Anda di halaman 1dari 50

Powered by Andrew Choo

2018 SEJARAH KERTAS 3 (CONTOH RANGKA JAWAPAN)


CONTOH SET 1
Soalan Butiran Markah

1 Jelaskan konsep pembangunan ekonomi seimbang

F1 Keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat 1


F2 Keseimbangan antara sektor / bidang ekonomi /pertanian/perindustrian 1
F3 Kemajuan pertanian / perindustrian seiring pembangunan sosial / kesejahteraan
/ perpaduan rakyat 1
F4 Faedah ekonomi dinikmati secara saksama oleh semua lapisan rakyat / adil dalam 1
menikmati kemakmuran negara 1
F5 Keseimbangan jurang ekonomi antara kaum/bumiputera/bukan bumiputera F6 1
Keseimbangan pembangunan antara wilayah / pantai barat dan pantai timur F7 1
Keseimbangan kemajuan antara bandar dan luar bandar 1

(Mana-mana yang berkaitan) [ Mak ] [5 m ]

2 Terangkan kepincangan ekonomi negara kesan penjajahan British

F1 Mewujudkan dua bentuk ekonomi / dwiekonomi / ekonomi duan 1


F2 Ekonomi sara diri/tradisional dan ekonomi dagangan /komersil berjalan
serentak 1
F3 Ekonomi dagangan/ pertanian komersil / perlombongan dimajukan 1
F4 Pertanian komersil dianggap sebagai penyumbang utama pendapatan kerajaan /
digalakkan 1
F5 Pemodal Eropah /China banyak melibatkan diri dalam pertanian komersil F6 1
Penjajah British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau F7 1
Pemodal China mengusahakan gambir/lada hitam dan ubi kayu 1
F8 Abad ke-20, pemodal British mengusahakan getah untuk tujuan eksport 1
F9 Masyarakat Melayu/peribumi terikat dengan ekonomi sara diri 1
F10 Ekonomi tradiosional / penanaman padi /nelayan terpinggir / ketinggalan 1
F11 Tumpuan aktiviti ekonomi di pantai barat mewujudkan ketidak seimbangan ekonomi
dengan negeri di pantai timur 1
F12 Pembandaran berlaku di kawasan yang kaya dengan sumber ekonomi seperti bijih
timah / kawasan pusat ekonomi British 1
F13 Banyak Bandar wujud ekoran kegiatan perlombongan bijih timah seperti Kuala
Lumpur, Taiping, Ipoh dan Seremban 1
F14 Bandar baru berkembang menjadi pusat pentadbiran/ pusat perniagaan 1
F15 Bandar dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur seperti jalan raya/bekalan
air/sekolah/letrik/pusat kesihatan/institusi kewangan 1
F16 Bandar banyak dihuni oleh masyarakat China 1
F17 Masyarakat India tertumpu di kawasan lading getah/estet 1
F18 Orang Melayu terikat dengan kawasan perkampungan di persisir sungai 1
F19 Berlaku ketidak seimbangan pembangunan antara bandar dengan luar bandar 1
F20 Mewujudkan jurang ekonomi / sosial antara kaum 1

(Mana-mana jawapan munasabah) [ Mak ] [ 10 m ]

1 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

Soalan Butiran Markah

3 Huraikan strategi pembangunan ekonomi seimbang berdasarkan Rancangan


Pembangunan Lima tahun tahap pertama (1956-1970) berikut

a) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)

F1 Matlamat utama membangunkan kawasan luar bandar 1


H1a merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan bandar 1
H1b mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar 1
H1c mempelbagaikan aktiviti ekonomi / sumber pendapatan negara 1
H1d supaya tidak terlalu bergantung pada getah / bijih timah. 1

F2 Rancangan pembangunan bersepadu 1


H2 memberi perhatian terhadap sektor ekonomi / sosial / awam 1

F3 Pembukaan tanah baru untuk pertanian 1


H3a penanaman semula getah oleh pekebun kecil / ladang digalakkan 1
H3b hasil keluaran pertanian dipelbagaikan 1
H3c perusahaan melombong bijih timah diperluas 1

F4 Kemudahan dan perkhidmatan sosial diberikan 1


H4 kesihatan / pendidikan / perhubungan 1

F5 Infrastruktur awam diberi tumpuan 1


H5 balai polis/kem tentera/pejabat pos/mahkamah/rumah kakitangan kerajaan 1

F6 Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa / RIDA 1


H6a membangunkan masyarakat luar bandar 1
H6b memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil 1
H6c membantu pemasaran hasil pertanian mereka / menggalakkan orang Melayu dalam
perniagaan. 1
H6d memajukan ekonomi / sosial / infrastruktur 1

F7 Penubuhan Lembaga kemajuan Tanah Persekutuan/ FELDA 1


H7a meningkat taraf hidup masyarakat luar bandar / meningkatkan hasil pertanian 1
H7b tanah baru dibuka besar-besaran untuk pertanian 1
H7c petempatan baru dilengkapi kemudahan asas 1
H7d penduduk luar bandar miskin dipindahkan ke petempatan baru / menjadi petani moden
H7e tanaman tumpuan ialah getah / kelapa sawit 1
H7f kejayaanFELDA menjadi contoh kepada Negara Dunia Ketiga 1
1
F8 Penubuhan Kementerian Kementerian Pembangunan Luar Bandar
H8a menyelaras/menjayaakan program pembangunan luar bandar 1
H8b RIDA dan FELDA diletakkan di bawah kementerian tersebut 1
1

2 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

Soalan Butiran Markah

F9 Pencapaian Rancangan Malaya Pertama kurang memberangsangkan 1


H9a ancaman komunis mengalihkan memperuntukkan perbelanjaan negara kepada
keselamatan negara 1
H9b kejatuhan harga getah / bijih timah di pasaran dunia 1

[Mana-mana 7 x 1 m] [7m]

b) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965)

F1 Kesinambungan Racangan Malaya Pertama 1


H1a penekanan masih kepada pembangunan penduduk luar bandar 1
H1b merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan penduduk bandar 1
H1c mengurangkan kemiskinan / meningkatkan taraf hidup rakyat 1
H1d pembukaan tanah FELDA digiatkan 1
H1e mempelbagaikan tanaman bagi mengurangkan pergantungan terhadap getah dan
makanan import dibuat 1

F2 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan / Federal Agricultural


Marketing Authority (FAMA) ditubuhkan 1
H2a membantu petani mengatasi masalah pemasaran 1
H2b meningkatkan pendapatan hasil pertania 1

F3 Tumpuan terhadap infrastruktur sosial 1


H3a pelajaran / kesihatan / perumahan. 1
H3b peluang pekerjaan diberi perhatian 1

F4 Kementerian Pembangunan Luar Bandar mewujudkan Bilik Gerakan


Negara di Kuala Lumpur 1
H4a menyelaras pembangunan peringkat negeri / daerah / kampung 1
H4b Buku Merah mengandungi program / perlaksanaan / kaedah mengesan tahap
pencapaian 1

[Mana-mana 6 x 1 m] [6m]

c) Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

F1 Integrasi nasional menjadi tumpuan utama 1


H1a program pembangunan berfokuskan kesejahteraan rakyat 1
H1b bersifat bersepadu merangkumi semua bidang ekonomi H1c 1
mempelbagaikan ekonomi pertanian / perindustrian H1d 1
Pembukaan tanah FELDA bertambah pesat 1
H1e Projek seperti Segi Tiga Jengka / Johor Tenggara dilaksanakan 1

F2 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) ditubuhkan 1


H2 membantu FELDA menjalankan pembangunan ekonomi luar bandar 1

3 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
SULIT 1249/3

Soalan Butiran Markah

F3 RIDA digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) 1


H3a membantu bumiputera dalam perdagangan / perindustrian. 1
H3b membantu usahawan bumiputera / menambah guna tenaga bumiputera /
meningkatkan ekuiti bumiputera 1
H3c menyediakan kemudahan asas kepada bumiputera 1

F4 Bank Bumiputera ditubuhkan 1


H4 menggalakkan penyertaan bumiputera dalam perusahaan / perdagangan 1

F5 Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) ditubuhkan 1


H5 menggiatkan lagi penyertaan bumiputera dalam perusahaan / perdagangan 1

F6 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) ditubuhkan 1


H6 menjalankan penyelidikan /memperkenal teknologi meningkatkan hasil
keluaran pertanian kecuali getah. 1

F7 Pembangunan sektor Perindustrian 1


H7 penubuhan agensi seperti Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
/Lembaga Penasihat Tarif 1

F8 Akta Pelaburan diluluskan 1

4 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
SULIT 1249/3

Soalan Butiran Markah

4 Terangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1971- 1990

F1 Pembangunan kawasan luar bandar 1


H1a agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah ditubuhkan 1
H1b melaksanakan program pembangunan wilayah 1
H1c membantu golongan petani / menggalakkan perusahaan / perdagangan /
memajukan bandar. 1
C1 LPN/LKIM/UDA/RISDA/LPP/ PETRONAS 1

F2 Pembangunan pertanian dan perindustrian 1


H2a meningkatkan produktiviti. 1
H2b membuka peluang pekerjaan 1
H2c meningkatkan taraf hidup rakyat. 1

F3 Pembukaan tanah besar-besaran 1


H3a membangunkan bandar baru 1
C2 KEJORA/ KETENGAH/ DARA /KESEDAR 1

F4 Penumpuan kepada perusahaan berat 1


H4a berasaskan modal / teknologi tinggi / tenaga kerja mahir 1
H4b penubuhan HICOM mengenalpasti/ memulakan / menguruskan projek industri
berat dengan cekap 1
H4c pengeluaran kereta nasional / Proton 1

F5 Pelaburan modal asing 1


H5 perusahaan baru dibuka 1
C5 di Skudai (Johor) / Senawang (Negeri Sembilan) / Bintulu (Sarawak) /
Menggatal / Likas (Sabah) 1

F6 Zon perdagangan bebas diperkenalkan 1


H6 di Bayan Lepas (Pulau Pinang) /Sungai Way (Selangor) 1

F7 Kajian Dasar Perindustrian Malaysia 1


H7a mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara 1
H7b Pelan Induk Perindustrian menyediakan hala tujuan pembangunan industri /
strategi pelaksanaan 1

F8 Dasar Penswastaan / Dasar Pensyarikatan Malaysia dilaksanakan 1


H8a melibatkan sektor swasta dalam menjana ekonomi negara 1
H8b mengurangkan beban kewangan kerajaan 1
H8c meningkatkan produktiviti / kualiti perkhidmatan 1

F9 Mengimbangi pemilikan harta / saham perindustrian bumiputera dengan


kaum bukan bumiputera 1
H9 Permodalan Nasional Berhad (PNB) telah ditubuhkan / Skim Amanah Saham
Nasional (ASN) dilancarkan 1

5 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
SULIT 1249/3

Soalan Butiran Markah

F10 Pembentukan Dasar Pertanian Negara 1


H10a memoden / menggiat semula sektor pertanian secara bersepadu 1
H10b menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan 1
H10c memaksimumkan pendapatan pekebun kecil 1
H10d memajukan komoditi utama 1

F11 Rancangan Malaysia Keempat mencatat perkembangan KDNK 5.8 peratus


setahun 1
H11 pendapatan per kapita meningkat 4.4 peratus setahun / RM4000 juta pada
tahun 1985 1

F12 Rancangan Malaysia Kelima meningkatkan perindustrian 1


H12a melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat / perlesenan dalam
sektor swasta 1
H12b syarat pelaburan modal asing dilonggarkan 1
H12c meningkatkan pelaburan sektor perindustrian. 1
H12d meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan / bekerjsama dengan sektor
swasta dengan lebih berkesan. 1

F13 Pembangunan luar bandar diberikan perhatian 1


H13a penggunaan tanah lebih cekap 1
H13b Industri desa / kraf tangan digalakkan 1
H13c Kredit diperluas 1
C13 Bank Pertanian Malaysia/Skim Pinjaman Khas Pertanian / Amanah Ikhtiar
Malaysia. 1

F14 Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia 1


H14 merancakkan industri pelancongan 1
C14 pelancaran Tahun Melawat Malaysia 1

F15 Penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan 1


H15a meningkatkan keupayaan / kecekapan guna tenaga tempatan 1
H15b meningkatkan produktiviti negara 1

F16 Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah 1


H16a kadar kemiskinan menurun 1
H16b KDNK/pendapatan perkapita/hak milik saham bumiputera meningkat 1
H16c hak milik modal saham bumiputera 20.3% sedangkan sasaran 30% 1
H16d hak milik modal saham bukan bumiputera 46.2% melebihi sasaran 40%. H16e 1
Hak milik modal saham orang asing hanya tinggal 33.5% 1

(Mana-mana jawapan munasabah) [Max ] 20 m

6 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
SULIT 1249/3

Soalan Butiran Markah

5 Jelaskan cabaran usaha pembangunan ekonomi seimbang di negara kita

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, tepat dan mendalam serta
membuat inferens yang sangat sesuai dan munasabah Aras 4
Fakta sangat tepat 9 - 10
Semua isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang sangat jelas serta bersesuaian
Pengolahan / komunikasi sangat menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas, tepat dan mendalam serta
membuat inferens yang sesuai tetapi ringkas
Fakta sangat tepat Aras 3
beberapa isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang 7-8
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang jelas Pengolahan /
komunikasi menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan mendalam


Fakta sangat tepat
Aras 2
Huraian kurang mendalam dan tidak seimbang
4-6
Penerangan beserta dengan contoh yang terhad
Pengolahan / komunikasi maseh menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad Fakta


maseh tepat tetapi secara umum / tanpa penerangan Tiada
bukti dan contoh yang sesuai

