Anda di halaman 1dari 11

GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

1.0 PENGENALAN

1.1 Definisi Injunksi

Remedi dalam bentuk arahan mahkamah yang ditujukan kepada orang tertentu sama ada

menghalangnya daripada melakukan atau meneruskan sesuatu tindakan (injunksilarangan) atau

mengarahkannya melakukan sesuatu tindakan (injunksi mandatori). Injunksi merupakan salah

remedi yang kebiasaannya dipohon sama ada oleh pihak plaintif ataupun defendan dengan tujuan

untuk menghalang seseorang daripada melakukan sesuatu perbuatan yang boleh membawa

kepada kecederaan atau kerosakan kepada orang lain (injunksi prohibitori). Permohonan boleh

juga dibuat dalam bentuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk mengelakkan

berlakunya kerosakan yang lebih serius kepada orang lain (injunksi mandatory). Jika dilihat dari

sudut masa permohonan itu dibuat, injunksi dibahagikan kepada perintah injunksi sementara

(interlocutory atau interim) dan perintah injunksi kekal.

Di dalam undang-undang sivil, remedi ini diasaskan di atas prinsip keadilan dan samarata

(equitable remedy). Sebelum mahkamah membenarkan perintah injunksi , mahkamah perlu

melihat adakah sekiranya injunksi tidak dibenarkan, ia akan menyebabkan pihak yang memohon

mengalami kerosakan atau ketidakadilan yang tidak dapat dibayar dengn pampasan. Dalam erti

katalain, mahkamah menekankan aspek kepentingan umum dalam membenarkan atau menolak

sesuatu permohonan injunksi.

1
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

1.2 Injunksi Sementara ( Interlocutory injunction)

Remedi sementara seperti injunksi interlokutori ataupun bayaran interim yang diberikan

kepada plaintif oleh mahkamah sementara menunggu perbicaraan.Permohonana dibuat melalui

saman atau usul seperti diarahkan oleh peraturan mahkamah.

Seksyen 51(1) Akta Relief Spesifik memperuntukan berkaitan injunksi sementara. Ianya

dikeluarkan untuk satu jangkamasa yang singkat dan ditetapkan atau sehingga Mahkamah Tinggi

mengeluarkan perintah lain. Ia juga boleh diberikan pada bila-bila masa dalam sesuatu prosiding

dan bertujuan untuk mengekalkan satatus quo sementara menunggu perbicaraan atas merit. Ia

juga dipohon secara ex-parte, iaitu satu pihak sahaja yang membuat permohonan injunksi dan

keputusan diberikan berdasarkan keterangan oleh satu pihak itu sahaja.

Kebiasaannya, Mahkamah Tinggi tidak akan mengeluarkan injunksi sementara jika

didapati pampasan adalah memadai. Ini adalah kerana jika injunksi sementara diberikan, pihak

plaintif akan terpaksa membayar semula kepada defendan bagi apa-apa kerugian yang

ditanggung akibat dari injunksi sementara. Sekiranya perbicaraan didapati tiada kes untuk

mengeluarkan injunksi.

1.3 Injunksi Kekal (Permananent Injunction)

Injunksi kekal bermaksud mahkamah akan membenarkan perintah injunksi selepas

mendengar hujah dari kedua-dua pihak dan perintah tersebut dapat menyelesaikan pertikaian di

antara kedua-dua pihak. Manakala injunksi (interlocutory atau interim) dibuat pada bila-bila

masa sebelum atau semasa perbicaraan untuk memberikan relif sementara sehingga mahkamah

membuat keputusan.

2
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

Berdasarkan Seksyen 51(1) Akta Relief Spesifik memperuntukkan berkaitan injunksi

kekal.Injunksi kekal dikeluarkan untuk satu jangkamasa yang panjang dan diberikan di akhir

perbicaraan untuk menghalang seseorang dari melakukan atau meneruskan tindakan yang

bertentangan dengan dengan hak plaintif.Injunksi kekal dipohonkan untuk bagi menegah pihak

pihak berkuasa dari bertindak menyalahgunakan kuasa.

