Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu SK


2. Tahun : 5 Bestari
3. Bilangan Murid : 20 orang
4. Tarikh : 27 September 2018
5. Hari : Khamis
6. Masa : 10:35 - 11:35 pagi
7. Tema : 9- Lestarikan Bumi Kita
8. Tajuk : Sungai Kita

9. Kemahiran Fokus: Kemahiran Menulis

10. Standard Kandungan


3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

11. Standard Pembelajaran


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis.

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Mencatat maksud rangkap-rangkap sajak Sungai Kita dengan tepat
ii. Mengeluarkan idea dalam bentuk ulasan tentang nilai dan pengajaran
yang dapat diperolehi daripada sajak yang dipelajari

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa: morfologi - kata nama, kata kerja, kata hubung
: sintaksis - jenis-jenis ayat, pembinaan ayat pancangan
 Kosa kata

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Ilmu: Pendikan Alam Sekitar, Ilmu Sains, Ilmu Geografi, Ilmu Sivik, Ilmu
Kesihatan
 Nilai Murni: Kasih sayang, kebersihan fizikal dan mental, kesyukuran,
semangat kemasyarakatan, rasional, bertanggungjawab.
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
 Kreativiti: Pergerakan kreatif – Imaginasi dan visualisasi

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan


Teknik)
 KB: Mengecam, menilai, menjana idea, mensintesis, menghubung kait.
 KP: Interpersonal, Kontekstual, Naturalis, Konstruktivisme
 BCB:Mengumpul maklumat dan memproses maklumat berdasarkan
bahan rangsangan (sajak), bacaan imbasan
 Pembelajaran Kontekstual: Menghubung kait amalan nilai murni dalam
kehidupan seharian

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Komputer riba 1
2 Projektor LCD 1
3 Video “Pencemaran Sungai” 1
4 Slaid: Sajak Sungai Kita 1

17. Pengetahuan Sedia Ada


i. Murid biasa mendengar sajak.

Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Isi Pelajaran
Masa Pembelajaran
Set Induksi  Audio bunyi  Murid menonton FASA
(5 minit) sungai mengalir. video sungai kita. PERSEDIAAN
 Menghubungkaita
n PSA dengan
 Murid dan guru  Murid memberi pengalaman
bersoal jawab reaksi dan refleksi baharu.
tentang audio berdasarkan audio  Menyediakan
tersebut. dengan bimbingan minda murid untuk
guru. aktiviti dan
tugasan akan
Contoh: datang.
-Bilakah kali  Murid didorong
terakhir kamu untuk EMK
pergi ke sungai. mengaitkannya Ilmu:
-Bagaimanakah Pendidikan Alam
dengan mata
Sekitar, Geografi,
pengalaman kamu pelajaran hari ini. Sains, Sivik, Ilmu
ketika berada di bahasa.
sungai?
Nilai:
Kasih sayang,
kebersihan fizikal
 Pendedahan dan mental,
awal mengenai kesyukuran,
sajak “Sungai semangat
Kita”. kemasyarakatan,
rasional.

BBM
Video sungai.

KB
Menghubung kait,
mengecam, menilai
dan menjana idea.
Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Isi Pelajaran
Masa Pembelajaran
Pembelajaran
Kontekstual
(TB: 8.
Menggunakan
pengetahuan lepas
ke situasi baharu)
Langkah 1  Pendedahan  Murid memerhati FASA IMAGINASI
(10 minit) awal kepada bait-bait sajak yang  Meransang idea
secara langsung
tajuk „Sungai dipaparkan melalui dengan bahan
Kita‟. slaid. (Sajak).
  Membangunkan
 Bacaan Imbasan asas pengalaman
 Bahan Bacaan:  Murid membaca bagi sesuatu
konsep.
Sajak Sungai Kita sajak dengan  Menkonstruk idea
bimbingan guru baharu.
 Murid memahami menggunakan
bahan sastera lenggok sajak yang EMK
yang dibaca. tepat. Ilmu:
. Pendidikan Alam
Sekitar, Geografi,
 Murid membaca Sains, Sivik, Ilmu
rangkap demi bahasa.
rangkap mengikut
kumpulan iaitu satu Nilai:
kumpulan satu Kasih sayang,
kebersihan fizikal
rangkap. dan mental,
kesyukuran,
 Murid seterusnya semangat
dipilih secara rawak kemasyarakatan,
untuk membaca rasional.
keseluruhan sajak. Nilai Murni
 Hormat-
 Murid diarahkan menghormati,
untuk membaca prihatin
keseluruhan sajak
secara beramai- BBM
ramai. Slaid Sungai Kita