7 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
SULIT 1249/3

Soalan Butiran Markah

6 Cadangkan usaha-usaha untuk mengekalkan kemapanan ekonomi dalam arus


globalisasi

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, tepat dan mendalam serta
Aras 4
membuat inferens yang sangat sesuai dan munasabah
9 - 10
Fakta sangat tepat
Semua isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang sangat jelas serta bersesuaian
Pengolahan / komunikasi sangat menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas, tepat dan mendalam serta
membuat inferens yang sesuai tetapi ringkas
Fakta sangat tepat Aras 3
beberapa isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang 7-8
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang jelas Pengolahan /
komunikasi menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan mendalam


Fakta sangat tepat
Aras 2
Huraian kurang mendalam dan tidak seimbang
4-6
Penerangan beserta dengan contoh yang terhad
Pengolahan / komunikasi maseh menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad Fakta


maseh tepat tetapi secara umum / tanpa penerangan Tiada
bukti dan contoh yang sesuai

8 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
SULIT 1249/3

Soalan Butiran Markah

7 Kemakmuran ekonomi asas kesejahteraan rakyat.


Buktikan pernyataan di atas

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, tepat dan mendalam serta
Aras 4
membuat inferens yang sangat sesuai dan munasabah
9 - 10
Fakta sangat tepat
Semua isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang sangat jelas serta bersesuaian
Pengolahan / komunikasi sangat menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas, tepat dan mendalam serta
membuat inferens yang sesuai tetapi ringkas
Fakta sangat tepat Aras 3
beberapa isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang 7-8
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang jelas Pengolahan /
komunikasi menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan mendalam


Fakta sangat tepat
Aras 2
Huraian kurang mendalam dan tidak seimbang
4-6
Penerangan beserta dengan contoh yang terhad
Pengolahan / komunikasi maseh menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad Fakta


maseh tepat tetapi secara umum / tanpa penerangan Tiada

Soalan Butiran Markah

8 Jelaskan iktibar yang diperoleh daripada kajian anda terhadap dasar


pembangunan ekonomi di Malaysia

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, tepat dan mendalam serta
Aras 4
membuat inferens yang sangat sesuai dan munasabah
9 - 10
Fakta sangat tepat
Semua isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang sangat jelas serta bersesuaian
Pengolahan / komunikasi sangat menarik

9 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas, tepat dan mendalam serta
membuat inferens yang sesuai tetapi ringkas
Fakta sangat tepat Aras 3
beberapa isi penting dihuraikan dengan mendalam dan seimbang 7-8
Huraian disertakan dengan contoh dan bukti yang jelas Pengolahan /
komunikasi menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan mendalam


Fakta sangat tepat
Aras 2
Huraian kurang mendalam dan tidak seimbang
4-6
Penerangan beserta dengan contoh yang terhad
Pengolahan / komunikasi maseh menarik

Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad


Fakta maseh tepat tetapi secara umum / tanpa penerangan
Aras 1
Tiada bukti dan contoh yang sesuai
1-3
Tiada inferens
Pengolahan / komunikasi tidak menarik

9 Apakah rumusan tentang dasar pembangunan ekonomi negara?

Pengetahuan yang diperoleh 1


Nilai murni 1
Unsur patriotisme 1
Harapan kepada masyarakat dan negara 2

(Mana-mana munasabah) [5 m ]
** contoh iktibar / inferens

10 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

11 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

12 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

13 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

14 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

15 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
CONTOH SET 2

1. Latar belakang pembangunan ekonomi Malaysia [5 markah]

Butiran Markah
F1 Rancangan Pembangunan Lima Tahun 1
F2 Dimulakan oleh kerajaan Parti Perikatan 1
F3 Peringkat awal menumpukan pembangunan luar bandar 1
F4 Melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1
F5 Matlamat DEB membasmi kemiskinan 1
F6 Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum 1
F7 Dasar Pembangunan Nasional (DPN) diperkenalkan 1
F8 Menyambung hasrat DEB sehingga tahun 2000 1
F9 Banyak dasar pembangunan dilaksanakan secara bersepadu 1
F10 Banyak agensi kerajaan diwujudkan secara bersepadu 1
ms. 197 Mana-mana 5 x 1 [5 m]

2. Rancangan Pembangunan Lima Tahun bagi tahap kedua. [25 markah]

Butiran Markah
F1 Rancangan Malaysia Kedua (RMK 2) 1
H1a Meneruskan Rancangan Pembangunan Lima Tahun tahap pertama di 1
bawah DEB
H1b Bermatlamat menyelesaikan masalah ekonomi antara kaum 1
H1c Bermatlamat menyelesaikan masalah sosial antara kaum 1
H1d Usaha membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum 1
H1e dengan menambahkan pendapatan 1
H1f dengan menyediakan peluang pekerjaan 1
H1g bagi merapatkan jurang ekonomi 1
H1h menghapuskan identiti kaum melalui fungsi ekonomi 1
F2 Program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan 1
H2a Penubuhan agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah 1
H2b melaksanakan program pembangunan di wilayah 1
F3 Agensi lain juga ditubuhkan 1
H3a untuk membantu golongan petani 1
H3b menggalakkan perkembangan perusahaan / perdagangan 1
H3c memajukan bandar 1
F4 Lembaga Padi dan Beras Negara ( LPN) ditubuhkan pada 1971 1
H4a berfungsi menstabilkan harga padi 1
F5 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada 1971 1
H5a berfungsi membangunkan industri perikanan 1
H5b berfungsi memodenkan industri perikanan 1
H5c Berfungsi meningkatkan taraf hidup nelayan 1
F6 Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) ditubuhkan pada 1971 1
H6a berfungsi membangunkan bandar 1
F7 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 1
ditubuhkan pada 1973
H7a berfungsi membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan 1
H7b berfungsi membantu pekebun kecil getah dari segi penanaman semula 1
16 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
F8 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 1973 1
F8a berfungsi membantu golongan petani melibatkan diri dalam kegiatan 1
koperasi
F9 Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) ditubuhkan pada tahun 1974 1
H9a berfungsi membantu sektor perindustrian / perniagaan yang berkaitan 1
dengan petroleum
F10 Perbandanan Kemajuan Ekonomi Negeri 1
H10a berfungsi menggalakkan perindustrian / perdagangan 1
H10b menyediakan tapak perindustrian / perumahan / ruang pejabat / kedai 1
F11 Rancangan Malaysia Ketiga ( RMK 3) 1
H11a terus mendokong aspirasi DEB 1
H11b membasmi kemisikinan 1
H11c menyusun semula masyarakat 1
H11d program pembangunan pertanian / perindustrian diteruskan 1
H11e meningkatkan produktiviti 1
H11f membuka peluang pekerjaan 1
H11g meningkatkan taraf hidup rakyat 1
F12 Program pembukaan tanah secara besar-besaran dilaksanakan 1
H12a di bawah program pembangunan wilayah oleh agensi-agensinya 1
H12b seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) / Lembaga 1
Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) / Lembaga Kemajuan Pahang
Tenggara (DARA) / Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
H12c tumpuan diberikan terhadap penanaman getah / kelapa sawit kerana 1
keperluan eksport
H12d agensi pembangunan wilayah diluaskan peranannya dalam sektor 1
pembangunan industri / pembangunan bandar baru
F13 Rancangan Malaysia Keempat (RMK 4) 1
H13a seperti Rancangan Malaysia Ketiga yang mendukung aspirasi DEB 1
H13b dilancarkan semasa dunia mengalami kelembapan ekonomi 1
H13c Rancangan Malaysia Keempat tetap meneruskan program pembangunan 1
ekonomi dalam Rancangan Malaysia Ketiga
H13d memberikan tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat 1
H13e berasaskan kepada pelaburan modal 1
H13f berasaskan kepada penggunaan teknologi tinggi 1
H13g berasaskan keperluan tenaga kerja mahir 1
F14 Kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) 1
pada akhir tahun 1980
H14a berperanan untuk mengenal pasti / memulakan / mengusahakan projek 1
industri berat dengan cekap seperti yang dikendalikan oleh sektor swasta
F15 Bagi menggiatkan perindustrian / menggalakkan pelaburan modal asing 1
H15a perusahaan baru telah dibuka 1
H15b seperti di Skudai / Senawang / Bintulu / Menggatal 1
F16 Zon Perdagangan Bebas diperkenalkan 1
H16a di Bayan Lepas / Sungai Way 1
F17 Bagi memastikan keberkesanan projek perindustrian dua program telah 1
dilancarkan pada tahun 1983
H17a iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia / Pelan Induk Perindustrian 1
H17b kelemahan dalam struktur perindustrian dikenal pasti oleh Kajian Dasar 1
Perindustrian Malaysia
H17c Pelan Induk Perindustrian pula menyediakan hala tuju pembangunan 1
industri / strategi pelaksanaannya
F18 Pengenalan Dasar Penswastaan / Dasar Pensyarikatan Malaysia 1

17 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
F18a melibatkan sektor swasta dalam menjana pembangunan ekonomi negara 1
F18b penglibatan sektor swasta dapat mengurangkan bebanan kewangan yang 1
ditanggung oleh kerajaan
F19 Bagi mengimbang pemilikan harta dan saham kaum bumiputera dan kaum 1
bukan bumiputera
H19a Permodalan Nasional Berhad (PNB) / Skim Amanah Saham Nasional (ASN) 1
dilancarkan pada tahun 1981
F20 Sektor pertanian turut diberi perhatian dalam Rancangan Malaysia Keempat 1
menerusi Dasar Pertanian Negara (DPN) pada 1984
H20a bermatlamat untuk memodenkan / menggiatkan sektor pertanian secara 1
bersepadu
H20b dengan menyediakan infrastruktur / perkhidmatan sokongan 1
F21 Rancangan Malaysia Keempat mencatatkan perkembangan Keluaran 1
Dalam Negara Kasar (KDNK) pada kadar 5.8% setahun
H21a Pendapatan per kapita meningkat pada kadar 4.4% setahun menjadi 1
RM4000 juta pada tahun 1985
F22 Rancangan Malaysia Kelima (RMK 5) merupakan rancangan lima tahun 1
ekonomi yang terakhir untuk merealisasikan aspirasi DEB
H22a penekanan utama RMK 5 adalah untuk meningkatkan sektor perindustrian 1
H22b dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat / perlesenan 1
dalam sektor swasta
H22c syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan 1
sektor perindustrian berorentasikan eksport
H22d kerajaan berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan agensinya agar 1
dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan
F23 Pembangunan luar bandar terus diberi perhatian 1
H23a penggunaan tanah dengan lebih cekap dititikberatkan supaya dapat 1
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara
H23b industri desa yang berpotensi seperti kraf tangan digalakkan 1
H23c kemudahan kredit / insentif telah diperluas 1
H23d melalui Bank Pertanian Malaysia / Skim Pinjaman Khas Pertanian / Amanah 1
Ikhtiar Malaysia
F24 Sektor Pelancongan menjadi perusahaan penting dalam Rancangan 1
Malaysia Kelima
H24a penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan lagi industri 1
pelancongan
H24b Tahun Melawat Malaysia dilancarkan pada tahun 1990 1
H24c penekanan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan / R&D 1
H24d bidang ini dimajukan untuk meningkatkan keupayaan / kecekapan guna 1
tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti negara
F25 Pelaksanaan DEB berjaya merapatkan jurang antara kaum / wilayah 1
H25a kadar kemiskinan menurun 1
H25b dalam Keluar Dalam Negara Kasar (KDNK) pendapatan per kapita 1
meningkat
H25c Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat 1
H25d peningkatan hak milik modal saham bumiputera hanya setakat 20.3% 1
sedangkan sasaran yang ditetapkan 30%
H25e pemilikan saham kaum bukan bumiputera meningkat kepada 46.2% 1
melebihi sasaran 40% yang ditetapkan
H25f DEB memberi manfaat kepada semua kaum 1
H25g mengurangkan hak milik modal saham orang asing kepada 33.5% 1
ms. 201-205 Mana-mana 25 x 1 [25 m]

18 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

3. Dasar Ekonomi yang diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden.


[20 markah]

Butiran Markah
F1 Dasar Pertanian Negara / DPN 1
H1a Dilancarkan pada 12 Januari 1984 1
H1b meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum 1
H1c menerusi pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap / berkesan 1
H1d memaksimumkan pendapatan pekebun kecil 1
H1e memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport 1
H1f strategi yang dilaksanakan adalah menggalakkan pembukaan tanah baru di 1
bawah rancangan FELDA
H1g memperkenalkan program pembangunan in-situ 1
H1h memulihkan kawasan berproduktiviti rendah 1
H1i menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian 1
H1j menyediakan pemasaran / kredit / subsidi / penyelidikan 1
H1k penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah 1
Kementerian Pertanian diperkenalkan
F2 Dasar Pensyarikatan Malaysia 1
H2a Diperkenalkan pada Februari 1983 1
H2b Merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif / berkesan dalam 1
pembangunan negara
H2c Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat 1
H2d dimiliki secara bersama oleh kerajaan / sektor swasta 1
H2e semua kakitangan kerajaan / swasta merupakan pemilik saham 1
H2f pekerja yang dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat / Malaysia 1
H2g bagi melaksanakannya sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dengan 1
swasta telah ditubuhkan
H2h pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta 1
H2i menjalin hubungan / berkongsi kepakaran 1
H2j sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan 1
H2k mengutamakan kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi 1
H2l mendapatkan keuntungan yang maksimum 1
H2m pihak kerajaan pula bertindak memberikan perkhidmatan sokongan bagi 1
memudahkan operasi sektor swasta
F3 Dasar Penswastaan 1
H3a Dilancarkan oleh Dato Seri Dr Mahathir Mohamad 1
H3b pada bulan Mac 1983 1
H3c Kerajaan memindahkan perkhidmatan / perusahaan / kepentingan / pelaburan / 1
kuasa tertentu kepada sektor swasta
H3d Mengurangkan beban kewangan kerajaan 1
H3e meningkatkan produktiviti 1
H3f meningkatkan kualiti perkhidmatan / barangan 1
H3g mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh 1
sektor swasta
H3h Unit Perancangan Ekonomi ditubuhkan / UPE 1
H3i bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan 1
H3j memberikan garis panduan kepada kementerian / jabatan yang ingin 1
menjalankan penswastaan
H3k penswastaan boleh dilaksanakan secara sepenuhnya 1

