Anda di halaman 1dari 8
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA\, Nr. 293/22.1V.2014 REPUBLICARI LEGEA Arhivelor-Nationale nr. 16/1996*) CAPITOLUL | Dispozitii generale Att. 1. — Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul ‘Athivistic National al Roméniei documentele create de-a lungul timpului de cdtre organele de stat, organizatile publice sau private economice, sociale, culturale, militare si religioase, de ‘tre persoane fizice autorizate, profesionisti care isi desfasoara activitatea in baza unei legi speciale si persoane fizice, Acestor documente statul le asiguré protectie speciala, in conditile prezentei legi ‘Art.2.— Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic ‘National al Roméniei, in sensul prezentel legi, se infelege: acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, ‘manuscrise, proclamati, chemari, afige, planuri, schite, hari, pelicule cinematografice si alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum si inregistrari foto, video, audio si informatice, cu valoare istorca, realzate in tara sau de catre creatori romani in straindtate. ‘Art. 3. — (1) Administrarea, supravegherea si protectia sspecialé a Fondului Arhivistic National al Roméniei se realizeaz de catre Arhivele Nationale, care se inflnteazA prin hotarare a Guvernului**) la nivel de directie, in subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (2) Athivele Nationale isi exercité atributile prin ‘compartimentele sale specializate si prin servicile judetene ale Avhivelor Nationale**) (3) Protectia specialai a Fondului Arhivistic National_ al Romaniei se realizeaza in conditi de pace, potrivit prevederilor prezentei leg iar in caz de rézboi sau de calamitaj naturale, de tre creatori si detinatori, cu sprijinul organelor desemnate cu atribufii speciale in asemenea situafi $i cu asistenja de specialitate a Arhivelor Nationale. ‘Att. 4. — Persoanele fizice gi persoanele juridice, creatoare sidefindtoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, denumite in continuare creatori $i detinatori de documente, réspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea $i folosirea documentelor in conditile prevederilor prezentei leg CAPITOLULIL Atributiile Arhivelor Nationale in administrarea si protectia special a Fondului Arhivistic National al Romaniei Art. 5. — Athivele Nationale acorda asistenta de specialitate si asigur desfésurarea unitara a operatiunilor arhivistice la nivelul_ tuturor oreatorilor gi detinatorilor de documente, Indeplinind urmatoarele atributi: a) elaboreaza, in conformitate ou prevederile prezentei legi, nome si metodologii de lucru pentru organizarea desfasurarea intregii activtéti_arhivistice, inclusiv pentru Glasificarea si includerea in Fondul Arhivistic National al Romaniei a documentelor prevazute la art. 2, care se dau Publicité, dupa caz: ) controleaza aplicarea prevederilor legislate in vigoare pe linia muncii de arhiva si stabileste masurile ce se impun potrvit lei ©) preia de la creator si detindtorii de arhiva documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, in conaiile sila termenele prevazute in prezenta lege; d) asigurd evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documenteior pe care le detine; ) asigurd documentele pe baz de microfilme si alte forme de reproducere adecvate; 4) constituie si dezvolté banca de date a Arhivelor Nationale sireteaua automatizata de informare si documentare arhivisticd, Stabileste masuri pentru corelarea tehnica si metodologica si Pentru colaborarea servicillor de informare si documentare arhivisticd si a compartimentelor similare din cadrul Sistemului national de informare si documentare; ‘9) elaboreaza si editeaz ,Revista Arhivelor’ i alte publicati de specialitate, destinate informairii si sprijiniri cercetari stintfice, precum si puneri in valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Roméniei, h) asigurd, prin Facultatea de Arhivistica si Scoala Nationala de Perfectionare Arhivistic’, pregatirea si specializarea Personalului necesar desfasurarii activtatilor arhivstice; i) la cerere sau din oficiy atest daca un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei; j) autorizeaza scoaterea temporaria peste granité a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al temajionale; ¥)intretine si dezvoltarelai cu organele siinstituile simitare din strdinatate, in vederea informariireciproce in domeniul athivistic sal schimbului de documente si de reproduceri de pe acestea; asiguré aplicarea conventillor si acordurilor internationale privind domeniul arhivistic si participa la congrese, conferinte, reuniuni si consfatuiri arhivistice internationale; |) asigura aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare in realizarea protectiei documentelor care fac parte din Fondul Ashivistic National al Romdniei, respectiv in apararea secretului ~) Repubicalén temelul art. 248 in Legea nx. 18712012 pentru punerea tn apicare a Leg. 2862008 prvi Cod penal publica In Monitor Ofcal ‘al Romani, Parea re. 757 dn 12 noiembrie 202, rectfcata In Morond Ofeial at Romane, Partea | nr. 117 din | mare 2013, cu mociicrle uReroare, dénduse Teele o noua numerotare ‘Legea nt. 16/1986 a fost publicatd In Monitor Oficial al Roma |, Partea |. din 9 aprile 1996s] terior a fost modficaté completa prin —Tegea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Logi Arhivelor Nao r. 16/1966, publica Tn Monitorul Oficial al Romani, Pate Irv. 476 din 3 tue 2002; — Ordonanta de urgent @ Guverului nr. 39/2006 pentru modificarea s completarea LegiArhivelor Nafonale ry. 16/1996, publica In Monitor Oftal a Romine, Partea |, nr. 488 dn 5 lune 2006, aprobats cu modifi prin Legea nr. 474/2006, publicat In Monitorl Oficial al Romie, Parea Ir. 1.016 din 21 decembie 2006; = Legea nr. 329/2008 privnd reorganizarea unor autor) nsttuti publice, raljonaizarea cheltuilor pubice,sustinerea mediulu de afacer si ‘espectarea acorturlr-cadru cu ComisiaEuropeand si Fondul Moneta Iteration, publicta tn Mentor! Oficial al Romani, Partea nr. 761 din 9 rolembie 2008, cu modicarle sl completa uterioare; ‘= Legea nr. 138/2013 pentru modiicarea si completarea Legi Arhivelor Nationale nr. 16/1996, pubicat In Monitorl Oficial al Remini, Parte | , 253'din 7 mat 2013, ") Ase vedea Hotirairea Guverulu rr 13782008 prving ffintarea,organizarea $i funcjlonarea Artwelor Nationale, publica in Monitor Oficial a oméniei,Partea |r. 805 din 25 nolembie 2009, cu modfcaileutriare MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 293/22.1V.2014 9 de stat, paza si conservarea acestor documente, atatin timp de pace, cat sila mobilizare sau rézboi Att. 6. — In cadrul Arhivelor Nationale functioneaza un consiliu stintfic, format din specialist ai Arhivelor Nationale, cercetitori, cadre didactice universitare si specialsti_ din ministerele interesate, care analizeazd, dezbate si face propuner' in probleme privind normele si metodologile specifice de lucru, publicatile de specialtate, precum si dezvoltarea Intregitactvitatiarhivistice. Modul de organizare si functionare, recum si componenta consiliviui stintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de directorul ‘Athivelor Nationale. CAPITOLUL ttl Obligatiile creatorilor gi detinatorilor de documente ‘SECTIUNEA Evidenta documentelor Att. 7. — Creatorii si detinatori de documente sunt obligati sa inregistreze si sa tind evidenta tuturor documentelor intrate, a color intoomite pentru uz inter, precum si a celoriesite, potrvit legii Art. 8. — (1) Anual, documentele se grupeaza in unitati athivistice, potrivit problematicii gi termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva, care se intocmeste de caitre fiecare creator pentru documentele propri. (2) Nomenclatoarele intocmite de creatori la nivel central se prob de catre Arhivele Nationale, iar cele ale celorlalt creator, de catre servcille judetene ale Arhivelor Nationale, potrivit anexéi nr. 1 ‘Att. 9. — (1) Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente in al doilea an de la constituire, pe bazai de inventar gi proces-verbal de predare-primire, intocmite potrivit anexelor nr. 2 3. (2) Evidenta tuturor intrérilor gi iesirilor de units arhivistioe din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4 (3) Scoaterea documentelor din evidenta arhivel se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau definatorilor de documente si cu avizul Arhivelor Nationale sau al servicilor judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, in functie de creator la nivel central sau local, in urma selectionaii, transferului in alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neinlaturat. SECTIUNEA a I-a Selectionarea documentelor Art. 10. — (1) In cadrul Arhivelor Nationale functioneaz ‘comisia central de selectionare a documentelor, care coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor Intocmite si detinute de creator la nivel central, iar in cadrul sservicilor judelene ale Arhivelor Nationale functioneaza cate o comisie de selectionare a documentelor, care coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor intocmite gi detinute de ceilalt creator. (2) Modul de organizare si atributile comisilor prevazute la alin, (1) se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistica, probate de directorul Arhivelor Nafionale. ‘Att. 11.