Anda di halaman 1dari 12

Nama : ......................................................... Sekolah : ......................................

BENGKEL ELIT MATEMATIK LUAK PALONG 2018


MATEMATIK 015/2
Kertas 2
1 Jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor Untuk Kegunaan Pemeriksa


kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu Kod Pemeriksa:
pada petak yang disediakan. Markah Markah
Soalan
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 Penuh Diperoleh
soalan. 1 2
2 3
3. Jawab semua soalan. 3 3
4 4
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas
5 5
dalam ruang yang disediakan dalam
6 5
kertas soalan.
7 5
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. 8 2
Ini boleh membantu kamu untuk 9 3
mendapatkan markah. 10 5
11 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar 12 3
jawapan, padamkan jawapan yang 13 5
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 14 5
yang baharu.
15 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak Jumlah 60
dilukis mengikut skala kecuali
dinyatakan.

8. Markah yang diperuntukkan bagi


setiap soalan ditunjukkan dalam
kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.


[60 markah]

Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 1

i) Nyatakan bahagian kawasan berlorek dalam bentuk perpuluhan.

_______________________________________________
[ 1 markah ]

ii) Tukarkan jawapan di 1 i) dalam bentuk peratus.

[ 1 markah ]

2 (i) 40 + 56 ÷ 7 =

[ 1 markah ]

(ii) Tuliskan operasi yang sesuai di dalam ruang kosong bagi soalan
berikut.

1 841 7 743 = 1 006

[ 2 markah ]

3
3 Rajah 3 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 3

(i) Lukiskan sebuah heksagon pada rajah 3 di atas.

[ 1 markah ]

(ii) Hitung perimeter sebuah oktagon sekata yang sisinya berukuran 5 cm.

[ 2 markah ]

4 Jadual 4 menunjukkan peratusan jualan buah-buahan di sebuah gerai.


Peratusan jualan rambutan tidak ditunjukkan.

Jenis buah Peratusan


Tembikai 30
Rambutan
Durian 25
Manggis 10

Jadual 4

Jumlah jualan keseluruhan buah-buahan di gerai itu ialah 800 kg.

(i) Hitung peratusan jualan rambutan.


[ 2 markah ]

(ii) Berapakah jumlah bilangan jualan rambutan di gerai itu?


[ 2 markah ] 4
5 Rajah 5 menunjukkan perjalanan sebuah teksi dari bandar D ke bandar F.

D E F

Rajah 5

Jarak bandar D ke bandar E ialah 11.4 km.

(i) Nyatakan jarak,dalam m, bandar D ke bandar E.


[ 1 markah ]

(ii) Jarak bandar D ke bandar E adalah 1 daripada jarak bandar E ke


4
bandar F. Hitung jarak, dalam km, bandar E ke bandar F.
[ 2 markah ]

(iii) Hitung jarak, dalam km, dari bandar D hingga bandar F.


[ 2 markah ]

5
6 Rajah 6 menunjukkan isipadu air dalam dua buah bekas.

1.25 l
3 l
4

Rajah 6

(i) Hitung jumlah isipadu air, dalam ml, kedua-dua bekas.


[ 2 markah ]

(ii) Asmah membeli 2 liter air dan memasukkan ke dalam sebuah jag
bersama dengan air di dalam kedua-dua bekas. Air tersebut
dituangkan ke dalam 8 gelas yang sama besar.
Berapakah isipadu air, dalam ml, bagi setiap gelas?
[ 3 markah ]

5
7 Pendapatan Noorle sebulan adalah 3 daripada jumlah gaji sebulan
4
suaminya sebanyak RM5 760.

(i) Kira pendapatan Noorle sebulan.


[ 2 markah ]

(ii) Mereka mempunyai pendapatan sampingan sebanyak RM3 300


sebulan hasil perniagaan kecil-kecilan.
Hitung jumlah pendapatan keseluruhan mereka sebulan.
[ 3 markah ]

8 Rajah 8 menunjukkan koordinat yang mewakili sebiji betik.

Rajah 8

(i) Nyatakan koordinat bagi betik.

