Anda di halaman 1dari 9

Kelas 4 Red,

Masa 7:30 – 8:00


Aspek Akuatik Asas (PENDIDIKAN JASMANI)
Tajuk Unit 32: Pergerakan Tangan Kuak Rangkak
Standard Kandungan 1.13, 2.13, 5.2, 5.4, 5.3
Standard
1.13.1, 2.13.1, 5.2.2, 5.4.3, 5.3.1
Pembelajaran
Berkebolehan melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan lakuan
Fokus
yang betul.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
Pembelajaran 1. Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan bernafas.
2. Mengenal pasti perkaitan antaran pergerakan kaki, tangan, dan pernafasan dalam kuak
rangkak.
3. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
4. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
5. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Aktiviti 1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBM Alat apungan, pasu plastik dan tali.
Penilaian P&P Akuatik Asas
Pada akhir pengajaran;
4 Red: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan
Refleksi dengan lakuan yang betul. ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 04 SEPTEMBER 2018 (SELASA) BILANGAN MURID :


KELAS 4 GREEN MASA: 8:00 – 9:00 39 ORANG
TEMA EKONOMI BERWAWASAN
TAJUK Sumber Pendapatan
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama
betul mengikut konteks. tunjuk dengan betul mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.
1. Murid dinilai terlebih dahulu tentang tajuk yang bakal diajar menggunakan traffic light adakah
AKTIVITI mera tahu,atau rasa-rasa tahu atau tidak tahu langsung tentang tajuk yang akan diajar. Traffic
Lights ( Lampu Isyarat)
2. Murid menggunakan kata ganti nama tunjuk dalam gambar.
3. Tiap kumpulan membina dialog dan murid lakonkan. Di dalam dialog tesebut terdapat ayat
menggunakan kata ganti nama tunjuk .
4. Murid berbincang dan kenal pasti kata nama diri mengikut konteks yang betul.
5. Murid membuat latihan .Senaraikan pekerjaan dalam gambar
SISTEM BAHASA Pola ayat
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma

REFLEKSI Pada akhir pengajaran:


________ murid dapat memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.
Kelas 4 WHITE, 4 BLUE
Masa 9:00 – 9:30, 10:20 – 10:50
Modul KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk KESELAMATAN
Standard Kandungan 3.2
Standard
3.2.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Pembelajaran Menerangkan peranan rakan sebaya
Aktiviti 1. Murid menonton video animasi 'Upin dan Ipin'.
2. Murid diminta mengenal pasti dan menyenaraikan peranan rakan sebaya berdasarkan cerita tersebut.
3. Video animasi 'Upin dan Ipin'
4. Perbincangan dan rumusan.
EMK Kreatif dan Inovatif
BBM Buku teks, buku tulis
Pada akhir pengajaran:
4 WHITE : ______ murid dapat menerangkan peranan rakan sebaya. ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
4 BLUE: ______ murid dapat menerangkan peranan rakan sebaya. ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 04 SEPTEMBER 2018 (SELASA) BILANGAN MURID :


TAHUN 5 PURPLE MASA: 11:.50 – 12:50 39 orang
TEMA EKONOMI MALAYSIA
TAJUK Perniagaan di Malaysia
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat,
semula dengan tepat menggunakan sebutan yag jelas sebutan yang jelas dan intoasi yang betul dengan
dan intonasi yang betul mengguunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang
sesuai
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intoasi yang
betul dengan mengguunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai
1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid berfikir dan bersoal jawab dengan rakan dam kemudian bincangkan dalam kumpulan
AKTIVITI isu yang timbul. Rakan lain boleh memberikan soaln atau menjawab persoalan. (Kaedah Think
Pair N Share)
3. Wakil muid tiap kumpulan menceritakan apa yang dibaca dan maklumat tambahan yang
mereka perolehi dengan sebutan dan intonasi yang betul
4. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Pola ayat
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai. ______ murid
tidak hadir.

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________


Kelas 4 White, 4 Blue,
Masa 7:30 – 8:00, 8:00 – 8:30,
Aspek Akuatik Asas (PENDIDIKAN JASMANI)
Tajuk Unit 32: Pergerakan Tangan Kuak Rangkak
Standard Kandungan 1.13, 2.13, 5.2, 5.4, 5.3
Standard
1.13.1, 2.13.1, 5.2.2, 5.4.3, 5.3.1
Pembelajaran
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan lakuan yang betul.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
1. Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan bernafas.
Objektif 2. Mengenal pasti perkaitan antaran pergerakan kaki, tangan, dan pernafasan dalam kuak rangkak.
Pembelajaran 3. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
4. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
5. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBM Alat apungan, pasu plastik dan tali.
Penilaian P&P Akuatik Asas
Pada akhir pengajaran;
4 White: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
lakuan yang betul. ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.
Refleksi
4 Blue: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
lakuan yang betul.______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 05 SEPTEMBER 2018 (RABU) BILANGAN MURID :