1.4 Injunksi Terhadap Kerajaan

Prinsip dalam kes Factortame lwn Secrectary of Transport Ltd.(1990) AC 85 menyatakan

bahawa perintah injunksi sama ada sementara atau kekal tidak boleh dipohon terhadap kerajaan.

Di Malaysia, Seksyen 29 (1)(a) Akta Prosiding Kerajaan 1956 memperuntukkan bahawa:

“ Dalam mana-mana prosiding terhadap kerjaan dimana apa-apa relief yang dipohon dalam

prosiding di antara pihak-pihak boleh diberikan dengan cara injunksi atau pelaksanaan tertentu.

Mahkamah tidak akan memberikan injunksi atau pelaksanaan tertentu tetapi boleh sebagai ganti

baginya membuat satu perintah yang mengisytiharkan hak pihak-pihak”.

Seksyen 29(2) turut memperuntukkan mahkamah tidak boleh memberi apa-apa injunksi atau

perintah dalam prosiding sivil terhadap seorang pegawai kerajaan jika kesan dari pemberian

injunksi atau pengeluaran perintah itu akan membenarkan apa-apa relief terhadap kerajaan di

mana ia tidak dapat diperolehi dalam prosiding terhadap kerjaan.

3
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

2.0 Akta -Akta yang Terlibat

2.2 Akta Paten 1983 (AP 1983)

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta, samaada produk

ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu ataupun penyelesaian

teknikal terhadap sesuatu masalah (INTAN,2003). Seksyen 12(1) AP 1983 (AP 1983)

mentakrifkan rekacipta sebagai sesuatu ilham daripada seseorang perekacipta yang

membenarkan pada amalannya penyelesaian sesuatu masalah tertentu dalam bidang teknologi.

Perlindungan paten di Malaysia ditadbir di bwah Akta Paten 1983 (AP 1983) dan

Peraturan-Peraturan Paten 1986. Akta ini telah memansuhkan tiga peruntukan utama berkaitan

paten sebelum itu iaitu Akta Pendaftaran Paten (United Kingdom) Malaya 1951, Ordinan Paten

Sarawak dan Ordinan Pendaftaran Paten (United Kingdom) Sabah.

Undang-undang paten merupakan salah satu cabang undang-undang harta

intelek.Undang-undang paten di Malaysia ditadbir di bawah Akta Paten 1983.Sejajar dengan

perkembangan harta intelek, Malaysia menjadi signatori kepada Konvensyen Paris 1883 pada

tahun 1990.Konvensyen ini antara lainnya memperuntukkan perlindungan terhadap harta

industry termasuk paten dan masyarakat negara-negara ahli supaya mematuhi peruntukan di

dalam konvensyen tersebut.Dalam konteks Malaysia, perlindungan paten diberi kepada

pemiliknya daripada dilanggari selama dua puluh tahun kepada hamper semua rekacipta sama

ada bagi produk ataupun proses di dalam semua bidang teknologi.

4
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

2.2 Akta Relief Spesifik 1950

Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan spesifik di Malaysia ialah Akta

Relief Spesifik 1950 (Akta 137).Akta Relief Spesifik 1950 berdasarkan Akta Relief Spesifik

India 1877 dan Akta Relif Spesifik 1926.Akta Relief Spesifik India berasal dari prinsip-prinsip

ekuiti yang terkenal dan digunakan di United Kingdom.Berdasarkan Seksyen 21 Akta tersebut,

pemakaian dan pelaksanaan remedi bergantung kepada budibicara Mahkamah sepenuhnya dan

Mahkamah tidak terikat dengan persoalan atau isu keesahan (lawfillness) pemakaian dan

pelaksanaan remedi tersebut.Menurut Seksyen 11 (2) Akta Relief Spesifik 1950, pelaksanaan

spesifik boleh diberikan berhubung dengan kemungkinan kontrak untuk memindahmilikkan

harta tak alih (immovable property) di mana ia tidak boleh disempurnakan dengan menggantikan

dengan pampasan wang. Relief ini boleh diberikan dalam kontrak yang boleh dilaksanakan yang

boleh diberikan dalam kontrak yang boleh dilaksanakan di mana kerugian yang sebenar tidak

boleh ditentukan.

