Anda di halaman 1dari 62

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

(KSSM)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN
( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

“… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan


kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan
nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Peneraju Pendidikan Negara


LATAR BELAKANG

Peneraju Pendidikan Negara


Gagasan Y.A.B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkan
supaya sistem pendidikan negara memberi penekanan
kepada:

Penghasilan pelajar
Pembangunan celik minda
modal insan
Program
membangunkan
akal manusia
Pembentukan
dalam melahirkan
warga yang
insan Ulul Albab
menguasai ilmu,
kemahiran dan
maklumat

Peneraju Pendidikan Negara


TERAS KE-2 PIPP
2006-2010

Dasar
Membangunkan modal insan yang mempunyai
pengetahuan dan kemahiran serta
menghayati nilai-nilai murni

Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk


semangat menguasai ilmu pengetahuan,
kemahiran dan kompetensi serta menerapkan
nilai
Peneraju Pendidikan Negara
KEPUTUSAN DASAR KPM

Kurikulum Kebangsaan perlu dikaji


semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
untuk melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa hadapan.

Peneraju Pendidikan Negara


ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

6 ASPIRASI
MURID
Selaras syor:
KEMAHIRAN
ABAD KE-21

PERPADUAN
DAN
KEHARMONIAN
KAUM

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan Negara


6 ASPIRASI
MURID
PPPM

Peneraju Pendidikan Negara


CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR
KOMUNIKASI
KERJA SEPASUKAN
KEPIMPINAN
FLEKSIBEL
BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
KEUSAHAWANAN
BELAJAR SEPANJANG HAYAT
KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI
BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

Peneraju Pendidikan Negara


Menerima Kepelbagaian :
KONSTRUK UTAMA
BAGI PERPADUAN 1 Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka,
bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama
walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

2 Menghormati
: Kepelbagaian :
Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku
yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap
kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

3
Mengurus Kepelbagaian :

Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku


yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya,
agama dan bahasa.

Peneraju Pendidikan Negara


KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Murid menguasai
sekurang-kurangnya
3 bahasa untuk
berkomunikasi secara
berkesan dan mampu
bersaing di peringkat
global

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID
6 ASPIRASI
MURID • Berdaya Tahan
• Pemikir
KEMAHIRAN • Mahir Berkomunikasi
ABAD KE-21
• Kerja Sepasukan
PERPADUAN • Bersifat Ingin Tahu
DAN KEHARMONIAN • Berprinsip
KAUM • Bermaklumat
• Prihatin
KEMAHIRAN
• Patriotik
KOMUNIKASI

3/2/2018 Peneraju Pendidikan Negara


PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

• Kurikulum
Standard
Sekolah
Menengah
(KSSM)
• Kurikulum KBSM

Bersepadu (Semakan) 2017


Sekolah
Menengah 2003
•(KBSM)
1989

Peneraju Pendidikan Negara


TRANSFORMASI KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH

Peneraju Pendidikan Negara


Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab
intelek, rohani, jasmani dan
emosi • Berbudi
• Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Bersatu padu
• Berketrampilan • Patriotik
• Percaya kepada Tuhan • Falsafah Pendidikan • Adil
• Berakhlak Mulia Kebangsaan • Penyayang
• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Berbakti
• Murid yang Berdikari • Wawasan 2020
• Rangka Rancangan Jangka
Panjang
Global Player • Cabaran Abad Ke-21 Pekerja Berilmu
• Model Baru Ekonomi (MBE)
• Inovatif
• Kemahiran Berfikir Aras • PPPM 2013-2025 • Kreatif
Tinggi • Teori Pembelajaran • Dahagakan Ilmu
• Daya Saing • 4 Pillars of Education (UNESCO) • Menguasai Kemahiran
• Daya Tahan • Sumber ilmu yang muktabar Teknologi Maklumat &
Komunikasi
• Kemahiran • Pencipta Teknologi
Berkomunikasi • Belajar Sepanjang
• Jati Diri Hayat

Peneraju Pendidikan Negara


TRANSFORMASI KURIKULUM

BAHAN KERANGKA ORGANISASI KANDUNGAN

PENGURUSAN PERUNTUKAN
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KURIKULUM MASA