19 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
H3l penswastaan boleh dilaksanakan secara sebahagian 1
H3m kerajaan dapat mengurangkan beban kewangan 1
H3n kerajaan dapat mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain 1
F4 Dasar Hala Tuju Cara Baru 1
H4a dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar 1
H4b dasar ini merupakan pendekatan baru kerajaan membangunkan kawasan 1
tersebut
H4c meningkatkan pendapatan golongan petani / pekerja desa 1
H4d melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan 1
H4e Strategi pertama, mengelompokkan kampung menjadi petempatan yang lebih 1
besar
H4f supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomik 1
H4g Strategi kedua, meningkatkan pendapatan golongan petani / pekerja desa 1
H4h melalui program usahawan desa / industri pembuatan barang 1
H4i Strategi ketiga, pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan 1
H4j meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar 1
F5 Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara / DPDPN 1
H5a Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan 1
H5b Peningkatan hasil pendapatan negara penting 1
H5c meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 1
H5d memastikan penggunaan sumber negara pada tahap maksimum 1
H5e mengelakkan sebarang pembaziran 1
H5f memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa 1
H5g Strateginya, membaiki sistem pengurusan operasi 1
H5h membaiki struktur organisasi 1
H5i penggunaan teknologi terkini 1
H5j penerapan nilai /etika kerja yang murni 1
F6 Dasar Kependudukan 1
H6a Dilancarkan pada 29 Mac 1984 1
H6b Mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang 2100 1
H6c Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa panjang memberikan kesan positif 1
kepada bekalan tenaga kerja
H6d peningkatan produktiviti 1
H6e peluasan pasaran 1
H6f jumlah penduduk yang besar akan menyumbang ke arah kekuatan politik 1
H6g menyumbang ke arah keselamatan negara 1
H6h Menitikberatkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan 1
pembangunan sosioekonomi negara
H6i khususnya kemudahan pendidikan / perumahan / kesihatan / peluang pekerjaan 1
H6j Segala program pembangunan negara didasarkan kepada unjuran jumlah 1
penduduk
H6k memastikan pertambahan jumlah penduduk tidak mendatangkan masalah 1
ms. 206-209
Mana-mana 20 x 1 20 m

20 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
4. Peranan warga Malaysia ke arah merealissikan Wawasan 2020. [10 markah]

Butiran Markah
F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan 1
H1a menjadi kritis / kreatif / inovatif 1
H1b menghasilkan rekaan / teknologi baru 1
[F+2H] [3 m]
F2 Menjauhkan diri dari gejala sosial 1
H2a gengsterisme / dadah / pelacuran 1
[F+1H] [2 m]
F3 Mematuhi undang-undang 1
H3a Mewujudkan keamanan negara 1
[F+1H] [2 m]
F4 Memberikan sumbangan tenaga / idea 1
H4a Memenuhi aspirasi pemimipin / negara menjadi kenyataan 1
[F+1H] [2 m]
F5 Memupuk / memelihara perpaduan kaum 1
H5a Menjamin kestabilan politik 1
H5b Memelihara keharmonian 1
H5c Memelihara kesejahteraan 1
[F+3H] [4 m]
F6 Pemimpin menerangkan dasar-dasar Negara 1
H6a Rakyat dapat memahami / menghayati / melaksanakannya 1
[F+1H] [2 m]
F7 Menghayati Rukun Negara 1
H7a Mengukuhkan jati diri 1
H7b Memupuk semangat patrotisme 1
[F+2H] [3 m]
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [10 m]

5. Kebaikan Wawasan 2020 dan kesannya kepada rakyat Malaysia. [10 markah]

Butiran Markah
F1 Menjadikan Malaysia sebuah negara maju 1
H1a berasaskan acuan / model sendiri 1
H1b kemajuan seimbang/bersepadu dari segi fizikal / rohani 1
[F+2H] [3 m]
F2 Perubahan orientasi / corak ekonomi 1
H2a sektor pertanian kepada perindustrian 1
[F+1H] [2 m]
F3 Wawasan 2020 merupakan rangka kerja 1
H3a menjadikan Malaysia sebuah negara maju 1
[F+1H] [2 m]
F4 Membina masyarakat yang mencintai ilmu sains / teknologi 1
H4a melahirkan masyarakat yang kreatif / inovatif 1
[F+1H] [2 m]
F5 Melahirkan masyarakat yang adil / saksama 1
H5a peluang bidang ekonomi / sosial 1
[F+1H] [2 m]
F6 Membina masyarakat yang beridentitikan Malaysia 1
H6a membentuk jati diri 1
H6b meningkatkan semangat patriotism 1
[F+2H] [3 m]
21 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
F7 Melahirkan masyarakat yang demokratik 1
H7a bebas memilih pemimpin 1
H7b menyuburkan amalan demokrasi 1
[F+2H] [3 m]
F8 Membina masyarakat yang bermoral / beretika 1
H8a yang seimbang dengan kemajuan fizikal / rohani 1
H8b membina institusi keluarga yang mantap 1
H8c membina masyarakat berasaskan kepada budaya penyayang 1
[F+3H] [4 m]
F9 Mewujudkan masyarakat yang makmur 1
H9a rakyat hidup mewah / taraf hidup / pendapatan tinggi 1
H9b bebas daripada kemiskinan 1
[F+2H] [3 m]
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [10 m]

6. Pembangunan ekonomi negara masih lagi bergantung kepada negara-negara maju .

a) Mengapakah keadaan tersebut berlaku? [5 markah ]

Butiran Markah
F1 Negara masih memerlukan pelaburan asing 1
H1a kekurangan modal 1
H1b agar memacu / meluaskan pembangunan ekonomi 1
[F+2H] [3 m]
F2 Kekurangan teknologi moden 1
H2a bergantung kepada teknologi negara maju 1
[F+1H] [2 m]
F3 Memerlukan pasaran bahan mentah 1
H3a seperti getah / kelapa sawit / koko 1
H3b kekurangan teknologi untuk memproses bahan mentah 1
[F+2H] [3 m]
F4 Kekurangan tenaga kerja / buruh mahir 1
H4a seperti bidang sains / teknologi / perubatan 1
[F+1H] [2 m]
F5 Kekurangan sumber makanan 1
H5a Malaysia mendapatkan gula daripada Filipina 1
H5b beras / makanan daripada Thailand 1
[F+2H] [3 m]
F6 Malaysia bergantung kepada ekonomi global 1
H6a terikat dengan peraturan antarabangsa / AFTA 1
H6b ketidakstabilan mata wang Malaysia 1
[F+2H] [3 m]
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [5 m]

22 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
b) Berikan cadangan untuk mengurangkan pergantungan tersebut [5 markah]

Butiran Markah
F1 Menambah / meluaskan peranan institut latihan 1
F1a untuk melahirkan tenaga / buruh mahir / separa mahir 1
[F+1H] [2 m]
F2 Menggalakkan pelaburan sektor swasta / modal asing 1
H2a memacu pertumbuhan ekonomi 1
H2b menyediakan pelbagai insentif / pengecualian cukai 1
[F+2H] [3 m]
F3 Menggalakkan kegiatan penyelidikan / pembangunan 1
H3a menghasilkan teknologi / inovasi 1
H3b meningkatkan berdaya saing 1
[F+2H] [3 m]
F4 Membangunkan pelbagai sektor ekonomi baru 1
H4a seperti sektor pendidikan / perkhidmatan / pelancongan 1
[F+1H] [2 m]
F5 Meluaskan program penghantaran pelajar ke luar negara 1
H5a mendapatkan idea 1
H5b mendapatkan teknologi baru 1
[F+2H] [3 m]
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [5 m]

7. Industri asas tani di Malaysia masih belum mencapai matlamat menjadi hab pertanian global.

a) Mengapakah keadaan tersebut berlaku? [5 markah ]

Butiran Markah
F1 Petani menghadapi masalah kekurangan modal 1
H1a petani sukar mendapat pinjaman / bantuan kewangan 1
[F+1H] [2 m]
F2 Tidak mempunyai kemahiran menebus guna / menyuburkan tanah 1
H2a petani tidak mendapat pendedahan ilmu pertanian moden 1
[F+1H] [2 m]
F3 Sukar menukar status tanah kepada tanah pertanian 1
H3a terikat dengan akta / peraturan / warisan 1
[F+1H] [2 m]
F4 Menggunakan teknologi tradisional 1
H4a masih menggunakan teknologi mudah 1
H4b produktiviti rendah 1
H4c tidak mampu bersaing 1
[F+3H] [4 m]
F5 Petani menghadapi masalah pemasaran 1
H5a kurang ilmu / strategi pemasaran 1
[F+1H] [2 m]
F6 Petani masih bergantung kepada pertanian sara diri 1
H6a pulangan yang rendah / pasaran terhad 1
[F+1H] [2 m]
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [5 m]

23 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
b) Bagaimanakah keadaan tersebut dapat diatasi? [5 markah ]

Butiran Markah
F1 Menekankan pendidikan dalam bidang pertanian 1
H1a memperkenalkan mata pelajaran Sains Pertanian di sekolah / institusi 1
pengajian tinggi
[F+1H] [2 m]
F2 Memupuk minat generasi muda 1
H2a melalui kempen pertanian satu perniagaan 1
[F+1H] [2 m]
F3 Menggalakkan penggunaan teknologi baru / moden 1
H3a meningkatkan produktiviti 1
[F+1H] [2 m]
F4 Menggalakkan penanaman secara ladang / komersial 1
H4a Meningkatkan pendapatan petani 1
[F+1H] [2 m]
F5 Meluaskan pasaran pertanian 1
H5a mengadakan promosi 1
[F+1H] [2 m]
F6 Menggalakkan bidang R & D 1
H6a meningkatkan kualiti 1
[F+1H] [2 m]
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [5 m]

8. Nilai-nilai murni daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi membangunkan ekonomi negara.
[5 markah ]

Butiran Markah
F1 Meningkatkan perpaduan kaum 1
F2 Mementingkan keadilan 1
F3 Mengamalkan sikap amanah / jujur 1
F4 Ketelusan / integriti dalam menjalankan tugas 1
F5 Bertanggungjawab dalam melakukan tugas 1
F6 Membuat keputusan yang bijak 1
F7 Mengutamakan kepentingan rakyat 1
F8 Berani mengambil risiko 1
F9 Gigih berusaha memajukan ekonomi 1
F10 Sanggup berkorban untuk negara 1
F11 Cekap dalam membuat keputusan 1
F12 Bertimbang rasa dalam kalangan masyarakat 1
F13 Bertoleransi antara kaum 1
F14 Berjimat cermat dalam perbelanjaan 1
F15 Mengelakkkan pembaziran 1
M Mana-mana jawapan munasabah Jumlah [5 m]

9. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:

(a) Pengetahuan yang diperoleh.


(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara.
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
[5 markah]

24 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
CONTOH SET 3

1 Senaraikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun. [5 markah]

Butiran Markah
F1 Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) 1
F2 Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) 1
F3 Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) 1
F4 Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) 1
F5 Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) 1
F6 Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) 1
F7 Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) 1
ms. 197 [Mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

2. Perkembangan Rancangan Pembangunan Lima Tahun bagi Tahap Pertama. [15 markah]
Butiran Markah
Rancangan Malaya Pertama 1
F1 Rancangan Malaya Pertama diperkenal sejak sebelum merdeka 1
H1a Bermatlamat membangunkan kawasan luar bandar 1
H1b supaya merapatkan jurang pendapatan penduduk bandar / luar bandar 1
H1c dan mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar 1
H1d dengan mempelbagai aktiviti ekonomi 1
H1e serta mempelbagai sumber pendapatan negara 1
H1f supaya tidak bergantung pada getah / bijih timah 1
F2 Rancangan pembangunan bersepadu sektor ekonomi diperkenal 1
H2a bagi mempergiat pembukaan tanah baru untuk pertanian 1
H2b serta menggalakkan penanaman semula getah oleh pekebun kecil / ladang 1
H2c mempelbagai hasil keluaran pertanian 1
H2d dan memperluas perusahaan perlombongan bijih timah 1
F3 Rancangan Pembangunan Bersepadu sektor sosial 1
H3a memberi perhatian kepada pelbagai perkhidmatan 1
H3b seperti kesihatan / pendidikan / perhubungan 1
F4 Rancangan Pembanguan Bersepadu sektor awam 1
H4a memberi tumpuan kepada infrastruktur 1
H4b seperti balai polis / kem tentera / pejabat pos / mahkamah / rumah kakitangan kerajaan 1
F5 Penubuhan pelbagai agensi seperti Lembaga Pembangunan Industri Desa / RIDA 1
H5a Matlamat utama RIDA membangunkan masyarakat luar bandar 1
H5b dengan memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil 1
H5c membantu pemasaran hasil pertanian 1
H5d serta menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan 1
F6 FELDA ditubuhkan 1956 sebagai badan berkanun 1
H6a untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar 1
H6b dan meningkatkan hasil pertanian negara 1
H6c melalui pembukaan tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian 1
H6d dan petempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas 1
H6e Penduduk miskin luar bandar dipindahkan ke petempatan baru 1
H6f untuk menjadi petani moden 1
H6g dengan memberi tumpuan kepada tanaman getah / kelapa sawit 1
F7 Penubuhan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar 1959 1
H7a Diketuai Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein 1
H7b Berperanan menyelaras / menjayakan program pembangunan luar bandar 1
H7c RIDA / FELDA diletakkan di bawah kementerian ini 1
F8 Rancangan Malaya Pertama kurang memberangsangkan kerana ancaman komunis 1
25 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
Rancangan Malaya Kedua 1
F9 Memberi penekanan kepada pembangunan penduduk luar bandar 1
H9a Bertujuan merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk luar bandar dengan 1
penduduk bandar
H9b bagi mengurangkan kadar kemiskinan 1
H9c dan meningkatkan taraf hidup rakyat 1
1
F10 Program pembukaan tanah di bawah FELDA digiatkan
1
H10a untuk mempelbagai jenis tanaman
1
H10b bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara 1
H10c dan mengurangkan pergantungan negara terhadap getah 1
H10d serta bahan makanan import 1
F11 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan / FAMA 1965 1
H11a Bertujuan membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian 1
H11b dan meningkatkan pendapatan petani 1
F12 Rancangan Malaya Kedua memberi tumpuan penyediaan infrastruktur sosial 1
H12a seperti pelajaran / kesihatan / perumahan 1
H12b serta berusaha menyediakan peluang pekerjaan 1
F13 Bilik Gerakan Negara diwujudkan di Kuala Lumpur 1
H13a Bertujuan menyelaras kegiatan pembangunan pada peringkat negeri / daerah / kampung 1
1
F14 Buku Merah diperkenalkan
1
Rancangan Malaysia Pertama 1
F15 Melibatkan Sabah / Sarawak 1
H15a dengan memberi fokus kepada integrasi nasional 1
H15b dan kesejahteraan rakyat 1
H15c bersifat bersepadu 1
H15d dan merangkumi semua bidang ekonomi 1
F16 mempelbagai kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian / perindustrian 1
H16a Pembukaan tanah oleh FELDA semakin pesat 1
H16b seperti di Tiga Segi Jengka / Johor Tenggara / Pahang Tenggara 1
F17 Penubuhan FELCRA atau Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah 1965 1
H17a untuk membantu FELDA menjalankan pembangunan di luar bandar 1
1
F18 Penubuhan RIDA digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat / MARA 1966
1
F19 Penubuhan Bank Bumiputera
1
H19a untuk menggalakkan bumiputera menyertai sektor perusahaan / perdagangan 1
F20 Penubuhan Perbadanan Nasional Berhad / PERNAS1969 1
H20a Bertujuan menggiatkan lagi penyertaan bumiputera dalam bidang perusahaan / 1
perdagangan
F21 Penubuhan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian / MARDI 1969 1
H21a Bertangungjawab menjalankan penyelidikan 1
H21b dan memperkenal teknologi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian kecuali getah 1
F22 Penubuhan pelbagai agensi perindustrian 1
H22a seperti Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / MIDA 1967 1
H22b dan Lembaga Penasihat Tarif 1
H22c serta Akta Pelaburan 1969 1
1
F23 Pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan dalam Rancangan Malaysia Pertama
1
terbantut kerana Peristiwa 13 Mei 1969 1
H23a dan belum dapat membendung masalah perpaduan 1
H23b serta jurang perbezaan pendapatan antara kaum masih ketara 1 1
ms. 198 -201 [Mana-mana 15 x 1m] [15m]

26 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

3. Usaha kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kedua hingga Rancangan Malaysia Keempat.
[15 markah]

Butiran Markah
Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) 1
F1 Rancangan pembangunan lima tahun pertama di bawah Dasar Ekonomi Baru / DEB 1
H1a Bermatlamat untuk menyelesaikan masalah ekonomi 1
H1b Dan ekonomi / sosial antara kaum/kawasan / wilayah 1
H1c Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum 1
H1d Menambah pendapatan 1
1
H1e menyediakan peluang pekerjaan
1
H1f Merapatkan jurang ekonomi
1
H1g Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi 1
H1h Program pembangunan luar bandar diteruskan 1
F2 Penubuhan Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah 1
H2a Melaksanakan program pembangunan wilayah 1
F3 Penubuhan agensi-agensi lain 1
H3a Membantu golongan petani 1
H3b Menggalakkan perkembangan perusahaan / perdagangan 1
H3c Memajukan bandar 1
F4 Penubuhan Lembaga Beras dan Padi Negara / LPN 1971 1
H4a Berperanan menstabilkan harga padi 1 1
F5 Penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia / LKIM 1971 1
1
H5a Berperanan membangunkan/memodenkan industri perikanan
1
H5b Meningkatkan taraf hidup nelayan 1
F6 Penubuhan Perbadanan Pembangunan Bandar / UDA 1971 1
H6a Berperanan membangunkan bandar 1
F7 Penubuhan Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah / RISDA1973 1
H7a Berperanan membantu pekebun kecil 1
H7b Menjalankan penyelidikan berkaitan getah 1
H7c dan penanaman semula getah 1
F8 Penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang / LPP 1973 1
H8a Berperanan membantu golongan petani melibatkan dalam kegiatan koperasi 1
F9 Penubuhan Petroleum Nasional Berhad / PETRONAS 1974 1
H9a Berperanan memajukan industri petroleum 1
1
H9b dan perniagaan berkaitan petroleum
1
F10 Penubuhan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri
1
H10a Berperanan menggalakkan perindustrian 1
H10b dan perdagangan 1
H10c dengan menyediakan tapak perindustrian / perumahan/ ruang/ pejabat/ kedai 1
Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) 1
F11 Pelbagai program pembangunan ekonomi dirangka 1
H11a Bermatlamat meneruskan usaha membasmi kemiskinan 1
H11b dan menyusun semula masyarakat 1
H11c Program pembangunan pertanian / perindutrian diteruskan 1
H11d untuk meningkatkan produktiviti 1
H11e dan membuka peluang pekerjaan 1
H11f serta meningkatkan taraf hidup rakyat 1
1
27 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
F12 Pembukaan tanah secara besar-besaran 1
H12a di bawah program pembangunan wilayah 1
H12b oleh agensi-agensi seperti KEJORA / KETENGAH / DARA / KESEDAR 1
F13 Kerajaan memberi tumpuan terhadap tanaman eksport 1
H13a seperti getah / kelapa sawit 1
F14 Peranan agensi pembangunan wilayah telah diperluas 1
1
H14a dalam sektor pembangunan industri
1
H14b dan pembangunan bandar baru
1
Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) 1
F15 Meneruskan usaha pembangunan ekonomi 1
H15a dengan menumpukan perkembangan perusahaan berat 1
H15b yang berasaskan pelaburan modal 1
H15c serta penggunaan teknologi tinggi 1
H15d dan keperluan tenaga kerja mahir 1
F16 Penubuhan Perbadanan Industri Berat Negara / HICOM 1980 1
H16a Berperanan mengenal pasti / memulakan / menguruskan projek industri berat 1
H16b dengan cekap seperti sektor swasta 1
F17 Lokasi perusahaan baru dibuka 1
H17a bagi menggiatkan perindustrian 1
1
H17b dan menggalakkan pelaburan modal asing
1
H17c seperti di Skudai, Johor/Senawang, Negeri Sembilan / Bintulu Sarawak / Menggatal dan
Likas, Sabah 1
F18 Zon Perdagangan Bebas diperkenalkan 1
H18a seperti di Bayan Lepas, Pulau Pinang/Sungai Way, Selangor 1
F19 Bagi memastikan keberkesanan projek perindustrian 1
H19a Kajian Dasar Perindustrian Malaysia diperkenal
H19b bagi mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian 1
H19c Pelan Induk Perindustrian turut diperkenal 1
H19d bagi menyediakan hala tuju pembangunan industri 1
H19e dan strategi pelaksanaan 1
F20 Penglibatan sektor swasta dalam menjana pembangunan ekonomi negara 1
1
H20a melalui pengenalan Dasar Penswastaan
1
H20b dan Dasar Pensyarikatan Malaysia
1
H20c bagi mengurangkan beban kewangan yang ditanggung kerajaan 1
F21 Kerajaan berusaha mengimbangi pemilikan harta / saham perindustrian 1
H21a antara bumiputera dengan bukan bumiputera 1
H21b melalui penubuhan Permodalan Nasional Berhad/PNB 1
H21c dan Skim Amanah Saham Nasional / ASN 1981 1
F22 Dasar Pertanian Negara 1984 diperkenal 1
H22a bagi memoden / menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu 1
H22b dengan menyediakan insfrastruktur 1
H22c dan perkhidmatan sokongan 1
ms. 201-205 [Mana-mana 15 x 1m] [15 m]

28 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
4. Dasar Pembangunan Ekonomi yang diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden yang berteraskan
perindustrian [25 markah]

Butiran Markah
F1 Dasar Pertanian Negara / DPN 1
H1a Dilancarkan pada 12 Januari 1984 1
H1b meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum 1
H1c menerusi pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap / berkesan 1
H1d Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil 1
H1e memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport 1
1
H1f Strategi yang dilaksanakan adalah menggalakkan pembukaan tanah baru
1
H1g Memperkenalkan program pembangunan in-situ
1
H1h memulihkan kawasan berproduktiviti rendah 1
H1i Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian 1
H1j seperti pemasaran / kredit / subsidi / penyelidikan 1
H1k Penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian 1
Pertanian
F2 Dasar Pensyarikatan Malaysia 1
H2a Diperkenalkan pada Februari 1983 1
H2b Merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif / berkesan 1
H2c Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat 1
H2d dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan sektor swasta 1
H2e Semua kakitangan awam/ swasta memiliki saham 1
1
H2f pekerja dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat / Malaysia
1
H2g Sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dan swasta ditubuhkan 1
H2h Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta 1
H2i untuk menjalin hubungan / berkongsi kepakaran 1
H2j Sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan 1
H2k mengutamakan kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi 1
H2l mendapatkan keuntungan yang maksimum 1
H2m Pihak kerajaan memberikan perkhidmatan sokongan 1
H2n memudahkan operasi sektor swasta 1
F3 Dasar Penswastaan 1
H3a Dilancarkan oleh Dato Seri Dr Mahathir Mohamad 1
H3b pada bulan Mac 1983 1
1
H3c Kerajaan memindahkan perkhidmatan / perusahaan / kepentingan / pelaburan / kuasa
tertentu kepada sektor swasta
1
H3d Mengurangkan beban kewangan kerajaan 1
H3e Meningkatkan produktiviti 1
H3f meningkatkan kualiti perkhidmatan / barangan 1
H3g Mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta 1
H3h Unit Perancangan Ekonomi ditubuhkan / UPE 1
H3i bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan 1
H3j memberi garis panduan kepada kementerian / jabatan yang ingin menjalankan penswastaan1
H3k Penswastaan boleh dilaksanakan secara sepenuhnya 1
H3l Penswastaan boleh dilaksanakan secara sebahagian 1
H3m dapat mengurangkan beban kewangan 1
H3n mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain 1
1
F4 Dasar Hala Tuju Cara Baru
1
29 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
H4a Membangunkan kawasan luar bandar 1
H4b Meningkatkan pendapatan golongan petani / pekerja desa 1
H4c melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan 1
H4d Strategi pertama, mengelompokkan kampung menjadi petempatan yang lebih besar 1
H4e supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomik 1
H4f Strategi kedua, meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa 1
1
H4g melalui program usahawan desa / industri pembuatan barang
1
H4h Strategi ketiga, pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan
1
H4i meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar 1
F5 Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara / DPDPN 1
H5a Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan 1
H5b Peningkatan hasil pendapatan negara penting 1
H5c untuk meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 1
H5d memastikan penggunaan sumber negara pada tahap maksimum 1
H5e mengelakkan sebarang pembaziran 1
H5f memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa 1
H5g Strateginya, membaiki sistem pengurusan operasi 1
H5h membaiki struktur organisasi 1
H5i penggunaan teknologi terkini 1
1
H5j penerapan nilai dan etika kerja yang murni
1
F6 Dasar Kependudukan 1
H6a Dilancarkan pada 29 Mac 1984 1
H6b Mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang 2100 1
H6c Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa panjang memberikan kesan positif kepada
bekalan tenaga kerja 1
H6d produktiviti akan meningkat 1
H6e pasaran semakin luas 1
H6f kekuatan politik 1
H6g keselamatan negara terjamin 1
H6h Menitikberatkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan pembangunan 1
sosioekonomi negara 1 1
1
H6i khususnya kemudahan pendidikan, perumahan, kesihatan dan peluang pekerjaan
1
H6j Segala program pembangunan negara didasarkan kepada unjuran jumlah penduduk
H6k memastikan pertambahan jumlah penduduk tidak mendatangkan masalah
ms. 206-209 [Mana-mana 25 x 1m] [ 25 m ]

30 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
CONTOH SET 4

Soalan 1 (Contoh jawapan)

Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum


Menambahkan pendapatan rakyat
Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi
Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi
Mencapai perpaduan kaum Membawa kesejahteraan rakyat Menyusun semula masyarakat
Merapatkan jurang sosial antara kaum/ kawasan/ wilayah
Jumlah [5 markah]

2. Huraikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun yang terdapat dalam Dasar Ekonomi Baru.
F1 - Rancangan Malaysia kedua 1
H1a - Rancangan pembangunan lima tahun pertama di bawah DEB 1
H1b - Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan masalah 1
ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan dan wilayah
H1c - Tumpuan terhadap usaha membasmi kemiskinan tanpa 1
mengira kaum dengan menambahkan pendapatan
H1d - Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkat jurang 1
ekonomi
H1e - Serta menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi 1
ekonomi
H1f - Program pembangunan luar bandar diteruskan 1
H1g - Beberapa agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan 1
Wilayah ditubuhkan untuk melaksanakan program
pembangunan wilayah
H1h - Lembaga Padi Negara untuk menstabilkan harga padi 1
H1i - Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia membangunkan dan 1
memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup
nelayan
H1j - UDA membangunkan Bandar 1
H1k - RISDA membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan 1
dan penanaman semula getah
H1l - LPP membantu golongan petani melibatkan diri dalam 1
kegiatan koperasi
H1m - PETRONAS memajukan sektor perindustrian dan perniagaan 1
yang berkaitan dengan petroleum
H1n - Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri menggalakkan 1
perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak
perindustrian, perumahan, ruang pejabat dan kedai

F2 - Rancangan Malaysia Ketiga 1


H2a - Mendokong aspirasi DEB 1
H2b - Matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun 1
semula masyarakat