KELAS 5 PURPLE MASA: 9:00 – 10:00 39 ORANG
TEMA EKONOMI MALAYSIA
TAJUK Perniagaan di Malaysia
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan
yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang
dibaca
Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan
prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami cerita
2. Kemudian murid dikehendaki mengenalpasti dan menandakan ayat-ayat/isi penting dan perkataan
beimbuhan. Read and highlight (baca dan tanda)
3. Murid memberikan maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK


 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan
memahami perkara yang dibaca, ______ murid tidak hadir. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana _______________________________________________________________
SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 05 SEPTEMBER 2018 (RABU) BILANGAN MURID :
KELAS 4 GREEN MASA: 10:20 -11:20 39 ORANG
TEMA EKONOMI BERWAWASAN
TAJUK Sumber Pendapatan
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai situasi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.
1. Murid berkolaborasi dan bekerjasama mencari seberapa banyak maklumat dalam masa 10
minit. Seorang muid diberikan peranan untuk mencatat maklumat yang
AKTIVITI diperolehi.(kolaborasi dan main peranan)
2. Murid bergerak ke kumpulan lain untuk berkongsi dan mendapatkan maklumat tambahan
Bus Stop (Hentian Bas)
3. Murid bentangkan hasil perbincangan kemudian murid melengkapkan cerita yang diberi
dengan menggunakan kata ganda separa yang betul
4. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________

Kelas 4 GREEN
Masa 11:20 – 11:50
Modul KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk KESELAMATAN
Standard
3.2
Kandungan
Standard
3.2.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Pembelajaran Menerangkan peranan rakan sebaya
Aktiviti 1. Murid menonton video animasi 'Upin dan Ipin'.
2. Murid diminta mengenal pasti dan menyenaraikan peranan rakan sebaya berdasarkan cerita
tersebut.
3. Video animasi 'Upin dan Ipin'
4. Perbincangan dan rumusan.
EMK Kreatif dan Inovatif
BBM Buku teks, buku tulis
Pada akhir pengajaran:
______ murid dapat menerangkan peranan rakan sebaya ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________


Kelas 4 BLUE, 4 BROWN, 4 RED
Masa 7:30 – 8:00, 8:00 – 8:30, 8:30 – 9:00
Aspek Akuatik Asas (PENDIDIKAN JASMANI)
Tajuk Unit 32: Pergerakan Tangan Kuak Rangkak
Standard Kandungan 1.13, 2.13, 5.2, 5.4, 5.3
Standard
1.13.1, 2.13.1, 5.2.2, 5.4.3, 5.3.1
Pembelajaran
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan lakuan yang betul.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
1. Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan bernafas.
Objektif 2. Mengenal pasti perkaitan antaran pergerakan kaki, tangan, dan pernafasan dalam kuak rangkak.
Pembelajaran 3. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
4. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
5. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBM Alat apungan, pasu plastik dan tali.
Penilaian P&P Akuatik Asas
Pada akhir pengajaran;
4 BLUE: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
lakuan yang betul. ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.
4 BROWN: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
Refleksi
lakuan yang betul. ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.
4 RED: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
lakuan yang betul. ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 06 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS) BILANGAN MURID :


KELAS 5 PURPLE MASA: 9:00 – 10:00 39 ORANG
TEMA EKONOMI MALAYSIA
TAJUK Perniagaan di Malaysia
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan yang
betul betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca
Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan
prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami cerita
2. Kemudian murid dikehendaki mengenalpasti dan menandakan ayat-ayat/isi penting dan perkataan
beimbuhan. Read and highlight (baca dan tanda)
3. Murid memberikan maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman
dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca. ______ murid tidak hadir. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________


SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 06 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS) BILANGAN MURID :
TAHUN 4 GREEN MASA: 11:50 – 12:50 39 orang
TEMA EKONOMI BERWAWASAN
TAJUK Sumber Pendapatan
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai situasi.
betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.
1. Murid berkolaborasi dan bekerjasama mencari seberapa banyak maklumat dalam masa 10
minit. Seorang muid diberikan peranan untuk mencatat maklumat yang
AKTIVITI diperolehi.(kolaborasi dan main peranan)
2. Murid bergerak ke kumpulan lain untuk berkongsi dan mendapatkan maklumat tambahan
Bus Stop (Hentian Bas)
3. Murid bentangkan hasil perbincangan kemudian murid melengkapkan cerita yang diberi
dengan menggunakan kata ganda separa yang betul
4. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
PAK 21 NILAI EMK
  Baik Hati   Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan Kolaborasi Tolong-menolong
  Kerjasama   Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi Kreativiti Bertanggungjawab
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________


Kelas 4 BROWN, 4 WHITE
Masa 8:00 – 8:30, 8:30 – 9:00
Aspek Akuatik Asas (PENDIDIKAN JASMANI)
Tajuk Unit 32: Pergerakan Tangan Kuak Rangkak
Standard Kandungan 1.13, 2.13, 5.2, 5.4, 5.3
Standard
1.13.1, 2.13.1, 5.2.2, 5.4.3, 5.3.1
Pembelajaran
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan lakuan yang betul.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
Pembelajaran 1. Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan bernafas.
2. Mengenal pasti perkaitan antaran pergerakan kaki, tangan, dan pernafasan dalam kuak rangkak.
3. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
4. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
5. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Aktiviti 1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBM Alat apungan, pasu plastik dan tali.
Penilaian P&P Akuatik Asas
Pada akhir pengajaran;
4 BROWN: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
lakuan yang betul. _____ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.
Refleksi
4 WHITE: ________ murid dapat melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dengan
lakuan yang betul..______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 06 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT) BILANGAN MURID :