Peneraju Pendidikan Negara


Komunikasi
• Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan
dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam
kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke
Sains & Teknologi arah alam kerjaya Kerohanian, Sikap & Nilai
• Penguasaan ilmu sains, matematik dan • Penghayatan amalan agama, sikap dan nilai
teknologi murni dalam kehidupan
• Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran • Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara
sains, matematik dan teknologi secara berterusan dalam kehidupan seharian
bertanggungjawab dalam kehidupan harian • Pembentukan insan berakhlak mulia,
berlandaskan sikap dan nilai dalam sains, berintegriti dan akauntabiliti
matematik dan teknologi
INSAN
SEIMBANG
Perkembangan Fizikal & Kemanusiaan
Estetika • Pembinaan warganegara untuk abad ke-21
• Penguasaan ilmu dan pengetahuan
• Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta
mengkonsepsi
amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi
mencapai kesejahteraan diri
Keterampilan Diri • Perkembangan kemahiran intelektual
• Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui • Penghayatan nilai asas demokrasi
• Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi,
aktiviti kurikulum dan kokurikulum • Pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah
kreativiti dan inovasi dalam hasil karya
• Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan
diri)
• Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diri
dan daya kreatif
• Membina perhubungan yang bermakna dengan
individu dan masyarakat

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBAHARUAN KSSM

Penambahbaikan kandungan mengikut trend


KANDUNGAN
global dan tanda aras antarabangsa

ASPEK Pendekatan pembelajaran secra


PEDAGOGI
KURIKULUM mendalam, kontekstual dan berkesan

PENTAKSIRAN Perkembangan pembelajaran


murid ditaksir secara berterusan

Peneraju Pendidikan Negara


Computational
Thinking

Pendidikan
Literasi
Tanpa
Kewangan
Sempadan

Trend
Sustainable
Development
Global Peningkatan
Kreativiti

Kelestarian Design
Global Thinking

Peneraju Pendidikan Negara


Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata
pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains –
Malaysia, UK dan Singapura

ICHPER-SD menjadi rujukan dalam


membangunkan kurikulum Pendidikan
Jasmani
ANTARA TANDA
ARAS
ANTARABANGSA
CEFR – menjadi rujukan dalam
membangunkan kurikulum Bahasa Inggeris

Kerangka kerja TIMSS dan PISA

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Pembelajaran secara mendalam:


• membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan
memperoleh kefahaman yang tinggi;
• menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran
berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan
STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

KBAT diaplikasikan dalam PdP semasa melaksanakan pembelajaran


secara mendalam.
(rujuk grafik pada slaid berikutnya)

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Aplikasi KBAT Penyelesaian


melalui Masalah
Pendekatan • Pembelajaran berasaskan
masalah dan
Inkuiri • Pembelajaran berasaskan
projek Membuat
• Pendekatan STEM, dll. Keputusan

Peneraju Pendidikan Negara


Pelibatan

Penerokaan

Penerangan

PEMBELAJARAN Pengembangan
BERASASKAN
INKUIRI Penilaian

23
Peneraju Pendidikan Negara
• Membolehkan cara pembelajaran yang • Guru sebagai fasilitator
pelbagai

• Persekitaran yang bebas dalam membuat • Mengintegrasi pengetahuan dengan


pilihan berkaitan pembelajaran aktiviti

• Menggalakkan penggunaan kemahiran • Dijalankan secara individu atau


berfikir aras tinggi secara berkumpulan
Ciri-Ciri • Menggunakan kaedah pengalamn ‘hands-
• Interaksi guru – murid yang berupa
on’
Pembelajaran bimbingan dan perundingan pada
Berasaskan • Memberi pemahaman yang tinggi setiap tahap proses
Projek • Boleh dirujuk oleh semua pelajar • Guru perlu menjelaskan prosedur
pelaksanaan yang lengkap
• Melibatkan pelbagai mod komunikasi

• Projek menggalakkan pembelajaran yang • Sesuai dengan murid dan kurikulum


bermakna dengan menghubungkan yang
baharu dengan yang lama • Berasaskan kemahiran,
pengetahuan, pengalaman dan
• Pembelajaran merentasi kurikulum
kebolehan murid

Peneraju Pendidikan Negara


• Bidang yang terdiri
SEBAGAI daripada Sains,
BIDANG Teknologi, Kejuruteraan
dan Matematik

• Laluan pembelajaran
yang menawarkan pakej
SEBAGAI mata pelajaran elektif
PAKEJ STEM

• Pendekatan pengajaran
dan pembelajaran yang
mengintegrasikan
SEBAGAI pengetahuan,
PENDEKATAN kemahiran dan nilai
STEM

Peneraju Pendidikan Negara


KONSEP STEM DALAM
KURIKULUM KEHIDUPAN
Pengaplikasian HARIAN
pengetahuan, kemahiran
dan nilai STEM menerusi Pengetahuan
PdP STEM untuk AMALAN
menyelesaikan masalah Pembudayaan
STEM
dalam konteks kehidupan
harian, masyarakat dan PdP
alam sekitar ke arah STEM
membudayakan
Amalan STEM Kemahiran Nilai
MASYARAKAT
ALAM
TEMPATAN DAN
SEKITAR GLOBAL

