Anda di halaman 1dari 16

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TINGKATAN TIGA

SENARAI SEMAK
PEMBANGUNAN PRODUK
PENGHASILAN PRODUK

NAMA PRODUK

APLIKASI TEKNOLOGI

NAMA PELAJAR

GURU PEMBIMBING

PENYELIA

NAMA SEKOLAH
Arahan
Catatan
1 Pelajar dikehendaki membangunkan sebuah produk
berfungsi atau berfungsi sebahagian
2 Masa yang diperuntukan selama 44 jam
3 Mengabungkan sekurang-kurang nya 2 aplikasi reka bentuk
4 Pelajar boleh membangunkan produk berfungsi atau
berfungsi sebahagia secara individu atau berkumpulan
5 Pelajar menyediakan dokumentasi produk yang
dibangunkan
6 Langkah- 6.1 Menyatakan produk yang hendak
langkah dihasilkan
yang 6.2 Mengenal pasti asas teknologi
dicadangkan 6.3 Merancang konsep, elemen dan
prinsip reka bentuk
6.4 Menghasilkan lakaran produk
6.5 Menyediakan jadual kerja.
6.6 Membuat senarai bahan, peralatan
dan bajet produk
6.7 Penghasilan produk – langkah kerja
6.8 Pengujian
6.9 Cadangan penambahbaikan produk
6.10 Menyediakan dokumentasi
7 Pelajar disarankan berbincang dengan guru bagi
memastikan keberhasilan produk yang dibangunkan
Pemilihan aplikasi teknologi dalam produk yang dirancang

MEKATRONIK
PEMBUATAN

ELEKTRONIK

AKUAPONIK
MEKANIKAL
FERRTIGASI

MAKANAN
ELEKTRIK
TINGKATAN BAB BIL APLIKASI TEKNOLOGI

FESYEN
Tingkatan 1 5.1 1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
5.2 2 Reka Bentuk Fesyen
Tingkatan 2 2.1 3 Teknologi Pembuatan
2.2 4 Reka bentuk mekanikal
2.3 5 Reka bentuk Elektrik
2.4 6 Reka bentuk Elektronik
2.5 7 Reka bentuk Akuaponik
2.6 8 Reka Bentuk Makanan
Tingkatan 3 1.1 9 Reka bentuk Mekatronik X X X
MERANCANG TEMPOH GERAKERJA

PERLAKSANAAN
AKTIVITI CATATAN

PELAJAR

GURU
1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan
2 Mengenal pasti asas teknologi
3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk
4 Menghasilkan lakaran produk
5 Menyediakan jadual kerja.
6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk
7 Penghasilan produk – Langkah kerja pembinaan produk
8 Pengujian
9 Membuat cadangan penambahbaikan produk
10 Menyediakan dokumentasi
Masa Tambahan
Jumlah 44 44 44
LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN PRODUK

LANGKAH MAKLUMAT PERLU ADA Murid Guru Catatan


2.1 Menyatakan Kajian kehendak Lampiran borang kajian .
produk yang pengguna keperluan pelanggan
hendak dihasilkan
Model penyelesaian masalah secara
berdasarkan:
penyataan penyelesaian masalah secara
(i) Kajian
inventif
keperluan
pelanggan Penjanaan idea Lampiran borang projek
(ii) Projek brief brief ( TP1)
Mendapatkan
maklumat
tentang produk
sedia ada dengan
produk yang
hendak
dihasilkan
2.1.2 Mengenal Justifikasi Aplikasi Teknologi yang
pasti asas pemilihan dipilih
teknologi yang teknologi oleh Tujuan penggunaan
sesuai dengan pereka aplikasi teknologi
kehendak reka
bentuk produk. Fungsi aplikasi teknologi
Memilih asas Kekuatan dan kelemahan
teknologi yang aplikasi teknologi
hendak Kesimpulan pemilihan
digunakan.

2.1.3 Merancang Perancangan konsep


konsep, elemen Konsep penghasilan idea iaitu Reka bentuk
dan prinsip reka kepada fungsi produk (form follow function) atau
fungsi kepada reka bentuk produk (function follow
bentuk yang form).
dipersetujui
Lakaran awal ( lakaran penjaaan idea) TP2
dalam bentuk
lakaran.
Melakar
beberapa contoh
reka bentuk
produk dengan
mengintegrasika
n asas teknologi
yang dipilih.

LANGKAH MAKLUMAT PERLU ADA Murid Guru Catatan


2.1.4 Lakaran Berwarna mengikut keperluan
Menghasilkan idea- pelanggan
lakaran produk Lakaran
Berskala
yang hendak akhir
dibuat Lakaran ceraian komponen
Analisis lakaran produk dari aspek elemen
dan prinsip)(TP4)
Justifikasikan penambahan baikan produk
berdasarkan analisis lakaran (TP5)
2.1.5 Menyediakan Menentukan aktiviti yang
Menyediakan jadual kerja. perlu ada dalam jadual
jadual kerja. lampiran jadual kerja
Membuat jadual dalam bentuk carta gant
kerja Menyusun aktiviti
berdasarkan mengikut keutamaan
projek yang
Mengaplikasikan jadual kerja untuk
dihasilkan.
pembangunan produk (TP3) ***
2.1.6 Membuat Membuat Senarai peralatan dan .
senarai bahan, senarai bahan, bahan
peralatan dan peralatan dan Menganggarkan sumber
bajet produk bajet produk
Menyediakan Menganggarkan tempoh
senarai bahan, masa
peralatan dan Menganggarkan kos dan
bajet produk bajet produk ( konsep
smart)
2.1.7 Penghasilan Menghasilkan Ciri-ciri produk
produk berfungsi produk Langkah-
berfungsi atau langkah
dan berfungsi berfungsi penghasilan
sebahagian sebahagian produk
Menghasilkan
produk dalam
bentuk model
mengikut
langkah kerja
yang sesuai
2.1.8 Pengujian / Membuat Ujian makmal/ujian
penambahan pengujian parameter
baikan
Kaedah pengujian
penilaian Jadual keputusan ujian
kefungsian
Kesimpulan

LANGKAH MAKLUMAT PERLU ADA Murid Guru Catatan


Menilai tahap Bahan yang digunakan
keselamatan Cara pengendalian
Ciri keselamatan
kesesuaian produk.
2.1.9 Membuat Membuat Cadangan penambahan .
cadangan cadangan baikan
penambahbaikan penambahbaikan
produk produk
berdasarkan berdasarkan
laporan laporan
keputusan ujian. keputusan ujian.
2.1.10 Menyediakan Kulit hadapan
Menyediakan dokumentasi 1 Nama Matapelajaran
dokumentasi Format 2 Tajuk Produk
TP6 pendokumentasi 3 Gambar/Lakaran
an ( Folio ) Produk
4 Gabungan teknologi
5 Nama Pelajar
6 No Kad Pengenalan
7 No Pendaftaran
Peperiksaan
8 Nama Penilai
9 Tarikh dihantar
Kandungan
1 Pendahuluan
2 Pengenalan
3 Penentuan Gabungan
Teknologi
4 Perancangan Konsep
5 Lakaran Akhir
6 Jadual Kerja
7 Pengurusan Kewangan
8 Penghasilan produk
9 Pengujian dan
Penilaian
10 Cadangan
Penambahbaikan
11 Penutup
12 Lampiran
** aktiviti
Pelajar dan guru boleh mengubah format yang ada mengikut kesesuaian produk tanpa mengabaikan
Dokumentasi Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan Tiga

ULASAN MURID
ULASAN GURU

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN
Nama :
Jantina: Umur:
Pekerjaan: Pendapatan:
BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PRODUK
Nama

Fungsi

Kelemahan produk

BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN
Apakah penambahbaikan yang perlu
ada pada produk yang akan
dihasilkan
MODEL FUNGSI
Borang Projek Brief
Tajuk: PISAU PEMOTONG BERPUTAR
Kriteria Pertimbangan Utama Catatan
Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini?
2. Di manakah produk ini digunakan?
Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini
dipersembahkan?
Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan menggunakannya?
2. Siapakah pesaing yang wujud?
3. Pengguna bagaimanakah yang akan
menggunakan produk ini?
Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang diperlukan?
Stail/gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini?
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat
perhatian di pasaran?
Kualiti
1. Bagaimanakah kualitinya?
2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang
permintaan yang istimewa?
3. Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi?
Kos
1. Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit
produk?
2. Apakah tahap keuntungan yang dikehendaki?
3. Berapakah anggaran kos terakhir?
Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan?
2. Apakah produk sampingan yang perlu siap
dalam jangka masa yang sama?
Lakaran
Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan
kehendak reka
bentuk produk
Aplikasi yang digunakan
1. .
2. .

A: Tujuan:

B: Fungsi:

Aplikasi Teknologi

Aplikasi Teknologi.

C: Kekuatan teknologi yag dipilih

Aplikasi teknologi Kekuatan Bahagian


Perancangan konsep
Konsep penghasilan idea iaitu Reka bentuk kepada fungsi produk
(form follow function) atau fungsi kepada reka bentuk produk
(function follow form).

Lakaran awal ( lakaran penjaaan idea)


Lakaran idea- Lakaran akhir
Lakaran ceraian komponen
Analisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip)(TP4)

BI ELEMEN ADA TIADA ULASAN


L
1 Garisan
2 Rupa
3 Bentuk
4 Tekstur
5 Saiz
6 Warna
7 Ruang
8 Nilai

BI PRINSIP ADA TIADA ULASAN


L
1 Keseimbangan
2 Kesatuan
3 Pengulangan
4 Penekanan
5 Keringkasan
6 Harmoni
7 Kepelbagaian
8 Pergerakan
Justifikasikan penambahanbaikan produk berdasarkan analisis
lakaran (TP5)

Kriteria Baik Memuaskan Lemah Sangat


lemah
1 Kecenderungan
Inovasi, Kreativiti
dan Keaslian Reka
Bentuk
2 Kandungan Unsur
Simbolik, Emosi,
Estetika dan
Penampilan
3 Kecenderungan
Fungsi dan
Praktikal
4 Kekuatan Kualiti
dan
Kebolehpasaran
5 Ergonomik
.