Anda di halaman 1dari 28

SEJARAH

PERUNDANGAN ISLAM
‫تاريخ التشريع السلمى‬

Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni


IKATAN MUSLIMIN MALAYSIA (ISMA)
OBJEKTIF PEMBENTANGAN
 Mengenali fasa-fasa perkembangan syariat
 Mengetahui kedudukan al-Quran dan Sunnah sebagai sumber
asas di dalam syariat
 Melihat kemampuan syariat Islam berhadapan dengan segala
perkembangan yang berlaku
FASA-FASA
PERKEMBANGAN PERUNDANGAN
ISLAM
FASA-FASA PERKEMBANGAN PERUNDANGAN
ISLAM
FASA TAHUN CATATAN

Fasa Zaman kenabian Penurunan wahyu Nubuwwah


Nubuwwah 11 H / 634 M
Fasa 11 H – 41 H 4 Khulafa’ Rasyidin Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin 41 H / 661 M
Fasa 41 H – 100 H Hingga zaman kelemahan Bani
Perkembangan Fiqh Umayyah Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa 100 H – 350 H Zaman kegemilangan
Kemunculan Mazhab

Fasa 350 H – 656 H Rumusan


Kelesuan Ijtihad Bani Abbasiah

Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir 656 H - sekarang

756 H / 1517 M
Othmaniah

1924 M
FASA PERTAMA (PERISTIWA HIRA’ – 11 H)
FASA

Fasa Zaman Mekah (13 tahun): Nubuwwah


Nubuwwah 1. Penekanan awal pada isu akidah 11 H / 634 M
Fasa 2. Tidak banyak ayat-ayat hukum diturunkan Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin Zaman Madinah (10 tahun): 41 H / 661 M
Fasa 1. Masyarakat dan negara; unsur baru
Perkembangan Fiqh 2. Tasyri’ terhadap segala sudut kehidupan Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa Kaedah Pensyariatan:
Kemunculan Mazhab 1. Hukum turun berkenaan peristiwa @ soalan
2. Hukum turun tanpa peristiwa
Ciri-ciri Pensyariatan:
Fasa 1. Beransur-ansur
Kelesuan Ijtihad 2. Tidak memberatkan Bani Abbasiah
3. Nasakh (membatalkan hukum tertentu)
Ijtihad di zaman ini: Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir 1. Ijtihad Nabi s.a.w.
2. Ijtihad sahabat r.a.
Kepentingan Fasa Ini: 756 H / 1517 M
1. Penyempurnaan dua sumber hukum Othmaniah

1924 M
FASA KEDUA (11 H – 41 H)
FASA

Fasa Suasana Baru: Nubuwwah


Nubuwwah 1. Berlaku perubahan dalam struktur masyarakat Islam 11 H / 634 M
Fasa 2. Timbul masalah-masalah baru Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin Cara Menyelesaikan Masalah Baru: 41 H / 661 M
Fasa 1. Ijtihad jama’ie di zaman Abu Bakar dan Omar r.a.
Perkembangan Fiqh 2. Dua aliran; madrasah hadis dan madrasah ar-ra’yu Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa 3. Mencari ‘illah’ dan melihat ‘maslahat’
Kemunculan Mazhab Mujtahid di kalangan sahabat r.a.
1. Berjumlah 130 orang sahaja
2. 7 Fuqaha’ Sahabat: Omar, Ali, Aisyah, Zaid b Thabit,
Fasa Abdullah b Mas’ud, Ibn Abbas dan Ibn Omar r.a.
Kelesuan Ijtihad Khilaf di zaman ini: Bani Abbasiah
1. Tidak banyak
2. Punca khilaf di zaman ini: Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir - Hadis yang tidak terkumpul pada semua orang
- Perselisihan tentang darjat kesahihan hadis
- Perselisihan di dalam perkara yang tiada nas 756 H / 1517 M
Pencapaian di zaman ini: Othmaniah
1. Pengumpulan al-Quran sehingga ke Mushaf Osmani
1924 M
2. Permulaan idea pengumpulan hadis di zaman Omar r.a.
FASA KETIGA (41 H – 100 H)
FASA

