Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PEMUDA LIMBANGAN (YPPPL)

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL


SMK BINA REMAJA UTAMA LIMBANGAN

LEMBAR SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Bidang Studi : MATEMATIKA


Nama :
Kelas :X
Kelas : Hari/ Tanggal : ….. SEPTEMBER 2018
Waktu : 60 Menit

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang tepat !!!
1. Hitunglah nilai dari 23 + 22 X 3 =… (Keterangan X disini adalah kali)

a. 74 b. 75 c. 68 d. 91 e. 70
2. Hitunglah nilai dari 33 − 21 ∶ 7 =…

a. 23 b. 24 c. 25 d. 26 e. 27
3. Jika 2 = 8, maka bentuk logaritmanya adalah…..
3

a. 2log 3 = 8 b. 3log 8 = 2 c. 2log 8 = 3 d. 3log 8 = 2 e. 8log 2 = 3


4. Dengan menggunakan sifat logaritma tentukan 3log 27 = ⋯
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
3 2 5
5. Nilai dari log 9 + log 8 − log 25 adalah ....
a. 1 b. 2 c. 3 d. -1 e. -2
5
6. Dengan menggunakan sifat logaritma tentukan log … = 3
a. 5 b. 20 c. 25 d. 100 e. 125

7. Dengan menggunakan sifat logaritma tentukan (16log 2)2 = … . .


1 1 c. 16 d. 4 e. 2
a. b. .
16 4

8. Dengan menggunakan sifat logaritma tentukan 3log 27 + 25 𝑥 4 =


a. 100 b. 102 c. 103 d. 104 e. 105
1
9. Hitunglah nilai dari 33 𝑥 =…
33

a. -1 b. 0 c. 1 d. 2 e. -2

10. Hitunglah nilai dari (123453 − 123456 ∶ 1234567 𝑥 12345678)0 =…


a. -1 b. 0 c. 1 d. 2 e. 123456789

B. Isilah soal berikut dengan tepat !!!


(3 2 ) 3 x 9 2
1. …
97
2. Hitunglah 2 log 8 + 3 log 9 . 9 log 81=……

3. Sederhanakanlah √24 + 2√3 = ………

4. Aku adalah bilangan bulat, jika aku di pangkatkan 3 hasilnya adalah 64, jika di akar kuadratkan hasil nya adalah

2, angka berapakah aku……………

5. (24 + 0,5−2 )−2 = ⋯

“Tujuan utama ujian bukanlah terletak seberapa besar nilai yang anda dapat, melainkan seberapa
besar tanggung jawab anda terhadap diri sendiri”