H2c - Program pembangunan pertanian dan perindustrian 1


diteruskan
31 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
H2d - Pembukaan tanah secara besar-besaran dilaksanakan di 1
bawah program pembangunan wilayah
H2e - Agensi yang terlibat ialah KEJORA, KETENGAH, 1
DARA, dan KESEDAR
H2f - Tumpuan diberikan terhadap penanaman getah dan 1
kelapa sawit
H2g - Agensi pembangunan wilayah diluaskan peranannya 1
dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar
baru
F3 - Rancangan Malaysia Keempat 1
H3a - Dilancarkan ketika dunia mengalami kelembapan 1
ekonomi

H3b - Memberikan tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat 1


H3c - Yang berasaskan pelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi serta 1
tenaga pekerja mahir
H3d - Kerajaan menubuhkan HICOM pada 1980 1
H3e - Penubuhan HICOM adalah untuk mengenal pasti, memulakan dan
menguruskan projek industri berat dengan cekap
H3f - Bagi menggiatkan perindustrian dan menggalakkan pelaburan modal 1
asing,
H3g - perusahaan baru dibuka di Skudai, Senawang, Bintulu, Menggatal dan Likas 1
H3h - Zon perdagangan bebas diperkenalkan
1
H3i - di Bayan Lepas dan Sungei Way
1
H3j - Dua program dilancarkan pada tahun 1983 iaitu Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan
Induk Perindustrian
1
H3k - Memperkenalkan Dasar Penswastaan dan Dasar
Pensyarikatan Malaysia
1
H3l - Bagi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara bumiputera
dengan bukan bumiputera, PNB dan ASN telah dilancarkan pada tahun 1981 1
H3m - Sektor pertanian turut diberi perhatian menerusi Dasar Pertanian Negara 1
H3n - Bermatlamat untuk memodenkan dan mengiatkan semula sektor pertanian
secara bersepadu 1
H3o - RMK 4 mencatat perkembangan KDNK pada kadar 5.8 peratus setahun 1
H3p - Pendapatan perkapita meningkat pada kadar 4.4 peratus 1
F4 - Rancangan Malaysia Kelima 1
H4a - Penekanan untuk meningkatkan sektor perindustrian 1
dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelesenan
dalam sektor swasta
H4b - Syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk 1
meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport
H4c - Kerajaan meningkatkan kecekapan pengurusan 1
agensinya agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta

H4d - Pembangunan luar bandar terus diberi perhatian 1

H4e - Penggunaan tanah dengan lebih cekap dititik beratkan 1


supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara

H4f - Industri desa yang berpotensi seperti kraf tangan 1


32 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
digalakkan
H4g - Kredit dan insentif telah diperluas,
1
C4g - misalnya melalui Bank Pertanian Malaysia, Skim
Pinjaman K has Pertanian dan Amanah Ikhtiar
Malaysia 1

H4h - Sektor pelancongan menjadi perusahan penting dalam


tempoh Rancangan Malaysia Kelima 1

H4i - Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia


merancakkan lagi industri pelancongan 1

H4j - Pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990 1

H4k - Penekanan turut diberikan kepada bidang penyelidikan 1


dan pembangunan

H4l - Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk
meningkatkan produktiviti negara

Jumlah [15 markah]

4 DEB yang berlangsung dari 1970 hingga 1990 terbukti mencapai kejayaan dalam
mencorakkan Malaysia dengan objektif membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan
rakyat iaitu daripada kadar 50 peratus pada awal 70-an kepada kurang satu peratus ketika
ini.”
Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Sumber: http://www.utusan.com.my/berita/nasional/roh-
Ulaskan pernyataan tersebut

Cadangan jawapan:
1
F1 - Rancangan Malaysia Keempat mencatatkan KDNK pada
kadar 5.8 % setahun. 1
F2 - Perkapita meningkat pada kadar 4.4 % setahun 1
C2 - menjadi RM 4000 juta pada tahun 1985. 1
F3 - Pada tahap kedua, DEB Berjaya merapatkan jurang
antara kaum serta wilayah 1
F4 - Kadar kemiskinan menurun 1
C4 - daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada
tahun 1990. 1
F5 - KDNK juga berjaya ditingkatkan 1
C5 - daripada RM 21 548 pada tahun 1970 meningkat kepada
RM 59 155 pada tahun 1990. 1
F6 - Pendapatan per kapita juga telah meningkat
C6 - daripada RM 1109 pada tahun 1970 kepada RM 6180 1
pada tahun 1990.
33 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
F7 - Pemilikan saham bumiputera meningkat 1
C 7 - daripada 2.4 % pada tahun 1970 kepada 20.3 % pada 1
tahun 1990.
H7b - Walaupun milik modal saham bumiputera hanya setakat 1
20.3 % berbanding sasaran yang ditetapkam 30 % tetapi
ada peningkatan 1
F8 - Hak milik modal saham kaum bukan bumiputera 1
meningkat kepada 46,2 % melebihi sasaran awal 40 %
yang ditetapkan. 1
H8 - Terbukti DEB memberi manafaat kepada semua kaum.
F9 - DEB juga berjaya mengurangkan hak milik modal saham 1
orang asing kepada 33.5 %.
F10 - Selain itu, pengenalan kaum mengikut lokasi petempatan 1
dan melalui kegiatan ekonomi telah dapat dikurangkan.
H10a - Pembinaan tanah oleh FELDA membuka peluang 1
pendudukan memperbaiki taraf hidup mereka
H10b - Pembinaan taman-taman perumahan juga turut 1
membantu ke arah matlamat tersebut
F11 - Kaum bumiputera telah melibatkan diri dalam pelbagai 1
bidang ekonomi seperti perniagaan dan perdagangan.
H11a - Peranan yang dimainkan oleh MARA banyak 1
membantu 1
H11b - Mengubah nasib kaum bumiputera keluar dari 1
kepompong kemiskinan.
F12 - Peranan FAMA yang membantu petani memasarkan 1
produk mereka
F13 - Taraf pendidikan rakyat telah meningkat. 1
H13a - Banyak pusat pengajian tinggi samada awam atau 1
swasta telah diwujudkan.
H13b - Memberi peluang rakyat mendapat pekerjaan yang lebih 1
baik dengan pendapatan lumayan
H13c - Mengeluarkan mereka dan keluarga daripada 1

5 Dasar Ekonomi Baru memberi penekanan kepada sektor perindustrian.


Bagaimanakah sektor tersebut dapat ditingkatkan
setanding dengan negara maju .

F1 - Memastikaan negara mempunyai modal yang besar 1


H1a - dengan cara menggalakkan kemasukan lebih banyak 1
pelabur2 dari luar.
C1a - dengan cara melonggarkan syarat pelaburan dari luar 1
F2 - Menambah dan melengkapkan lagi kemudahan 1
infrastruktur
H2a - untuk melicinkan lagi urusan eksport dan import 1
C2a - lapangan terbang, lebuhraya dan pelabuhan 1
F3 - Menyediakan bekalan tenaga buruh yang mencukupi 1
H3a- melalui pembinaa lebih banyak sekolah kemahiran 1
C3a - seperti sek teknik, ILP, dan pusat giat mara. 1
F4 - Kerajaaan juga perlu menyediakan bekalan tenaga buruh 1
mahir/ pakar yang mencukupi

34 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
H4a- melalui kerjasama dengan institusi pengajian tinggi 1
C4a - seperti universiti,dan politeknik. 1
F5 - Penggunaan teknologi moden yang terkini 1
H5 - untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti barangan yang 1
dihasilkan
C5a - seperti penggunaan mesin2 yang canggih. 1
F6 - Memperbanyakkan program penyelidikan dan 1
pembangunan
H6 - untuk menghasilkan ciptaan2 baru atau teknologi baru. 1
F7 - meningkatkn nilai integriti rakyat
H7a - kerajaan perlu menerapkan nilai murni dlm kalangan 1
rakyat khussnya pegawai kerajaan 1
C7 - cthnya nilai kerajinan, amanah dan cekap
H7b - Pengusaha syarikat perkilngn perlukan pegawai 1
kerajaan yg cekap dan amanah utk mnguruskn hal import dan eksport
barangan
F8 - mnerokai pasaran baru 1
H8 - menghantar rombongn/misi perdagangan keluar Ngara/ 1
menyertai ekspo2 antarabangsa utk perkenalkan 1
barangan buatan Malaysia.
C8 - contohnya Lembaga kemjuan perindstrian Malaysia , 1
pusat dan eksport Malaysia , dan pesuruhjaya perdagangan
H8b memainkan peranan menyebar maklumat kpd ahli 1
perniagaan di luar ngara
(mana-mana munasabah)

6 Huraikan cabaran yang dihadapi dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

35 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo

Cadangan jawapan

F1 Kekurangan pekerja mahir 1


H1a akan melambatkan proses pembinaan negara maju 1
C1a Sektor pembinaan dan perkilangan 1
1
F2 Mata wang 1
H2a Ketidakstabilan mata wang akan menyebabkan kos 1
pembinaan dan penyelenggarakan menjadi tinggi
C2a Terpaksa membayar gaji atau upah yang tinggi 1

F3 Pemimpin yang berwibawa 1


H3a Negara mesti dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa 1
yang mampu memacu negara ke arah lebih maju. 1
C3a bebas dari amalan rasuah, pecah amanah dan pilih kasih 1
1
F4 Pendidikan
1
H4a Taraf pendidikan harus ditingkatkan agar dapat bersaing
dengan negara maju yang lain 1
C4a Menyediakan peruntukkan kewangan yang cukup untuk 1
semua peringkat institusi pendidikan 1
C4b seperti sekolah, universiti dan pusat pendidikan lain

F5 Ancaman dalaman terhadap Kedaulatan Malaysia


1
H5a daripada gerakan pengaruh politik, agama dan kaum
yang kuat 1
C5a Fahaman politik yang tebal, pegangan agama yang
fanatik dan perasaan perkauman yang tebal 1
I Ia akan menghalang negara mencapai tahap sebagai
sebuah negara yang maju. 1

F6 Cabaran globalisasi
1
H6a Globalisasi merupakan perubahan yang menjadikan
dunia tanpa sempadan yang disebabkan oleh kepesatan 1
atau kepantasan perkembangan teknologi makulmat. C6a Seperti teknologi
industri, perkembangan teknologi
36 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Powered by Andrew Choo
maklumat dan komunikasi 1
I Cabaran perlu diawasi dan dikawal agar matlamat
menjadi negara maju dicapai dengan 1
sejajara dengan Wawasan 2020 /TN2050 .

F7 Perpaduan Kaum
H7a Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh 1
pelbagai etnik maka keutuhan perpaduan antara kaum 1
sangat penting untuk mencapai taraf negara maju
C7a Semua kaum seperti Melayu,Cina, India, Kadazan, Iban dan Murut harus memahami

Jumlah [10 markah]

7 Bagaimanakah cabaran di soalan 6 boleh diatasi?

37 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Cadangan jawapan

F1 ialah negara perlu melahirkan lebih ramai tenaga kerja 1


profesional tempatan
H1a agar dapat mengurangkan kebergantungan kepada 1
pekerja asing.
C1a Contohnya pusat-pusat pengajian tinggi tempatan telah 1
menawarkan kursus yang sesuai dengan permintaan pasaran kerja masa
kini.
H1b Kesannya ekonomi negara akan meningkat akibat 1
tiadanya pengangguran dan banyak peluang pekerjaan di isi oleh masyarakat
tempatan.
H1c Masalah kekurangan pekerja dalam sektor-sektor 1
tertentu seperti sektor perindustrian, pembinaan, dan perladangan juga
boleh diatasi.
F2 Menstabilkan nilai mata wang Negara 1
H2a dengan mengurangkan nilai import dan menambah nilai 1
eksport negara.
H2c Rakyat tempatan perlu memberi sokongan dengan 1
membeli barangan berjenama tempatan
H2d agar nilai mata wang negara tidak mengalir keluar. 1
C2a Contohnya membeli kereta buatan negara seperti proton 1
dan produa.
H2e Malah negara boleh merangsang pelabur-pelabur dari 1
negara luar datang melabur di negara kita.
H2f Syarikat-syarikat tempatan juga berpeluang melabur di 1
negara-negara Dunia Ketiga, seperti yang dilakukan oleh Petronas di
Vietnam.
F3 Memilih pemimpin yang berwibawa dan berintegriti. 1
H3a Proses memilih pemimpin diadakan dengan adil dan telus melalui proses
pilihanraya.
H3b Pemimpin yang dipilih bertanggungjawab terhadap 1
rakyat dan Negara
H3c agar keamanan dan kemajuan negara terus gemilang. 1
C3a Contohnya pemimpin-pemimpin negara yang hebat seperti Tunku Abdul
Rahman/ Tunku Andul Razak/Tun Hussein Onn/Tun Dr.Mahathir
Muhammad/Tun Abdullah Ahmad Badawi
F4 Menambah bilangan sekolah dan pusat pengajian tinggi
tempatan 1
H4a Memberi pendidikan percuma diperingkat pengajian
tinggi. 1
H4c agar rakyat diberi peluang untuk meneruskan pengajian

Jumlah [10 markah]

38 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
8. Jelaskan iktibar yang diperoleh daripada pelaksanaan dasar Ekonomi Baru?