Fasa Suasana Baru: Nubuwwah


Nubuwwah 1. Perluasan fiqh dan banyak khilaf 11 H / 634 M
Fasa 2. Periwayatan hadis banyak berlaku Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin 3. Muncul Madrasah ahlul Hadis dan Madrasah ahlu ar-Ra’yu 41 H / 661 M
Fasa Punca khilaf di zaman ini:
Perkembangan Fiqh 1. Tiada lagi ijtihad jamaie (tiada lagi ijma’) Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa 2. Perbezaan tahap kemampuan di antara ulama’
Kemunculan Mazhab 3. Perbezaan di antara negara-negara Islam
Periwayatan hadis:
1. Ulama’ banyak istinbat hukum dari hadis
Fasa 2. Mula muncul hadis-hadis palsu
Kelesuan Ijtihad Madrasah ahlul Hadis dan Madrasah ahlu ar-Ra’yu: Bani Abbasiah
1. Perbezaan dari penggunaan ar-ra’yu
2. Pendekatan di dalam mengandaikan masalah-masalah baru Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir 7 Fuqaha’ Tabi’en: Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair,
al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abd Rahman,
Abdullah Abdullah Atbah, Sulaiman Yasar, Kharijiah b. Zaid 756 H / 1517 M
Pencapaian di zaman ini: Othmaniah
1. Idea pengumpulan hadis di zaman Omar bin Abdul Aziz
1924 M
2. Pengembangan madrasah ahlu ar-ra’yu
FASA KEEMPAT (100 H – 350 H)
FASA

Fasa Zaman kegemilangan Fiqh Islami: Nubuwwah


Nubuwwah 1. Khulafa Abbasiah memberikan ruang kepada ulama’ 11 H / 634 M
Fasa 2. Keluasan khilafah Islam dari China ke Sepanyol Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin 3. Kemunculan cerdik pandai Islam 41 H / 661 M
Fasa 4. Pengumpulan hadis dan ilmu jarh wa ta’dil
Perkembangan Fiqh Kemunculan mazhab-mazhab: Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa 1. Mazhab Abu Hanifah (80-150 H)
Kemunculan Mazhab 2. Mazhab Malik (93-179 H)
3. Mazhab Syafie (150-204 H)
4. Mazhab Ahmad bin Hanbal (164-241 H)
Fasa 5. Mazhab Zaid bin Ali (80-122 H)
Kelesuan Ijtihad 6. Mazhab Ja’far as-Sodiq (80-148 H) Bani Abbasiah
Mazhab yang pupus:
1. Mazhab Auzaie (88-157 H) Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir 2. Mazhab Sufyan ath-Thauri (97-161 H)
3. Mazhab al-Laith bin Saad (meninggal dunia 175 H)
4. Mazhab Daud az-Zohiri (200-270 H) 756 H / 1517 M
5. Mazhab Ibn Jarir at-Tobari (meninggal dunia 310 H) Othmaniah
Pencapaian di zaman ini:
1924 M
1. Pembukuan kaedah usuliah
FASA KELIMA (350 H – 656 H)
FASA

Fasa Kecenderungan ulama’ kepada taqlid: Nubuwwah


Nubuwwah 1. Kelemahan Khilafah Abbasiah 11 H / 634 M
Fasa 2. Pembukuan mazhab dalam bentuk yang sempurna Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin 3. Ulama’ Islam kurang yakin dengan kebolehan mereka 41 H / 661 M
Fasa Usaha ulama’ di zaman ini:
Perkembangan Fiqh 1. Mencari illah bagi hukum-hukum furu’ di dalam mazhab Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa 2. Merumuskan kaedah istinbat Imam mazhab
Kemunculan Mazhab 3. Tarjih di antara pendapat-pendapat Imam mazhab
4. Menyusun fiqh mazhab

Fasa
Kelesuan Ijtihad Bani Abbasiah

Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir

756 H / 1517 M
Othmaniah

1924 M
FASA KEENAM (656 H – HARI INI)
FASA

Fasa Kemunculan ulama’ penentang taqlid: Nubuwwah


Nubuwwah 1. Ibnu Taimiah, Ibnu Qayyim, Syaukani dll 11 H / 634 M
Fasa Kemunculan Matan, Syarah dan Hawasyi: Khulafa Rasyidin
Khulafa’ Rasyidin 1.Matan 41 H / 661 M
Fasa 2. Syarah
Perkembangan Fiqh 3. Hawasyi Bani Umayyah
132 H / 749 M
Fasa Kemunculan kitab fatwa:
Kemunculan Mazhab 1. Fatwa Ibnu Taimiah, Fatwa Bazaziah, Fatwa Hindiah
Penggubalan undang-undang dari hukum fiqh:
1. Bermula pada akhir kurun ke 13 oleh Daulah Othmaniah
Fasa - Majalah al-Ahkam al-Adliah (berasaskan fiqh Hanafi) –
Kelesuan Ijtihad 1869-1876 M Bani Abbasiah
- Hanya melibatkan hukum muamalat
2. Diikuti oleh Mesir, Tunisia, Iraq, Syria dan Jordan Kejatuhan Baghdad
Fasa Terakhir

