Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4.

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 4 Inovatif
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 16 Ogos 2018
5. Hari : Khamis
6. Masa : 12.00 tengah hari hingga 1.00 petang.
7. Tema : Ekonomi Berwawasan
8. Tajuk : ‘Cita-citaku’
9. Kemahiran Fokus : Kemahiran Menulis

10. Standard Kandungan :


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun.

11. Standard Pembelajaran :


3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.

12. Objektif Pengajaran :


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan berdasarkan ‘Cita-citaku Pengusaha Berjaya’.
ii. Menulis menggunakan idea utama dan idea sampingan untuk menyampaikan maklumat dengan
kesantunan berbahasa.

13. Sistem Bahasa :


i. Tatabahasa (sintaksis) : Frasa kerja.
ii. Kosa kata : rasional, produk.
iii. Sebutan dan intonasi : Internet, produk, e-mel.

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) :


i. Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik.
ii. Nilai : Kerajinan, rasional, kerjasama, kebebasan, dan keberanian.
iii. Kreativiti dan Inovasi : Murid melakukan pergerakan kreatif semasa menyanyi.

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik) :


i. Kemahiran Berfikir : Merumus, menjana idea, menghubung kait, menganalisis.
ii. Pembelajaran Koperatif : Menyelesaikan tugasan secara berkumpulan.
iii. Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, muzik, kinestetik.
iv. Pembelajaran konstruktivisme : Mengembangkan idea yang sedia ada.

16. Bahan Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar :


Bil Jenis Bilangan
1 Pembesar suara
2 Projektor
3 Komputer riba
4 Klip lagu
5 Buku teks (halaman 150)
17. Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah membina karangan.

Langkah / Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran

Set Tayangan klip video lagu 1. Murid ditayangkan klip video BBM :
induksi ‘Cita-citaku’ lagu ‘Cita-citaku’ melalui projektor, komputer riba,
(5 minit) hamparan elektronik dan pembesar suara, klip video.
diminta untuk menyanyikan
Soalan cadangan : lagu tersebut bersama-sama Teknik :
sambil membuat pergerakan Soal jawab dan nyanyian.
1. Pernahkah anda
tarian.
menyanyikan lagu KP :
ini? Muzik, linguistik, kinestetik.
2. Murid disoal tentang lirik lagu
2. Apakah tajuk yang
tersebut iaitu mesej yang
sesuai bagi lagu ini? KB :
disampaikan dalam lagu
tersebut. Menjana, menghubung kait.
Jangkaan jawapan:
3. Guru merumuskan dan Nilai :
1. Pernah. Kebebasan, keberanian.
2. ‘Cita-cita saya’ atau mengaitkan jawapan murid
‘Impianku’. dengan tema dan isi
pelajaran yang seterusnya.

Langkah 1 Bahan Grafik ‘Cita-citaku 1. Murid-murid diminta untuk BBM:


(15 minit) Pengusaha Berjaya.’ mengeluarkan buku teks dan Buku teks.
membuka halaman 150.
Peta dakap Ciri PAK 21 :
2. Murid diminta untuk Peta I-think (peta dakap)
mengenal pasti idea utama
dan idea sampingan yang Tatabahasa:
terdapat dalam ‘Cita-citaku Frasa kerja.
Pengusaha Berjaya’.
KP :
3. Murid diminta untuk menulis Menganalisis.
idea tersebut dalam bentuk
peta dakap. Nilai:
Kerajinan.

Penilaian objektif (i) :


Murid mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan.
,
Langkah 2 Karangan berdasarkan 1. Murid dibahagikan kepada BBM:
(20 minit) idea utama dan idea enam kumpulan. Kertas.
sampingan.
2. Murid diarahkan untuk Teknik :
Contoh penanda berbincang dalam ahli Perbincangan.
wacana: kumpulan tentang penanda
 Pertama sekali, wacana dan peribahasa KP :
 Seterusnya, sesuai untuk digunakan Verbal-linguistik,
 Selain itu, dalam menulis karangan interpersonal, intrapersonal.
 Di samping itu, berdasarkan bahan grafik
 Kemudian, tersebut. KB :
 Akhir sekali. Menjana idea, menghubung
3. Setiap kumpulan dibekalkan kait, menganalisis.
Contoh peribahasa sehelai kertas dan diminta
sesuai : untuk menulis karangan Nilai:
 Hendak seribu daya, berdasarkan idea utama dan Kerjasama, kerajinan.
tidak hendak seribu idea sampingan tersebut.
dalih Penilaian objektif (ii) :
 Kalau tidak 4. Setiap murid perlu menulis Murid berupaya menulis
dipecahkan ruyung, dalam helaian kertas menggunakan idea utama
manakan dapat tersebut iaitu satu murid, dan idea sampingan untuk
sagunya satu perenggan. menyampaikan maklumat
dengan kesantunan
Aktiviti Penilaian: berbahasa.
Pengayaan : Murid yang sudah
menguasai menulis perenggan
yang mempunyai idea utama,
idea sampingan, penanda
wacana dan peribahasa sesuai
serta menggunakan kosa kata
menarik.

Pemulihan : Murid yang belum


menguasai kemahiran menulis
perenggan dalam karangan
yang mengandungi sekurang-
kurangnya satu idea utama dan
satu idea sampingan.

Langkah 3 Pembentangan karangan 1. Murid diminta untuk BBM:


(15 minit) secara berkumpulan. membentangkan hasil kerja Helaian kertas.
secara berkumpulan di
hadapan kelas. KP :
Verbal-linguistik,
2. Guru menyemak jawapan interpersonal, intrapersonal
dan memberikan pujian
kepada murid-murid. KB :
Menghubung kait, menjana
idea.

Nilai :
Keberanian, kerjasama.

Penutup Rumusan isi pelajaran 1. Murid disoal kefahaman BBM :


(5 minit) mereka terhadap isi Komputer riba, pembesar
Penutup kognitif pelajaran. suara, klip video.
(rumusan isi pelajaran)
2. Murid diminta untuk Teknik :
Penutup sosial Soal jawab, didik hibur
menyatakan nilai murni yang
(nyanyian) (nyanyian).
diperoleh dalam pengajaran
dan pembelajaran. Ciri PAK 21:
Nyanyian.
3. Murid-murid merumuskan isi
pelajaran dengan bimbingan KB :
guru. menjana idea, membuat
inferens,
merumus.
4. Guru dan murid bersama-
sama menyanyi lagu ‘Cita- Nilai :
citaku’. Kebebasan dan kasih-
sayang.