—(1) In cadrul fiecdrei unital creatoare si detinatoare de documente functioneaza cate 0 comisie de selectionare, ‘numita prin decizia sau ordinul conducatorului unitati respective, {lind compusa din: un presedinte, un secretar si un numar impar de membri_numiti din randul specialistilor propri. Aceasta comisie se intruneste anual sau ori de cate ori este necesar, Pentru a analiza fiecare unitate arhivistica in parte, stabiindu- valoarea practica sau istoricd; hotararea Iuatd se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit potrivit anexei nr. 5. (2) Procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca find lipsite de valoare, precum si de inventarele documentelor ce se pastreaza permanent, se inainteazA spre aprobare Comisiei centrale de selectionare, In cazul creatorilor si detinatorilor de documente {a nivel central, sau comisilor din cadrul servicilorjudetene ale Arhivelor Nationale, in cazul celorialti creator si detinatori de documente. (3) Documentele se scot din evidentele arhivelor si se pot elimina numai in baza proceselor-verbale ale comisilor prevazute la alin. (2) (4) In cazul administratorului unic, acesta poarta réspunderea pentru selectionarea documentelor ce urmeaza a fi arhivate. SECTIUNEA a Ila Pastrarea documentelor ‘Art. 12. — (1) Creatorii si detinatorii de documente sunt obligafi si pastreze documentele create sau definute in conditi corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugeri, degrada, sustragerti ori comercializari in ate condi decal cele prevazute de lege, (2) Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente sunt obligate s le pastreze In spall special amenajate pentru arhiva. Noile construcfi ale creatorilor si detinatorilor de arhiva vor fl avizate de catre Arhivele Nafionale sau servicile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, numai daca au spati prevéizute pentru pastrarea documentelor. (3) Arhivele Nationale si servicile judetene ale Arhivelor Nafionale pot prelungi termenul de pastrare a documentelor la dejinatori pana la asigurarea spatilor necesare preluari lor. ~ (4) Depozitele de arhiva vor fi dotate, in functie de formatul i de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de pastrare $i de protejare a acestora, precum si cu mijloace, instalatii si Sisteme de prevenire si stingere a incendilor. (6) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului poate prelua toate sau o parte din documentele aflate in arhiva societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificérile si completéiie ulterioare, la care detine cel putin 50% plus o actiune din capitalul socal SECTIUNEA a IV-a Depunerea documentelor la Arhivele Nationale ‘Att, 13. — (1) Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente depun spre pastrare permanenta la Arhivele Nationale sila servicille judetene ale Arhivelor Nationale, dupa cum urmeaz’: a) documentele fotografie, precum si cinematografice, dupa 20 de ani de la crearea lor, b) documentele scrise, cu exceptia actelor de stare civil si a documentelor tehnice, dupa 30 de ani de la crearea lor; ©) documentele tehnice, dupa 50 de ani de la crearea lor 4d) actele de stare civitd, dupa 100 de ani de la intocmitea ior €) matrcele sigilare confectionate din metal, avand inscrise toate insemnele legale si denumirea completa a unitai, dupa scoaterea lor din uz. (2) Documentele create si definute de Autoritatea pentru ‘Administrarea Activelor Statului pot fi duse spre pastrare permanenté la Arhivele Nationale din momentul in care, prin Cordin al presedintelui Autortati’ pentru Administrarea Activelor Statului, se constaté c& nu mai sunt necesare pentru desfagurarea activi curente. ‘Art. 14. — (1) Creatori gi detindtorl de arhiva pot detine documente care fac parte din Fondul Arhivistic National. al Roméniei si dupa expirarea termenuiui de depunere, daca sunt peliculele 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 293/22.1V.2014 necesare In desfasurarea activitat lor, pe baza aprobaii directorului Arhivelor Nationale, in cazul creatorilor $i detinatorilor la nivel central, si a gefilor servicilor judetene ale Arhivelor Nationale, pentru ceilalti creatori $i delinatori, in conditile respectari prevederilor prezentei legi (2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Exteme, Serviciul Roman de Informati, Serviciul de Informati Exteme, Serviciul de Protectie si Paz, alte organe cu atributi in domeniul sigurantet nationale, precum si Academia Romana igi pastreaza documentele propri in congitile prezentei legi si dupa expirarea termenelor prevazute la at. 13. ‘Art. 15. — (1) Organizatile particulare si persoanele fizice care detin documente din Fondul Arivistic Natjonal al Roméniel le pot depune la Arhivele Nationale sub forma de