr (up rorm reed, new pagel] a4 2c 054 s#44;, | 75 ac iia sa76; 1 ios oc 184 s#108; 1 13 D OLS CR (carriage return) 45 2D 055 77 aD 115 «477; M |iog 6p 185 «#109; m 14 E016 $0 (shift out) 46 2E 056 78 4E 115 6478; M |iio 6E 186 «#110; n 5 Fo1y st (shite in} 47 2F 057 + | 99 ar 117 6479; 0 {iia 6F 187 e111; 0 16 10 020 DLE (data Link escape) 4830 060 #4870 | ag 50 120 «#807 P [liz 70 160 «#112; P 47 11 021 DCL (device control 1) 49 91061 #4971 | or Si 421 e#8i; a fia9 71 161 c#113; 18 12 022 DC2 (device control 2) 5032 062 #50; 2 | az 52 122 #822 R [lla 72 162 c#lla; x 19 13 023 DC3 (device control 3) 5133 063 c#517 3 | a3 59 123 c#837 5 [115 73 163 c#lLS? = 20 14 024 DC4 (device control 4) 52 34064 #524 | 84 54 124 c#84; T 11s 74 164 c#li6; © 21 15 025 WAK (negative acknowledge) | 53 35 065 6#53; 5 | 85 5§ 125 6485; U |117 75 Les «#117; u 22 16 026 Sv (synchronous idle) 5436 n66 #54: 5 | as Se 128 e#A6: V 118 76 166 e#l18: v 23 17.027 ETB (end of trans. block) | 55 37 067 «#55: 7 | 87 57 127 «487; U |119 77 Le? «#119; 0 24 10 030 CAN (cancel) 5690 070 #56; 9 | aa 50 190 e#88; x [120 70 170 e#iz0; 25 19 031 EN (end of mediua) 57.39.07 #577 9 | a9 Sg 131 G#89; ¥ J1z1 79 171 G#lZ1; ¥ 26 1A 032 SUB (substitute) 58 SA 072 G#387 90 Sk 132 68907 2 |iz2 7A 172 e#lzz: 27 1B 033 ESC (escape) 59 3B 073 #597; | 91 SE 133 c#917 [ [123 7B 173 «#1237 ( 26 1¢ 034 FS (Eile separator) 60 3c o7a c#e0; < © | 92 SC 13a c#927 \ fiza 7 174 a#lza; | 29 1D 035 GS (group separator) 61 3p 075 93 50 135 «693: ] |125 9p 175 «8125: } 30 1E 036 RS (record separator) 62 SE 076 94 SE 135 6494; * |126 7E 176 «#126; 51 IF 037 US (unit separator) 69 OF 077 95 SF 197 6495; _ |L27 7F 177 e#127; DEL Source: www.LookupTables.com