Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran
Sejarah Tahun 4B
dan Kelas
Tajuk Tajuk 3: Kerjaan-Kerajaan Melayu Awal
Tarikh/ Masa 5/7/2017 0750-0850
Standard
4.1 Kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu Awal
Kandungan
Standard 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar
Pembelajaran Kerajaan Melayu awal.
4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan
Melayu
K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Menjelaskan maksud laut, selat, teluk dan pulau
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 laut, selat, teluk dan
pulau di sekitar Kerajaan Melayu Awal
3. Menyenaraikan aktiviti berasakan laut dalam kerajaan-kerajaan
Melayu awal dalam bentuk peta melalui peta i-think
4. Menceritakan keperluan menjaga kebersihan persisiran pantai
Aktiviti 1. Menonton tayangan video
2. Membentang maksud laut, selat, teluk dan pulau dalam papan
putih mini.
3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 laut, selat, teluk dan
pulau di sekitar Kerajaan Melayu Melaka berdasarkan peta.
4. Membuat peta i-think tentang aktiviti berasaskan laut kerajaan
Melayu awal
5. Menceritakan secara keperluan menjaga kebersihan persisiran
pantai.
Bahan Bantu Komputer, papan putih mini, marker, peta, label nama, kertas A4,
Belajar gambar.
Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah: Membuat interpretasi, Membuat
Merentas interpretasi, Membuat rasionalisasi, membuat penjelasan
Kurikulum Nilai Murni: Bekerjasama, toleransi, Saling menghormati,
bertanggungjawab, Mencintai Alam Sekitar
Kemahiran Berfikir: Menjana idea, menghubungkait
ENT(Elemen Nilai Tambah): TMK( tayangan video)
Eemen kewrganegaraan: Mengekalkan warisan negara
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Aktiviti EMK Catatan
Set Induksi(5 minit)
1. Guru menayangkan video ringkas
kepulauan dan pantai di sekitar
Nilai Murni: Cinta
negara.
akan tanah air
2. Guru bertanyakan soalan kepada
murid berkaitan video yang ditunjukkan
KPS: Membuat
i. Apa yang kamu dapat tengok
interpretasi BBM:
dalam video?
- Komputer
ii. Siapa yang pernah pergi ke
-TMK riba
tempat tersebut?
KB:
iii. Kalau semasa kerajaan Melayu
Menjana idea
Awal dulu kamu rasa sama ke
Menghubungkait
tidak keadaan tempat tersebut?
3. Guru mengaitkan jawapan pelajar
dengan tajuk pelajaran.

Aktiviti 1(15 minit)


1. Guru membahagikan murid secara
Nilai Murni:
berpasangan
Bekerjasama
2. Secara berpasangan seorang murid
diminta untuk melukis arah mata angin BBM
KPS: Membuat
dan seorang lagi menyenaraikan - Kertas A4
interpretasi
maksud laut, selat, teluk, pulau dan
KB:
benua
Menjana idea
3. Murid kemudian berkongsi jawapan
dengan pasangan masing-masing

Aktiviti 2 (15 minit)


1. Guru menunjukan peta laut, selat, teluk
Nilai:
dan pulau di sekitar kawasan kerajaan
Bekerjasama, BBM:
Melayu Awal.
Toleransi -Peta
2. Guru menjelaskan kedudukan laut,
-label nama
selat, teluk dan pulau di dalam peta
KPS: Membuat
tersebut.
Penjelasan
3. Murid diminta untuk melabel semula
kedudukan dalam peta yang
disediakan.
Aktiviti 3(10 minit)
1. Guru membahagikan murid kepada 6
Nilai:
kumpulan
Bekerjasama
2. Ketua setiap kumpulan diminta untuk BBM:
Saling menghormati
ke depan bagi mengambil papan putih -papan putih mini
KPS: membuat
mini dan marker. -Marker
rasionalisasi
3. Dalam kumpulan murid diminta untuk
KB:
membina peta i-think tentang aktiviti
Menjana Idea
laut kerajaan melayu awal dengan
bimbingan guru.
Nilai:
Aktiviti 4(10 minit)
Mencintai alam
1. Guru menunjukan gambar laut yang
sekitar
tercemar.
KB:
2. Murid diminta untuk memberi kesan BBM: gambar
menjana idea
jika pencemaran terus berlaku
memberi sebab
3. Murid menceritakan keperluan
menjaga kebersihan persisiran pantai.

Penutup (5 minit)
1. Beberapa orang murid diminta untuk
Nilai:
merumuskan apa yang telah dipelajari
Bertanggungjawab
dan iktibar yang dapat diperolehi.
Bersimpati
2. Guru mengingatkan murid untuk
membaca tajuk akan datang.

Penilaian PdP
Refleksi

Anda mungkin juga menyukai