______________________________________________________

[1 markah]

(ii) Tandakan dengan huruf W pada koordinat (6,2) pada rajah 8.


2 [1 markah]
9 Rajah 9 menunjukkan waktu pada suatu petang.

Rajah 9

(i) Nyatakan waktu pada muka jam di atas dalam sistem 24 jam.
[1 markah ]

(ii) Hashim memulakan kelas tambahan seperti waktu pada rajah 9 dan

berakhir selepas 1 3 jam .


4

Pukul berapakah kelas tambahan itu berakhir?


[ 2 markah ]

3
10 Rajah 10 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan jualan buah-buahan
tempatan di sebuah gerai jualan.Peratusan jualan buah duku dan durian
tidak ditunjukkan.

Duku
35%
Rambutan

Durian

Rajah 10

(i) Berapakah peratus jualan buah duku?


[ 1 markah ]

(ii) Cari jumlah jualan buah duku di gerai jualan tersebut, jika jumlah
keseluruhan jualan buah-buahan adalah 220 kg.
[ 2 markah ]

(iii) Hitung beza, dalam kg, jualan buah durian dan buah rambutan.
[ 2 markah ]

5
11 Rajah 11 menunjukkan harga bagi sebuah buku.

RM35.20

Rajah 11

(i) Izwan menggunakan wangnya untuk membeli 3 buah buku tersebut.


Wangnya masih berbaki sebanyak RM12.40.
Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli buku-buku
itu?
[ 2 markah ]

(ii) Wang bakinya digunakan untuk membeli sehelai tuala muka yang
berharga RM9.90.
Berapa kepingkah syiling 50 sen, 20 sen dan 10 sen yang masih ada
padanya?
[ 3 markah ]

5
12 (i) Tukarkan 0.5 jam kepada minit.

[1 markah]

(ii) 1 jam 15 minit + 2 jam + 0.5 jam = ______ jam _____ minit
3
[2 markah]

13 Rajah 13 adalah dua batang kayu yang berbeza ukuran panjangnya.

Panjang kayu A adalah 1 daripada panjang kayu B.


3

B 120 cm

Rajah 13

(i) Tukarkan ukuran panjang kayu B kepada m.

[1 markah]

(ii) Cari panjang, dalam cm, kayu A.

[2 markah]

1
(iii) Nabila meletakkan sebatang kayu berukuran 2 m.
8
Hitung jumlah, dalam cm, ketiga-tiga batang kayu tersebut.

[2 markah]
5
14 Jadual 14 menunjukkan jarak perjalanan dari rumah Shahrizal ke dua buah
bandar.

Bandar Jarak

A 7 3 km
8
B 6.03 km

Jadual 14

(i) Berapakah jarak, dalam m, dari rumah Shahrizal ke bandar A?


[1 markah]

(ii) Hitung beza, dalam km, jarak antara bandar A dan bandar B.
[2 markah]

(iii) Shahrizal ingin ke bandar C yang jaraknya kurang 0.3 km daripada


jarak bandar A.
Berapakah, dalam m, jarak bandar C ?
[2 markah]

5
15 Rajah 15 menunjukkan jadual buku yang dibaca oleh Kaisah, Aimuni dan
Nafisah dalam masa satu tahun.

Murid Jumlah buku

Kaisah 33

Aimuni

Nafisah

Rajah 15

Purata buku yang dibaca oleh mereka ialah 23 buah buku.

(i) Berapakah jumlah buku yang dibaca oleh Nafisah jika jumlahnya
adalah separuh daripada jumlah buku yang dibaca oleh Aimuni ?
[3 markah]

(ii) Hitung beza jumlah buku yang dibaca oleh Kaisah dan Nafisah.
[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai