Anda di halaman 1dari 20

NAMA: SUHEIL AZMIN BIN HASLI

NO. MATRIK: D20172081006


SUBJEK: (VDC3013)
PROGRAM: ISMP REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
NAMA PENSYARAH: DR. MOHD FIRDAUS BIN MUSTAFFA KAMAL
KUMPULAN : B

1
PENGENALAN

Pengurusan stor dan stok amat penting dalam sesebuah organisasi


termasuklah di bengkel, walaupun peralatan atau barangan yang di kenali
sebagai aset,dan barang luak yang dibeli dan digunakan di bengkel.
Penyelengaraan stor dan stok yang baik dan berkesan akan menjimatkan
kewangan. Peruntukan kewangan yang banyak digunakan untuk membeli
aset, inventori dan barang luak, oleh itu ianya harus diuruskan dengan baik.

2
Pengurusan stor dan stok yang baik juga mencerminkan kecekapan pentadbir
dan kakitangannya

Suatu sistem pengurusan stor dan stok yang cekap dan berkesan adalah
perlu bagi menjamin penyenggaraan, penjagaan dan pengawalan
barang-barang agar berkeadaan baik dan sempurna

Oleh kerana ia melibatkan wang, ia menjadi tanggungjawab dan amanah


bagi pegawai aset untuk menguruskannya dengan cekap dan berkesan agar
tidak berlaku pembaziran dan salahguna. Pegawai aset yang
menguruskannya juga mesti bertanggungjawab dan menguruskannya dengan
cekap dan berkesan.

Pengurusan Stor dan stok merupakan satu aspek Pengurusan Kewangan


yang penting. Oleh itu, oengurusan stor dan stok yang baik dapat
menguruskan kewangan dengan lebih berkualiti.

3
OBJEKTIF

a) Memastikan stok barang-barang sentiasa kedapatan (readily available )


seperti dan apabila dikehendaki oleh pelanggan. Stok sentiasa ada apabila
dikehendaki dan menepati kehendak pelanggan

b) Menyimpan stok cara terbaik dengan memberi perlindungan, penjagaan


dan penyelenggaraan sewajarnya semasa dalam simpanan. Kualiti stok
sentiasa terjamin dengan cara memberi perlindungan, penjagaan dan
penyelenggaraan yang sewajarnya semasa dalam simpanan

4
DEFINISI

Perolehan

Proses mendapatkan sesuatu atau memperoleh barangan, kerja dan


perkhidmatan.

Penyimpan

Penyimpanan dalam stor hendaklah mengamalkan konsep 5s iaitu sisih, susun, sapu,
seragam dan sentiasa amal. Amalan ini dipraktiskan supaya stok tidak mudah rosak,
senang dikeluarkan dan penggunaan ruang yang optimum.

Inventori

Inventori ialah barang tidak luak dan tidak memerlukan penyenggaraan biasa.
Antara contoh inventori ialah meja, kipas, almari, dan peralatan bengkel.

5
KONSEP

Aset

a) Aset merupakan harta atau barangan berharga yang dimiliki,

b) Aset juga merupakan bahan yang tidak habis.

c) Aset terbahagi kepada tiga kategori, iaitu aset alih, aset tidak alih, aset
maya, dan aset hidup.

6
d) Aset alih merupakan aset yang boleh dialih dari tempat asal seperti kerusi,
meja dan almari.

e) Aset tidak alih merupakan aset yang tidak boleh alih dari tempat asal seperti
aircon,

f) Aset maya seperti software

g) Aset hidup ialah aset yang bernyawa. Sebagai contoh benih pokok.

Stok

a) Stok bermaksud barang-barang belum guna dan perlu disimpan atau untuk
digunakan terus bagi tujuan tertentu.

b) Dalam bentuk barangan dan bekalan untuk digunakan dalam proses


pengeluaran;

c) Dalam bentuk barangan atau bekalan untuk digunakan atau diedarkan


dalam pembekalan perkhidmatan

d) Dalam proses pengeluaran untuk dijual atau diedarkan

7
Langakah- langkah perolehan, penyimpanan stok dan inventori

Permohonan stok

a) Senaraikan stok yang diperlukan, habis atau stok-stok yang baru ingin
dipohon.

b) Kira jumalah stok yang dipohon.

c) Membuat mesyuarat dan buat perbentangan kepada ahli-ahli jawatan


kuasa.

d) Membuat keputusan tapisan yang diluluskan

e) Pembelian stok yang diluluskan.

Perolehan stok

a) Dapatkan vendor atau syarikat untuk mengedarkan stok-stok yang


diinginkan.

b) Sebut harga untuk memilih syarikat yang mempunyai stok yang berkualiti
dan harga yang berpatutan.

c) Membuat tender dengan syarikat yang dipilih.

8
Penerimaan stok

a) Semak nota atau bil serahan,nota bungkusan dan invois

b) Semak dan menghitung kuantiti yang diterima

c) Memberi akuan terima dipastikan semua barang yang diterima adalah


mengikut spesifikasi dalam keadaan baik dan cukup kuantitinya.

d) Barang-barang yang dikembalikan kepada pembekal, segala urusan


penggantian hendaklah dicatatkan dalam baucar penerimaan barang-barang.

e) Semua penerimaan hendaklah dicatatkan dalam kad kawalan stok atau kad
pteak atau lejar secepat yang mungkin.

9
Merekod stok

Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh orang yang
menerima stok dengan mematuhi penggunaan rekod. Antara kaedah yang
serimng digunakan untuk merekod maklumat stok dan inventori ialah sistem
fail, sistem buku, borang khas dan kad.