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah

Membangunkan dan menggunakan model

Merancang dan menjalankan penyiasatan

Menganalisis dan mentafsir data

Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi

Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian

Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan


berdasarkan eviden

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN UTAMA
Kurikulum
KBAT Pedagogi Keupayaan
mengaplikasi
• PENGETAHUAN
• KEMAHIRAN
Pentaksiran • NILAI

ELEMEN
SOKONGAN
Kokurikulum • Menyelesaikan
masalah
Sokongan Komuniti Membuat • Membuat
& Swasta penaakulan & keputusan
refleksi • Berinovasi
Bina Upaya
• Berupaya mencipta
Sumber sesuatu

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN

KBAT Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan inovatif

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan


Menilai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami
Menganalisis dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi
Mengaplikasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea dan


Memahami konsep
KBAR
Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep

Peneraju Pendidikan Negara


1Proses PdP yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi

2 Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan


profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan

3 Merekod kemajuan murid

4Pelaporan Tahap Penguasaan murid

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP Kriteria pencapaian
yang berasaskan
PENGUASAAN setiap kelompok
standard kandungan
dan standard
pembelajaran
yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
1 memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau


2 menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

TAFSIRAN Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu


TAHAP PENGUASAAN 3 kemahiran pada suatu situasi.
SECARA UMUM
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut
4 prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan


5 mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


6 untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Peneraju Pendidikan Negara


Tidak secara Menggunakan Rekod disimpan Guru perlu
dalam talian aplikasi di sekolah membuat
Ms Excel untuk pentaksiran
tindak susul apabila lengkap
mengajar satu
PELAPORAN Pelaporan kelompok
TAHAP kepada Standard
pihak Kandungan dan
PENCAPAIAN berkepentingan Pembelajaran
MURID

1 2 3 4
Peneraju Pendidikan Negara
KBSM
Bahasa
Sains dan Teknologi
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Nilai Murni
ELEMEN
KSSM Keusahawanan
MERENTAS
KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi
(EMK) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (Modul)
Pendidikan Kewangan (Modul)
Kelestarian Global (Modul)
• Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
• Kewarganegaraan Global
• Perpaduan

Peneraju Pendidikan Negara


DOKUMEN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


Dokumen Kurikulum Dokumen Kurikulum
KBSM KSSM

Sukatan Pelajaran Dokumen


dan Standard
Kurikulum dan
Huraian Sukatan Pentaksiran
Pelajaran
(DSKP)

Peneraju Pendidikan Negara


Ekuiti dan Kualiti
MENGAPA STANDARD? Semua murid perlu diberi pendidikan
yang sama dan berkualiti

Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan
murid melepasi piawaian standard
yang ditetapkan

Skema dan piawai pengukuran


Pengetahuan dan kemahiran perlu
diukur dengan jelas

Peneraju Pendidikan Negara


APA MENGAPA BAGAIMANA

• Satu dokumen yang • Membantu untuk • Guru


DOKUMEN mengintegrasikan memudahkan guru melaksanakan PdP
STANDARD kurikulum dan melaksanakan dan menjalankan
KURIKULUM pentaksiran. pentaksiran dalam pentaksiran
DAN proses PdP. dengan merujuk
PENTAKSIRAN • Standard satu dokumen
Kandungan (SK), sahaja.
(DSKP) Standard
Pembelajaran (SP) • Guru mentaksir
dan Standard perkembangan
Prestasi (SPi). dan pencapaian
murid melalui
Standard Prestasi.

Peneraju Pendidikan Negara


Standard dalam DSKP
Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi
Penyataan spesifik
tentang perkara yang Satu penetapan Satu set kriteria
murid patut ketahui kriteria atau yang menunjukkan
dan boleh lakukan indikator kualiti tahap-tahap
dalam suatu tempoh pembelajaran dan penguasaan murid
persekolahan pencapaian yang sebagai petunjuk
merangkumi aspek boleh diukur bagi bahawa sesuatu
pengetahuan, setiap standard perkara itu telah
kemahiran dan nilai. kandungan. dikuasai.