Cadangan jawapan

F1 Rajin berusaha untuk mencapai kejayaan 1


F2 Perpaduan asas kejayaan 1
1
F3 Toleransi antara kaum 1
F4 Berusaha memajukan diri 1
F5 Kerjasama dalam pelbagai kaum / masyarakat 1
F6 Berdikari untuk memajukan diri 1
F7 Mementingkan ilmu pengetahuan / kemahiran 1
F8 Berwawasan dalam meningkatkan corak kehidupan 1
1
F9 Bijak mengambil peluang dalam pelbagai bidang
1
F10 Berdaya saing antara kaum 1
F11 Bersyukur dengan sumber yang sedia ada 1

( mana-mana munasabah )

9. Apakah rumusan daripada pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru ( DEB) di negara kita .

Pengetahuan

P1 Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan pada tahun 1970 - 1


1990
P2 Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan untuk mengatasi 1
kelemahan Rancangan Malaya Pertama dan Kedua
P3 Dasar Ekonomi Baru berjaya merapatkan jurang 1
pendapatan bumiputera dengan bukan bumiputera
P4 Dasar Ekonomi Baru bermula dalam rancangan Malaysia 1
Pertama

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Nilai-nilai murni

N1 Berfikiran jauh / berpandangan positif 1


N2 Mengutamakan perbincangan 1
N3 Bersyukur 1
N4 Bertoleransi 1

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Unsur patriotisme

UP1 Berusaha menjaga keamanan negara 1


UP2 Berani mempertahankan kedaulatan negara 1
UP3 Mengutamakan kemajuan rakyat 1
UP4 Hormat kepada negara 1

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

39 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Harapan

H1 Rakyat Malaysia harus mempertahankan kedaulatan 1


negara.
H2 Warga Malaysia harus mencapai tahap pemikiran kelas 1
pertama.
H3 Malaysia terus maju dalam segala bidang 1
H4 Rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni 1

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

BAHAN BACAAN TAMBAHAN


RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP) DAN RANCANGAN MALAYSIA (RM)
Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP)

Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) meliputi tempoh 1971-90 kini telah tamat. Di bawah rangka ini,
Kerajaan telah melaksanakan empat rancangan pembangunan bermula dengan Rancangan Malaysia Kedua (1971-75)
hingga Rancangan Malaysia Kelima (1986-90).Rancangan-rancangan pembangunan ini telah dilaksanakan di bawah rangka
Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Kerajaan pada tahun 1970, berikutan daripada peristiwa rusuhan kaum
pada tahun 1969.Dasar ini adalah bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama kearah
mencapai matlamat perpaduan di kalangan kaum di Negara ini.

Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) yang meliputi tempoh 1991-2000 telah digubal berasaskan
kepada dasar yang dikenali sebagai Dasar Pembangunan Baru (DPB). DPB akan memperkukuhkan lagi pencapaian di
sepanjang RRJP1 untuk mempercepatkan proses membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dalam usaha
memperbaiki lagi ketidak¬seimbangan sosial dan ekonomi. Ia merupakan satu rangka dasar yang lebih luas bagi mencapai
matlamat sosio-ekonomi untuk tempoh sepuluh tahun akan datang dalam konteks perkembangan ekonomi yang pesat.
Semasa menggubal DPB, Kerajaan telah menimbangkan pandangan dan cadangan berbagai pihak termasuk Laporan
Majlis Perundingan Ekonomi Negara mengenai dasar negara selepas 1990.

Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) yang merupakan pembangunan dekad kedua Wawasan 2020
menumpukan kepada meningkatkan keutuhan dan daya saing negara.Dalam tempoh ini, usaha akan dilaksana untuk
mempertingkatkan kualiti pembangunan dan menjana pertumbuhan tinggi yang mampan supaya semua rakyat dapat
menikmati kemakmuran. Perpaduan Negara akan terus menjadi tonggak pembangunan dan kepelbagaian masyarakat
Malaysia dari segi kumpulan etnik, bahasa, budaya dan agama akan diambil kira dalam memupuk sebuah masyarakat yang
lebih harmoni, bertolak ansur dan dinamik. Dasar pembangunan sosioekonomi yang telah menyumbang kepada
peningkatan kualiti hidup rakyat akan terus diberikan keutamaan.

40 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Rancangan Malaysia (RM)

Rancangan Malaysia merupakan rancangan lima tahun pembangunan kerajaan Malaysia. Rancangan lima tahun ini
merupakan kesan peninggalan daripada zaman pemerintah British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua.
Rancangan lima tahun bermula dengan Rancangan Malaya Pertama, iaitu, dari tahun 1956 hingga 1960. Selepas itu
disambung dengan Rancangan Malaya Kedua dari tahun 1961 hingga 1965.

Setelah penubuhan Malaysia pada tahun 1963, rancangan lima tahun ini telah ditukar kepada Rancangan Malaysia
(RM) dengan Rancangan Malaysia Pertama bermula pada tahun 1966 hingga 1970. Bezanya ialah perancangan ekonomi
sebelum tertubuhnya Malaysia, tumpuan untuk kali ini dan seterusnya adalah untuk seluruh Malaysia termasuk Sabah dan
Sarawak.

RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960)

OBJEKTIF/MATLAMAT :

Memajukan sektor luar bandar bagi menambahkan pendapatan penduduk luar bandar serta mengurangkan kadar
kemiskinan.
Mempelbagaikan sumber negara dan mengurangkan kebergantungan kepada sektor tertentu (khususnya timah dan getah)

41 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
PELAKSANAAN/KEJAYAAN :

Penubuhan 2 agensi kerajaan :


Rural Industrial Development Authority (RIDA) pada tahun 1953
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Kedua-duanya berperanan memajukan ekonomi luar bandar dan mempertingkatkan taraf hidup penduduk luar bandar

RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965)

OBJEKTIF/MATLAMAT :
Memperbaiki kemudahan asas & infrastruktur luar bandar.
Menggiatkan projek-projek pembukaan tanah dan petempatan baharu di bawah FELDA
Mempelbagaikan jenis tanaman supaya import makanan dari luar dapat dikurangkan.
Membantu petani-petani memasarkan hasil pertanian mereka & mengurangkan pergantungan kepada orang tengah

PELAKSANAAN/KEJAYAAN :
Penyertaan lebih ramai rakyat dalam rancangan-rancangan pembangunan
Peruntukan pembangunan ditambah dua kali ganda daripada peruntukan Rancangan Malaya Pertama.
Bilik-bilik gerakan dibuka di seluruh negara

RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA (1966-1970)

OBJEKTIF/MATLAMAT :
Memberi tumpuan kepada aspek integrasi nasional dalam kalangan penduduk Malaysia (Tanah Melayu, Sabah & Sarawak).
Penekanan terhadap pembangunan sumber manusia & kepelbagaian program dalam pembangunan ekonomi.

PELAKSANAAN/KEJAYAAN :
Beberapa buah agensi kerajaan telah ditubuhkan :
Majlis Amanah Rakyat (MARA) 1966
Bank Bumiputra 1966
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) 1967
Lembaga Penasihat Tarif & Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) 1969

RANCANGAN MALAYSIA KEDUA (1971-1975)

OBJEKTIF/MATLAMAT :
Mengatasi & memperbaiki ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum ekoran kejadian peristiwa 13 Mei 1969

PELAKSANAAN/KEJAYAAN :
Penganalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan matlamat membasmi kemiskinan & menyusun semula masyrakat bagi
mengelakkan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.
Penubuhan Petrleum Nasional Berhad (PETRONAS) 1974

RANCANGAN MALAYSIA KETIGA (1976-1980)

OBJEKTIF/MATLAMAT :
Merupakan peringkat kedua pelaksanaa DEB. Usaha dilakukan bagi mengurangkan jurang ekonomi antara wilayah dengan
mewujudkan bandar-bandar baru.
Penekanan kepada isu alam sekitar & keselamatan negara.

42 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
PELAKSANAAN/KEJAYAAN :
Sebanyak 28 buah bandar dibina di bawah rancangan KEJORA,KETENGAH,DARA pada tahun 1980.
Badan-badan berkanun seperti MARA,FELDA,PERNAS,UDA & RISDA meneruskan usaha-usaha pembangunan.

RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT (1981-1985)

OBJEKTIF/MATLAMAT :
Tumpuan diberikan kepada sektor pertanian di luar bandar.
Sektor baru diperkenalkan, iaitu sektor perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal.

PELAKSANAAN/KEJAYAAN :
Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM).
Membuka kawasan perindustrian baru seperti Senawang,Skudai,Bintulu,Menggatal & Likas.
Membuka kawasan perdagangan bebas seperti Bayan Lepas.
Memperkenalkan program 'Kajian Dasar Perindustrian Malaysia & Pelan Induk Industri (PIP)'.

RANCANGAN MALAYSIA KELIMA (1986-1990)

OBJEKTIF/MATLAMAT :
Mencapai perpaduan negara.
Mencapai objektif DEB.
Meningkatkan peranan sektor swasta dari aspek hak milik syarikat, perlesenan & aktiviti ekonomi yang lain.
Meningkatkan pelaburan asing terutamanya sektor eksport.
Menggalakkan sektor pertanian & luar bandar.

PELAKSANAAN/KEJAYAAN :
Menekankan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi meningkatkan pendapatan dan kekurangan guna tenaga.
Pembangunan sumber manusia dalam aspek latihan kemahiran, pengurusan, keusahawanan, pembinaan, perhotelan dan
perkapalan.
Menubuhkan Perbadanan Pelancongan Malaysia.
Memperkenalkan Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990.

Rakyat

Malaysia dapat menikmati kesejahteraan hidup denganpendekatan pembangunan negara yang terancang sejakkemerdekaa
n dicapai. Dasar-dasar pembangunan negaramenyediakan kemudahan terutama peluang-
peluangekonomi bagi membolehkan rakyat mencapai kesejahteraanhidup tanpa mengira kaum.Matlamat utama pembangun
annegara adalah supaya semua rakyat mendapat faedah danbersama-sama menikmati hasil pembangunan tersebut.

RANCANGAN DAN VISI PEMBANGUNAN

Rancangan Malaysia merupakan rancangan lima tahun pembangunan kerajaan Malaysia.


Rancangan lima tahun ini ialah kesan ketinggalan zaman pemerintah British di Tanah Melayu
selepas perang duniakedua.Rancangan lima tahun bermula dengan rancangan Malaya Pertama(1956-1960). Selepas itu, rancangan Malaya kedua
(1961-1965)dilaksanakan. Setelahpenubuhan Malaysia pada tahun 1963,rancangan Malaya ditukarkan denganRancangan Malaysia Pertama (1966-1970

RANCANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI


•Kerajaan bertanggungjawab menurunkan kadar kemiskinandalam kalangan orang melayu dan menyeimbangkanpembangunan
ekonomi di bandar dan luar bRakyat Malaysiadapat menikmati kesejahteraan hidup dengan pendekatanpembangunan nega
ra yang terancang sejak kemerdekaandicapai. Dasar-

43 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
dasar pembangunan negara menyediakankemudahan terutama peluang-
peluang ekonomi bagimembolehkan rakyat mencapai kesejahteraan hidup tanpamengira kaum.Matlamat utama pembangun
an negara adalahsupaya semua rakyat mendapat faedah dan bersama-samamenikmati hasil pembangunan tersebut.

RANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA

ØPerancangan peringkat pertama meliputi rangka pembangunan persekutuan tanah melayu(1950-1955) dan sebagainya
dari rancangan malaya pertama (1956-1960).
ØPeringkat kedua ialah perancangan selepas merdeka meliputi rancangan malaya kedua (1961-1965) dan sebagainya
rancangan malaysia pertama (1960-1970), iaitu selepas malaysia ditubuhkan.
ØPeringkat ketiga, iaitu rancangan pembangunan negara meliputi perancangan dalam era Dasar Ekonomi Baru (DEB), iaitu
rancangan malaysia kelima (1986-1990).

DASAR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAAN


Peringkat 1:

Rancangan Malaya Pertama [RM-1] 1956-1960

•Matlamat sepenuhnya sektor luar bandar


•Mempelbagaikan sumber negara

2 Buah agensi kerajaan telah ditubuhkan;


•Rural industrial Development Authority[RIDA]
•Lembaga kemajuan tanahpersekutuan[FELDA]
Tujuan Rancangan Malaya Pertama adalahuntuk memajukan sektor ekonomi luar bandar.

Rancangan MalaysiaPertama (RM-1) 1966-1970


•RMK-1 memberi tumpuan kepada aspek-aspek integrasi dalam kalangan pendudukmalaysia
•Supaya sebarang pengubalan dasarpembangunan dapat meningkatkan kebajikansemua rakyat
•Beberapa buah agensi kerajaan turut dilahirkan dibawah RMK-1 ialah:

a)Majlis Amanah Rakyat (MARA) 1966
b)Bank Bumiputera 1966
c)Lembaga Kemajuan perindustrian Malaysia /Malaysia industrial Development Authority (MIDA) 1967
d)Lembaga Penasihat Tarif
e)Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)1969

Rancangan Malaya Kedua (RM-2)1961-1965

Matlamat utamanya untuk:


•Memperbaiki kemudahanasas dan infrastruktur dikawasan luar bandar

•Menggiatkan lagi projek-projek pembukaan tanahdan penempatan baharu dibawah program FELDA

•Penubuhan LembagaPemasaran PetanianPersekutuan (FAMA)1966

Tujuan RM 2:
•Membantu petani-petanimemasarkan hasilpertanian
•Mengurangkanpergantungan kepada orangtengah
•Melibatkan penyertaanrakyat dalam rancanganpembangunannya.

44 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
TUJUAN PENUBUHAN

MIDA DAN LEMBAGA PENASIHAT TARIF


*untuk membantu pembangunan perindustrian negara

MARA , BANK BUMIPUTRA DAN PERNAS


*menggalakkan penyertaan kaum bumiputra dalam bidang perusahaan dan perniagaan

Peringkat 2:
Rancangan Malaysia Kedua(RMK-2) 1971-1975
•RMK-2 berteraskanprogram pembangunanjangka masa panjang ,iaituDasar Ekonomi baru(DEB)
,dikenali sebagaiSerampang Dua Muka
Matlamatnya;
a) Mengurangkan danmembasmi kemiskinandalam kalangan rakyatMalaysia tanpa mengirakaum
b)Menyusun semula rakyatMalaysia dan menghapuskanpengenalan kaum mengikutfungsi-fungsi kaum
Rancangan Malaysiaketiga (RMK-3) 1976-1980

•Perancangan pembangunanWilayah diperkenalkan,dapat merapatkan jurangperbezaan ekonomimenerusi pembangunanbanda
r baharu
•Digiatkan oleh badanKEJORA,DARA , KETENGAH danKESEDAR.
•Badan berkanun seperti MARA,FELDA,PERNAS,UDA dan RISDA meneruskan usahapembangunan
•Kerajaan turut menekankanisu-isu alam sekitar dankeselamatan negara

Rancangan Malaysia Keempat(RMK-4) 1981-1985•Mengutamakan sektorperusahaan berat yangberasaskan
•Pelaburanmodal,penggunaanteknologi dan tenagamahir.

HICOM ditubuhkan, antaraprojeknya;
a) Kilang simen yangdiuruskan oleh kedah SimenSendirian Berhad
b) Kilang pengeluaran besiberongga dan keluli olehperwaja di KemamanTerengganu
c) Pembuatan kereta nasional,iaitu Proton Saga olehperusahaan automobilNasional Sendirian Berhad.
Perancangan Malaysia Kelima(RMK-5) 1986-1990
Matlamat utama;
•Mencapai perpaduan negara
•Mencapai objektif DasarEkonomi Baru
•Mengecapi pertumbuhanyang dapat menjaminkestabilan ekonomi negara

STRATEGI
•Melalui proses pelonggaranperaturan dan kawalandalam pelesenan, hak milik syarikat dan aktivitiekonomi
•Antara syarat yangdilonggarkan;
a) Pengunaan tanah
b) Penanaman padi secaraladang
c) Pengunaan tanah lombonguntuk pertanian

Perancangan MalaysiaKelima (RMK-5) 1986-1990


Matlamat utama;
•Mencapai perpaduan negara
•Mencapai objektif Dasar Ekonomi Baru
•Mengecapi pertumbuhan yang dapatmenjamin kestabilan ekonomi negara

STRATEGI
•Melalui proses pelonggaran peraturan dankawalan dalam pelesenan, hak milik bsyarikat dan aktiviti ekonomi
•Antara syarat yang dilonggarkan;

45 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
a) Pengunaan tanah
b) Penanaman padi secara ladang
c) Pengunaan tanah lombong untukpertanian

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP)


 RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG PERTAMA (1971-1990)

1. PENDAHULUAN
1.01 Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1), 1971-90, menggariskan rangka sosio-ekonomi yang
menyeluruh bagi mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB). Selain daripada menentukan matlamat utama
mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengagihan, RRJP1 juga menggariskan dasar, strategi dan program bagi
mencapai matlamat tersebut.
2.02 Dalam tempoh RRJP1, empat rancangan pembangunan lima tahun telah dilaksanakan. Sungguhpun dalam tempoh
tersebut negara telah mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang membanggakan, ekonomi negara pernah melalui tahun-
tahun yang penuh dengan cabaran kesan daripada batasan dan kelemahan ekonomi dalam negeri di samping
ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi antarabangsa. Namun demikian, ekonomi negara telah muncul dengan lebih
kukuh dan kini bersedia untuk melangkah ke dekad sembilan puluhan dengan kekuatan dan ketahanan yang lebih.

II : TUJUAN DAN MATLAMAT RRJP1


Dasar Ekonomi Baru

2.03 Matlamat utama penggubalan DEB ialah untuk mencapai perpaduan negara dan membangunkan satu bangsa melalui
strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dari segi pembasmian
kemiskinan tanpa mengira kaum, Kerajaan sedar betapa beratnya tanggungjawab yang terlibat memandangkan bahawa
pada masa RRJP1 dilancarkan hampir separuh daripada jumlah isirumah di negara ini adalah miskin. Kadar kemiskinan di
Semenanjung Malaysia pada tahun 1970 adalah sebanyak 49.3 peratus daripada jumlah isi rumah dan matlamat yang
ditetapkan ialah untuk mengurangkannya kepada 16.7 peratus menjelang tahun 1990. Bilangan isirumah miskin yang
terbesar adalah diluar bandar dengan kadar kemiskinan sebanyak 58.7 peratus berbanding dengan 21.3 peratus di kawasan
bandar. Matlamat yang ditetapkan ialah untuk mengurangkan kadar kemiskinan diluar bandar dan bandar masing- masing
kepada 23 peratus dan 9.1 peratus menjelang tahun 1990. Dari segi kumpulan etnik, Bumiputera merupakan golongan
miskin yang terbesar, merangkumi 74 peratus daripada isirumah miskin di Semenanjung Malaysia pada tahun 1970. Kadar
kemiskinan dikalangan Bumiputera juga adalah yang tertinggi iaitu 65 peratus berbanding dengan 26 peratus dikalangan
kaum Cina dan 39 peratus dikalangan kaum India.

2.04 Dari segi paras pendapatan, pendapatan purata isirumah pada tahun 1970 ialah hanya sebanyak $264 sebulan.
Sebanyak 27 peratus isirumah memperolehi pendapatan?kurang dari $100 sebulan, manakala 31 peratus lagi diantara $100
hingga $200 sebulan.

2.05 Strategi serampang dua mata DEB yang kedua pula bertujuan untuk menyusun semula masyarakat untuk
menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Matlamat ini diharap akan dapat dicapai melalui penyusunan
semula corak gunatenaga, hakmilik modal saham dalam sektor syarikat dan pewujudan sebuah Masyarakat Perdagangan
dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

2.06 Teras utama strategi kedua DEB ini adalah untuk menyusun semula corak gunatenaga supaya menggambarkan
komposisi penduduk berbagai kaum di negara ini untuk semua sektor dan semua peringkat pekerjaan dalam ekonomi.
Matlamat ini penting memandangkan semasa DEB dilancarkan, struktur pekerjaan memperlihatkan ciri-ciri perbezaan yang
amat ketara. Bumiputera tertumpu dalam sektor pertanian tradisional dan dalam ketegori pekerjaan yang berpendapatan
rendah manakala kaum bukan Bumiputera pula lebih tertumpu di sektor ekonomi moden dan di bidang profesional dan
teknikal yang boleh menghasilkan produktiviti serta pendapatan yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual
2-1. Pencapaian matlamat ini memerlukan usaha-usaha yang gigih ke arah meningkatkan mobiliti tenaga kerja secara
meluas diantara sektor-sektor ekonomi. PenyerapanBumiputera dalam pekerjaan baru, terutamanya di sektor perindustrian
dan perkhidmatan, perlu dikekalkan pada kadar yang tinggi.

2.07 Satu lagi unsur penting dalam strategi penyusunan semula masyarakat ialah pembentukan MPPB untuk memastikan

46 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
penglibatan yang berkesan individu-individu Bumiputera dalam sektor-sektor moden. Matlamatnya ialah supaya dalam
tempoh satu generasi, Bumiputera dapat memiliki dan mengurus sekurang-kurangnya 30 peratus daripada semua kegiatan
perdagangan dan perindustrian dalam ekonomi negara.

2.08 Dari segi penyusunan semula hakmilik modal pula, matlamat yang ditetapkan ialah untuk meningkatkan bahagian
modal saham Bumiputera dalam sektor syarikat daripada 2.4 peratus dalam tahun 1970 kepada sekurang-kurangnya 30
peratus menjelang tahun 1990. Untuk mencapai matlamat ini, pemilikan Bumiputera dijangka berkembang pada kadar yang
pesat sebanyak 30 peratus setahun berbanding dengan jangkaan 14.5 peratus setahun bagi keseluruhan modal saham
sektor syarikat dalam tempoh yang sama. Hakmilik saham -bagi bukan Bumiputera dan rakyat asing pula dijangka
berkembang pada kadar yang sederhana, masing-masing sebanyak 15.4 peratus dan 10.3 peratus setahun. Adalah menjadi
matlamat RRJP1 bahawa menjelang tahun 1990, pemilikan modal saham Bumiputera dipertingkatkan kepada sekurang-
kurangnya 30 peratus, sementara bahagian rakyat Malaysia yang lain dijangka meningkat daripada 34.3 peratus kepada 40
peratus, manakala rakyat asing pula berkurangan daripada 63.3 peratus kepada 30 peratus.

2.09 Di samping matlamat di atas, strategi penyusunan semula masyarakat adalah juga bertujuan untuk menghasilkan
integrasi yang lebih kukuh antara negeri-negeri dan wilayah dalam negara. Matlamat ini dijangka dapat dicapai dengan
melaksanakan berbagai strategi dan program untuk mengurangkan jurang perbezaan antara wilayah serta mewujudkan
pengagihan yang lebih saksama. Untuk mencapai hasrat ini, usaha-usaha perlu dibuat bagi memperbaiki lagi peluang-
peluang untuk meningkatkan kemajuan sosial dan ekonomi di kawasan-kawasan kurang maju di samping memudahkan
mobiliti tenaga kerja antara wilayah dan pekerjaan. Rangka Ekonomi Makro RRJP1

2.10 Pencapaian matlamat DEB telah dirancang untuk dilaksanakan dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh
itu, strategi pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dibawah RRJP1 telah ditetapkan pada kadar 8 peratus
setahun. Kadar pertumbuhan ini adalah perlu bagi memastikan wujudnya peluang pekerjaan yang mencukupi untuk
membolehkan penyusunan semula masyarakat dilaksanakan tanpa menjejaskan golongan lain di samping menyediakan
khidmat sosial dan kemudahan infrastruktur yang diperlukan bag-i mencapai matlamat sosio-ekonomi DEB. Dengan
pertumbuhan ekonomi pada paras 8 peratus setahun, kadar pengangguran dijangka dapat dikurangkan daripada 7.4
peratus dalam tahun 1970 kepada 3.6 peratus menjelang tahun 1990, dan dengan itu mencapai paras gunatenaga penuh.

2.11 Prospek pertumbuhan ekonomi yang pesat dijangka berpunca daripada penggunaan kekayaan
sumber-sumber asli negara bagi mempercepatkan pertumbuhan pengeluaran pertanian serta kemajuan industri berasaskan
bahan mentah. Penggerak utama kepada pertumbuhan yang pesat ialah perkembangan pelaburan swasta dan awam.
Dalam tempoh tersebut, pelaburan dijangka berkembang pada kadar 9.1 peratus setahun, manakala nisbah pelaburan
kepada Keluaran Negara Kasar (KNK) akan meningkat daripada 17.7 peratus dalam tahun 1970 kepada 22.3 peratus
menjelang tahun 1990. Pelaburan awam dijangka meningkat pada kadar 10.1 peratus setahun. Sebahagian besar
pelaburan tersebut adalah bagi menyediakan kemudahan infrastruktur dan pembangunan luar bandar, di samping
perusahaan awam yang bertujuan bagi mempertingkatkan penyertaan Bumiputera dalam aktiviti perdagangan dan
perindustrian moden. Per-kembangan pelaburan awam yang pesat dijangka diikuti oleh pelaburan swasta yang lebih
menggalakkan iaitu pada kadar 8.5 peratus setahun dalam tempoh tersebut.

2.12 Penggerak yang kedua bagi meningkatkan ekonomi ialah perkembangan pesat eksport negara, yang diramal akan
meningkat pada kadar 7.1 peratus setahun. Perkembangan eksport ini adalah penting untuk mendapatkan pertukaran asing
yang mencukupi bagi membiayai import yang semakin meningkat, khususnya bagi tujuan pelaburan. Keluaran industri
pembuatan, khususnya yang berasaskan sumber serta lain-lain industri yang mempunyai potensi untuk berkembang
dijangka menjadi penggerak utama kepada pertumbuhan pendapatan eksport. Eksport barangan pembuatan dijangka
menyumbang sebanyak 38.1 peratus kepada jumlah eksport barangan dan perkhidmatan menjelang tahun 1990,
berbanding dengan 12 peratus dalam tahun 1970. Import pula dijangka berkembang pada kadar 5.2 peratus setahun,
selaras dengan
usaha-usaha kearah penggantian import.

2.13 Tabungan negara sebagai nisbah kepada KNK dijangka meningkat daripada 14 peratus dalam tahun 1970 kepada 16.5
peratus pada tahun 1990, sejajar dengan jangkaan pertambahan pendapatan. Ini akan membolehkan sebahagian besar
pelaburan yang diperlukan dibiayai melalui sumber dalam negeri. Dengan jangkaan adanya pertambahan tabungan dan
pendapatan eksport bersih, masalah sumber atau tukaran asing bagi pembentukan modal dijangka tidak timbul. Seterusnya,
keperluan pembiayaan daripada sumber asing untuk menampung kekurangan sumber dalam negeri dijangka kecil dan

47 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
kedudukan akaun imbangan pembayaran dalam tempoh RRJP1 dijangka memuaskan.

2.14 Dalam tempoh RRJP1, perubahan besar dijangka berlaku dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan pesat KDNK seperti
yang diunjurkan akan juga diikuti oleh pemodenaan dan kepelbagaian ekonomi negara.

2.15 Sektor pertanian dijangka berkembang pada kadar 5.4 peratus setahun hasil daripada usaha-usaha meneroka tanah
baru dan pembangunan in-situ, peningkatan produktiviti serta tanaman baru yang bernilai tinggi di samping meningkatkan
pembangunan sektor perikanan dan ternakan. Sungguhpun demikian, sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi
keseluruhannya adalah lebih kecil disebabkan oleh perkembangan pesat dalam sektor-sektor lain. Walau pun peluang
pekerjaan dalam sektor pertanian dijangka meningkat kadar peningkatan diramal rendah.

