Anda di halaman 1dari 2

Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tingkah laku kepimpinan pekhidmat yang dapat dilihat

atau dijangka dipamerkan, oleh pengetua ke arah tenaga pengajar di sekolah mereka, dari perspektif
guru. Data dikumpul semasa perbincangan kumpulan fokus dengan 12 guru yang sedang berkhidmat
di sekolah rendah dan menengah. Pembimbing dipilih menggunakan kaedah pensampelan bola salji.
Data yang diperoleh daripada peserta dianalisis menggunakan analisis kandungan. Apabila
penemuan telah dinilai, ia telah ditentukan bahawa pengetua

tidak memenuhi syarat untuk memaparkan tingkah laku kepimpinan pekhidmat. Selain itu, para
guru menyatakan bahawa pengetua harus memaparkan tingkah laku kepemimpinan pelayan yang
berorientasi ke arah pembinaan, perkongsian, empati, pendengaran aktif, kerendahan hati, dan
altruisme. Dalam hal ini, dapat dicadangkan agar pengetua harus menerima pendidikan
kepemimpinan hamba melalui program pengajaran yang harus dikembangkan.

Pengenalan

Dengan adanya Revolusi Perindustrian, pengurus cenderung untuk menganggap pekerja sebagai
objek; hanya mengendalikan gear mesin. Walau bagaimanapun, kira-kira satu abad yang lalu,
mentaliti yang berbeza yang memberi tumpuan kepada keperluan individu, emosi, dan sosial para
pekerja dan menganggap pekerja sebagai ahli yang terkenal dalam struktur pengurusan,
menggantikan mantan mentaliti (Spears, 2002). Tumpuan pendekatan baru adalah mengenai
keperluan pekerja dan

ciri dan kelakuan pengurus yang diperlukan. Dalam konteks ini, konsep pemimpin ditekankan
sebagai bertentangan dengan konsep pengurus. Konsep pemimpin memberi tumpuan lebih kepada
pengaruh dan bukan pada pihak berkuasa di tempat kerja. Terdapat pelbagai konseptualisasi gaya
kepimpinan dan tingkah laku yang berbeza dalam kesusasteraan. Dalam hal ini, kajian mengenai
kepimpinan merupakan salah satu mata pelajaran yang lebih dinamik dalam bidang pengurusan.

Dalam rangka kerja ini, banyak kajian telah memfokuskan pada konsep kepemimpinan hamba
(Buchen, 1998; Collins, 2001; Dennis & Winston, 2003; Van Dierendonck, Nuijten, & Heeren, 2009;
Page & Wong, 2000; Patterson, 2003; Russell , 2001; Russell & Stone, 2002). Beberapa kajian ini
menghasilkan pendekatan konseptual dan hubungan. Bahagian lain dari mereka adalah

berorientasikan kepada tingkah laku kepimpinan pekhidmat dan merancang alat untuk mengukur
tingkah laku tersebut. Kata-kata kepimpinan dan perkhidmatan secara umumnya dianggap sebagai
konsep lawan mengikut perspektif klasik. Walau bagaimanapun, terjadinya kedua-dua perkataan
yang nampaknya mencetuskan paradoks sebenarnya menawarkan integriti yang masuk akal dan
intuisi (Spears, 2002). Kawasan kepentingan pemimpin hamba adalah pengikutnya. Keperluan,
kepentingan, dan harapan para pengikut adalah penting kepada pemimpin pelayan. Dalam
hubungan ini, hubungan antara pemimpin dan pengikutnya membentuk fokus kepimpinan hamba.

Ciulla (1998) menunjukkan bahawa pemimpin harus teliti melindungi nilai-nilai moral. Menurut
Ciulla, kepemimpinan hamba dibentuk di bawah pengaruh nilai-nilai moral. Teori-teori lain memberi
tumpuan kepada faktor-faktor utama yang juga berkaitan dengan prinsip kepimpinan pekhidmat.
Forexample, Bennis (2001) menekankan konsep keyakinan dan menyatakan bahawa kepercayaan
membentuk fokus kepimpinan hamba. Sebaliknya, Covey (2002) menekankan nilai visi dan
kepatuhan. Dennis dan Bocarnea (2005) menyatakan pandangan yang memberi tumpuan kepada
nilai-nilai dan faktor-faktor moral menjadikan kepimpinan hamba lebih difahami. Tidak mungkin
menyebut pemimpin kepimpinan tanpa bercakap tentang kejujuran, keyakinan,
kerendahan hati, kebiasaan, dan keikhlasan yang dibentuk oleh pemimpin di kalangan pengikutnya.
Kepimpinan hamba, ke satu titik, digabungkan dengan kepemimpinan transformasional dan etika.
Juga, beberapa ulama melihat kepimpinan hamba sebagai 'perpanjangan kepimpinan transformasi'
(Taylor, 2007). Walau bagaimanapun, pemimpin transformasi cenderung memberi tumpuan lebih
kepada objektif organisasi, sementara pemimpin pelayan cenderung memberi tumpuan lebih
kepada orang yang mereka

pengikut (Batu, Russell, & Patterson, 2004). Pemimpin transformasi membina objektif organisasi dan
kemudian memberi kuasa pengikut untuk mencapai objektif tersebut (Kartal, 2016; Yukl, 1998).
Sebaliknya, kepemimpinan pelayan melampaui kepimpinan transformasi dengan menumpukan
kepada keperluan orang lain sebagai keutamaan tertinggi (Bass, 2000). Melalui tahun-tahun
penambahbaikan, kepimpinan hamba telah menjadi lebih berorientasi dan beretika daripada yang
awalnya dibayangkan (Van Dierendonck & Nuijten, 2010) Walaupun prinsip-prinsip bernilai lama
kelihatannya tidak begitu penting pada hari ini, para pekerja mencari pemimpin yang boleh
dipercayai, dan mereka melampirkan diri dengan keakraban dan keikhlasan kepada persekitaran
organisasi (Van Dierendonck et al., 2009). Walaupun kepentingan dimensi etika, kepimpinan hamba
berbeza daripada pendekatan kepimpinan etika. Sebagai contoh, kepimpinan pelayan adalah
berdasarkan kuasa moral (Sergiovanni, 2000). Sedangkan aspek etika terdiri daripada salah satu
unsur penting kepimpinan hamba (Page & Wong, 2000; Van

Dierendonck & Nuijten, 2010), para pemimpin hamba memberi tumpuan kepada orang lain yang
pertama. Kepimpinan etika memberi tumpuan kepada apa yang betul dan apa yang salah sebagai
cara untuk menetapkan contoh untuk pengikut dan orang lain mengenai kebenaran atau salah
tindakan tertentu (Guy, 1990). Kepimpinan etika ditakrifkan oleh Brown, Trevino, dan Harrison
(2005, ms 120) sebagai "demonstrasi perlakuan norma yang wajar melalui tindakan peribadi dan
hubungan interpersonal dan mempromosikan kelakuan sedemikian kepada para pengikut melalui
komunikasi, pengukuhan, dan membuat keputusan '. Dalam definisi ini kita juga boleh melihat

bahawa kepimpinan etika lebih tertumpu pada pemodelan bidang etika daripada melayani pengikut.
Walaupun ada dimensi kepimpinan pimpinan yang berbeza yang telah dipelajari, penekanan utama
telah difokuskan pada faktor sosial dan emosi. Menurut Greenleaf (1977), sejak berkhidmat dalam
proses kepemimpinan adalah wujud untuk situasi, maka itu masuk akal sebagai tingkah laku yang
sadar. Oleh itu, mentaliti perkhidmatan tiruan tidak bermakna. Daun hijau

menyatakan bahawa seorang pemimpin hamba memberikan keutamaan yang lebih besar kepada
kepentingan dan keperluan orang lain, daripada kepentingan dan keperluannya sendiri. Seorang
pemimpin pelayan berfokus terutamanya kepada keperluan orang lain. Usaha perkhidmatan,
seterusnya, menghasilkan seorang pemimpin yang mendapat sambutan yang mesra dan persetujuan
para pengikutnya. Dalam erti kata lain, pengurus yang secara sukarela dan gembira menyokong
orang lain diterima sebagai pemimpin kerana perasaan yang mereka bawa kepada pengikut mereka.
Dalam hal ini, kepimpinan hamba masuk akal bergantung pada respons yang sepenuhnya
berdasarkan tingkah laku pemimpin. Seorang pemimpin yang memberi tumpuan utama

keperluan dan harapan pengikutnya berkelakuan sesuai dengan kepemilikan, kerja berpasukan, dan
kerjasama melalui penerimaan dan kesetiaan yang mesra