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh DSKP
Geografi
Tingkatan 1

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN KSSM

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN KSSM

SEKOLAH AGAMA
PENDIDIKAN SEKOLAH SENI
ARUS PERDANA BANTUAN
KHAS MALAYSIA
KERAJAAN

MENENGAH KEFUNGSIAN MENENGAH


ATAS SEDERHANA
TAHFIZ ATAS

MENENGAH KEFUNGSIAN MENENGAH


RENDAH RENDAH DINI
RENDAH

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSM MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 dan 3)

MASA MINIMUM SETAHUN


BIL. MATA PELAJARAN TERAS (JAM)
1. Bahasa Melayu 128
2. Bahasa Inggeris 112
3. Matematik 112
4. Sains 112
5. Sejarah 64

6.
Pendidikan Islam 128 Nota:
Pendidikan Moral 64+32*
MATA PELAJARAN WAJIB * Masa minimum pelaksanaan aktiviti di luar
Pendidikan Jasmani dan
7.
Pendidikan Kesihatan
64 waktu PdP ialah 32 jam setahun.
8. Geografi 48
Reka Bentuk dan Teknologi
** Dilaksanakan mengikut pilihan murid
9.** 64
Asas Sains Komputer
dengan kelulusan sekolah
Pendidikan Seni Visual
10.** 32
Pendidikan Muzik
MATA PELAJARAN TAMBAHAN
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa
Iban/Bahasa Kadazandusun/
Bahasa Semai/Bahasa 64
11. Perancis/Bahasa Jerman/Bahasa
Jepun/ Bahasa Korea
Bahasa Arab di SMKA/
96
KAA/SBPI/SMAP
Perhimpunan 16

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSM MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5)

MASA MINIMUM SETAHUN


BIL. MATA PELAJARAN TERAS
(JAM)
1. Bahasa Melayu 128
2. Bahasa Inggeris 112
3. Matematik 112
4. Sains 112
5. Sejarah 64
6. Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 96
MATA PELAJARAN WAJIB
Pendidikan Jasmani dan
7. 64
Pendidikan Kesihatan
Perhimpunan 16

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN ELEKTIF DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN
KSSM MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5)

ELEKTIF BAHASA MASA ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM MASA


MINIMUM MINIMUM
SETAHUN SETAHUN
(JAM) (JAM)
Pendidikan Al Quran dan
Bahasa Cina *64 96
Al Sunnah
Bahasa Tamil 64 Pendidikan Syariah Islamiah 96
Bahasa Kadazandusun 64 Tasawwur Islam 96
Bahasa Iban 64 Bahasa Arab 96
Bahasa Semai 64
Bahasa Perancis **64
Bahasa Jepun **64
Bahasa Jerman **64
Bahasa Korea **64
ELEKTIF KEMANUSIAAN MASA ELEKTIF STEM MASA
DAN SASTERA IKHTISAS MINIMUM MINIMUM
SETAHUN SETAHUN
(JAM) (JAM)
Prinsip Perakaunan 96 Fizik 96
Ekonomi 96 Kimia 96
Perniagaan 96 Biologi 96
Pendidikan Seni Visual 64 Matematik Tambahan 96
Pendidikan Muzik 64 Sains Tambahan 96
Geografi 64 Grafik Komunikasi Teknikal 96
Kesusasteraan Melayu 64 Asas Kelestarian 96
Kesusasteraan Inggeris 64 Pertanian 96
Kesusasteraan Cina 64 Sains Rumah Tangga 96
Kesusasteraan Tamil 64 Reka Cipta 96
*Pelaksanaan Bahasa Cina Sekolah Conforming tertakluk kepada Sains Komputer 96
surat KP(BS)8502/15/006 (22) bertarikh 16 November 2000.
**Pelaksanaan menggunakan guru di luar norma Sains Sukan 96

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM
DI SEKOLAH SENI MALAYSIA (SSeM)
MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)
MASA MINIMUM SETAHUN
MATA PELAJARAN TERAS (JAM) SSeM
1. Bahasa Melayu 128

2. Bahasa Inggeris 96

3. Matematik 96

4. Sains 96

5. Sejarah 64
Nota:
Pendidikan Islam 96
6.
Pendidikan Moral 64+32*
i. Murid mempelajari kesemua mata pelajaran
teras, wajib, mata pelajaran kesenian dan
MATA PELAJARAN WAJIB memilih SATU mata pelajaran tambahan.
7. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 64
ii. * Masa minimum pelaksanaan aktiviti di luar
MATA PELAJARAN KESENIAN waktu PdP ialah 32 jam setahun.
8. Seni Visual 96
9. Seni Muzik 96

10. Seni Tari 96


11. Seni Teater 96

MATA PELAJARAN TAMBAHAN


Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa
12. Arab/Bahasa Perancis/Bahasa Jerman/Bahasa 64
Jepun/ Bahasa Korea