10
Semua jenis stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan
menggunakan kad yang telah ditetapkan bagi tujuan mengetahui kedudukan
stok simpanan memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa tepat dan
mengawal paras stok.

Kad adalah paling popular digunakan sebagai kaedah merekod kerana lebih
sesuai digunakan dan fleksibel mudah ditukar ganti, mudah dipindahkan dan
boleh diubah mengikut kesesuaian dan keperluan. Kad perlu disusun
mengikut kumpulan barang berdasarkan kos sesuatu item kegunaan dan sifat
barang tersebut.

Penyimpanan stok

Penyimpanan dalam stor hendaklah mengamalkan konsep 5s iaitu sisih,


susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Amalan ini dipraktiskan supaya stok
tidak mudah rosak, senang dikeluarkan dan penggunaan ruang yang optimum.
Selain itu, dapat menngelakkan daripada kehilangan, kekurangan, kerosakan
dan kelusuhan. Penyimpanan melibatkan perkara-perkara berikut.

- simpan di tempat yang sesuai dengan jenis barang.

-memberi perhatian kepada cara susunan barang-barang.

-pastikan keselamatan barang-barang.

-sediakan tanda-tanda amaran.

Pengeluaran stok

11
Setiap pengeluaran barang-barang dari stor hendaklah dibuat hanya stelah
dibenarkan oleh penyelia bengkel setiap pengeluaran hemdaklah dicatatkan
dalam kad petak dan kad stok dengan serta merta supaya baki sentiasa
kemaskini

Setiap barang yang dikeluarkan perlu disertai dengan Borang Permintaan


Barang-Barang dan guru penyelia hendaklah memastikan borang penerimaan
dikembalikanselepas barang-barang diakui terima.Semua pesanan
barang-barang untuk storhendaklah dibuat dengan menggunakan Borang
Pemesanan Pengeluaran Barang-barang

Pemeriksaan stok

Pemeriksaan perlu dijalankan dari semasa ke semasa untuk mengesan dan


mengenalpasti kelemahan-kelemahan yang menyebabkan stok berlebihan,
berkurangan, rosak,usang, luput tempoh dan sebagainya supaya tindakan
susulan dapat diambil

12
Keselamatan dan kebersihaan

Keselamatan dan kebersihan stor hendaklah sentiasa dijaga dan perkara ini
harusdiambil berat oleh penyelia stor dalam memastikan barangan atau
peralatan tahan dantidak rosak. Keselamatan juga harus dititikberatkan dalam
memastikan tidak berlakukehilangan atau kecurian barangan dari stor. Stor
juga perlu dilengkapkan dengansistem kawalan kebakaran yang sesuai dan
memadai seperti fire alarm, smoke detector,water sprinkler dan lainlain.
Alat-alat pemadam api seperti fire extinguisher dan hosereel perlu
ditempatkan di kawasan strategik dan diperiksa oleh Jabatan
PerkhidmatanBomba dan Penyelamat mengikut peraturan yang berkuatkuasa

13
Perlupusan

Pelupusan merupakan satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan,


kawalan,simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan untuk
memastikan bengkel tidakmenyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak
diperlukan. Pelupusan jugadilakukan untuk mendapatkan hasil pulangan yang
terbaik, menjimatkan ruangsimpanan/pejabat dan membolehkan aset milik
dipindahkan .Hapus kira pula merujuk pada barang yang hilang atau musnah
yang tidak ada secara fizikalnya wujud dalam simpanan.

14
KUMPULAN 2 : GROUP B

15
Permohonan stok

Perolehan stok

Penerimaan stok

Pemeriksaan stok Perolehan, Penyimpanan Stok


& Inventori

Merekod stok

Penyimpanan
stok

Pengeluaran stok

Keselamatan dan
kebersihan perlupusan

16
Kesimpulan

Penyelenggaraan stor dan stok yang cekap dan berkesan amat penting
demi menjaga peruntukan kerajaan.Satu kombinasi tindakan atau
langkah-langkah perlu diambil untuk mengekal atau membaik pulih sesuatu
sumber fizikal dalam keadaan berfungsi dan selamat. Tanggungjawab
penyelenggaraan stor dan stok di sekolah bukan sahaja terletak di bahu
pegawai aset tetapi melibatkan semua pihak, dengan pengurusan yang baik
segala sumber yang ada, akan dapat digunakan secara optimum dan sekolah
sudah tentu akan cemerlang secara “total”.

Masalah yang sering timbul di bengkel adalah tiada pegawai khas


yang mengurus stor dan stok. Beban tugas ini biasanya akan dijalankan oleh
pegawai aset yang sememangnya menghadapi beberapa masalah seperti
kekangan masa, kerana seperti sedia maklum.

Dalam mengatasi masalah penyelenggaraan stor dan stok di bengkel,


demi untuk pengurusan yang cekap dan efektif, langkah proaktif yang boleh
diambil adalah dengan mewujudkan perjawatan Pembantu Tadbir khas untuk
mengurus/menyelia/menyelenggara stor dan stok di bengkel.

17
KANDUNGAN

1. Pengenalan ……………………………………………………………………1

2. Objektif…………………………………………………………………………2

3. Definisi…………………………………………………………………………….3

4. Konsep dan teori……………………………………………………………4-9

5. Rangka kerja…………………………………………………………………11

18
6. Kesimpulan……………………………………………………………………12

7. Rujukan………………………………………………………………………14

19
RUJUKAN

Sumber internet

1. http://wanmohdariffin.blogspot.my/2010/08/pengurusan-stor-dan-stok.html

2. file:///C:/Users/user/Downloads/AM%206.pdf

Temuramah pegawai aset CIAST

20

Anda mungkin juga menyukai