Anda di halaman 1dari 14

Lozan’dan Kalan Sorunlar ve Batılı Devletlerle İlişkiler

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.1920-1923 devresinde TBMM’nin takip ettiği siyaset aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A. Saldırmazlık ilkesine dayanması ile,
B. TBMM’nin haklı davasını dünyaya tanıtmak istemesine,
C. Savaş politikalarına başvurması ile,
D. İç politikayı dış politik amaçlarla kullanmak istemesiyle.
E. Savaşılan devletlerle anlaşma politikalarına

2. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1932 devresinin olaylarından birisi değildir?


A. Musul sorununun çözümlenmesi
B. Borçlar sorununun çözümlenmesi,
C. Hatay’ın kurtarılması,
D. Yabancı okullar sorununun çözümlenmesi.
E. Lozan’ın imzalanması

3.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?


A. Gerçekçi bir temele dayandırılması,
B. Dış politikanın milli bir temele oturması,
C. Çağdaşlaşmayı öngörmesi,
D. Barışçı politikalara yer vermemesi.
E. Karşılıklı eşitlik ve saygı ilkesine dayanması

4. 1923-1932 arasında Türk-İngiliz ilişkilerinin temelini hangi olay oluşturur?


A. Şeyh Said olayı
B. Borçlar konusu,
C. Musul sorunu,
D. Süryani sorunu.
E. Azınlıklar sorunu

5. Musul sorununda İngiltere Türkiye’ye karşı neden çok direnmiştir?


A. Irak’ın bağımsızlığını gerçekleştirmek için,
B. Bu bölgede zengin petrol yataklarının bulunması,
C. Hindistan yolunu korumak istemsinden,
D. Fransa’ya bölgeyi kaptırmamak için.
E. Türkiye’nin Almanya’ya yakınlaşması

6. Musul sorunu nasıl çözüme kavuşturulmuştur?


A. Tamamen İngiltere’ye bırakılmıştır.
B. Türkiye Musul’u almıştır.
C. Türkiye belli bir yüzde petrol geliri karşılığında vazgeçmiştir.
D. Bu bölgede ortak bir yönetim kurulmuştur.
E. Kerkük’ü almış diğer bölgeleri terk etmiştir.

16
Lozan’dan Kalan Sorunlar ve Batılı Devletlerle İlişkiler

7. Türkiye Musul sorununda neden ısrarlı davranmıştır?


A. Musul’un Misak-ı Milli sınırları içinde olmasından,
B. Buradaki petrole sahip olmak istemesinden,
C. Irak’ı tümüyle Türkiye’ye katmak istediğinden,
D. Manda yönetimi kurmak istediğinden.
E. Irak’taki Türk varlığının azlığından

8. Türkiye Milletler Cemiyetine niçin girmek istemiştir?


A. Milli haklarını kabul ettirmek için,
B. Dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla,
C. İngiltere’ye yanaşabilmek için,
D. ABD’den yardım alabilmek için.
E. Yalnız kalmamak için

9. Boğazların yönetimi Lozan’da nasıl yapılacaktı?


A. İngiltere tarafından yönetilecekti,
B. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından yönetilecekti,
C. Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecekti,
D. Herhangi bir yönetim söz konusu olmayacaktı.
E. Devletler sırasıyla yöneteceklerdi

10. Boğazların Türk hâkimiyetine geçmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?


A. Londra boğazlar sözleşmesi ile,
B. Montrö Sözleşmesi ile,
C. Lozan Barışı ile,
D. Ankara Antlaşması ile.
E. Sevr Antlaşması ile

CEVAPLAR: 1-B, 2-C, 3-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-A, 8-B, 9-C, 10-B

17
1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 1939-1945 Yılları arasında, dünya ve Türkiye’yi ekonomik olarak etkileyen en önemli olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kore savaşı
B. Demokrat Partinin iktidar olması
C. 2. Dünya Savaşının meydana gelmesi
D. 1929 buhranı
E. Birinci beş yıllık kalkınma planı

2. aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ten sonra kurulan Refik Saydam hükümetinin ekonomik


politikalarından biridir?
A. Devletçilik politikalarına bağlılık
B. Ticaret antlaşmalarının yoğunlaştırılması
C. Ekonominin özel sektöre bağlanması
D. Batı öncülüğünde gelişmek
E. ABD yönlü ortak çalışma perspektifi