JUMLAH 1088

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM
DI SEKOLAH SENI MALAYSIA (SSeM)
MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4, 5 DAN 6)
SSeM
MASA MINIMUM SETAHUN MASA MINIMUM SETAHUN
BIL. MATA PELAJARAN TERAS BIL. MATA PELAJARAN WAJIB
(JAM) (JAM)
7. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 64
1. Bahasa Melayu 128
2. Bahasa Inggeris 96 BIL. MATA PELAJARAN KESENIAN
3. Matematik 96 i. Lukisan 96
ii. Sejarah & Pengurusan Seni Pengkhususan 96
4. Sains 96 iii. Reka Bentuk Kraf Reka Bentuk 96
5. Sejarah 64 iv. Reka Bentuk Industri 96
6. Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 96 i. Lukisan 96
ii. Sejarah & Pengurusan Seni Pengkhususan 96
iii. Seni Halus 2D Seni Halus 96
iv. Seni Halus 3D 96
i. Lukisan 96
Pengkhususan
ii. Sejarah & Pengurusan Seni 96
Komunikasi
iii. Reka Bentuk Grafik 96
Visual
iv. Multimedia Kreatif 96
8- 11.
i. Aural & Teori Muzik 96
ii. Alat Muzik Utama Pengkhususan 96
iii. Muzik Komputer Seni Muzik 96
iv. Produksi Seni Persembahan 96
i. Tarian 96
ii. Koreografi Tari Pengkhususan 96
Nota: iii. Apresiasi Tari Seni Tari 96
iv. Produksi Seni Persembahan 96
i. Lakonan 96
Murid mempelajari kesemua mata pelajaran teras, ii. Sinografi Pengkhususan 96
iii. Penulisan Skrip Seni Teater 96
wajib, memilih SATU bidang pengkhususan kesenian iv. Produksi Seni Persembahan 96
dan memilih SATU mata pelajaran elektif. BIL. MATA PELAJARAN ELEKTIF
B. Arab/ B. Cina/ B. Tamil/
12. 64
B. Perancis/ B. Jerman/ B. Jepun/ B. Korea

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI
KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD)
MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)
MASA MINIMUM SETAHUN
Bil. MATA PELAJARAN (JAM) KBD
Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3

1 Bahasa Melayu 80 80
80
2 Bahasa Inggeris 80 80
80
3 Matematik 80 80
80
4 Sains 80 80
80
5 Sejarah
32 32 32
6 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 48 48 48
7 Geografi 32 32 32
Reka Bentuk dan Teknologi
8 32 32 32
Asas Sains Komputer
Pendidikan Seni Visual
9 32 32 32
Pendidikan Muzik
Perhimpunan 16 16 16

MATA PELAJARAN DINI


10 Usul al-Din 64 96 128
11 Al-Syariah 80 80 112
12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 304 272 208
JUMLAH 960 960 960

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI
KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD)
MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5 - DINI AGAMA
MASA MINIMUM KBD
MATA PELAJARAN SETAHUN
Bil. (JAM) Agama
Ting. 4 Ting. 5

1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sains 80 80
5 Sejarah 48 48
6 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
MATA PELAJARAN DINI
7 Usul al-Din 128 128
8 Al-Syariah 128 128
9 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 128 128
10 Manahij al-`Ulum alIslamiyah 48 48
11 Al-Adab wa al-Balaghah 80 80
JUMLAH 928 928

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM
BERSEPADU DINI (KBD)
MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5 - DINI SASTERA)
MASA MINIMUM
MATA PELAJARAN SETAHUN KBD
Bil. (JAM)

Ting. 4 Ting. 5
Sastera

1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sains 80 80
5 Sejarah 48 48
6 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
MATA PELAJARAN ELEKTIF
7 Matematik Tambahan 80 80
8 Prinsip Akaun 80 80
9 Ekonomi/Perdagangan 64 64
MATA PELAJARAN DINI
10 Usul al-Din 128 128
11 Al-Syariah 128 128
12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 96 96
JUMLAH 992 992

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI
KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD)
MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5 - DINI SAINS)
MASA MINIMUM
MATA PELAJARAN SETAHUN KBD
Bil. (JAM)
Sains
Ting. 4 Ting. 5

1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sejarah 48 48
5 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
MATA PELAJARAN ELEKTIF
6 Matematik Tambahan 80 80
7 Biologi 80 80
8 Kimia 80 80
9 Fizik 80 80
MATA PELAJARAN DINI
10 Usul al-Din 128 128
11 Al-Syariah 128 128
12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 96 96
JUMLAH 1008 1008

