Anda di halaman 1dari 4
Anexa 12 GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII APLICANT : Nume și prenume
Anexa 12 GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII APLICANT : Nume și prenume
Anexa 12 GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII APLICANT : Nume și prenume

Anexa 12

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII

APLICANT : Nume și prenume .............................................................................. Nr. înreg plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului).....................

  • 1. Criterii de verificare a conformitatii administrative

Nr. Crt.

Criteriu de eligibilitate

Document justificativ

DA

NU

1.

Planul de afaceri și anexele aferente sunt completate cu datele solicitate și respectă modelele din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului

Planul de afaceri

   

de planuri de afaceri.

2.

Cerere înscriere concurs

Anexa 1- Cerere inscriere

   

3.

Declaratie de angajament – in original

Anexa - Declaratie de angajament – in original

   

4.

Declaratie privind evitarea dublei finantari– in original

Anexa - Declaratie privind evitarea dublei finantari– in original

   

5.

Declaratie de eligibilitate beneficiar ajutor de minimis– in original

Anexa - Declaratie de eligibilitate beneficiar ajutor de minimis– in original

   

6.

Plan de afaceri respecta formatul solicitat - se verifică completarea tuturor câmpurilor obligatorii

Planul de afaceri

   

7.

Planul de afaceri este paginat si semnat pe fiecare pagina

Planul de afaceri

   
2. Criterii de verificare a eligibilității persoanelor care sunt responsabile de implementare plan afaceri Nr. Crt.
2. Criterii de verificare a eligibilității persoanelor care sunt responsabile de implementare plan afaceri Nr. Crt.
2. Criterii de verificare a eligibilității persoanelor care sunt responsabile de implementare plan afaceri Nr. Crt.
  • 2. Criterii de verificare a eligibilității persoanelor care sunt responsabile de implementare plan afaceri

Nr. Crt.

Criteriu de eligibilitate

Document justificativ

DA

NU

1.

Persoana are domiciliul/reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud- Est

Carte de identitate

   

2.

Persoana are minim 18 ani la data depunerii planului de afaceri

Carte de identitate

   

3.

Persoana nu face parte din categoria tineri NEET”s

Declaratie de eligibilitate

   

4.

Persoana intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în oricare din județele regiunii Sud-Est

Declaratie Plan de afaceri

   

5.

Persoana nu e angajat al Administratorului schemei și nici rudă sau afin până

Declaratie de eligibilitate

   

la gradul 2 inclusiv

6.

Persoana nu a avut încheiate CIM/prestări servicii/drepturi de autor în

Declaratie de eligibilitate

   

proiect

7.

Persoana nu a mai primit finantare pentru infintarea unei afaceri prin intermediul programului Romania Start-up Plus

Declaratie dubla finantare

   

8.

Persoana nu a fost supusă în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau

Declaratie de eligibilitate

   

etic-profesionale

9.

Persoana nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii

Declaratie de eligibilitate

   

Europene

10.

Persoana nu furnizează informaţii false

Declaratie de eligibilitate

   

11.

Persoana nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau,

Declaratie de eligibilitate

   

în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja

executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă

12.

Persoana nu are, la data semnării contractului de subvenție, calitatea de

Declaratie de eligibilitate

   

asociat majoritar in structura altor intreprinderi

13. Pesoana este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca
13. Pesoana este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca
13. Pesoana este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca

13.

Pesoana este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat

Declaratie de eligibilitate Plan de afaceri

   
  • 3. Criterii de verificare a eligibilității planului de afaceri

Nr. Crt.

Criteriu de eligibilitate

Document justificativ

DA

NU

1.

Planul de afaceri prevede ca persoana eligibila direct responsabilă de

Declaratie de eligibilitate

   

pregătirea şi implementarea planului de afaceri este actionar majoritar si

Plan de afaceri

administratorul firmei al intrepreprinderii nou create

2.

Sediul social și, după caz, punctele de lucru al intreprinderii nou inființate

Plan de afaceri

   

sunt in mediul urban, Regiunea Sud Est

3.

Planul de afaceri nu cuprinde activități din sectoarele pescuitului și

Plan de afaceri

   

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene nr. L 17/21.01.2000

4.

Planul de afaceri nu cuprinde activități din domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

Plan de afaceri

   

5.

Planul de afaceri nu cuprinde activități din sectorul transformării și comercializării produselor agricole , prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

Plan de afaceri

   

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; - atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari

6.

Planul de afaceri nu cuprinde activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de

Plan de afaceri

   

export

7. Planul de afaceri nu promovează utilizarea preferențială a mărfurilor naționale în locul celor importate Plan
7. Planul de afaceri nu promovează utilizarea preferențială a mărfurilor naționale în locul celor importate Plan
7. Planul de afaceri nu promovează utilizarea preferențială a mărfurilor naționale în locul celor importate Plan

7.

Planul de afaceri nu promovează utilizarea preferențială a mărfurilor naționale în locul celor importate

Plan de afaceri

   

8.

Planul de afaceri nu presupune achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri

Plan de afaceri

   

9.

Planul de afaceri asigură angajarea in maxim 6 luni de semnarea contractului

Plan de afaceri

   

de minimis

a unui nr de minim 2 persoane

10.

Planul de afaceri prevede asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;

Plan de afaceri

   

11.

Planul de afaceri prevede asigurarea perioadei de sustenabilitate de

Plan de afaceri

   

minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă

12.

Bugetul maxim aferent schemei de minimis nu depaseste 30.000 Euro

Plan de afaceri

   

13.

Cheltuielile aferente ajutorului de minimis și incluse în planul de afaceri fac

Plan de afaceri

   

parte din categoria de cheltuieli eligibile

Schema de minimis

     

ADMIS

RESPINS

Se consideră ,,Eligibil” proiectul care este notat la toate criteriile cu ,,Da’’. Aceste proiecte pot trece la etapa următoare de evaluare, respectiv evaluarea tehnico-financiară.

Proiectele care au cel puțin o notare cu ,, Nu’’ sunt declarate ,,Respinse’’.

Nume si prenume membru juriu

 

Semnatura

 

Data