Anda di halaman 1dari 13

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Sollallahu

‘Alaihi Wasallam.

Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh, beradab

dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Untuk memastikan matlamat ini tercapai, maka satu program

diperkenalkan hasil daripada ilham YAB Perdana Menteri yang dikenali sebagai “PROGRAM j-QAF” yang bertindak

memperkasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah.

Program j-QAF berasaskan idea YAB Perdana Menteri Malaysia ke – 5, Tun Abdullah Ahmad Badawi yang telah

dinyatakan secara khusus semasa lawatannya ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 30 Disember 2003.

Cetusan idea ini telah diperhalusi di peringkat Kementerian Pelajaran melalui satu seminar j-QAF pada 3 hingga 5 Mac

2004. Program j-QAF telah dilaksanakan secara uji kaji dalam projek rintis selama 3 bulan dan berakhir pada Julai 2004.

YAB Perdana Menteri telah bersetuju program ini dilaksanakan mulai tahun 2005.

Program j-QAF ini berfokus kepada Jawi, al-Quran, bahasa Arab dan fardhu ain untuk membolehkan murid dapat

khatam al-Quran pada tahun 6 sekolah rendah, di samping meningkatkan penguasaan dalam tulisan Jawi, menghayati

amalan fardu ain dan boleh berkomunikasi dengan perkataan-perkataan mudah dalam bahasa Arab.
‫فلسفه ڤنديديقن كب ڠساءن‬

‫ڤنديلللديقن دمليسللليا ادالللله سلللواتو اوسلللها برتروسلللن كلللأره للللبيه‬

‫ممڤركمبڠكن ڤوتينسي اينديؤيللدو سللچارا مثلللوروه دان برسللڤادو اونتللوق‬

‫ملهيركن انسان يڠ سأيمبڠ دان هرمونيس دري سللڬي اينتليللك‪ ،‬روحللاني‪،‬‬

‫ايموسي دان جسماني برداسللركن كڤرچايللاءن دان كڤللاتوهن كڤللد تللوهن‪.‬‬

‫اوسها اين اداله برتوجوان اونتوق ملهيركن ورڬانڬارا مليسليا يلڠ برعلملو‬

‫ڤڠتاهوان‪ ،‬بركللترمڤيلن‪ ،‬بللراخلق موليللا‪ ،‬برتڠڬوڠجللواب دان بركأوفايللاءن‬

‫منچاڤاي كسجهتراءن ديري سرتا ممبريكن سللومبڠن ترهللادڤ كهرمللونين‬


‫فلسفه ڤنديديقن إسلم‬

‫ڤنديديقن إسلم اداللله سللواتو اوسللها برتروسللن اونتللوق‬

‫مثمڤايكن علمو‪ ،‬كماهيرن دان ڤڠحيللاتن إسلللم برداسللركن‬

‫القللرءان دان السللنة بللاڬي ممبنتللوق سلليكڤ‪ ،‬كمللاهيرن‪،‬‬


‫‪CARTA ORGANISASI‬‬
‫كڤريبللادين دان ڤنللدڠن هيللدوڤ سللباڬاي همبللا الللله يللڠ‬

‫ممڤوثاءي تڠڬوڠجواب اونتوق ممباڠون ديللري‪ ،‬مشللاركت‪،‬‬

‫عالم سللكيتر دان ن ڬارا كللأره منچاڤللاي كبللاءيقن ددنيللا دان‬


CARTA ORGANISASI – PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
PENASIHAT
DATIN HJH CHE HASNAH BT AWG AHMAD
(GURU BESAR)

PENGERUSI
PN AZAH BT SYED MOHAMED

KETUA PANITIA
PN AZINI BT ALADIN@AZHAR

SETIAUSAHA BENDAHARI
AZLAN BIN AZHAR PN ROHANIDA BT JOHARI

CARTA ORGANISASI – PANITIA j-QAF


PENGERUSI

YG BHG. DATIN HJH CHE HASNAH BT AWG AHMAD

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI

PUAN AZAH BT SYED MOHAMMAD PN. PADZILAH BT ABDUL RAHMAN EN AZMI B HJ ARIS

(GPK TADBIR & KURIKULUM) (GPK HEM) (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA

USTAZ AZLAN B. AZHAR

(j-QAF-BAHASA ARAB)

AHLI JAWATANKUASA

USTAZAH AZINI BT ALADIN @ AZHAR (KP PI)

USTAZAH ROHANIDA BT JOHARI (GPI)

PENDIDIKAN ISLAM
RASIONAL

Penguasaan keseluruhan murid di sekolah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan amalan menyeluruh dalam kehidupan seharian.

MATLAMAT

1. Membentuk dan memperkembangkan semua potensi insan ke arah menjadi murid berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia dan
bertanggungjawab.

2. Memastikan murid-murid mempunyai ketahanan diri yang kental dlam menghadapi arus cabaran kehidupan dengan berlandaskan syariat Islam.

3. Menjadi seorang insane yang berguna kepada masyarakat, agama dan negara.

OBJEKTIF

Objektif yang ingin dicapai melalui mata pelajaran Pendidikan Islam ini ialah untuk membi\olehkan murid menguasai aspek yang berikut:

 Mengenal huruf, baris, tand-tanda bacaan, seterusnya membaca al-Quran dengan lancar dan betul.