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI
KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ (KBT)
MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)
MASA MINIMUM SETAHUN
(JAM)
Bil. MATA PELAJARAN KBT
Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3

1 Bahasa Melayu 80 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80 80
3 Matematik 80 80 80
4 Sains 80 80 80
5 Sejarah 32 32 Nota:
32
6 Pendidikan Islam 80 80 80
* Bahasa Antarabangsa dilaksanakan di sekolah
7 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 48 48 48 Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA)
8 Geografi 32 32 32 ** Pelaksanaan mata pelajaran Hifz al-Quran
9 Reka Bentuk danTeknologi 32 32 32 dicadangkan seperti berikut:
Asas Sains Komputer a. Tahdhir - 6.30 pagi hingga 7.00 pagi
b. Tasmik/ Murajaah/Fiqh Ayat – 7.30 pagi
10 Pendidikan Seni Visual 32 32 32
hingga 9.30 pagi
Pendidikan Muzik
c. Tahriri Hafazan/ Hafazan Baharu – 7.00
11 Bahasa Arab 80 80 80 malam hingga 9.00 malam
12 *Bahasa Antarabangsa 32 32 32

MATA PELAJARAN TAHFIZ


12 **Hifz al-Quran 320 320 320
13 Maharat al-Quran 64 64 64
Perhimpunan 16 16 16
JUMLAH 1088 1088 1088

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI
KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ (KBT)
MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)

MASA MINIMUM KBT


MATA PELAJARAN SETAHUN
Bil. (JAM)

Ting. 4 Ting. 5

1 Bahasa Melayu 80
80
Nota:
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80 * Pelaksanaan mata pelajaran Hifz al-Quran
4 Sains 80 80 dicadangkan seperti berikut:
5 Sejarah a. Tahdhir - 6.30 pagi hingga 7.00 pagi
48 48 b. Tasmik/ Murajaah/Fiqh Ayat – 7.30 pagi
6 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 32 32 hingga 9.30 pagi
Perhimpunan 16 16 c. Tahriri Hafazan/ Hafazan Baharu – 7.00
MATA PELAJARAN ELEKTIF malam hingga 9.00 malam
7 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah 80 80
8 Pendidikan Syariah Islamiah 80 80
9 Bahasa Arab 80 80
MATA PELAJARAN TAHFIZ
10 *Hifz al-Quran
320 320
11 Maharat al-Quran
80 80
JUMLAH
1056 1056

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI
KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ (KBT)
MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5 - TAHFIZ AGAMA)
MASA MINIMUM
MATA PELAJARAN SETAHUN KBT
Bil. (JAM)
Agama
Ting. 4 Ting. 5

1 Bahasa Melayu 80
80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sains 80 80
5 Sejarah
48 48
6 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
MATA PELAJARAN ELEKTIF
7 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah 80 80
8 Pendidikan Syariah Islamiah 80 80
9 Bahasa Arab 80 80
MATA PELAJARAN TAHFIZ
10 *Hifz al-Quran
320 320
11 Maharat al-Quran
80 80
JUMLAH
1056 1056

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM
BERSEPADU TAHFIZ (KBT)
MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5 - TAHFIZ SAINS)
MASA MINIMUM
MATA PELAJARAN SETAHUN KBT
Bil. (JAM)
Sains
Ting. 4 Ting. 5
1 Bahasa Melayu 80
80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
Nota:
* Pelaksanaan KBT(Tahfiz Sains) adalah termasuk
4 Sejarah
48 48
pelaksanaan TMUA
5 Pendidikan Islam ** Bahasa Antarabangsa dilaksanakan di sekolah
80 80
6 Pend. Jasmani dan Pend.Kesihatan 32 32
TMUA
Perhimpunan 16 16
*** Pelaksanaan mata pelajaran Hifz al-Quran
MATA PELAJARAN ELEKTIF dicadangkan seperti berikut:
7 Matematik Tambahan 80 80 a. Tahdhir - 6.30 pagi hingga 7.00 pagi
8 Biologi 80 80 b. Tasmik/ Murajaah/Fiqh Ayat – 7.30 pagi
9 Kimia 80 80 hingga 9.30 pagi
10 Fizik 80 80 c. Tahriri Hafazan/ Hafazan Baharu – 7.00
11 Bahasa Arab 80 80 malam hingga 9.00 malam
12 **Bahasa Antarabangsa2 32 32
MATA PELAJARAN TAHFIZ
13 ***Hifz al-Quran
256 256
14 Maharat al-Quran
64 64
JUMLAH 1168 1168

