Anda di halaman 1dari 43
PT3 2017 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 -MAICTAB RENDAIT SAINS MARA, UJIAN BERTULIS Ogos 2Jam ARAHAN: 1. Buka kertas peperiksaan ini apabila diberitahu, 2, Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang jawapan yang discdiakan, 3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada rung jawapan yang disediakan dalam kertas peperiksaan ini. 4, Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas NAMA: 5 peperiksaan pada akhir peperiksaan. ~~ Untuk Kegunaan Pemeriksa Cc | Nama Pemeriksa : _ Soalan _Markah Penuh | Markah Diperoleh 1 8 @ 2 eae 3 i = 3 10 4 4 ls 10 & Le 10 @” (eee ere Ee orere ec 6G 8g 15 9 30 = Jumlah 100 G ANGKA GILIRAN : | | ] ] {Lihat halaman sebelah PT3/02 ©2017 tink Cpt Dabegin Pendidian Mensngsh MARA SULIT TERHAD 2 PT3/02 Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan daripada Bahagian D. BAHAGIAN A [25 markah} 1 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa fersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (Puan Rozita telah dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan memperhamba pembantu rumahnya i) Kakitangan pejabat sedang menyusun timbunan majalah-majalah yang terdapat di dalam stor bagi membudayakan amalan 5S. (iii) Delegasi ASEAN sedang berbincang terhadap masalah pemanasan global yang sedang melanda dunia sekarang (iv) Pak Akob tidak kaya sangat tetapi dia sering membanty penduduk kampung yang kesusahan. [8 markah] PT3/02 ©2017 Hak Cipta Bahagion Pendidikan Menengah MARA, SULIT TERHAD 3 PT3/02 2 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan, Anda tidak ‘perlu menyalin ayat itu semula. (@) Anak lelaki Mak Saidah suka menyendiri di dalam rumah kerana dia seorang yang anti sosial. (ii) Pihak polis dan RELA bekerjasama untuk memastikan marethon antarabangsa itu berjalan lancar. (iii) Adik mengambil setongkul jagung yang telah direbus oleh ibu pada pagi tadi. [3 markah] PT3/02 ©2017 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIF