Anda di halaman 1dari 4

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

MS ISO 9001:2015
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

PROSEDUR KUALITI

PK 01
PENGURUSAN
PANITIA

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KELUARAN 6
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1/3
PK01 SPSK JPNSEL

1. OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan cekap dan
teratur supaya prestasi setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun,
akhir tahun dan peperiksaan awam meningkat tiga peratus (3%) atau minimum enam
puluh lima peratus (65%) keseluruhan dalam tahun semasa.

2. SKOP
Prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan
pembelajaran dan pengajaran bagi setiap mata pelajaran.

3. RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti
3.2 PK 03 Pengurusan Pembelajaran dan Pemudahcaraan.
3.3 PK 04 Pengurusan Pencerapan.
3.4 PK 05 Pengurusan Peperiksaan.
3.5 SPI Bil.04/1986 – Pengurusan Panitia Mata Pelajaran.
3.6 SPI Bil.03/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.
3.7 SPI Bil.05/2002 – Lawatan Sambil Belajar Pada Hari Persekolahan.
3.8 SPI Bil.11/2010 – Pelaksanaan KSSR Tahap 1 mulai 2011.
3.9 SPI Bil.12/2011 – Pelaksanaan Dasar MBMMBI.
3.10 SPI KPM Bil.08/2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan
2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017.
3.11 SPI KPM Bil.09/2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara
Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017.
3.12 Manual Pengurusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah Negeri
Selangor.

4. DEFINISI
4.1 PMP : Panitia Mata Pelajaran adalah Jawatankuasa yang
terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata yang
sama.
4.2 JKKS : Jawatankuasa Kurikulum Sekolah yang terdiri daripada
Pengetua/Guru Besar, Penolong Kanan, Setiausaha
Kurikulum, Ketua-ketua Panitia, Guru Jadual Waktu,
Guru PSS, Guru SPBT, Setiausaha Peperiksaan,
Penyelaras Tingkatan/Darjah, Guru Cemerlang (jika
ada), Guru Pendidikan Khas (jika ada), Guru
Pemulihan Khas (jika ada), Guru Presekolah (jika ada)

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017


SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 2/3
PK01 SPSK JPNSEL
dan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah.
Jawatankuasa ini menyelaras sukatan rancangan
pelajaran tahunan dan harian serta program- program
peningkatan prestasi kurikulum/akademik.
4.3 KP : Ketua Panitia Mata Pelajaran.
4.4 KPT/PT : Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir.
4.5 SU Panitia : Setiausaha Panitia.
4.6 GKMP : Guru Kanan Mata Pelajaran.
4.7 GMP : Guru Mata Pelajaran.
4.8 PdPc : Pembelajaran dan Pemudahcaraan.
4.9 HSP : Huraian Sukatan Pelajaran.
4.10 DS KSSR : Dokumen KSSR.
4.11 DS KSSM : Dokumen KSSM.
4.12 UPSR : Ujian Penilaian Sekolah Rendah.
4.13 PT3 : Pentaksiran Tingkatan 3.
4.14 SPM : Sijil Pelajaran Malaysia.
4.15 STPM : Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia.

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

P/GB 5.1 Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Surat lantikan


Panitia bagi semua mata pelajaran. SPI Bil.4/86.

5.2 Memastikan KP menerima salinan


P/GB/GPK/KP Surat Pekeliling berkaitan.

5.3 Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan


Panitia sekurang-kurangnya empat
GKMP/KP (4) kali setahun. Minit Mesyuarat.

5.4 Menjalankan mesyuarat


Jawatankuasa panitia mata
pelajaran sekurang-kurangnya Minit Mesyuarat.
empat (4) kali setahun.

5.5 Memastikan dokumen berikut


disediakan.
a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS;
b) Rancangan Pelajaran Tahunan; Dokumen (a) hingga
dan (c).

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017


SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 3/3
PK01 SPSK JPNSEL

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN


c) Anggaran perbelanjaan tahunan
berdasarkan peruntukan
kewangan bagi pembelian
bahan bantu mengajar dan
program / aktiviti panitia.

AJK 5.6 Menjalankan aktiviti/program yang Peningkatan


diputuskan di dalam mesyuarat dan Program (Rujuk PK21)
menyediakan laporan pelaksanaan
program. Laporan Pelaksanaan
Program

KPT/PT 5.7 Menerima, menyemak perolehan, Inventori Kew PA-3


merekod dalam buku stok atau Harta Modal Kew PA-2
inventori dengan kemaskini dari ABM
masa ke semasa. Nota Minta

SU Panitia 5.8 Memastikan kategori dan Fail Panitia


Kandungan fail panitia berdasarkan (Senarai Semak Fail
SPI Bil.4/1986 dipatuhi. Panitia)

J/K Audit Dalam 5.9 Pengurusan Audit Dalam. Instrumen Audit

5.10 Sekiranya terdapat langkah-langkah


yang tidak mematuhi spesifikasi,
ambil tindakan pembetulan
merujuk kepada PK15 Pengurusan
Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak
Akur.

6. REKOD KUALITI

BIL. JENIS REKOD TEMPOH LOKASI


Fail Panitia
1. 5 tahun Pejabat Sekolah
(Kulit fail Am 435 – Pin.1/80 )
2. Buku Stok atau Inventori. 5 tahun Pejabat Sekolah
Dokumen Sokongan Sokongan
3. 2 tahun Pejabat Sekolah/Bilik Fail
(rujuk lampiran SPSK PK01-1)

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018

Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 2017

Beri Nilai