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN PENDIDIKAN KHAS -
MBK TAHAP KEFUNGSIAN SEDERHANA (KEMAHIRAN VOKASIONAL) -
TINGKATAN 1 HINGGA 5
MASA MINIMUM SETAHUN
BIL MATA PELAJARAN TERAS
(JAM) PKhas
Ting. Ting. Ting. Ting. Ting.
1 2 3 4 5
MBK TKf
1 Bahasa Melayu Komunikasi 48 48 48 48 48 Sederhana (KV)
2 English for Communication 32 32 32 32 32 MASA MINIMUM SETAHUN
3 Matematik 32 32 32 32 32 (JAM)
BIL MATA PELAJARAN KEMAHIRAN
4 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar 32 32 32 32 32 Ting. Ting. Ting. Ting. Ting.
1 2 3 4 5
5 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 80 80 80 80 80
*9
Asas Masakan
6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48 48 48 48
Asas Jahitan
7 Pendidikan Seni Visual /Pendidikan Muzik 32 32 32 32 32
Asas Tanaman Kemahiran
8 Pengurusan Diri 64 ***TD Asas Akuakultur Asas 384 *** TD
Nota: Asas Multimedia Vokasional
Asas Refleksologi
* Mata pelajaran Kemahiran Asas Vokasional (KAV) dipelajari di Asas Pembuatan Perabot
*10 Penyediaan dan Pembuatan
Tingkatan 1. Sekolah boleh menawarkan 2 mata pelajaran KAV. Murid Makanan
hanya memilih satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan dan Pembuatan Roti
perlu meneruskan bidang kemahiran yang sama bermula di Tingkatan Pembuatan Pastri
2 hingga Tingkatan 5. Servis Makanan dan Minuman
Kemahiran
** Mata pelajaran Kemahiran Vokasional Spesifik (KVS) dipelajari di Pembuatan Pakaian Wanita
Vokasional ***TD 448 448 448 448
Tanaman
Tingkatan 2 hingga 5. Sekolah boleh menawarkan 2 mata pelajaran Spesifik
Akuakultur
KVS. Murid hanya memilih satu daripada mata pelajaran yang Multimedia Visual
ditawarkan. Murid yang lulus dan memenuhi syarat yang ditetapkan Refleksologi Kaki, Tangan dan
oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) akan menerima Sijil Telinga
Kemahiran Malaysia (SKM). Pembuatan Perabot
*** TD = Tidak Ditawarkan 11 Perhimpunan 16 16 16 16 16
JUMLAH 768 768 768 768 768

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN PENDIDIKAN KHAS -
MBK TAHAP KEFUNGSIAN RENDAH -
TINGKATAN 1 HINGGA 5
MASA PKhas
MINIMUM MBK TKf
BIL MATA PELAJARAN TERAS
SETAHUN
(JAM) Rendah
1 *Pengurusan Kehidupan 224
2 **Komunikasi 96
3 ***Pendidikan Sahsiah 80
4 ****Pendidikan Seni dan Kesejahteraan 96
Nota:
* MATA PELAJARAN KEMAHIRAN
5 Asas Masakan
a. * Pengurusan Kehidupan mengandungi komponen
6 Asas Jahitan Kemahiran Manipulatif dan Pengurusan Diri
7 Kraf - Seni Kraf Anyaman b. ** Komunikasi mengandungi komponen Bahasa Melayu,
8 Kraf - Seni Kraf Batik Bahasa Inggeris dan Matematik
9 Kraf - Seni Kraf Manik c. *** Pendidikan Sahsiah mengandungi komponen
10 Asas Pertanian - Perkebunan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
256
11 Asas Pertanian - Pemeliharaan Haiwan d. **** Pendidikan Seni dan Kesejahteraan mengandungi
12 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Pembungkusan komponen Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
13 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Mendobi
Kesihatan, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni Visual
14 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Mencuci kenderaan
15 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Pencetakan e. Sekolah boleh menawarkan 3 kemahiran daripada senarai
16 Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Pengemasan mata pelajaran kemahiran di atas. Murid memilih
Perhimpunan 16 sekurang-kurangnya satu mata pelajaran yang ditawarkan
JUMLAH 768 [tertakluk kepada Peraturan-Peraturan (Pendidikan Khas)
2013].

