Anda di halaman 1dari 10

PENILAIAN PRESTASI KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SMK NEGERI 4 JANGKA WAKTU PENILAIAN


KOTA TANJUNGBALAI BULAN : 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
YANG DINILAI
1. a. N a m a ADI SUHANDANA, ST
b. N I P 19831007 201403 1 001
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Penata Muda , III-a, 01 Maret 2014
d. Jabatan/Pekerjaan Guru Pertama
e. Unit Organisasi SMKN 4 Tanjungbalai
PEJABAT PENILAI
2. a. N a m a Drs. Darwin Rambe, MM
b. N I P 19610130 198709 1 001
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina/IV-b
d. Jabatan/Pekerjaan Kepala Sekolah
e. Unit Organisasi SMKN 4 Tanjungbalai
ATASAN PEJABAT PENILAI
3. a. N a m a Hj. Sojuk Fahriani, M.Pd
b. N I P 19580906 198503 2 004
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina/IV-a
d. Jabatan/Pekerjaan Pengawas
e. Unit Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
UNSUR
a. YANG
Sasaran KerjaDINILAI Jumlah
4. Pegawai (SKP) 81.72 x 60% 49.03
1. Orientasi
70 (Cukup)
Pelayanan
2. Integritas 70 (Cukup)
3. Komitmen 71 (Cukup)
4. Disiplin 75 (Cukup)
b. Perilaku
5. Kerjasama 71 (Cukup)
Kerja
6. Kepemimpinan
7. Jumlah 357
8. Nilai rata – rata 71.40 (Cukup)
9. Nilai Perilaku
71.40 x 40% 28.56
Kerja
77.59
NILAI PRESTASI KERJA
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ………………….

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI


ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT


PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ………………….

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, 31 DESEMBER 2016


PEJABAT PENILAI

Drs. Darwin Rambe, MM


NIP. 19610130 198709 1 001

10.DITERIMA TANGGAL, MEI 2017


PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

ADI SUHANDANA, ST
NIP. 19831007 201403 1 001

11. DITERIMA TANGGAL, MEI 2017


ATASAN PEJABAT PENILAI

Hj. Sojuk Fahriani, M.Pd


NIP. 19580906 198503 2 004
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016


TARGET REALISASI
KUA NILAI
PENGHI
NO KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/ KUAL/ AK KUANT/ L/ CAPAIAN
WAKTU BIAYA WAKTU BIAYA TUNGAN
OUTPUT MUTU OUTPUT MUT SKP
U
A. UNSUR UTAMA

1. PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

Sistem Paket
Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,
mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis
10.5 1 Laporan 100 12 bln 0 10.5 1 Laporan 70 12 bln 0 246 82.00
hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil
1 pembelajaran.

2. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN


Pengembangan Diri
Melaksanakan Diklat Fungsional 3 1 Laporan 100 12 bln 0 3 1 Laporan 70 12 bln 0 246 82.00
Publikasi Ilmiah/karya inovatif

B UNSUR PENUNJANG

Membimbing Siswa dalam praktek kerja nyata/PRAKERIN 0.17 1 Laporan 100 12 bln 0 0.17 1 Laporan 65 12 bln 0 241 80.33

Sebagai Pengawas Ujian Akhir Sekolah 0.08 1 Laporan 100 12 bln 0 0.08 1 Laporan 70 12 bln 0 246 82.00
Sebagai Pengawas Ujian Nasional 0.08 1 Laporan 100 12 bln 0 0.08 1 Laporan 70 12 bln 0 246 82.00
Menjadi Wali Kelas 0.53 1 Laporan 100 12 bln 0 0.53 1 Laporan 70 12 bln 0 246 82.00

Jumlah 14.36 14.36


81.72
NILAI CAPAIAN SKP (Baik)

Tanjungbalai, Desember 2016


Pejabat penilai,

Drs. Darwin Rambe, MM


NIP. 19610130 198709 1 001
SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI


1 Nama Drs. Darwin Rambe, MM 1 Nama ADI SUHANDANA, ST
2 NIP 19610130 198709 1 001 2 NIP 19831007 201403 1 001
3 Pangkat/Gol. Ruang Pembina/IV-b 3 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda , III-a, 01 Maret 2014
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SMKN 4 Tanjungbalai 5 Unit Kerja SMKN 4 Tanjungbalai
TARGET
NO KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUAL/
KUANT/ OUTPUT WAKTU BIAYA
MUTU
A. UNSUR UTAMA

1. PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

Sistem Paket
Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,
mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran,
10.5 1 Laporan 100 12 bln
1 menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak
lanjut hasil pembelajaran.

2. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN


Pengembangan Diri
Melaksanakan Diklat Fungsional 3 1 Laporan 100 12 bln

Publikasi Ilmiah / Karya Inovatif

B. UNSUR PENUNJANG

Membimbing Siswa dalam praktek kerja nyata/PRAKERIN 0.17 1 Laporan 100 12 bln
Sebagai Pengawas Ujian Akhir Sekolah 0.08 1 Laporan 100 12 bln
Sebagai Pengawas Ujian Nasional 0.08 1 Laporan 100 12 bln
Menjadi WaliKelas 0.53 1 Laporan 100 12 bln
Jumlah 14.36

Tanjungbalai, Desember 2016


PNS yang dinilai
Pejabat Penilai,

ADI SUHANDANA, ST
Drs. Darwin Rambe, MM NIP. 19820315 200904 1 003
NIP. 19610130 198709 1 001
NILAI PERILAKU KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI


1 Nama Drs. Darwin Rambe, MM 1 Nama ADI SUHANDANA, ST
2 NIP 19610130 198709 1 001 2 NIP 19831007 201403 1 001
3 Pangkat/Gol. Ruang Pembina/IV-b 3 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda , III-a, 01 Maret 2014
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SMKN 4 Tanjungbalai 5 Unit Kerja SMKN 4 Tanjungbalai

ASPEK YANG NILAI


NO URAIAN
DINILAI ANGKA SEBUTAN NILAI
1 2 3 4 5 6
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya
Sangat
1 dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk 91 - 100
Baik
pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan
2 dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk 76 - 90 Baik
pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan


Orientasi
1. 3 cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan 61 - 75 Cukup 74
Pelayanan
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik


4 dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk 51 - 60 Kurang
pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan
5 baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk ≤ 50 Buruk
pelayanan internal maupun eksternal organisasi.

Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan


Sangat
1 tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani 91 - 100
Baik
menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur,


ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya
2 76 - 90 Baik
tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.

Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur,


2. Integritas cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan 74
3 61 - 75 Cukup
wewenangnya serta cukup berani menanggung resiko dari
tindakan yang dilakukannya.

Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan dan sering


4 menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani 51 - 60 Kurang
menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

Tidak pernah jujur, tidak iklash, dalam melaksanakan tugas,


5 dan selalu menyalahgunakan wewenangnyaserta tidak berani ≤ 50 Buruk
menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan


ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan
Sangat
1 tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta 91 - 100
Baik
mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan
pribadi dan /atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap
organisasi tempat dimana ia bekerja.
Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika
dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
2 melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil 76 - 90 Baik
guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada
kepentingan pribadi dan /atau golongan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan


ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan
3. Komitmen 3 tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta 61 - 75 Cukup 74
mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan
pribadi dan /atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap
organisasi tempat dimana ia bekerja.

Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan


ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-
rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan
4 tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta 51 - 60 Kurang
mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan
pribadi dan /atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap
organisasi tempat dimana ia bekerja.

Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh


menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika
dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
5 melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil ≤ 50 Buruk
guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada
kepentingan pribadi dan /atau golongan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau


peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung
Sangat
1 jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu 91 - 100
Baik
menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara
yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan


dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa
2 tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu 76 - 90 Baik
menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara
yang dipercayakan kepadanya dengan baik.

Adakalahnya mentaati peraturan perundang-undangan


dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa
cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta
cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-
3 barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan 61 - 75 Cukup
cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan
lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang
sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh)
4 Disiplin hari kerja. 75
4 Disiplin 75

Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau


peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang
tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang
mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
4 51 - 60 Kurang
negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik,
serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat
pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama
16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan


dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak
tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak
mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
5 ≤ 50 Buruk
negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik,
serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat
pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama
16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,


bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
Sangat
1 menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia 91 - 100
Baik
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.

Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja,


atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
2 menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia 76 - 90 Baik
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.

Adakalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,


bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
5. Kerjasama 3 adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, 61 - 75 Cukup 75
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama.

Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,


bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang
4 menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang 51 - 60 Kurang
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama.

Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja,


atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
5 tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak ≤ 50 Buruk
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama.

Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan


teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk
Sangat
1 mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat 91 - 100
Baik
dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta
mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak,


memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan
tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu
2 76 - 90 Baik
menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan
dengan cepat dan tepat.

Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan


teladan, cukup mampu menggerakkan tim kerja untuk
mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah
3 61 - 75 Cukup
6. Kepemimpinan semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan
tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat
dan tepat.
6. Kepemimpinan

Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang


mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu
menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi,
4 51 - 60 Kurang
serta kurang mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta
kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak


memberikan teladan yang baik, tidak mampu menggerakkan
tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu
5 ≤ 50 Buruk
menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan
dengan cepat dan tepat.

Tanjungbalai, Desember 2016


Pejabat Penilai, PNS yang dinilai

Drs. Darwin Rambe, MM


NIP. 19610130 198709 1 001 ADI SUHANDANA, ST
NIP. 19831007 201403 1 001
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Drs. Darwin Rambe, MM 1 Nama ADI SUHANDANA, ST
2 NIP 19610130 198709 1 001 2 NIP 19831007 201403 1 001
3 Pangkat/Gol. Pembina/IV-b 3 Pangkat/Gol.
Ruang Ruang Penata Muda , III-a, 01 Maret 2014
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SMKN 4 Tanjungbalai 5 Unit Kerja SMKN 4 Tanjungbalai
TARGET
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
KUANT/ KUAL/
WAKTU BIAYA
OUTPUT MUTU
Menyusun Kurikulum, Silabus atau Lap
1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 2 100 12 bln
oran
Melaksanakan kegiatan pembelajaran; Lap
2 2 100 12 bln
oran
Menyusun alat ukur/soal sesuai mata Lap
3 pelajaran; 2 100 12 bln
oran
SISTEM PAKET

Menilai dan mengevaluasi proses dan


Lap
4 hasil belajar pada mata pelajaran yang 2 100 12 bln
diampunya; #REF! oran

Menganalisis hasil penilaian Lap


5 pembelajaran; 2 100 12 bln
oran
Melaksanakan pembelajaran perbaikan
dan pengayaan dengan memanfaatkan
Lap
6 hasil penilaian dan evaluasi; 2 100 12 bln
oran

Melaksanakan pengembangan diri atau


PKB (1 Laporan Jika hanya 1 Lap
7 Jenis/Kegiatan, 2 laporan Jika 2 1 2 2 100 12 bln
oran
jenis/kegiatan, dst):

Melaksanakan publikasi ilmiah dan


Membuat karya inovatif (1 Laporan Jika
Lap
8 hanya 1 Jenis/Kegiatan, 2 laporan Jika 2 1 2 2 100 12 bln
kegiatan, dst): oran

Keikutsertaan dalam kepanitiaan sekolah


(1 Laporan Jika hanya 1 Kegiatan, 2 1 Lap
9 laporan Jika 2 kegiatan, dst) 3 3 100 12 bln
oran

Jumlah #REF!

Pandeglang, Januari 2013


Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Drs. Darwin Rambe, MM ADI SUHANDANA, ST


19610130 198709 1 001 19831007 201403 1 001