custodie sau donate, scutite de taxe i impozite. (2) Detinatorul care doreste sa vanda documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Roméniei este obligat si Comiunice aceasta Arhivelor Nationale sau, dupa caz, servicillor judefene ale Arhivelor Nationale, care au prioritate la cumpéirarea oricdiror documente care fac parte din Fondul ‘Avhivistic National al Romanie’ si care trebuie s& se pronunte In termen de 60 de zile de la data Tnregistrail comunicéri ‘Art, 16. — Documentele cu valoare practic, in baza carora se elibereaza copil, certificate si extrase privind drepturile individuale ale cet&teniior, vor fi pastrate de c&tre creator si detinatori de documente. ‘Art. 17, — Creatonii si detinatorii de documente, prevazuti la art. 14 si 15, sunt obligafi s8 depund la Arhivele Nationale sau la servile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, cate un ‘exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le detin, la expirarea termenelor de depunere a acestora ‘Att 18. — (1) In cazul dectaraifalimentulul, n conditile legit, ‘unui creator de documente, fara ca actvitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istoric8, In sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Nationale sau de Serviclle judefene/Serviciul Municipiulul Bucuresti ale/al ‘Avhivelor Nationale, iar documentele cu valoare practic, in baza Arora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare a stagille de cotizare la asigurarile sociale ale Cetatenilor, se predau, pe baz de contract, operatorilor economici autorizaf in prestarea de servcil arhivistice (2) in cazul incetarii, in conditiile legi ppersoane fizice autorizate sau a actvitti unui profesionist care igi desfagoara activitatea in baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau in cazul in care acestia solicit, in mod expres, preluarea athivei deja create, documentele care alcatuiesc arhiva se pot prelua de catre persoana fizica asociaté, de cdtre profesionistul asociat sau de catre organizatia profesionald din care acestia fac parte, la solicitarea expresa a acestora (3) Documentele cu valoare practic’, in baza cérora se elibereazé copii, certificate si extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagile de cotizare in sistemul unitar de pensii public aflate la casele teitoriale de pensil, se predau cu prioitate, pe baza de contract, operatorlor economici autorizat In prestarea de servicii arhvistice, la cererea acestora, (4) in cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finanjarea transferului arhivei cdtre un operator ‘economic autorizat s8 presteze servicii arhivstice se va face, Cu prioritate, de catre lichidator, din fondul de lichidare, in condifile art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenfei, cu modificarile $i completarile ulterioare, sau, dupa az, din averea debitorului (65) In vederea realizar activitatior prevézute la alin. (1)—(4) se instituie obligatia notificari Arhivelor Nationale sau, dupa caz, a servicilor judetene/Serviciului Municipiului Bucuresti ale/al ‘Achivelor Nationale, dupa cum urmeaza 4) de catre lichidatori: cu privire la deschiderea proceduril insolventei unui creator sau definator de documente si, in termen de 15 zile de la incheierea contractelor prevazute la alin, (1), ou privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizati in prestarea de servic arhivistice carora le-au fost predate spre pastrare si administrare documentele creatorilor dizolvati b) de catre operatorii economici prevazuli la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la incheierea contractelor prevazute la alin. (1) cu privire la documentele preluate in baza contractelor prevazute la alin. (1); ©) de catre persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au in pastrare sau custodie arhivele creatorilor de documente destiintati cu prvire la predarea arhivel si, In termen de 15 zile de la incheierea contractelor prevazute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor ‘economici autorizati in prestarea de servic arhivistice carora Je-au fost predate spre pastrare si administrare documentele creatorilor dizolvati (6) In scopul informarii publice se instituie obligatia de a publica informatii relevante privind situatia documentelor preluate de la creatori dizolvati, astfel: a) pentru operator economici prevazuti la alin. (1), prin orice miloace accesibile publiculu; ) pentru Arhivele Nationale, ca urmare a notificéri prevazute laalin (5), prin pagina proprie de internet ‘Art. 19. — (1) Operatorii economici pot presta servicii de pastrare, conservare, restaurare, legatorie, prelucrare arhivstica si utiizare a documentelor cu valoare practicd pe care le detin,