Anda di halaman 1dari 4

MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET

Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan.Jagong tuhur meunang ngunun haturan wilujeng
sumping, di sugeng ing pucu galuh kelurahankatelahna,tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan
kulawargi.Calon panganten Istri, bisi si jalu hanjelu si lanang honcewang, sumangga geura hayap calon
panganten pameget miwah rombongan.

PANGALUNGAN MANGLE

Tawis panampian tatamu, tanda kameumeut, kadeudeuh, tawis asih ti kakasih, tanda tresna kanyaah, mangga
geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perseka kabersihan manah (mangle di
kalungkeun).Haturan wilujeng sumping kacalon panganten pameget. Tutut gunung keong reuma, sumangga
geura gek calik.

SESERAHAN

Bismillahhirrahman nirahim

Para hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget miwah rombongan, bawi
raos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, teu kedah dilila-lila, nu dianti-anti ti tatadi,di dago-dago ti
bareto, ayeuna parantos nyampak. Sok sanaos sami surti, sami uninga maksadna, nanging, kanggo
nyumponan tindak tanduk tata titi duduga. Peryoga manusa pangesi dunya, anu parantos dipaparinan manah,
rasa, lisan dina saliring dumadi.Teu cekap ku surti sareng tekad wungkul, namung kedah di sarengan ku ucap .

Teu sae miulan awi, mere cai geusan mandi, mere huhut tina guguran.Namung kedah di bejer
beaskeun,kembang boled nu tetela.

Para hadirin miwah para tatamu sadayana, acara urang kawitan ku lantunan kalam ilahi nu bade di lantunkeun
ku ____________________________

Ngahaturkeun nuhun ka ____________________ Nuparantos ngalantunkeun kumandang kalam ilahi, mudah-


mudahan ageung manfaatna kanggo numaoskeun khususna, umumna ka urang sadaya anu sami-sami
ngupingkeun. ”amin”.

Calon panganten pameget miwah rombongan, mugi teu janten kekeling galih renghat nya mamnahan, aya
naon nya pamaksadan. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Sumangga geura wakcakeun
masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuhan calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo
ngadugikeun lebetning kalbu jeroning ati).
PANAMPIAN

Para wargi sadayana, nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget
miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja, purwa aya nu di maksad, seja ngaitkeun
janji pasini , manjangkeun simpai babarayaan, sakotretna tina hate. Sakeser daun satangkal, sabungkus
bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pameget sareng cacandakanna. Sim kuring saukur darma, teu
wasa panjang carita. Kanggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten
Istri.Waktos di sayogikeun.

Para wargi sadayana, bingah amarwata suta, bingah ka giri-giri, bingah nu taya papadana. Nugar cadas mangih
emas, mobok manggih gorowong, aya jalan komo mentas. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek, itu
purun ieu daek, laksana nya pamaksadan. Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah
cacandakanana
Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pameget di tampi ku Ibu calon
panganten istri.Nusanes namah di antaykeun wae. (Mangga calon panganten pameget di candak kalebet
heula kangge di dangdosan).

AKAD NIKAH

Para wargi sadayana,

Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu waluya. Malati ligar na ati, campaka mangkak na dada, koleak
sakembaran, koceak ninggang ugana.Uga pakaitna tatali asih Neng_____________cep __________________.
Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. Nudiseja mang nyata neda panyakseni ti para wargi
sadayana, Upacara akad nikah seja dikawitan.(Mangga candak calon panganten istri ka luar).

Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun Akad
Tikah...........................................................

Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih, oge pangdu’a ti sadayana,
akad nikah parantos rengse kalayan lancar.

Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman.(Mangga ieu acara disanggakeun kka


pangersa_____________________)

DO’A

Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse, mugi urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti nu
maha suci. Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya di lajengkeun kana do’a.Kangge mimpin ieu
do’a. mangga ka pangersa __________________ di haturanan.

Ti pribados salaku pangatur waktos, bilih aya basa nu teu sampurna, teu merenah sareng tata titi,undak unduk
basa, hapunten anu di teda. Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah

Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.


Ba’da Tahiyat Islam anu ngajantenkeun cirining urang kalebetkeun umat islam, langkung tipayun hayu urang
sasarengan manjatkeun puja ka Alloh ‘ajja wajalla, puji Ka

Anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan , kanikmatan lahir katut bathin, tur nu utami nikmat
halawah dina kaimanan tur kaislaman ka Alloh SWT. Teu kakantun sholawat miwah salamna mugia dilimpah
curahkeun kajunjunan urang sadayana anu janteun pupuhu para ambiya nyatana Habibana Karim
wanabiyyana karim kangjeung Nabi Besar Muhammad SAW teu kakantun kasadaya ahlulbaitna, sohib
sohabatna ka para tabi’in tabi’utna malah mandar dugi kaurang sadayana anu janten umatna mugia
salalamina nyepeng pageuh kana ajaran timantena tur nyuprih kana sunah-sunahna