Anda di halaman 1dari 6

SULIT

KIMIA
NAMA :
PKS
APRIL TINGKATAN :
2018
1 1/2 JAM
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI, TAPAH ROAD, PERAK

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SAINTIFIK TINGKATAN 4 TAHUN 2018

TUGASAN 1

KIMIA
AMALI
1 jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan :

1. Jawab soalan 1 berikut mengikut format


Untuk Kegunaan Pemeriksa
laporan penilaian pentaksiran kemahiran
saintifik kategori A. Soalan Markah Markah
2. Anda tidak dibenarkan bekerja dengan alat Penuh Diperolehi
radas bagi 10 minit yang pertama. Tempoh ini
hendaklah digunakan untuk menyemak senarai 1
radas, membaca soalan dan merancang kerja.
3. Rekodkan semua pemerhatian dan kesimpulan Jumlah
anda di ruang yang di sediakan. Anda wajib
menyerahkan kertas jawapan dan kertas
graf selepas tamat masa 40 minit peruntukan
masa penulisan laporan yang diberikan.
4. Kalkulator saintifik boleh digunakan.
5. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40
minit untuk menjalankan amali dan 40 minit
untuk menyempurnakan tugasan laporan.
___________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.

1
SULIT

Tugasan (Eksperimen 4.3)


Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menyiasat sifat sifat oksida kala 3, anda
dikehendaki menyediakan laporan eksperimen yang mengandungi :
1. Tajuk
2. Tujuan eksperimen
3. Pernyataan Masalah
4. Pemboleh ubah
o Pemboleh ubah dimanipulasikan
o Pemboleh ubah bergerak balas
o Pemboleh ubah dimalarkan
5. Hipotesis
6. Radas dan bahan
7. Rajah
8. Prosedur
9. Keputusan eksperimen
10. Analisis dan mentafsir data
Dalam laporan anda soalan berikut boleh dijadikan panduan perbincanga.
1. Senaraikan oksida unsur kala 3 yang menunjukkan sifat
a. asid
b. amforterik
c. bes

2. Bagaimanakah perubahan sifat asid dan bes oksida unsur apbila merentasi kala 3
3. Bagaimanakah sifat logam unsur berubah apabila merentasi kala 3
11. Kesimpulan

- KERTAS SOALAN TAMAT -

2
SULIT

Ruangan Jawapan Laporan Amali Saintifik

Tajuk :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Tujuan Eksperimen
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Pernyataan Masaalah
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Pemboleh Ubah :
Dimanipulasi : ............................................................................................
Bergerak Balas : ............................................................................................
Dimalarkan : .............................................................................................

Hipotesis
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Radas Dan Bahan


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3
SULIT

Rajah

Prosedur :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4
SULIT

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Keputusan eksperimen

5
SULIT

Anallisis dan mentafsir data

Kesimpulan :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Langkah berjaga-jaga :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................