3. Devletçilik modelinin ana öğesi ve hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


A. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme
B. Tarıma öncelik verilerek kalkınma
C. Sanayileşmenin özel kesim öncülüğünde yürütülmesi
D. Dış ekonomik ilişkilerde Devlet müdahalelerinin asgarî düzeye indirilmesi
E. Yüksek enflasyon eşliğinde dışa açık kalkınma

4. Menderes Hükûmeti ülkenin ekonomik sıkıntıya düşmesinden sonra, Türkiye’nin üyesi olduğu hangi
teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?
A. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı‘ndan (OEEC)
B. Avrupa Ekonomik Topluğundan (AET)
C. Dünya Bankasından
D. Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF)
E. Sovyetler Birliğinden

5. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi perspektif plan anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır?
A. 10 yıllık perspektif plan anlayışına
B. 15 yıllık perspektif plan anlayışına
C. 20 yıllık perspektif plan anlayışına
D. 5 yıllık perspektif plan anlayışına
E. 22 yıllık perspektif plan anlayışına

6. Aşağıdakilerden hangisi, Dördüncü Plan döneminde 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan istikrar
Programının kısa vadede öngördüğü hedefler arasında yer almamaktadır?
A. Mal darlıklarını gidermek, kuyrukları kaldırmak,
B. Enflasyonu aşağıya çekmek,
C. Büyüme hızını pozitif yapmak ve yükseltmek,
D. Devletçilik programı hazırlamak
E. İhracat artırarak dış ticaret açığını küçültmek

12
1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler

7. Kemal Derviş başkanlığında hazırlanan ekonomi programının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkiye’deki ekonomik krizden ülkeyi kurtarmak
B. Batıya açılmak
C. Doğuya açılmak
D. Devletçiliği ön plana çıkarmak
E. Liberal sistemlere geri dönmek

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hükümeti’nin 2000 yılında yürürlüğe koyduğu üç yıl vadeli istikrar
programı vazgeçilemez sosyo-ekonomik hedeflerinden biri değildir?
A. Reel faizleri süratle aşağıya çekmek,
B. Kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak,
C. Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek,
D. Yapısal reformları hızla gerçekleştirmek.
E. Üç yıl sonunda enflasyonu çift haneli oranlarda tutmak,

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının Türkiye üzerinde yarattığı olumsuzluklar arasında
sayılamaz?
A. Avrupa’da savaş başlayınca Türk hükûmeti bir milyon genç insanı silahaltına almıştır.
B. Türkiye savaş döneminde krom ve bor gibi stratejik önemi haiz madenleri yüksek fiyattan
satma imkânı bulmuştur.
C. 1929 Büyük Bunalımının tersine bu kez tarım ürünleri fiyatları sürekli yükselmiştir.
D. Savaş yıllarında yaygın hale gelen mal kıtlıkları çok sayıda üretici ve aracının karaborsa yoluyla
hızla zengin olmasına fırsat yaratmıştır.
E. Sanayi ve hizmetler sektöründe yetişmiş işgücü kıtlık üretim ve verimliliğin düşmesine yol
açmıştır.

10. Türkiye’de 1960’dan sonra uygulanan sanayi kalkınma planlarının temel sebebi nedir?
A. Ülkede siyaseti arttırmak
B. Savaş yıllarında çok para kazanmış olanlardan vergi almak
C. Ekonomiyi düzelterek devletin kalkınmasını sağlamak
D. Çiftçiyi korumak,
E. Ticaret hayatında yerlileşmeyi arttırmak

CEVAPLAR: 1-C, 2-A, 3-A, 4-D, 5-E, 6-D, 7-A, 8-E, 9-B, 10-C

13
Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Türkiye ile SSCB arasında 1925 yılında imzalanan ve 1945’te SSCB tarafından süresi uzatılmayan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Moskova Antlaşması
B. Ankara Antlaşması
C. Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması
D. Montrö Sözleşmesi
E. Saldırmazlık Antlaşması

2. Türkiye’ye ABD yardımının temelini oluşturan Amerikan doktrini aşağıdakilerden hangisidir?

A. Truman Doktrini
B. Eisenhower Doktrini
C. Nixon Doktrini
D. Monroe Doktrini
E. Lincoln Doktrini

3. Aşağıdakilerden hangisi 1955-1960 dönemi Türk-Sovyet ilişkilerini olumsuz etkileyen olaylardan


biri değildir?