Teknik
 Murid perlu  Latih Tubi
menghayati sajak
yang dibaca. KP
 Interpersonal
 Verbal linguistik
 Naturalis

Pembelajaran
Kontekstual
 Menghubung kait
sajak dengan
pengalaman lalu.
Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Isi Pelajaran
Masa Pembelajaran
.
Langkah 2  Mencatat maksud  Murid diarahkan FASA
(15 minit) PERKEMBANGAN
sajak untuk melakukan
Murid menggunakan
tugasan mengikut kreativiti dan
 Murid diarahkan kumpulan yang telah mencambah idea
untuk sama-sama ditetapkan.
memikirkan dan EMK
Bahasa:
mencatat maksud  Murid diarahkan Mencatat maksud
sajak untuk untuk menulis sajak dengan
rangkap-rangkap maksud menggunakan
tertentu. berdasarkan sajak bahasa yang betul.
sungai kita mengikut
Nilai Murni:
kefahaman masing- Hormat-
masing. menghormati,
berdisiplin,
 Murid bebas bekerjasama.
berbincang bersama
ahli kumpulan.
KBAT/KBKK:
 Wakil kumpulan Membaca dan
akan membacakan memahami sajak
semula dan melibatkan proses
kognitif.
mencatat maksud
sajak di papan putih Teknik
untuk dibincangkan  Permainan
bersama. Bahasa

KP
 Interpersonal
 Verbal Linguistik
Langkah 3  Permainan  Murid memberi FASA TINDAKAN
( 25 minit) bahasa “Decision perhatian kepada  Menyelesaikan
tugasan.
Roulette” guru.  Mempersembahk
an hasil tugasan
- Tayangan  Murid diterangkan dalam pelbagai
soalan di tentang cara bentuk.
slaid. melaksanakan  Membuat refleksi
tentang
- Murid yang permainan “decision pembelajaran
dipilih ialah roulette” dan kefahaman
murid yang serta kemahiran
dipaparkan di - Guru baharu.
slaid memaparkan
berdasarkan soalan daripada EMK
permainan slaid Bahasa:
“decision - Guru akan  Murid
roulete. memutarkan menggunakan
roda keputusan bahasa yang
sesuai dengan
di slaid
Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Isi Pelajaran
Masa Pembelajaran
sebutan dan
intonasi yang
betul.
.
Contoh soalan
Kreativiti dan
1. Inovasi:
1. Mengapakah kita Murid menunjukkan
harus menghargai perbuatan untuk
frasa kerja yang
alam sekitar? diberi.
2. Bagaimanakah
cara untuk
mengelakkan
pencemaran sungai?
3. Kenapakah kita
perlu menjaga
kebersihan sungai?
4. Apakah contoh
sikap yang
mementingkan diri
sendiri?
5. Bagaimanakah
cara bekerjasama
dalam mengekalkan
keindahan sungai.

Pengayaan Aktiviti 1
Menulis Ulasan:  Secara individu
Murid menulis ulasan murid perlu menulis
mengenai nilai dan tentang nilai dan
pengajaran daripada pengajaran yang
keseluruhan sajak. diperolehi daripada
sajak yang
dipelajari.

 Murid perlu menulis


dengan tatabahasa
yang tepat dan
bahasa yang
gramatis.
Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Isi Pelajaran
Masa Pembelajaran
Pemulihan Aktiviti 2
Latihan merumus  Murid secara
melalui aktiviti individu menyatakan
menulis dalam tentang perkara
bentuk jadual. yang boleh dibuat
dan perkara yang
tidak boleh dibuat
ketika di sungai.

 Murid menyatakan
sebab berdasarkan
kenyataan yang
diberikan.
Penutup Kognitif  Murid menyatakan BBB
(3 minit)  Menceritakan kesan secara  Projektor LCD
tentang kesan- ringkas mengenai  Skrin
kesan tidak akibat tidak
memelihara memelihara sungai. KB
sungai.  Merumus
 Guru memberikan
Sosial pujian dan galakan Nilai
 Memupuk atas sikap murid  Hormat-
semangat yang positif. menghormati
kerjasama antara
ahli kelas untuk KP
memelihara alam  Verbal
sekitar linguistik
 Intrapersonal
18. Refleksi

19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia


LAMPIRAN : Tayangan Slaid yang digunakan