Anda di halaman 1dari 6

 PANGAJHAREN 1 

-lalam’ paan 1

Pengertian abhedder : cem macem ghancaran se sorop sareng


rengkassan

E bahasa indonesia abhedder engghi paneka resensi buku otaba bedah


buku . Tojjhuwan abhedder buku

(1)Apareng pangaonengan tor baburughan bhab essena buku se ebhadder

(2)Ngajhak se maos ka’angghuy noro’ mekkere bhab essena buku se


ebhaddher

(3)Ka’anghuy a jawab petanya bhab pasera se ngangghit buku kasebbhut

(4)Apareng petodhu da’ se maos buku e dalem mele buku se sae tor
pantes emaos

Pangaonenganna abhedder buku : Tojjhuwan se ngangghit


buku,Tojjhuwan abhedder,Kabadaan magharsare se bhadhi maos
bheddharan buku kasebhut

-lalam’paan 2

Bagiyan bagiyannepon se kodhu ejharba’aghi

1.Bhul ombullepon abhedder buku

2.Kateranganna buku
-bhul ombhulla buku -arghana buku

- se nganggit buku

-se ngecap buku


-taon eccap buku

-kandhella buku

3.Mamolanna bheddharan (paragraf buku)

4.Essena buku (isi buku)

5.Pongkasanna buku ( penutup resensi)

Essena mamolanna bhederen :(A) ajharba’aghi bhab se nganggit buku,(B)


andhing bhandingngaghi buku se bhakal ebhaddhar,(C)ajharba’aghi
rengkassanna bu se ebhaddhar

Essena essena buku : (A) jhajharba’an singkat bhab buku


seebhaddhar, (B)ponjhulla buku se ebhaddhar,(C)kakranganna buku se
ebhaddhar

Essena pongkasanna bheddharan: biasanya berisi amanat dan pengakhir


cerita

Lalam’paan 3

Lalonget:lalonget asal dari oca’ longet se artena penter otaba pelak bay
ghabayan .Lalonget bede 11 macem engghi paneka:

-bhak tebbhagan -saloka

-okara kakanthen -parlambang

-bhangsalan -oca’saroja

-rora bhasa -oca’camporan tabhalik

-kareta bhasa

-parebhasa

-ebharat
1.Bhak-tabbhagan:settong okara ,otaba pansaponapan okara se
ekoca’aghi sareng oreng lain ka oreng laen se marlowaghi
jawabhan,(kadeng jawabhanna loco)

Contoh:nase’ sakeppal ekarobung ghalata:Salak

2.Okara kakathen:okara se ca’ oca’ na aghandu’ ghuru

Contona ghuru:ghuru sowara ,ghuru sastra,ghuru lumaksito

Ghuru sowara : a’-a’-a’, contoh:jha’ ngada’ ma’le ta’ kenning sada’

Ghuru sastra: la-le-lo,contoh : asakola ta’ tobang sakale ,dhing ulangan


olle sapolo.

Ghuru lumaksito: par-per-por,contoh:lempar amper dapor

3.Bhangsalan:manabi bede oreng abu-dhabu aguna’aghi bhangsalanokara


enyamae okara bhangsalan

Ghuru:ghuru sowara otaba ghuru sastra

Contoh:oca’ bhangsalan: rambing lebar tas prao .rambing tas prao


tegghassa:lajar

4.Rora bhasa:okara kalamon etaletekghi bi’ ghu-ongghu senyata sala, tape


oreng mayarsa’aghi ampon ngarte

Contoh:apa se elakone?,nyekot kalambhi,maksoddha ,se esekot kaenna


ekaghabaya kalambhi
5.Kareta bhasa: settong oca’ se eyangghit nombuwaghi maksot otaba
karep Ghuru:swara

Contoh:Tongket,etongtong,etekket

6.Ebharat:okarana emolae engghi paneka akanta,mara,cora’otaba acora’

Contoh: akanta bhelling kaojhanan ,artena e,ekoca’aghi da’ oreng otaba


na’kana’ se ta’ meddhas baburughan.

7.parebhasan :okara se eyangghit sareng para seppo ,semacem oca’


parsemmon

Contoh:e ghatong tengghi e bhendem dalem .artena masra’aghi aba’

8.Parlambang:settong bharang se esaba’ e settong kennengan

Contoh:pengrenget

Tamone se ebhendemma etoro’ e pangrenget ,engghi paneka


dhalubang se etolese carakan madhura

9.oca’saroja:oca’camporan se oca’oca’na settong sareng settong pade


artena

Contoh:lara lapa =aghandu’ ghuru sastra sareng ghuru swara

10.saloka:aropa’aghi bhik parebhasa engghi paneka aghandu’


ghuru,saloka menangka dhabuna oreng penter(ulama’)

Contoh: manossa reya coma dharma,artena manossa coma sakdhar


ehteyar se nantowaghi se kobasa
11.oca’camporan se alalaban:oca’ camporan se aghandu arte tabhalik

Contoh:Ondhur dateng

Tolak bali

Lalam’paan 4

Apoket ghancaran kodhu netene bhab paneka

-bhab se edhabuwaghi pangangghitepon dalem ghancaran

-oca’ se dhadhi gher-ogher dalem okara

-okara se aghandhu otaba otama dalem ghancaran

Lalam’paan 5

Bagiyan se parlo ekaonenge engghi paneka

-ejha’an

-oca’se eyangghuy

-okara

Anda mungkin juga menyukai