A. Bağdat Paktı
B. NATO üyeliği
C. U-2 savaş uçağı krizi
D. Jüpiter füzelerinin Türkiye’ye konuşlandırılması
E. Türkiye-Suriye krizi

4. 1959’da Kıbrıs sorunu çerçevesinde imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Paris Antlaşması
B. Lozan Antlaşması
C. Berlin Antlaşması
D. Atina Antlaşması
E. Zürih Antlaşması

5. Türk-AB ortaklığına dair çalışmalar hangi gelişmeyle başlamıştır?

A. AET üyeliği için başvuru


B. Gümrük Birliği Antlaşması
C. Ankara Antlaşması
D. Karma Protokol’ün imzalanması
E. Helsinki Zirvesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


10
Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi

6. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası hangi devletin tehdidi nedeniyle batı ile olan ilişkilerin
gelişmesini hızlandırmıştır?

A. Almanya
B. İran
C. Yunanistan
D. SSCB
E. Suriye

7. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda uyguladığı siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

A. SSCB ile ittifak kurmak


B. Almanya ile ittifak kurmak
C. Mihver grubu içerisinde yer almıştır
D. Savaş dışı kalmak
E. İtalya ile müttefik olmak

8. Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrası topraklarına yönelik tehdide karşı, yaptığı hangi girişimle
rahatlamıştır?

A. Türk-Alman dostluğunun oluşturulmasıyla


B. NATO üyeliğiyle
C. Sovyetlerle yapılan ittifak antlaşmasıyla
D. AET üyeliğiyle
E. İngiltere ile yapılan Londra Antlaşmasıyla

9. Kıbrıs’taki Rumların Yunanistan’la birleşme isteği aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A. EOKA
B. VOLKAN
C. ETAPLİ
D. EKÜMENİK
E. ENOSİS

10. Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 dönemi Türk-Arap ilişkilerini olumsuz etkileyen başlıca
olaylardan biri değildir?

A. Türkiye-Suriye krizi
B. Türkiye’nin İsrail’i tanıması
C. Türk-Sovyet anlaşmazlığı
D. Türk-Amerika müttefikliğinin gelişmesi
E. Bağdat Paktı

Cevaplar: 1-C 2-A 3-B 4-E 5-A 6-D 7-D 8-B 9-E 10-C
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
11
1964-1980 Arası Türkiye’nin Dış Politikası

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Wilson ilkelerinde yer alan “Hiçbir ulus başkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktır” hükmü,
Milletler Cemiyeti güdümünde mandater sistemin kurulması ile sonuçlanmıştır. İtilaf devletlerinin
mandater sistemi ortaya atmaları ve uygulamalarında

I-Wilson ilkelerine saygı duyma

II-Sömürgeciliğin devamlılığını sağlama

III-Ekonomik menfaatleri koruma

düşüncelerinden hangilerini doğrular?

A- I B- III-I C- II D- II-I E- II-III

2. Türkiye’nin 1940 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Balkan işbirliği kurulması konusunda
destek istemesinde hangi devletin yayılmacı emellerinin etkisi vardır?

A- Almanya B- İngiltere C- Fransa D- Sovyetler Birliği E- İtalya

3. Türklere karşı silahlı şiddet hareketlerine başlayan EOKA’ya karşı mücadele etmek için Türkler
tarafından kurulan direniş örgütünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Yeşil Hat

B- Kıbrıs Cemiyeti

C- Anadolu Komitesi

D- Kıbrıs Türk Birliği

E- Türk Mukavemet Teşkilatı

4. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yılların başında Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin
gerginleşmesine yol açan olaylardan birisidir?

