Anda di halaman 1dari 1

59 Rajah

Antaradiberikut,
bawah menunjukkan
yang manakahsusunan pasangan
UJIANradas
yang1untuk menentukan empirik bagi
formula
betul? KIMIA TINGKATAN 4
(f) (i)
(b) Lakarkan
(ii) Apakah
Apakahbentuknombor
maksud
graf yang
proton
nombor diperolehi
untuk atom semasa proses penyejukan
oksida logam. Atom M ethodIon Molekul
naftalena.
Q?
nukleon?
(ii) Hitungkan
I
Nama:A Ferum nisbah mol atom Kaemagnesium
dah I
Raksa kepada atom Hidrogen
Tingkatan:
oksigen. Crucible [ 1 mark/
B Aluminium lid Natrium Klorin[ 1 markah]
1 (ii) Kira bilangan
Klorin-35 dan klorin-37 adalah Penutup neutron bagi karbon-
dua isotop klorin. Chemical
Apakah perbezaanmarkah] di antara
C Natrium
12. Litium oksida
substance Bromin
isotop- mangkuk
Bahan
D Ammonia pijar Sulfur dioksida
kimia Karbon dioksida
isotop ini? [ 1 mark/
(b) (i) Tuliskan
(iii) Nyatakan susunan elektron bagi atom markah]
I Nombor proton satu kegunaan isotop Heat karbon-
6 Rajah di bawah P.
12. menunjukkan satu model Panaskan
[ 2 marks/
II Nombor nukleon
atom (iii) Tentukan formula empirik Mbagi ethod IImagnesiumElectron markah] [[ 21 markah]
III Sifat-sifat Kaedah II Elektron [ 1 mark/ markah]
IV fizikal oksida Sifat- Dry hy drogen Chemical substance markah]
43 Satu eksperimen dijalankan untuk menentukan formula empirik
Jadual bagi Terangkan
gas Bahan k imia
Rajahsifat
di bawah
(ii) kimia menunjukkan
Di kumpulan manakah garis lengkungan
atom
Gas hidrogen P berada di dalam
Nucleus naftlalena
Amagnesium
pemanasan
I danLangkah-
oksida. II Berkala? penimbangankering ditunjukkanNukleus
. pada rajah. di
. .. . ..
Temp erature / °C
Blangkah
II dan IIIjawapan anda. Suhu / °C bawah. . ..

CMangkuk
I dan IIIpijar dan penutup S
D II danyang IV memperkenalkan model Panaskanpenutup
Heat
Lid
Crucible
[ 2 markah]
Siapakah
ditimbang. Mangkuk
ini? T
1
Q
R pijar [ 2 markah]
A (c) Neils
Antara Mengapakah
Bohr
padanan penutup
yangmangkuk
manakah pijar betuldiangkat
untuk Kaedah sekali Isekaladan semasa
B eksperimen
2 (c) John
Apakah
berikut, Dalton manakah
keadaan
Atom-atom bahan
II? adalahW, T X,isotop?
0
Y dan ZTerangkan
pada 110ºC?
fizikal itu? P 22.3412 g
C James mengapa?Chadwick Kaedah I Kaedah II
Time / s
D Emest
A Mangkuk pijar, Kuprum Bahan
penutup(II) dan
oksida pita Takat lebur / ºC Takat Masa didih
Plumbum /s
(II)/ ºC
M agnesium oksida[ 1 markah]
RutherfordPlumbum
B magnesium W (II) oksida -123 Kuprum 78 (II) oksida
ribbon
ditimbang.
7 C(a)
Rajah
(d)
Nyatakan
Tuliskan
takat X
di bawahMagnesium lebur oksida
persamaan
simbol bagi -10
kimia untuk
atom unsur
tindak balas dalam Plumbum Pita
104 (II) oksida
eksperimen [ 2 markah]
naftalena.
menunjukkan
D X. magnesium
itu. Kuprum Y (II) oksida 9 59 Magnesium224 oksida
(d) Atom manakah Zyang wujud sebagai120 X 24.7411 g 445 [ 1 markah]
di bawah menunjukkan peratusan 4mengikut
10 Jadual monoatom? bagi setiap dalam satu
jisim
Mangkuk
Antara berikutpijar,
yang penutup dan benar unsur [ 1 markah]
(b)
(e)
sebatian Nyatakan
Bolehkah
dan Wjuga keadaan
formula
jisim fizik
empirik
atom relatif Xmengenai
naftalena pada zarah-
kawasan Ysub-stom
oksida
masing-masing.
bagi
M agnesium
menggunakan
oxide
X?
Z
kaedah
A magnesium
manakah QR. Cecairoksida ditambang. zara Cecair Pepejalunsur p owder Gas
2 kuprum(II)
Rajah di bawahproton UnsurNombor
menunjukkan perwakilan ditentukan
Cpiawai bagi Hlima atom O
bagi
Bunsur.Nombor
yang Gas sama?Peratus
Jelaskan(%) Pepejal
jawapan
nukleon
anda. CecairSusunan Serbuk elektron Gas
A 4 9 26.70 2.20 71.10
2.2
magnesium
C Pepejal Cecair Gas [ 1 markah]
Gas
B 4Jisim atom relative 9 12 1
26.3411 g
oksida
2.716
D Gas Gas Cecair Pepejal
12 bagi naftalena 4 16 pada RS dalam 23 kotak di 2.2 40
C(c) Lukis1 susunan
Apakah
9 zarah
empirik untuk C
6 sebatian O Na Ar [ 1 mark/
3 D
Antara bawah.
berikut,
(a) Catatkan
formula
atom? sehingga
H
1 9 bahan
bacaan manakah
berikut tersebut? terdiri 8
4 daripada
dua titik
11 2.7 18 markah]
A CHO perpuluhan.
C39 CH2 O
8 A
B Air
CHO D19 K Cmempunyai
HO
B(a) Oksigen
(i)
(i)2 Nyatakan
Jisim mangkuk
namapijar bagi
olehdan unsurpenutup
yang 2= simbol g
Atom Kalium boleh diwakili .
symbol
Antara
C Helium ion-ionAr. yang berikut, yang manakah mempunyai bilangan elektron yang
samaNaftalena
D (ii) Jisim mangkuk pijar, penutup dan pita magnesium = [ 1 markah]
g
Ke rtseperti
as 2: Ja (ii)wabTulis
dalam Ssatu
e mususunan
a kalium,
ion elektronK +? bagi atom [ 1 markah]
Soalan(d) Suhu naftalenaAr. menunjukkantidak berubah semasa proses peleburan.
41 Rajah di Ion
bawah
(iii) Jisim mangkuk pijar, penutup electron Nombor
bagi ion P, proton
RajahJelaskan.
(a) menunjukkan
2- simbol- atomdan bagi pita magnesium
unsur Q, R dan apabila
S. [ 1 mark/
A
susunan P disejukkan. M. 8
simbol g markah]
B
Atom Q2+
M mempunyai 14 neutron 3+ 12
23 35 37 20 [ 3 markah]
C (iii) R
D(b) Berdasarkan Unsur?
T- 11 P
keputusan di 17 Q
Kala manakah unsur Ar terletak di dalam 11
+
17 R 17
S
Jadual Berkala
10 [ 2 markah]
atas,
(i) Terangkan.
(e) Berikan hitungkan
dua sebab jisim
kukusan magnesium air digunakan
dan jisim untukoksigen
memanaskan
yang bertindak naftalena.
(a) (i) 1. Apakahbalas. yang dimaksudkan dengan proton?
Nombor nukleon nombor untuk atom M ialah
2.
[ 2 mark/
A 27 C 22 [ 1 markah]
markah] [ 2 markah]
B 24 D 17

6
7
5
3
4
2
1