Di bawah Seksyen 58 Ordinan Jual Barang (Negeri-Negeri Melayu) 1957, Mahkamah

mempunyai budibicara di atas permohonan plaintif bagi mendapatkan perintah pelaksanaan

spesifik dalam mana-mana tindakan kerana kemungkinan kontrak bagi menyerahkan barang-

barang tertentu.Contoh Seksyen 19 Akta Relief Spesifik menyatakan:

“Satu kontrak, sebaliknya wajar untuk dikuatkuasakan dan secara khususnya boleh

dikuatkuasakan walaupun satu jumlah yang dinyatakan dalamnya sebagai satu jumlah yang akan

dibayar sekiranya berlaku kemungkiran dan pihak yang mungkir tersebut berniat untuk

membayar jumlah yang sama”.

5
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

2.3 Akta Prosiding Kerajaan

Seksyen 7 Akta Prosiding Kerajaan 1956 memperuntukkan seperti berikut:

a) Seksyen 7(1) memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Kerajaan daripada

sebarang prosiding (melainkan kes pelanggaran kontrak) atas apa-apa tindakan yang

dibuat atau ‘omitted to be done’ atau enggan dilakukan dalam menjalankan tugas

awam.

b) Tugas awam yang dimaksudkan di atas adalah dinyatakan dalam Seksyen 7(1)

mempunyai pengecualian. Menurut seksyen 7(3) Akta tersebut, kerajaan boleh

disaman atau kecuaian atau pencerobohan semasa menjalankan ( in the execution of)

kerja-kerja pembinaan atau kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh

Kerajaan semasa menjalankan tugas awam.

6
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

Contoh Kes terlibat dalam Akta-akta tersebut.

(i) Akta Relief Spesifik 1950

Dalam akta ini amanah termasuklah tiap-tiap jenis pemunyaan fidusiari yang nyata, tersirat, atau

konstruktif.Obligasi termasuklah tiap-tiap tugas yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-

undang.Pemegang amanah termasuklah tiap-tiap orang yang mempunyai sifat fidusiari secara

nyata, tersirat atau konstruktif. Penyelesaian ertinya apa-apa surat cara (selain wasiat atau

kodisil) yang menurutnya matlamat atau penurunan kepentingan yang berturutan dalam harta

alih atau harta tak alih dilupuskan atau dipersetujui supaya dilupuskan. Contoh Kes:

a) Abu membekueskan tanah kepada Ali, “tanpa meragui bahawa Ali akan membayar

daripada tanah itu sesuatu anuiti sebanyak RM1000 kepada Atan bagi seumur hidupnya”.

Ali menerima bekues itu. Dalam pengertian akta ini, Ali ialah pemegang amanah bagi

Atan, setakat anuiti tersebut.

b) Ali ialah penasihat undang-undang, perubatan atau kerohanian bagi Atan. Dengan

menjadikan dirinya dalam keadaan sebagai penasihat yang sedemikian, Ali memperoleh

keuntungan kewangan yang mungkin sebaliknya telah terakru kepada Atan. Dalam

pengertian Akta Relief Spesifik 1950, Ali ialah pemegang amanah untuk Atan, atas

keuntungan itu.

7
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

(ii) Akta Prosiding Kerajaan 1956.

Fakta Kes: Kebelakangan ini, terdapat banyak kes-kes kemalangan yang berlaku disebabkan

dakwaan keadaan jalanraya yang teruk atau kewujudan lubang yang membahayakan pengguna

jalanraya. Ini dapat dilihat dengan peningkatan kes-kes yang menfailkan di Mahkamah oleh

mangsa bagi mendapatkan gantirugi terhadap kecederaan dan kerugian terhadap kecederaan dan

kerugian yang dialami akibat kemalangan tersebut.

Mangsa atau Plaintif yang menfailkan bagi kes-kes tersebut pada kebiasaannya akan menamakan

Pengarah Jabatan Kerja Raya dan Kerajaan sebagai Defendan atas dakwaan pihak Defendan

telah cuai dalam memastikan jalan tersebut selamat kepada pengguna jalanraya.