A- ABD elçisinin arabasının yakılması

B- Kamuoyunda ABD karşıtlığının artması

C- Haşhaş sorunu

D- ABD Başkonsolosunun öldürülmesi

E- Filistin konusunda İsrail’i desteklemesi

5. ENOSİS’i gerçekleştirmek için 1955’te kurulan örgütün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Pontus B- Akritas C- Mavri Mira D- EOKA E- Macmillan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


33
1964-1980 Arası Türkiye’nin Dış Politikası

6. Yunanistan’ın Megola İdea fikri ile gerçekleştirmek istediği hedefler arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

A- Yunanistan’ın bağımsızlığının sağlanması

B- Batı Trakya ve Selanik’in Yunanistan’a ilhakı

C- Ege Adalarının Yunanistan’a ilhakı

D- 12 Adaların Yunanistan’a ilhakı

E- Kırım’ın Yunanistan ile birleşmesi

7. Cenevre Deklarasyonunun yayımlanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı

B- Kıbrıs’ta barışın ve anayasal düzenin kurulması

C- Ege Adalarının Yunanistan’a ilhakı

D- Pontus Rum Devleti’nin kurulması

E- İmroz ve Bozcaadanın Yunanistan’a ilhakı

8. Kıbrıs Türk Federe Devleti kaç yılında kurulmuştur?

A-1970 B-1975 C-1960 D-1983 E-1990

9. Kıbrıs Barış Harekatı aşağıdakilerden hangi tarihte yapılmıştır?

A- 1950

B- 1974

C- 1983

D- 1980

E- 1965

10. Kıbrıs Adasının;

I-Türkiye’ye yakınlığı ile İskenderun ve Mersin körfezlerini kontrol etmesi

II-Akdeniz’in doğusundaki deniz ulaşımı

III-Türk boğazlarının emniyeti

maddelerinden hangileri adanın Türkiye açısından önemini artırmaktadır?

A-I B-II C-III D-I-II E-I-II-III

Cevaplar: 1-E, 2-A, 3-E, 4-C, 5-D, 6-E, 7-B, 8-B, 9-B, 10-E

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


34
Atatürk’ten Sonra Türkiye

DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Dünya Savaşı yıllarında başlanan köye dönük eğitimde öğretmen
yetiştirme amaçlı bir projedir?
A. Millet Mektepleri
B. Köy Enstitüleri
C. Halkevleri
D. Köy odaları
E. Eğitim Enstitüleri

2. İnönü Döneminde 1945 yılında kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
B. Sosyal Adalet Partisi
C. Liberal Demokrat Parti
D. Milli Kalkınma Partisi
E. İttihat ve Terakki Partisi

3. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te, "Millet iradesinin, demokrasi yolunda ki gelişmesi
devam edecektir." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü'nün bu sözü doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilebilir?
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olunması
B. Eğitimin her kademesinde öğrenci sayısının arttırılması
C. Açık oy gizli sayım ilkesinin benimsenmesi
D. Eğitim faaliyetlerinin engellenmesi
E. Çok partili sisteme geçilmesi

4. 1945 ve 1946 da on beş yeni siyasi parti kurulmuş olmasına rağmen bu partiler içerisinde ana
muhalefet partisi olarak ön plana çıkan ve hızlı bir yükselme gösteren parti aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Demokrat Parti
B. Milli Kalkınma Partisi
C. Liberal Demokrat Parti
D. Sosyal Adalet Partisi
E. Çiftçi ve Köylü Partisi

5. II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Marshall yardımı planı aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem
niteliği taşımaktadır?
A. Almanya’nın birleştirilmesine
B. Fransa’nın güçlenmesine
C. Sovyetler Birliği’nin güçlenmesine
D. Japonya’nın güçlenmesine
E. İngilizlerin Mısır’a yerleşmesine

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


18
Atatürk’ten Sonra Türkiye

6. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na askeri anlamda katılmamış olmasına rağmen savaşın etkilerini
derinden yaşamıştır. Türkiye bir yandan başını Almanya’nın çektiği Mihver devletleri diğer yandan
da Müttefikler arasında bir denge politikası sürdürmeye çalışmıştır.
Bu bilgiye göre Türkiye’nin temel politikasının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A. Almanya ile yakınlaşmak
B. II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumak
C. NATO’nun genişlemesini sağlamak
D. Müttefik devletlerin koruyuculuğu altına girmek
E. Batı’nın desteği ile Musul’u kendi topraklarına katmak.

7. II. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşların yıkımlarını önlemek, anlaşmazlıkları çözmek


amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A. Avrupa Topluluğu
B. Sadabat Paktı
C. Varşova Paktı
D. Dünya Sağlık Örgütü
E. Birleşmiş Milletler

8. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döneminde ABD’nin Türkiye’ye yaptığı yardımlardan biri
değildir?
A. Teknik destek
B. Askerî yardım
C. Turizm yatırımı
D. Ekonomik yardım
E. Sovyetler Birliği’ne karşı desteklemek

9. 1945 yılında kurulan Demokrat Parti’nin kurucuları arasında aşağıdaki isimlerden hangisi yoktur?
A. Kazım Karabekir
B. Celal Bayar
C. Adnan Menderes
D. Refik Koraltan
E. Fuat Köprülü

10. II.Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikasına karşı ABD’nin Türkiye’ye
yaptığı yardım Planının adı nedir?
A. Kominform
B. Ankara Planı
C. Molotof Planı
D. Marshall Planı
E. Berlin Planı

CEVAPLAR: 1-B, 2-D, 3-E, 4-A, 5-C, 6-B, 7-E, 8-C, 9-A, 10-D

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


19
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1950-1960 Demokrat Parti Dönemi

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Türkiye’de 1950 seçimlerinin sonucunda, gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?


I. CHP iktidarının sona ermesi,
II. Adnan Menderes’in başbakan olması,
III. Demokrat Parti’nin seçimi kazanması
A) I-II-III B) II C) III-I D) I-II E) I

2. 1950’li yıllardan itibaren Türkiye de kalkınma hızının artış göstermesinde;


I.BM’ye üye olması
II.Savaş ekonomisinin sona ermesi
III.Marshall yardımı
Durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) II B) I-III C) I-II D) I E) II-III

3. 27 Mayıs 1960'dan itibaren ordu adına hareket eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) On dörtler Komitesi
B) Temsilciler Meslisi
C) Milli Birlik Komitesi
D) Danışma Konseyi
E) Güvenlik Konseyi

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti’nin iktidar yıllarında meydana gelmemiştir?


A) IMF’den ilk kez borç alınması
B) NATO’ya üye olunması
C) Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapılması
D) Bağdat ve Balkan Paktı’nın imzalanması
E) Kore’de Türk askerinin savaşması

5. Adnan Menderes döneminin değişmez cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Refik Koraltan
B) Hasan Polatkan
C) Fatin Rüştü Zorlu
D) Celal Bayar
E) Cemal Gürsel

6. 1960 darbesi sonrası tutuklananlar aşağıdakilerden hangi yerde yargılanmıştır?


A) Gökçeada
B) Heybeliada
C) Yassıada
D) Büyükada
E) Feneradası

7. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin özelliklerinden biri değildir?


A) Milli Birlik Komitesinin yasama faaliyetlerinin sınırlı olması
B) Milli Birlik Komitesinin ana muhalefet partisi ile sıkı ilişki içinde olması
C) Sosyal, ekonomik ve siyasal yapıların tüm aşamalarını etkileyecek 600 den fazla kanun çıkarılması
D) Milli Birlik Komitesi ile üst rütbeli subaylar arasında ihtilaf yaşanması
E) Orta rütbeli askerler tarafından yapılması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


22
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1950-1960 Demokrat Parti Dönemi

8. Demokrat Parti’nin iktidarını sonlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak


verilmiştir?
A) 6-7 Eylül Olayları
B) 1960’da hükûmet darbesi yapılması
C) 1945 seçimlerinin yapılması
D) 1980’de askerî darbe yapılması
E) 1971’de muhtırası

9. Demokrat Parti Dönemi’nin cumhurbaşkanı ve başbakanı aşağıdakilerden hangileridir?


A) Celal Bayar - Adnan Menderes
B) Fuad Köprülü - Refik Koraltan
C) Celal Bayar - Fuad Köprülü
D) Refik Koraltan - Adnan Menderes
E) Adnan Menderes - Fuad Köprülü

10. I. Atatürk’ü Koruma Kanunu kabul edildi.


II. Ezanın Arapça okunmasını yasaklayan kanun hakkında düzenleme yapıldı.
III. Basın Kanunu kabul edildi. Basına kısıtlamalar ve basın suçlularına ağır cezalar getirildi.
Türkiye'de Demokrat Parti Dönemi’nde hangi kanunlar çıkarılmıştır?