756 H / 1517 M
Othmaniah

1924 M
MADRASAH AHLI AR-RA’YU
&
MADRASAH AHLI AL-HADIS
SEJARAH KEMUNCULAN
 Sesudah kewafatan Rasulullah s.a.w., para fuqaha’ di kalangan
sahabat r.a. bertebaran di negara-negara Islam.
 Ibnu Abbas r.a. menetap di Mekah dan mempunyai murid-muridnya
yang tersendiri.
 Abdullah bin Omar r.a. menetap di Madinah dan membentuk
madrasahnya dan anak-anak muridnya.
 Ibnu Mas’ud r.a. tinggal menetap di Kufah dan mempunyai murid-
muridnya sendiri. Setiap mereka mempunyai pendekatan yang tersendiri
di dalam ijtihad dan istinbat hukum.
SEJARAH KEMUNCULAN
 Fuqaha’ dua tanah haram, Mekah dan Madinah lebih berpegang
kepada hadis dan jarang melihat kepada maqasid (rahsia dan
maslahat hukum di sebalik zahir nas) berbeza dengan fuqaha’
Iraq yang lebih melihat kepada maqasid.
 Pendekatan ini mungkin disebabkan:
 tidak banyak masalah baru yang timbul di dua tanah haram
berbanding Iraq, bumi baru yang dibuka oleh orang Islam dengan
majoriti masyarakatnya adalah orang-orang yang baru memeluk
Islam, menjadikan mereka mengambil pendekatan sedemikian.
 Banyak hadis terkumpul di Madinah dan bukannya Kufah kerana para
sahabat r.a. berkumpul di sana
SEJARAH KEMUNCULAN
 Dari situ muncullah madrasah ahl al-hadis yang dipelopori oleh
fuqaha’ dua tanah haram dan madrasah ahli ar-ra’yu
 Selepas itu di zaman tabi’ien, muncul beberapa orang fuqaha’.
Di antara mereka adalah Said bin al-Musayyib di Madinah, Ato’
bin Rabah di Mekah, al-Nakhaie dan as-Sya’bi di Kufah, Hasan
al-Basri di Basrah, Makhul di Syam dan Towus bin Kaisan di
Yaman. Setiap mereka dipengaruhi pendekatan fuqaha’ di
kalangan sahabat r.a. di tempat masing-masing. Said bin al-
Musayyib misalnya lebih cenderung kepada fuqaha’ dua tanah
haram. Manakala al-Nakhaie lebih cenderung kepada aliran
ijtihad dan istinbat Abdullah bin Mas’ud di Iraq.
SEJARAH KEMUNCULAN
 Fuqaha’ di zaman seterusnya pula membentuk ranting-ranting
aliran fiqh dan mengembangkannya dari keadaannya di zaman
sebelumnya. Lahirlah fuqaha’ di negara-negara Islam dalam
bentuk yang lebih luas seperti al-Laith bin Saad di Mesir, al-
Auza’ie di Syam, Imam Malik dan Ibnu al-Majisyun di Madinah,
Ibnu Juraih di Mekah, Abu Hanifah, Sufyan al-Thauri, Ibnu Abi
Laili di Kufah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafie.
SEJARAH KEMUNCULAN
Madrasah ahli al-hadis Madrasah ahli ar-ra’yu

Abdullah bin Omar Abdullah bin Mas’ud

Said bin Musayyib (94 H) Ibrahim an-Nakh’ie (96 H)

Hammad bin Abu Sulaiman

Ahmad bin Hanbal Abu Hanifah


ADAKAH MADRASAH AHLI AR-RA’YU JAHIL
HADIS?
 Sememangnya terdapat satu syubhat yang ditimbulkan kepada
aliran madrasah ar-ra’yu ini. Di antaranya adalah syubhat yang
dilemparkan kepada Imam Abu Hanifah yang dikatakan hanya
meriwayatkan hadis sebanyak 17 hadis sahaja dan Imam Malik
yang dikatakan hanya meriwayatkan hadis sebanyak lebih kurang
300 hadis sahaja di dalam Muwatto’. Mereka membandingkannya
dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan di dalam
Musnad sebanyak 30,000 hadis.
ADAKAH MADRASAH AHLI AR-RA’YU JAHIL
HADIS?
 Dakwaan kelemahan Imam Abu Hanifah dan imam-imam lain di
dalam ilmu hadis bukanlah dakwaan yang tepat. Apa yang
mereka katakan adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu
Khaldun di dalam Mukadimahnya. Riwayat itu kemudian
disangkal sendiri oleh Ibnu Khaldun.
 “Imam Abu Hanifah tidak banyak meriwayatkan hadis kerana beliau
ketat di dalam syarat riwayat dan tahammul. Beliau juga akan
mentadhiefkan hadis apabila ianya bertentangan dengan akal secara
qat’ie. Dengan itu beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Bukan
kerana beliau sengaja tidak meriwayatkan hadis. Jauh sekali dari
beliau melakukan demikian. Di antara bukti bahawa beliau adalah di
antara mujtahid agung di dalam ilmu hadis adalah ulama’-ulama’
hadis bersandar kepada mazhabnya.” (Ibnu Khaldun)
ADAKAH MADRASAH AHLI AR-RA’YU JAHIL
HADIS?
 Begitu juga jika sekiranya kita menyelusuri susur galur madrasah ar-ra’yu ini
kita akan mendapati bahawa ianya lahir dari ulama’-ulama’ hadis juga.
 Ketika Abdullah bin Mas’ud r.a. mengasaskan aliran ini di Kufah, menetap di
Kufah  bersama-sama dengan beliau beberapa orang sahabat r.a. yang lain
seperti Saad bin Abi Waqqas r.a., Huzaifah r.a., Ammar r.a., Salman r.a. dan
Abu Musa al-Asyari r.a. Bahkan ketika Saidina Ali r.a. berpindah ke Kufah,
beliau gembira melihat keadaan Kufah yang dipenuhi oleh fuqaha’.
 Generasi selepas itu adalah generasi yang menghimpunkan di antara aliran
fuqaha’ Kufah dan aliran madrasah an-nas dari Abdullah bin Abbas r.a. di
Mekah. Di antaranya adalah Said bin Jubair.
 Daripada generasi inilah Ibrahim bin Yazid al-Nakhie, seorang tabi’ien
menuntut ilmu. Beliau adalah seorang ulama’ hadis yang dikatakan oleh al-
A’masy, seorang ulama’ hadis: “Setiap hadis yang aku bentangkan kepaa Ibrahim
aku akan dapati pada beliau sesuatu ilmu.” Al-Nakhie juga pernah berkata: “Tidak
akan betul pendapat tanpa hadis dan tidak akan betul hadis tanpa pendapat.”
PENGENALAN
IMAM-IMAM MAZHAB
IMAM ABU HANIFAH
 Namanya Nukman bin Thabit
 Keturunan Farsi
 Lahir 80H di Kufah dan meninggal dunia pada 150H di Baghdad
 Asalnya seorang peniaga dan kemudian menjadi ulama’
 Banyak terkesan dengan gurunya, Hammad bin Abu Sulaiman
 Mazhab Hanafi bermula dalam bentuk mazhab jama’ie:
 Perbincangan masalah bersama anak-anak murid
 Hasil perbincangan akan dicatitkan
 Kaedah istinbat mazhab Hanafi ditulis oleh anak-anak muridnya
 Kaedah istinbat Abu Hanifah:
 Al-Quran  Sunnah  Kata-kata Sahabat  Ijtihad (qias, istihsan
dan uruf)
IMAM ABU HANIFAH
 Anak-anak murid Abu Hanifah:
 Abu Yusof (113 H – 183 H)
 Nama asalnya Ya’kob bin Ibrahim al-Ansori
 Ulama’ pertama menulis kitab berdasarkan mazhab Hanafi

 Menjadi qadhi di zaman al-Mahdi, al-Hadi dan ar-Rasyid

 Menghimpunkan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki (pernah menjadi anak

murid Imam Malik)


 Penulis kitab al-Kharaj

 Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani (132 H – 189 H)


 Berguru kepada Imam Abu Hanifah  Imam Abu Yusof  Imam Malik 
Imam Syafie
 Pengarang kitab-kitab rujukan utama mazhab Hanafi (al-Mabsut, az-Ziadat,

al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ as-Soghir, as-Sair al-Kabir, as-Sair al-Soghir)


 Zafar bin Huzail
 Al-Hasan bin Ziyad al-Lu’lu’i
IMAM MALIK BIN ANAS
 Namanya Malik bin Anas al-Asbahi (qabilah Yaman)
 Lahir pada 93 H dan meninggal dunia pada 179 H di Madinah