Defendan mempunyai perlindungan statutori yang diperuntukkan di bawah seksyen 7(1) Akta

Prosiding Kerajaan 1956. Kerajaan Malaysia atau kerajaan Negeri diberi perlindungan statutori

di atas apa-apa tuntutan yang timbul akibat kegagalan Kerajaan dalam melaksanakan tugas awam

yang terkandung di dalam seksyen 7(2) Akta Prosiding Kerajaan 1956.

Contoh kes: Kerajaan Malaysia & Anor lwn Akasah bin Ahad (1986).

(iii)Akta Paten 1983 (AP 1983)

Remedi pelanggaran paten- Pemilik atau pemegaang hak paten boleh memulakan prosiding

pelanggaran terhadap defendan di Mahkamah Tinggi. Akta Paten 1983 memperuntukkan

beberapa remedy akibat daripada pelanggaran paten. Seksyen 60 memperuntukkan bahawa jika

pemegang paten membuktikan bahawa pelanggaran telah atau sedang dilakukan, mahkamah

boleh memerintahkan gantirugi dan memberi injunksi untuk menghalang pelanggaran tersebut

daripada terus dilakukan dan memberi apa-apa remedy undang-undang yang lain.

8
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

Peruntukan ini dengan jelas menunjukkan bahawa pemegang paten berhak untuk mendapatkan

remedi pelanggaran iaitu:

a) Perintah injunksi

Asas (locus classicus) kepada sesuatu tuntutan injunksi adalah seperti yang telah diputuskan

dalam kes American Cynamid lwn Ethicon (1975) AC 396. Dalam kes ini, mahkamah

menggunakan ujian samada wujud persoalan yang serius untuk dibicarakan dan samada

imbangan kesesuaian (the balance of convenience) dapat dicapai dengan pemberian perintah

injunksi tersebut.

Dalam kes ini, House of Lords telah menekankan bahawa plaintif tidak perlu membuktikan

kesnya ke tahap prima facie tetapi memadai jika dia dapat menunjukkan bahawa wujud

persoalan serius yang perlu dibicarakan. Mahkamah kemudiannya akan membincangkan pula isu

tentang imbangan kesesuaian. Apabila menimbangkan tentang perkara ini, mahkamah akan

mengambilkira samada pemberian gantirugi sahaja sudah mencukupi atai tidak kepada plaintif.

Lord Diplock menyatakan bahawa:

“…the governing principle is that the court should first consider whether, if the plaintiff were to

succed at the trial in establishing his right to the permanent injunction. He would be adequately

compensated by an award of damages for the loss he would have sustained as a result of the

defendant’s continuing to do what was sought to be enjoined between the time of the application

and the time of trial. If damages in the measure recoverable at common law would be adequate

remedy and the defendant would be in financial position to pay them, no interlocutory injunction

should normally be granted. However strong the plaintiff’s claim appeared to be at that stage. If

on the other hand, damages would not provide an adequate remedy for the plaintiff in the event

9
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

of his succeeding at the trial . the court should then consider whether , on the contrary

hypothesis that the defendant were to succeed at the trial in establishing his right to do that

which was sought to be enjoined, he would be adequately compensated under the plaintiff’s

undertaking as to damages for the loss he would have sustained by being prevented from doing

so between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure

recoverable under such an undertaking would be an adequate remedy and the plaintiff would be

in a financial position to pay them, there would be no reason upon the ground be in a financial

position to pay them, there would be no reason upon this ground to refuse an interlocutory

injunction…It is where there is doubt as to the adequacy of the respective remedies in damages

available to either party or to both, that the question of balance of convenience arises…(Where

the balance of convenience lies will) vary from case to case (and) it would be unwise to attempt

even to list all the various matters which may need to be taken into consideration in deciding

where the balance lies, let alone to suggest the relative weight to be attached to them”.

Daripada keputusan kes ini, jelas bahawa pada peringkat permohonan untuk mendapatkan

perintah injunksi, mahkamah tidak alan mengambil kira asas kepada pertelingkahan di antara

pihak-pihak.

Keputusan dalam kes American Cynamid ini telah diikuti di Malaysia dalam kes Keet Gerald

lwn Mohd Noor @ Harun bin Abdullah (1995).

Tuntutan gantirugi

Apa-apa remedi lain yang bersesuaian

10
GLUL3113 Undang-Undang Pentadbiran

11