A) I B) II-III C) III D) I-III E) I-II-III

CEVAPLAR 1-A, 2-E, 3-C, 4-C, 5-D, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-E

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi


23
1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Gelişmeler

DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 yılları arasındaki uygulamalardan değildir?

A. Vicdan ve Toplanma Hürriyeti’nin Korunması Kanununun çıkarılması


B. İşçilerin toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesi
C. Umumi Af çıkarılması
D. Ücretli hafta sonu tatili hakkı verilmesi
E. Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması

2. Demokrat Parti Döneminde işçilere grev hakkı verilmemesinin ve ertelenmesinin en önemli


sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Grevin uygun görülmemesi


B. Cumhuriyete ters düşmesi
C. Batı orijinli olması
D. Hükümetin uygulamayı planlı olarak ileride getirmek istemesi
E. Umumi af çıkarılması

3. Öğrencilerin, öğretmenlerin, memurların, işçilerin rakip gruplara ayrıldığı, toplumsal


kamplaşmanın en fazla arttığı ve çatışmalara gittiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1940-1950
B. 1950-1960
C. 1960-1980
D. 1980-1990
E. 1990-2000

4. 1964’te Radyo Televizyon Kurumunun kurulması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A. İletişimin gelişerek haber ağının artması


B. Türkiye çağ atlamıştır
C. Hayat tarzı değişmiştir
D. Halkın ekonomisi düzelmiştir
E. Demokrasi gelişmiştir.

5. 31 Temmuz 1952’de kurulan Türk İş Sendikasının ön önemli amacı nedir?

A. Hükümete destek olmak


B. İşçi haklarını savunarak iktidar ile işçiler arasında bağlantıyı sağlamak
C. Muhalefete destek olmak
D. Türk işçilerinin haklarını vermek
E. İşçilere ekonomik destek olmak

6
1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Gelişmeler

6. “Türkiye batıya göre geri, doğuya göre ileriydi. Dolayısıyla batılı ortak pazara bugünkü hâliyle
girerse sömürge olacaktır.” sözleri dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın hangi politikası ile
açıklanabilir?

A. İleri görüşlülüğü
B. Türkiye’nin lider ülke olduğu
C. Türkiye’nin Doğu pazarına girip batıyı kontrol altında tutması gerektiği
D. Türkiye’nin Batı pazarına girmesi
E. Türkiye’nin yanlış bir politika izlediği

7. 25 Temmuz 1951’de muhalefetin eleştirilerini engellemek ve Mustafa Kemal Atatürk’ü korumaya


almak amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?

A. Atatürk’ü Koruma Kanunu


B. Devleti Koruma Kanunu
C. Cumhuriyeti Koruma Kanunu
D. Laikliği Koruma Kanunu
E. Halkı Koruma Kanunu

8. 1950 yılında iktidar olan ve 1960 Darbesi ile idam edilen Adnan Menderes’in partisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halk Partisi
B. Demokratik Sol Parti
C. Milliyetçi Köylü Partisi
D. Millet Partisi
E. Demokrat Parti

9. 1950 seçimlerini kazanan Demokrat Partinin Genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İsmet İnönü
B. Fahri Korutürk
C. Adnan Menderes
D. Cemal Gürsel
E. Hasan Polatkan

10. 1938-1950 dönemi sosyal ve kültürel gelişmelerin sınırlı olarak ilerlemesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Devletin kültürel gelişmelerle ilgilenmek istememesi


B. Devletin kültürel gelişmeleri kendi eliyle denetleyerek yapması
C. Dönemin kültürel gelişmesinde problemler yaşanması
D. Halkın gelişmelere destek vermemesi
E. Sanatçıların ilgisiz davranması

CEVAPLAR: 1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B, 6-C, 7-A, 8-E, 9-C, 10-B