 Meyakini asas-asas keimanan terhadap Allah dan Nabi Muhammad Sollallahu ‘Alaihi Wasallam

 Melaksanakan semua amalan ibadah Fardu Ain seperti bersuci, berwuduk, solat dan puasa dengan cara yang betul

 Memahami dan mengambil pengajaran dari Sirah Rasulullah Sollallahu ‘Alaihi Wasallam

 Mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian

 Mampu untuk memahami dan menggunakan Bahasa Arab secara ringkas


 Membaca tulisan jawi dengan baik

j-QAF

RASIONAL

Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, al-Quran,

bahasa Arab dan fardu ain yang dilaksanakan di peringkat persekolah rendah. Pelaksanaan program ini menggunakan kurikulum serta model dan

modulnya yang tersendiri. Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan, pengayaan dan

penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada

MATLAMAT

Memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang dilaksanakan

di peringkat persekolahan rendah.

OBJEKTIF

Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan semua murid Islam

sekolah rendah akan dapat:

a. menguasai bacaan dan tulisan Jawi;

b. khatam al-Quran;

c. menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi; dan


d. memantapkan dan menghayati amalan fardu ain.

PENDIDIKAN ISLAM

ANALISA SWOT
OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
1. Guru yang berkebolehan dan Kurang latihan membaca +Menggunakan kaedah Ada murid yang tidak
Menguasai berpengalaman dalam di rumah yang lebih mudah mengikuti sekolah
Al-Quran mengajar al-Quran difahami (Iqra’) Agama dan tidak
Mempunyai banyak BBM mengaji di rumah

2. Kekurangan contoh
Asas-asas Aqidah berkaitan untuk
memudahkan
pemahaman murid

3. Pembelajaran sentiasa Pemantauan Kemudahan sekolah dan Ketidakhadiran murid


Ibadah diperkukuhkan dengan amali sepenuhnya tidak dapat BBM yang mencukupi ke sekolah
Fardu Ain harian di rumah dilakukan kerana
kekurangan masa

4. Bahan rujukan mudah Kurang minat Kemudahan akses Sikap sambil lewa
Memahami Sirah didapati di rumah / televisyen membaca / menonton internet yang mencukupi dan tidak serius
rancangan keagamaan ketika PnP

5. Contoh teladan darpada Pengaruh rakan sebaya Masyarakat sekeliling Pergaulan murid di
Mengamalkan guru-guru masih menitikbertakan rumah dibawa ke
Akhlak Mulia soal akhlak sekolah
j-QAF

ANALISA SWOT

OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN


1. Guru yang berkebolehan dan Kurang latihan membaca +Menggunakan kaedah Ada murid yang tidak
Menguasai berpengalaman dalam di rumah yang lebih mudah mengikuti sekolah
Al-Quran mengajar al-Quran difahami (Iqra’) Agama dan tidak
Mempunyai banyak BBM mengaji di rumah

2. Kebanyakan murid mengenal Kekurangan modul untuk BBM yang mudah Masa PnP yang
Menguasai Jawi huruf Hijaiyah pemulihan digunakan dan pelbagai singkat

3. Pengguanaan bahasa Murid tidak menguasai Kemudahan sekolah dan Ketidakhadiran murid
Menguasai Bahasa sentiasa diperkukuhkan bacaan = Al-Quran BBM yang mencukupi ke sekolah
Arab dengan amali harian

4. Bahan rujukan mudah Kurang minat membaca / Kemudahan akses Sikap sambil lewa
Menguasai Fardu Ain didapati di rumah / televisyen menonton rancangan internet yang mencukupi dan tidak serius
keagamaan ketika PnP
PELAN STRATEGIK

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PASAR 1

2010-2014

PENDIDIKAN ISLAM & j-QAF


Isu PnP MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN

Masa yang singkat untuk Masa yang diperuntukkan Membahagikan waktu


mengajar kesemua elemen tidak mencukupi untuk yang secukupnya untuk
Pen.Islam mengajar kesemua setiap elemen.
elemen (al-quran- ulum
syariah-akhlak- jawi)
dengan kemahiran
membaca dan menulis.

Penguasaan jawi yang Memberi tumpuan pada Murid boleh menjawab


lemah elemen jawi soalan ujian/PKSR dengan
sendiri

Ketiadaan LCD untuk


menggunakan ICT
PELAN TINDAKAN
BIL AKTIVITI PEGAWAI BAHAN/ TARIKH OBJEKTIF CATATAN
TERLIBAT
PERBELANJAAN SASARAN

1 Mesyuarat Semua Minit mesyuarat lalu Merancang aktiviti Sebarang


Panitia yang lebih teratur dan perubahan
AJK berkesan adalah
berdasarkan
takwim sekolah

2 Minggu Semua AJK Panitia Menyokong PnP Sebarang


Panitia dengan menumpukan perubahan
- Bahan aktiviti pada elemen adalah
yang belum dikuasai berdasarkan
- Hadiah
kebanyakan murid takwim sekolah

3 Awal Semua AJK Panitia Murid memahami Sebarang


Muharam konsep sebenar perubahan
Hijrah adalah
berdasarkan
takwim sekolah

4 Maulidur Semua AJK Panitia Murid menghayati Sebarang


Rasul sirah kehidupan perubahan
Rasulullah Sollallahu adalah
‘Alaihi Wasallam berdasarkan
takwim sekolah

5 Isra’ Mikraj Semua AJK Panitia Murid memahami Sebarang


konsep sebenar solat perubahan
dan kandungan Isra’ adalah
Mikraj berdasarkan
takwim sekolah
6 Bacaan Yasin Semua guru Panitia Semua pihak bersatu Sebarang
& Solat Hajat dan berdoa untuk perubahan
- Persiapan dewan kejayaan murid dalam adalah
UPSR berdasarkan
takwim sekolah

7 Khatam Al- Semua guru Panitia Menghayati Sebarang


Quran Ramadhan perubahan
adalah
berdasarkan
takwim sekolah

8 PKSR Semua AJK - Set soalan