2.16 Sektor pembuatan akan menjadi sektor yang dijangka berkembang paling pesat dengan kadar pertumbuhan sebanyak
12.2 peratus setahun. Ini mencerminkan daya dinamis, kekuatan dan potensi sektor tersebut. Denganperkembangan pesat
ini, sektor pembuatan dijangka menyumbang lebih daripada satu pertiga peningkatan KDNK. Faktor-faktor yang menjadi
asas kepada perkembangan ini termasuklah sumber asli yang banyak, tenaga kerja yang ramai, peningkatan pendapatan
swasta serta potensi untuk mengeluarkan barangan perantaraan dan barangan modal ekoran daripada perkembangan asas
industri. Di samping pertumbuhan industri berintensif buruh seperti tekstil dan elektronik yang akan menjadi penggerak
kepada perkembangan sektor pembuatan, industri-industri baru termasuk industri-industri barangan keluaran getah dan
kayu, petro-kimia serta industri kerja logam akan muncul. Di akhir tempoh RRJP1, sektor ini dijangka menjadi sektor
terbesar dalam ekonomi dengan sumbangan sebanyak 26.2 peratus kepada KDNK berbanding dengan 13.9 peratus pada
tahun 1970, manakala peluang pekerjaan dalam sektor ini akan meningkat dua kali ganda daripada 8.7 peratus jumlah
keseluruhan pekerjaan dalam tahun 1970 kepada 16.8 peratus menjelang tahun 1990.

2.17 Sektor perkhidmatan pula dijangka berkembang selaras dengan perkembangan keseluruhansektor-sektor lain dalam
ekonomi. Pertumbuhan pesat dijangka akan dapat dilihat terutama dalam sektor elektrik dan air serta dalam sektor
kewangan, bank, insuran dan hartanah, sejajar dengan usaha memperbaiki infrastruktur sosial dan fizikal serta
pembangunan institusi.

III : PENGALAMAN MASA LALU DAN PERSPEKTIF DI MASA HADAPAN

2.64 Pencapaian matlamat pertumbuhan dan sosio-ekonomi dalam tempoh RRJP1 pada keseluruhannya adalah
membanggakan. Pengajaran dan pengalaman yang diperolehi daripada usaha¬usaha pembangunan yang lalu akan
menjadi asas yang amat berguna untuk merumus dasar dan strategi masa hadapan. Perspektif Sosio-Ekonomi

2.65 DEB telah banyak menyumbang ke arah penyertaan yang seimbang dikalangan rakyat Malaysia dalam pembangunan
negara. Oleh yang demikian, teras dasar ini akan terus dijadikan sebagai panduan dalam pembangunan negara dan dalam
usaha untuk terus mengurangkan kadar kemiskinan tanpa mengira kaum dan ketidakseimbangan ekonomi untuk
memastikan faedah pembangunan diagih dengan saksama. Walau bagaimanapun, perhatian yang lebih akan diberi kepada
usaha mengatasi kekurangan dan kelemahan yang telah dikenalpasti dalam dua dekad pembangunan yang lalu.

2.66 Berhubung dengan usaha membasmi kemiskinan, walaupun pencapaiannya telah melebihi matlamat, masalah
golongan termiskin yang akan terus wujud dalam dekad seterusnya perlu diberi perhatian. Arahaliran dan pengurusan
sumber akan diperbaiki bagi memastikan kumpulan sasaran mendapat faedah yang sepenuhnya daripada usaha-usaha
Kerajaan. Keutamaan akan diberi kepada peningkatan mutu kehidupan dari segi tempat tinggal dan kemudahan awam yang
sewajarnya. Seterusnya masalah kemiskinan relatif juga akan di-beri perhatian yang lebih. Pembasmian kemiskinan relatif
dan masalah golongan termiskin akan terus dilaksanakan tanpa mengira kaum.

2.67 Memandangkan kepada kurangnya pencapaian dari segi matlamat penyusunan semula masyarakat, usaha-usaha
menyusun semula perlu ditumpukan secara lebih meluas bagi membolehkan Bumiputera memperkukuhkan dan
memperluaskan asas ekonomi mereka, di samping meningkatkan daya saing dan kecekapan mereka dalam aktiviti-aktiviti
ekonomi. Usaha-usaha untuk mewujudkan lebih ramai usahawan Bumiputera dan meningkatkan hakmilik mereka dalam
sektor syarikat akan terus dilaksanakan. Dalam meneruskan usaha-usaha ini, perhatian yang sewajarnya akan diberi
kepada kedudukan sosio-ekonomi golongan minoriti dikalangan masyarakat Bumiputera dan bukan Bumiputera.

48 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
Kekuatan dan Ketahanan Ekonomi
2.68 Tumpuan pembangunan ekonomi dalam dekad sembilan puluhan adalah untuk meneruskan pertumbuhan pesat yang
telah dicapai beberapa tahun kebelakangan ini serta mengukuh dan menguatkan daya berkembang. Memandangkan
pertumbuhan ekonomi di masa hadapan akan dipengaruhi oleh perkembangan luar, langkah-langkah akan ditumpukan bagi
meningkatkan ketahanan dan keteguhan ekonomi bagi mengurangkan kesan buruk ekonomi dunia. Daya penggerak
kepada pertumbuhan ekonomi negara dijangka berpunca daripada perkembangan pesat aktiviti-aktiviti dalam negeri melalui
peningkatan kegiatan nilai ditambah daripada sumber-sumber asli dan sumber-sumber baru yang boleh menyumbangkan
kepada pertumbuhan ekonomi.

2.69 Usaha-usaha yang lebih giat perlu dilaksanakan bagi meningkatkan pengembelingan sumber-sumber dalam negeri. Di
masa lalu pertumbuhan ekonomi adalah dibiayai dari tabungan dalam negeri dan pinjaman asing. Jika negara ingin terus
mengurangkan pergantungan kepada pinjaman luar negeri, sumber-sumber bagi pelaburan perlu dibiayai dari dalam negeri.
Usaha-usaha meningkatkan kecenderungan menabung, dengan itu, perlu diteruskan. Pada masa yang sama, usaha untuk
menarik kemasukan pelabur asing perlu dipergiatkan bagi memenuhi keperluan perkembangan pelaburan. Kecekapan
Pelaburan

2.70 Sungguhpun negara telah berjaya meningkatkan pelaburan pada kadar purata 26.6 peratus dalam dekad tujuh puluhan
kepada 32.1 peratus dalam dekad lapan puluhan, peningkatan tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Ini
menunjukkan bahawa tahap kecekapan penggunaan modal adalah rendah. Ini antara lain disebabkan oleh sebilangan
daripada pelaburan tersebut melibatkan infrastruktur fizikal dan penggunaan modal yang besar dan memerlukan tempoh
yang panjang untuk mendapatkan pulangan. Dari perspektif faktor ketiga pula, kecekapan pengeluaran penggunaan
teknologi baru dan keusahawanan adalah ditahap rendah.

2.71 Penekanan perlu ditumpukan kepada meningkatkan lagi kecekapan didalam ekonomi. Oleh itu, dasar-dasar akan
ditumpukan kepada usaha untuk meningkatkan kecekapan modal, terutama melalui peningkatan penggunaan teknologi baru
dan menambah kemahiran buruh serta pembangunan institusi dan infrastruktur. Selaras dengan langkah-langkah tersebut,
usaha-usaha akan juga diambil bagi mengurangkan kesan gangguan dalam ekonomi dengan memudah dan melonggarkan
lagi peraturan dan proses pentadbiran. Ia juga boleh dicapai melalui perubahan organisasi, kaedah pemasaran yang lebih
baik dan pengurusan buruh yang lebih cekap.

Keteguhan Sektor Swasta

2.72 Sektor swasta dijangka memainkan peranan utama sebagai penggerak bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi
Malaysia. Walau bagaimanapun, diawal dekad lapan puluhan pertumbuhan sektor swasta adalah lembab dan hanya
kembali teguh mulai tahun 1987.

2.73 Apabila negara melangkah ke dekad sembilan puluhan, sektor swasta akan menerajui perkembangan ekonomi.
Sungguhpun dasar yang lebih fleksibal dan pragmatik merupakan teras kepada usaha-usaha Kerajaan bagi menggalakkan
penglibatan sektor swasta di dalam ekonomi, sektor swasta harus mengambil risiko dan mempunyai inisiatif serta
berkesanggupan dalam memainkan peranan ini. Sektor swasta perlu berupaya merebut segala peluang bagi
mempertingkatkan peranannya terutama dalam menceburi bidang-bidang baru dan menggunakan teknologi yang lebih baik.

2.74 Usaha-usaha yang lebih gigih dan bersepadu perlulah diteruskan bagi memperkenal dan memasarkan keluaran negara
di pasaran antarabangsa. Penekanan akan diberi kearah mempertingkatkaan kecekapan dan daya pengeluaran bagi
membolehkan usahawan Malaysia menjadi terkemuka di pasaran tersebut. Selain dari itu, sektor swasta harus lebih
berdikari dan tidak terlalu bergantung kepada faedah perlindungan tarif yang tinggi supaya kemampuan mereka untuk
bersaing dapat dikekalkan dalam jangka panjang.Pembangunan dan Rantaian di Antara Sektor

2.75 Struktur ekonomi Malaysia telah mengalami perubahan yang ketara dalam tempoh RRJP1. Di samping pertukaran
kearah struktur yang lebih kukuh, terdapat juga kelemahan-kelemahan dan batasan-batasannya, terutama di dalam dua
sektor utama iaitu sektor pembuatan dan pertanian. Sektor perkhidmatan pula tidak berkembang sepesat yang dijangkakan.

2.76 Sektor pembuatan telah memberi sumbangan yang penting kepada pertumbuhan ekonomi dan pewujudan pekerjaan.
Di sebalik pertumbuhan yang pesat ini, ianya telah memperlihatkan beberapa kelemahan struktur. Pertumbuhan sektor
industri masih tertumpu kepada beberapa industri seperti elektronik, tekstil dan pakaian yang bertujuan untuk eskport. Selain

49 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT
daripada tertumpu di kawasan perdagangan bebas, industri-industri tersebut mempunyai rantaian antara industri dan sektor
yang terbatas di samping terlalu bergantung kepada kos upah yang rendah untuk terus mengekalkan daya saingan. Bagi
industri-industri untuk pasaran dalam negeri pula, pertumbuhan terlalu bergantung kepada perlindungan yang tinggi, yang
telah menyekat keupayaan mereka untuk bersaing di pasaran antarabangsa.

2.77 Bagi sektor pertanian pula, masalah yang dihadapi oleh sektor ini adalah berpunca dari faktor-faktor luaran dan
dalaman. Pada umumnya di pasaran antarabangsa, harga-harga bagi barangan pertanian telah mengalami kejatuhan harga
sebenar. Bagi faktor dalaman pula, masalah yang dihadapi oleh sektor ini lebih merupakan masalah struktur. Tanah yang
boleh diusahakan untuk tujuan pertanian di Semenanjung Malaysia adalah terhad. Manakala di Sabah dan Sarawak pula
sungguhpun masih terdapat tanah yang luas, ianya sukar untuk diusahakan memandangkan kekurangan kemudahan
infrastruktur dan ini menyebabkan usaha untuk membangunkannya agak terbatas. Kegiatan pertanian juga menghadapi
masalah pulangan yang rendah dan kos buruh yang sentiasa meningkat. Ini menyebabkan sumber modal dan buruh
berpindah ke sektor perindustrian yang memberi pulangan dan upah yang lebih tinggi. Ini telah menimbulkan masalah
seperti tanah terbiar dan kekurangan tenaga buruh di sektor perladangan.

2.78 Sektor perkhidmatan telah menunjukkan beberapa kemajuan hasil daripada perkembangan di
sektor-sektor utama ekonomi. Sektor ini di masa-masa lepas memainkan peranan sebagai sektor penyokong yang hanya
berkembang selaras dengan perkembangan sektor-sektor lain dalam ekonomi. Sektor-sektor perkhidmatan tradisi seperti
pengangkutan, perjalanan dan insuran, kewangan dan bank hanya dapat memenuhi keperluan dalam negeri dan tahap
kecanggihannya masih ketinggalan berbanding dengan kemajuan di peringkat antarabangsa.

2.79 Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian ialah peningkatan bidang-bidang perkhidmatan yang tidak bergantung
kepada perkembangan sektor utama, seperti industri riadah, pelancongan, pendidikan dan kesihatan yang disediakan oleh
sektor swasta dan lain-lain perkhidmatan yang seumpamanya. Tambahan pula, bidang-bidang yang baru muncul yang
dapat memberi pulangan yang tinggi seperti perkhidmatan juruperunding, teknologi maklumat dan lain-lain perkhidmatan
ikhtisas telah berkembang agak perlahan. Perkhidmatan ini bukan sahaja diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam
negeri, tetapi juga harus dapat dieksport bagi tujuan mengurangkan defisit akaun sektor perkhidmatan dalam akaun
imbangan pembayaran.

2.80 Pembangunan ekonomi yang berkekalan juga memerlukan asas S&T serta P&P yang kukuh. Perbelanjaan tahunan
bagi P&P yang kurang daripada satu peratus daripada KNK adalah tidak setanding dengan lain-lain negara perindustrian.
Tambahan pula, sumbangan sektor swasta kepada usaha ini masih lagi kecil iaitu hanya kira-kira 15 peratus dari jumlah
keseluruhan perbelanjaan P&P. Di samping itu, kebanyakan kerja-kerja penyelidikan yang mempunyai nilai komersil yang
dijalankan oleh institusi penyelidikan Kerajaan tidak dapat dimunafaatkan oleh sektor swasta untuk dijadikan projek
komersial yang berdaya maju.

IV : PENUTUP

2.81 Arah pertumbuhan yang telah dirintis oleh negara dalam tempoh dua dekad yang lalu adalah amat
membanggakan walaupun banyak rintangan yang terpaksa dilalui terutama semasa kemelesetan pada
pertengahan dekad lapan puluhan. Kejayaan yang dicapai selama ini adalah hasil dari sumbangan
semua rakyat Malaysia yang telah sanggup berkorban dan berusaha gigih dalam menghadapi cabaran.
Dekad akan datang adalah lebih mencabar lagi terutama sekali apabila negara kita maju kehadapan
demi untuk mengekalkan kejayaan yang dicapai. Ini memerlukan setiap rakyat Malaysia bersikap lebih
dedikasi dan berdisiplin demi untuk melicinkan proses membina negara dan mempercepatkan
pencapaian objektif perpaduan negara

login andrewchoo.edu.my
for more details and better get the exam tips book

50 WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY
SULIT