Peneraju Pendidikan Negara


PANDUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN MASA MATA PELAJARAN KELAS PERALIHAN
DAN TINGKATAN 2 HINGGA 5 DARIPADA MINIT KEPADA JAM SETAHUN

Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa


Kelas Peralihan
MINIT MINIMUM
SEMINGGU JAM
BIL. MATA PELAJARAN TERAS SETAHUN
1. Bahasa Melayu 520 278
2. English Language 200 108
3. Bahasa Cina
160 86
4. Bahasa Tamil
5. Amalan Bahasa Melayu 440 236

6. Pendidikan Seni Visual 80 32

7. Pendidikan Jasmani
80 42
8. Pendidikan Kesihatan

Peneraju Pendidikan Negara


PANDUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN MASA MATA PELAJARAN KELAS PERALIHAN
DAN TINGKATAN 2 HINGGA 5 DARIPADA MINIT KEPADA JAM SETAHUN
MINIT MINIMUM
SEMINGGU JAM KBSM
BIL. MATA PELAJARAN TERAS SETAHUN
1. Bahasa Melayu 240 128 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa
2. Bahasa Inggeris 200 112
Menengah Rendah
3. Matematik 200 112
4. Sains 200 112
5. Sejarah 120 64
Pendidikan Sivik dan
6. 80 32
Kewarganegaraan
Pendidikan Islam 240 128
7.
Pendidikan Moral 120 64
MATA PELAJARAN WAJIB

Pendidikan Jasmani dan


8. 80 42
Pendidikan Kesihatan

9. Geografi 120 64
10. Kemahiran Hidup 120 64
Pendidikan Seni Visual
*11. 80 32
Pendidikan Muzik
MATA PELAJARAN TAMBAHAN
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa
Iban/Bahasa Kadazandusun/
Bahasa Semai/Bahasa 120 64
12. Perancis/Bahasa Jerman/Bahasa
Jepun
Bahasa Arab di SMKA/
240 128
KAA/SBPI/SMAP
Perhimpunan 0.5 16

Peneraju Pendidikan Negara


PANDUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN MASA MATA PELAJARAN KELAS PERALIHAN
DAN TINGKATAN 2 HINGGA 5 DARIPADA MINIT KEPADA JAM SETAHUN

KBSM
Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa
MINIT JAM Menengah Atas
BIL. MATA PELAJARAN TERAS SEMINGGU SETAHUN
1. Bahasa Melayu 240 128
2. Bahasa Inggeris 200 112
3. Matematik 200 112
4. Sains 200 112
5. Sejarah 120 64
Pendidikan Sivik dan
6. 80 32
Kewarganegaraan
Pendidikan Islam 160 96
7.
Pendidikan Moral 120 64
MATA PELAJARAN WAJIB
Pendidikan Jasmani dan
8. 80 42
Pendidikan Kesihatan
Perhimpunan 0.5 16

Peneraju Pendidikan Negara


PANDUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN MASA MATA PELAJARAN KELAS PERALIHAN
DAN TINGKATAN 2 HINGGA 5 DARIPADA MINIT KEPADA JAM SETAHUN

ELEKTIF BAHASA MINIT


MINIMUM KBSM
JAM
SEMINGGU
SETAHUN
Mata Pelajaran Elektif dan Peruntukan Masa
Bahasa Cina 120 64 Menengah Rendah
Bahasa Tamil 120 64
MINIMUM
Bahasa Kadazandusun 120 64 ELEKTIF SAINS & MINIT
JAM
MINIMUM TEKNOLOGI SEMINGGU
Bahasa Iban 120 64 ELEKTIF KEMANUSIAAN MINIT SETAHUN
DAN SASTERA IKHTISAS JAM
SEMINGGU
Bahasa Semai 120 64 SETAHUN Fizik 160 96
Bahasa Perancis 120 64
Prinsip Perakaunan 160 96 Kimia 160 96
Bahasa Jepun 120 64 64
Ekonomi Asas 120 Biologi 160 96
Bahasa Jerman 120 64
Perdagangan 120 64 Matematik Tambahan 160 96
Pendidikan Seni Visual 120 64 Sains Tambahan 160 96
Pendidikan Muzik 120 64 Lukisan Kejuruteraan 160 96
ELEKTIF PENGAJIAN MINIMUM
MINIT
ISLAM JAM Geografi 120 64 Teknologi Kejuruteraan 160 96
SEMINGGU
SETAHUN
Kesusasteraan Melayu 120 64 Sains Pertanian 96
Pendidikan Al Quran dan 160
160 96 Kesusasteraan Inggeris 120 64
Al Sunnah Ekonomi Rumahtangga 160 96
Pendidikan Syariah 160 96
Reka Cipta 160 96
Islamiah
Information and
Tasawwur Islam 160 96 160 96
Communication Technology
Bahasa Arab 160 96 Sains Sukan 160 96

Peneraju Pendidikan Negara


Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara