Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4
Bilangan Murid : 9 orang ( 8 lelaki ) ( 1 perempuan )
Tarikh : 2 Ogos 2018
Hari : Khamis
Masa : 10.30 pagi – 11.30 pagi
Tema : Tema 8 : Celik Sains,Teknologi dan Inovasi.
Tajuk : Unit 24 : Reka Cipta Lestari : Ampaian Inovatif

Kemahiran Fokus : Aspek Seni Bahasa

Standard kandungan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

Standard Pembelajaran
4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai
dalam lakonan.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

i. Mengujarkan sekurang-kurangnya dua dialog yang mengandungi diksi dengan betul


mengikut konteks.
ii. melakonkan aksi yang sesuai berdasarkan dialog yang diujar.

Sistem Bahasa
 Aspek seni bahasa
 Sebutan dan intonasi
 Kosa Kata
Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)
 Ilmu : Kreativiti dan inovasi, TMK
 Nilai Murni : Kerjasama, hormat menghormati, berdikari

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB : Menghubung kait, mereka cipta
 KP : Verbal linguistik, interpersonal,
 Pembelajaran konstruktivisme

Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah

1 Komputer riba 1

2 LCD 1

4 Pembesar suara 1

5 Lembaran Kerja 9

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid membelajari mengenai reka cipta lestari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum
ini.
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
PENGURUSAN  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang
BILIK DARJAH  Persediaan murid untuk bersih dan mereka sesuai
(2 minit) belajar bersedia untuk belajar

Menonton video tentang BBM


Video tentang ampaian amapaian kreatif Komputer riba
kreatif Pembesar suara
1. Guru meminta murid
menonton video tentang Video:
ampaian kreatif. https://www.yout
2. Guru mengemukakan ube.com/watch?
beberapa soalan v=KSnDwBS7_
mengenai video tersebut. GE

Contoh soalah :
3. Murid dipilih secara rawak
1. Apakah anda faham
untuk menjawab soalan TMK
FASA melalui video ini ?
guru. KB
PERSEDIAAN 2. Adakah di rumah
4. Guru mengaitkan gambar Menghubung kait
(5 minit) anda ada ampaian?
dengan isi pelajaran. KP
3. Apakah kegunaan
Audio Lingual
ampaian ?
Muzik
Jangkaan Jawapan:
1. Ampaian
Teknik
2. Melindungi pakaian
Soal Jawab
3. Ampaian inovatif

Strategi :
Berpusatkan
murid
FASA IMAGINASI
(15 minit) Membaca teks dialog &
Petikan teks “ Ampaian mengujarkan teks dengan BBM
Kreatif “ sebutan dan intonasi yang https://www.yout
( Rujuk Lampiran ) betul. ube.com/watch?
1. Guru meminta murid v=KSnDwBS7_
membaca teks dialog GE
secara pasangan terlebih
dahulu. Teks dialog
2. Guru memilih seorang
murid secara rawak dan Teknik
meminta murid Perbincangan
mengujarkan teks dialog.
3. Guru membetulkan KP
sebutan dan intonasi Interpersonal
murid.
4. Guru dan murid sama-
sama bincang teks dialog
tersebut.

FASA Petikan teks “ Ampaian Melakonkan teks dialog BBM


PERKEMBANGAN Kreatif “ Petikan Teks
(18 minit) ( Rujuk Lampiran ) 1.Guru membahagikan murid LCD
kepada dua kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan Nilai
masa untuk berbincang Bekerjasama
dalam kumpulan tentang Berdikari
petikan teks Amapaian
Inovatif. Teknik
3. Setiap kumpulan Main Peranan
melakonkan watak yang
diberikan dan melakukan
aksi yang sesuai dalam
dialog.
4.Guru membetulkan sebutan
dan intonasi murid.

Melengkapkan tangga kata


berdasarkan panduan. BBM
Pengukuhan Power point
1.Guru memaparkan LCD
Menlengkapkan tangga kata beberapa soalan berkaitan
berdasarkan panduan pada tema pengajaran dan KB
paparan yang ditayangkan pembelajaran. Menghubung
2.Guru dan murid kait,
melengkapkan tanggan mereka cipta
FASA TINDAKAN berdasarkan panduan.
(15 minit) 3.Murid dipilih secara rawak Nilai
untuk melengkapkan ayat. Bekerjasama
4.Murid mengenal pasti Berdikari
perkataan yang sesuai bagi
melengkapkan tanggan kata.
5.Kemudian murid Teknik
mengujarkan semula ayat TMK
yang lengkap.
6.Guru menjadi pembimbing
dalam melengkapkan tangga
kata dan membetulkan
kesalahan murid.
7.Guru memberi ganjaran
dan pujian kepada murid.

Pemulihan
1.Murid diminta semula
untuk mengujarkan kosa kata
Pengayaan dan dengan sebutan dan intonasi
Pemulihan yang betul.
2.Guru menayangkan
Membaca semula ayat kosa jawapan yang betul dan BB
kata yang dibina menyemak jawapan Slaid soalan
bersama-sama dengan Pemulihan
murid. Pengayaan

Kognitif Tayangan video pendek BBB


Rumusan isi pelajaran 1.Murid diminta menonton LCD
video pendek tentang
Video tentang ganjaran ganjaran ataupun hadiah- KB
PENUTUP ataupun hadiah-hadiah hadiah dan pengiktirafan Merumus
(5 minit) dan pengiktirafan penyertaan dalam
penyertaan dalam pertandingan inovasi. KP
pertandingan inovasi Verbal Linguistik
2.Guru merumuskan isi Interpersonal
Sosial pelajaran.
Pujian, dan ganjaran
REFLEKSI:

ULASAN GURU PEMBIMBING/ PENSYARAH PENYELIA: