Anda di halaman 1dari 10

SULIT 4571/2

Untuk Bahagian A
Kegunaan
Pemeriksa [ 40 markah ]

Jawab semua soalan

1 a. Namakan salah satu proses sosialisasi dalam sukan?

______________________________________________________________
( 1 markah )
b. Jelaskan 2 kesan positif penglibatan dalam sukan dari aspek
perkembangan individu.

i. _____________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________
( 2 markah )

2. Rajah 1 menunjukkan satu carta pertandingan kalah mati 2 kali.

RAJAH 1

a. Nyatakan 1 variasi lain pertandingan kalah mati selain variasi kalah mati
2 kali diatas ?

_____________________________________________________________
( 1 markah )

b. Nyatakan Q mewakili nombor berapa dan terangkan kenapa Q boleh


berada disebelah kiri carta pertandingan tersebut?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
( 2 markah )

1
SULIT 4571/2

Untuk c. Nyatakan 1 kelebihan menggunakan sistem pertandingan jenis ini.


Kegunaan
Pemeriksa
i. ___________________________________________________________
( 1 markah )

d.Nyatakan 1 kelemahan menggunakan sistem pertandingan jenis ini.

i. ___________________________________________________________
( 1 markah )

3. Rajah 2 menunjukkan satu jenis sendi senovial.

Rajah 2

a. Namakan 1 jenis sendi senovial lain pada tubuh manusia selain dari jenis
sendi diatas.

______________________________________________________________
(1 markah)

b. Nyatakan satu lokasi lain jenis sendi senovial yang sama dirajah 2 ini pada
tubuh manusia.

______________________________________________________________
(1markah)

c.Nyatakan kepentingan cecair X ?

______________________________________________________________
(1 markah)

2
SULIT 4571/2

Untuk 4. Rajah 3 menunjukkan struktur neuron .


Kegunaan
Pemeriksa
Otot

Rajah 3

a.Namakan X.

______________________________________________________________
[1 markah]

b.Nyatakan fungsi utama sistem X.

______________________________________________________________
[1 markah]

c.Nyatakan dua fungsi sistem saraf

i ._____________________________________________________________

ii._____________________________________________________________

[2 markah]

3
SULIT 4571/2

Untuk 5. Rajah 4 menunjukkan sistem peredaran darah.


Kegunaan
Pemeriksa

Kitaran 1

Kitaran 2

Rajah 4

a.Namakan kitaran 1

______________________________________________________________
[1 markah]

b.Terangkan bagaimana proses di kitaran 2 berlaku.

___________________________________________________________________________
[2 markah]

c.Terangkan 2 perbezaan antara kedua-dua kitaran tersebut dalam sistem


peredaran darah.

KITARAN 1 KITARAN 2

(2 markah)

4
SULIT 4571/2

Untuk 6. Rajah 5 menunjukkan satu kaedah pengurusan kecederaan RICE.


Kegunaan
Pemeriksa

RAJAH 5

a) Namakan kaedah selain dari kaedah diatas dalam pengurusan kecederaan


RICE.

_____________________________________________________________
(1 markah)

b) Nyatakan salah satu tujuan kaedah pengurusan kecederaan dirajah 5 di


atas ?

______________________________________________________________
(1 markah)

c) Nyatakan satu jenis kecederaan yang boleh menggunakan kaedah


pengurusan kecederaan di atas.

______________________________________________________________
(1 markah)

5
SULIT 4571/2

Untuk 7. Rajah 6 di bawah menunjukkan satu latihan plyometric.


Kegunaan
Pemeriksa

RAJAH 6

a) Namakan ujian yang boleh dilakukan untuk menguji kuasa dibahagian


yang bertanda X itu ?.

______________________________________________________________
(1 markah)

b) Nyatakan 2 alatan ujian yang digunakan untuk ujian di 7a seperti jawapan


yang anda nyatakan.

______________________________________________________________
(2 markah)

c) Namakan 1 ujian untuk ujian ketangkasan.

____________________________________________________________
(1 markah)

6
SULIT 4571/2

Untuk 8. Rajah 7 menunjukkan fasa dan sub fasa dalam perancangan program
Kegunaan
periodisasi latihan.
Pemeriksa

REHAT
AKTIF

Sub-fasa 1

Prapertandingan
Sub-fasa 2
P

Pertandingan
Fasa X Fasa Pertandingan Fasa Y

a) Nyatakan satu komponen sub-fasa dalam fasa X?

_________________________________________________________________
(1markah)

b) Apakah tujuan fasa Y?


__________________________________________________________________
(1markah)

c) Nyatakan 3 tujuan diadakan periodisasi latihan

i : ________________________________________________________________

ii : ________________________________________________________________

iii : ________________________________________________________________

(3 markah)

7
SULIT 4571/2

Untuk 9. Rajah 8 menunjukkan 2 aksi dalam sukan sofbol.


Kegunaan
Pemeriksa

Atlet X Atlet Y

RAJAH 8

a.Nyatakan dua faktor yang boleh mempengaruhi stabiliti atlet X .

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
( 2 markah )

b.Jelaskan satu faktor kenapa atlet Y boleh hilang stabiliti.

( 2 markah )

8
SULIT 4571/2

Untuk 10.
Kegunaan
Pemeriksa KEMAHIRAN MOTOR

Kemahiran Motor X
Halus

a.Nyatakan kemahiran motor X ?

____________________________________________________________________
(1 markah)

c. Namakan satu otot dikaki yang terlibat sekiranya menggunakan


kemahiran motor X semasa berjalan

____________________________________________________________________
( 1 markah )

c.Berikan satu contoh aksi dalam sukan bola baling berkaitan dengan
kemahiran motor X ?

____________________________________________________________________
( 1 markah )

d. d.Nyatakan satu jenis sukan yang banyak menggunakan


kemahiran motor halus ?

____________________________________________________________________
( 1 markah )

9
SULIT 4571/2
BAHAGIAN B

[ 20 MARKAH ]

Jawab mana-mana 2 soalan

11. a. Jelaskan salah satu peranan Ahli Jawatankuasa Induk sesuatu


pertandingan.
(2 markah)

b. Anda dilantik sebagai Pengerusi pengelola pertandingan bola baling


antara sekolah peringkat daerah anda.
Jelaskan bagaimana untuk mengelolakan pertandingan tersebut
dari peringkat awal sehingga bermulanya pertandingan.
(8 markah)

12. Kemerosotan prestasi fizikal atlet yang mendadak disebabkan oleh kelesuan
otot.

a. Berikan definisi kelesuan otot.


(2 markah)
b. Berikan dua faktor yang menyebabkan kelesuan otot dan huraikan.
(4 markah)
c. Berikan dua teknik melengahkan kelesuan otot dan huraikan.
(4 markah)

13. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan latihan litar untuk pasukan bola
sepak.

Masa aktiviti : 30 saat


Jeda rehat : 30 saat
Jumlah stesen :6
Jarak antara stesen : 5 meter

a. Lakarkan plan sistem latihan litar berdasarkan maklumat di atas.


( 6 markah )
b. Senaraikan bagaimana prosedur latihan litar dilaksanakan.
( 4 markah )

14 a. Nyatakan 2 jenis pemindahan pembelajaran dan terangkan


perbezaannya?
( 4 markah )
b. Terangkan semua 3 jenis pemindahan pembelajaran beserta dengan
contoh ?
( 6 markah )

10