KELAS 5 PURPLE MASA: 8:00 – 9:00 39 ORANG
TEMA EKONOMI MALAYSIA
TAJUK Perniagaan di Malaysia
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan
yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang
dibaca
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan
prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami cerita
2. Kemudian murid dikehendaki mengenalpasti dan menandakan ayat-ayat/isi penting dan perkataan
beimbuhan. Read and highlight (baca dan tanda)
3. Murid memberikan maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA POLA AYAT
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi
 Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti
 Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
Pada akhir pengajaran:
REFLEKSI ________ murid dapat membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman
dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara
yang dibaca. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________


SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 06 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT) BILANGAN MURID :
TAHUN 4 GREEN MASA: 10.20 - 11.20 39 orang
TEMA EKONOMI BERWAWASAN
TAJUK Sumber Pendapatan
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai situasi.
betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.
1. Murid berkolaborasi dan bekerjasama mencari seberapa banyak maklumat dalam masa 10
minit. Seorang muid diberikan peranan untuk mencatat maklumat yang
AKTIVITI diperolehi.(kolaborasi dan main peranan)
2. Murid bergerak ke kumpulan lain untuk berkongsi dan mendapatkan maklumat tambahan
Bus Stop (Hentian Bas)
3. Murid bentangkan hasil perbincangan kemudian murid melengkapkan cerita yang diberi
dengan menggunakan kata ganda separa yang betul
4. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati   Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi Tolong-menolong
 Kerjasama   Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti Bertanggungjawab
 Bertolak Ansur   Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis Hemah Tinggi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________

Kelas 4 BROWN,
Masa 11:20 -11:50
Modul KESIHATAN PERSEKITARAN
Tajuk KESELAMATAN
Standard
3.2
Kandungan
Standard
3.2.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Pembelajaran Menerangkan peranan rakan sebaya
Aktiviti 1. Murid menonton video animasi 'Upin dan Ipin'.
2. Murid diminta mengenal pasti dan menyenaraikan peranan rakan sebaya berdasarkan cerita
tersebut.
3. Video animasi 'Upin dan Ipin'
4. Perbincangan dan rumusan.
EMK Kreatif dan Inovatif
BBM Buku teks, buku tulis
Pada akhir pengajaran:
______ murid dapat Menerangkan peranan rakan sebaya. ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana _______________________________________________________________


SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 10 SEPTEMBER 2018 (ISNIN) BILANGAN MURID :
KELAS 5 PURPLE MASA : 9:00 – 1O:20 39 ORANG
TEMA EKONOMI MALAYSIA
TAJUK Perniagaan di Malaysia
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada
perkara daripada pelbagai sumber pelbagai sumber
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber
1. Murid memahami dan menganalisis maklumat
AKTIVITI 2. Murid berbincang dalam kumpulan dan mencatat maklumat dalam bentuk peta pemikiran.
mind map
3. Murid bentangkan hasil perbincangan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
5. Murid salin hasil perbincangan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Pola ayat
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Bahasa
 Hormat-menghormati
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
REFLEKSI Pada akhir pengajaran:
________ murid dapat mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber.
_______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.
PdP ditunda kerana _______________________________________________________________

SUBJEK BAHASA MALAYSIA TARIKH : 10 SEPTEMBER 2018 (ISNIN) BILANGAN MURID :


KELAS 4 GREEN MASA : 11:50 – 12:20 39 ORANG
TEMA EKONOMI BERWAWASAN
TAJUK Sumber Pendapatan
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk
perkara daripada pelbagai sumber membuat carta daripada pelbagai sumber.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.
1. Murid memahami dan menaakul maklumat
2. Keudian dalam satu kumpulan. Seorang murid dilantik sebagai penyoal, dua menjawab dan
AKTIVITI dua orang pencatat. Pencatat akan mengumpulkan maklumat selepas perbualan berakhir.
Listerning Triad (Pendengaran bertiga)
3. Murid memindahkan maklumat mengikut keutamaan dalam bentuk carta. Graphic Organiser
( Pengurusan grafic )
4. Wakil murid dalam tiap kumpulan akan bentangkan hasil perbincangan.
5. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
PAK 21 NILAI EMK
 Baik Hati  Kreatif dan Inovasi
 Perwatakan  Kolaborasi  Tolong-menolong
 Kerjasama  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertanggungjawab
 Bertolak Ansur  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Hemah Tinggi
 Keadilan  Bahasa
 Hormat-menghormati
 Keberanian  patriotisma
 Kasih Sayang
Pada akhir pengajaran:
REFLEKSI
________ murid dapat mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber. _______ tidak hadir dan ______ yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Anda mungkin juga menyukai