 Terkesan dengan ulama’ Madinah dan menguasai Fiqh Madinah

 Mula mengajar di Masjid Nabawi setelah mendapat pengiktirafan


daripada 70 orang ulama’ Madinah. Kemudian berpindah mengajar di
rumahnya setelah terkena ‘sulusul bul’
 Kisah menarik dengan Harun ar-Rasyid dan kedua anaknya

 Menggunakan kaedah pembentangan tanpa perbincangan

 Tidak akan menjawab kes yang belum berlaku

 Kaedah istinbat Imam Malik:


 Al-Quran  Sunnah  Ijma’  Amal Penduduk Madinah (lebih utama dari
hadis ahad)  Qias  Pendapat sahabat  Masoleh mursalah (ciri utama
Mazhab Maliki)  Uruf  Sad zari’ah  Istihsan  Istishab
IMAM MALIK BIN ANAS
 Anak-anak murid Imam Malik:
 Abdullah bin Wahab (197 H)
 Mesir dan Maghribi
 Abdul Rahman bin al-Qasim (192 H)
 Yang paling banyak mengarang kitab mazhab Maliki
 Asyhab bin Abdul Aziz al-Qisi (193 H)
 Andalus
 Pembukuan mazhab Maliki
 Muwato’ (karangan Imam Malik)
 Al-Mudawwanah (karangan anak-anak muridnya)
IMAM SYAFIE
 Namanya Muhammad bin Idris
 Bercantum nasab dengan Rasulullah s.a.w. pada Abd Manaf

 Lahir 150H di Ghaza dan meninggal dunia pada 204H di Mesir

 Perjalanan menuntut ilmu:


 Mekah (Muslim bin Khalid, Mufti Mekah)  Madinah (Malik)  Yaman
(Omar ibn Abi Salmah dan Yahya bin Hasan – murid Auzaie dan Laith) 
Baghdad (dituduh menentang Abbasiah, Syaibani)  Mekah (9 tahun) 
Baghdad (2 tahun)  Mekah  Baghdad  Mesir (200 – 204 H)
 Diberikan keizinan berfatwa oleh Mufti Mekah ketika berusia 15 tahun
 Kaedah istinbat Imam Syafie:
 Al-Quran  Sunnah (menerima hadis ahad tanpa syarat syuhrah dan menolak
hadis mursal kecuali mursal kibar tabi’en  Kata-kata sahabat (utamakan
Khulafa Rasyidin)  Qias
 Menolak istihsan, masoleh mursalah dan amal penduduk Madinah
IMAM SYAFIE
 Anak-anak murid Imam Syafie:
 Iraq:
 Al-Hasan bin Muhammad az-Za’farani (260 H)
 Abu Ali Husain bin Ali al-Karabisi (245 H)

 Mesir:
 Ismail bin Yahya al-Muzni (264 H)
 Pembukuan mazhab Syafie:
 Ar-Risalah (kitab pertama membincangkan tentang Usul Fiqh)
 Al-Umm
IMAM AHMAD BIN HANBAL
 Ahmad bin Hanbal as-Syaibani
 Lahir pada 164 H dan meninggal dunia pada 241 H di Baghdad
 Pernah menuntut di Mekah, Madinah, Syam,Yaman dan Baghdad
(Syafie)
 “Aku meninggalkan Baghdad dan tidak ada orang yang aku tinggalkan lebih
afdhal, lebih alim dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal.”
 Ulama’ hadis dan mengarang Musnad (lebih 40,000 hadis)
 Kisah dengan Khalifah al-Ma’mun di dalam peristiwa ‘Al-Quran
sebagai makhluk’
 Usul istinbat Ahmad bin Hanbal:
 Al-Quran dan Sunnah (tidak akan melihat yang lain jika ada nas seumpama
Syafie)  Pendapat sahabat  Hadis mursal dan hadis dhaief  Qiyas
 Menolak untuk menjawab perkara yang belum berlaku (fiqh taqdiri)
IMAM AHMAD BIN HANBAL
 Pembukuan mazhab Hanbali:
 Tidak suka fatwanya dicatat
 Ahmad bin Muhammad bin Harun mengumpulkan fatwanya dan
menulis al-Jami’
 Al-Marwazi (275 H) dan Abu al-Qasim al-Kharqi (324 H) pengarang
kitab Mukhtasar al-Kharqi kemudian disyarah oleh Ibnu Qudamah di
dalam kitab al-Mughni
 Disebarkan seterusnya oleh Imam Ibnu Taimiah dan Imam Ibnu
Qayyim
 Kemunculan Muhammad bin Abd Wahab (1206 H) menjadikan
mazhab Hanbali sebagai mazhab rasmi Saudi