Anda di halaman 1dari 24

KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
Busui
- Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana Nur Farida


NIP.19710624 200312 1 003 NIP: 19660331 199103 2 006
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : MARET
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : APRIL
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : MEI
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : JUNI
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : JULI
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : AGUSTUS
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : NOPEMBER
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana
KEGIATAN BULANAN KLINIK GIZI TAHUN 2016
BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2016

UPAYA JADWAL
NO KEGIATAN & RINCIAN KEGIATAN SASARAN TEMPAT
KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KLINIK GIZI - Penanganan Kasus Gizi Buruk Puskesmas v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- pemantauan Status Gizi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Pelayanan Gizi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Konsultasi PMT Gizi Bayi, Balita, Bumil, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Busui
Penilaian Vitamin A sebagai terapi Klinis v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
- Penyuluhan ASI Eksklusif v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Mengetahui, Penanggungjawab Klinik Gizi


Kepala Puskesmas Demak I

dr. Munarto Tri Cabana ..............................................


NIP.19710624 200312 1 003
dr. Munarto Tri Cabana