Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

UPTD DIKPORA KECAMATAN WEDUNG
SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGMUTIH I

ULANGAN HARIAN KELAS IV SEMESTER II KE 1
Mata Pelajaran : Bahasa jawa
Hari / Tanggal : …………….
Waktu : …………….
Tema : Budaya

Wacanen banjur tembangna tembang Dhandhanggula ing ngisor iki!

Pitutur

Sun tuturi kabeh putra putri
Lamun sira sregep ing pangolah
Budi pikir lan ngelmune
Aja sira gumunggung
Kebat kliwat datan pamikir
Trunyak trunyuk tindaknya
Bilahi ing pungkur
Singkirana tindak nistha
Kang pranyata nora gawe urip mukti
Estokna tutur ika

I. Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok
anggep paling bener!
1. Dhandhang gula kalebu tembang ....
a. gedhe b. dolanan c.macapat d. tengahan
2. Lumrahe isine tembang iku ngemot …
a. pitutur b. sifat brangasan c.nepsu d. sufat kang elek
3. Upacara waisak dianakake saben sasi …
a. Maret b. Mei c.Juli d. Agustus
4. Candhi Borobudhur mapan ing kabupaten ….
a. Malang b. Surabaya c.Semarang d. Magelang
5. Puisi jawa modern uga diarani ….
a. geguritan b. parikan c.wangsalan d. puisi
6. Nyelengi dhuwit sing luwih aman ana ….
a. kaleng b. Bank c.omah d. kasur
7. Wayang lulang uga diarani ….
a. sabrang b. kelir c. golek d. kulit
8. Perang tandhing antarane Pandhawa karo kurawa diarani ...
a. Brubuh b. Barata Yuda c. gagal d. kembang
9. .... layang kanggo kancamu!
a. tulis b. nulisi c. nulis d. nulisa
10. Sing duwe kasekten bisa mabur tanpa elar yaiku ....
a. Werkudara b. Gathotkaca c. Karna d. Kresna

II. Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak
sing kok anggep bener!
11. Tanjung Emas a. Budha
12. Barabudhur b. Tembang dolanan
13. Gada Rujak Polo c. Semarang
14. Cublak-cublak suweng d. macapat
15. Tembung linggane njupuka e. Werkudara
f. jupuk
g. Jupuka
h.
III.Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
16. Kabudayan kang adiluhung kudu ….

Tembang Dhandhanggula ana …. Tulisna telu bae kang kalebu tembang macapat! Wangsulan : _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 27. 19. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis! 26. IV. (gawe) krupuk urang. 23. Ukara kang genep yaiku ….17. Sing nglakokake wayang yaiku …. Gamane Prabu Puntadewa yaiku …. Wayang sing bangsane kalebu buta diarani wayang …. Ukara kang bener yaiku…. Kulit kewan sing digawe wayang yaiku …. 20. 25. Sambung gunem sarana ditulis diarani …. 21. Maca geguritan kudu barengi rasa …. 22. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa! Bapak tindak kantor Wangsulan : _________________________________________________________________ ULANGAN LESAN . Gaweya ukara nganggo tembung “nyapua”! Wangsulan : _________________________________________________________________ 28. Coba sebut 3 wae kang kalebu kabudayan adiluhung! Wangsulan : _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 30. gatra 18. Arif tuku dara (jodho). Gaweya ukara nganggo tembung “sadina”! Wangsulan : _________________________________________________________________ 29. 24.

Lesane ukara iku yaiku . a. Anake : 9. 6.. Jenenge : b.. TES PERBUATAN Jawaben manut prentahe gambar wayang ing ngisor iki! 1. Jenenge : b. Kastriyane : c. a.. Tembang Dhandhanggula kadeyan saka ... Jenenge : b. Gamane : 6...V SM 2 KE 1 . Nalika perang Baratayuda Raden Janaka mungsung . Jenenge : b. a.. Tembang Dhandhanggula gatra sepisan guru wilangan lan guru lagune yaiku . a. Sifate : 8.. Jagate ing pewayangan yaiku . Gamane : 3. 4. Ratu ing : c. Gamane : 4.. Jenenge : b. Jenenge : b. Ratu ing : c.TES LESAN 1. Mapane : c. Ratu ing : c. 5. a.. a. Gamane : KUNCI JAWABAN UNHAR BHS. 10. Kasatriyane : c.. Wayang Pandhawa kang kondhang getihe putih yaiku .. a. Kasatriyane : c. Gamane : 2.. Jenenge : b. Aku nonton televisi nganti wengi... papane : c. 9. Kagolong : c.. a. bapak 7... 3. Lampu ing sadhuwure dhalang arane .. Jamus Kalima sada iku gamane . gatra 2. Pratapane : c... 8... Kang duwe kuku Pancanaka yaiku . Jenenge : b.. Layang iki . JAWA KL.. a.. Jenenge : b. Jenenge : b. Kondhang : 10. Aji-ajine : 7.. a.. Kondhange : 5.

a. Petruk Kanthong bolong. Wulu Cumbu Madukara c. Angkara murka 3. Pulanggeni. Alengka Diraja c. Semar Badranaya. D 22. C 12. Klampis Ireng c. Jamus Kalima Sada II. caosna 7. kidang. Dwarawati c. Pethel b.Wayang. doblojaya 10 a. ?bpkTinFkK[nT/o. lsp 30. MENJODOHKAN 11. a. Jadhipati b. Januka. Madukara b. Jamus Kalima Sada c. Kembang Wijaya Kusuma . 10i 3. B 15. Pratapan Gendhalisada c. Pringondani c. Pasopati. URAIAN 26. a Gathotkaca. menjangan 6. C 16. pangrasa 10. dhalang 5. kawicaksanan guru 28. Kuku Pancanaka c. D 19. E 14. Aji Maundri 2. Permadi. Senjata Cakra. a Werkudara 6. dilestarekake 2. A 13. B 25. kawicaksanan guru 27. a. kethoprak. kawicaksanan guru 29. kelir 10. B 23. A 17. 10 2. Televisi 6. B 21. TES LESAN. Klampis Ireng b. nggawea 8. a. 1. Tetuka. Gada Rujak Polo. ISIAN 1. Bisa mabur tanpa lar 5. D 24. Werkudara 9. blencong TES PERBUATAN 1. a. Pamomong pandhawa. Puntadewa. IV. a. Yudhistira 7. sabrang 4. Punakawan c. Sangyang Ismaya 9. Harjuna. PILIHAN GANDA III. lsp c. layang 9. sajodho 7. Mayangkara b. lsp b. A 20. F. B 18. Amarta b. Puntadewa/Yudhistira 4. lsp 8. Dasamuka b. Adhipati Karna 5. Bathara Kresna b.TES TERTULIS I. Puntadewa/Yudhistira 8. wedhus. a. Semar 4. 10 3. Bagong b. tari. Anoman.