Anda di halaman 1dari 54

TUGAS PENULISAN SHALAWAT

1. SHOLAWAT MA’TSUROH

َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ ٰا‬ٍٰٝ ‫ػ‬
ُْ ٍِّ ‫ع‬ ّ ِ ِّ ِ ُ ‫ اْأل‬ِٝ ِ‫ ُِ ّذ َّّذ ِٔبٌَّٕـج‬ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ ٝ َ َُّ ُٙ ‫أٌٍّٰـ‬
َ ًِّ ‫ص‬

Artinya : “YaAlloh! Limpahkanlah sholawat kepada Muhammad yang


tidak dapat membaca dan menulis (Ummy) dan semoga keselamatan
tercurah kepada segenap keluarganya”

2. SHOLAWAT IBRAHIMIYAH

‫ ٰأ َ ِي‬ٍٰٝ ‫ػ‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬


َ َٚ َُْ ١ِ٘ ‫ّ ِذَٔب ِإث َْشا‬١ِ ‫ع‬ َ َ‫ْذ‬١ٍَّ‫ص‬َ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ َو َّب‬١ِ ‫ع‬ َ ‫ ٰأ ِي‬ٍٰٝ ‫ػ‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ ‫َّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١‫عـ‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّ ٰــ‬
َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َُْ ١ِ٘ ‫ّ ِذَٔب ِإث َْشا‬١ِ ‫ع‬ َ َ‫بس ْوذ‬ َ ‫ ٰأ ِي‬ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ َو َّب ث‬١ِ ‫ع‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ‫بس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ َُْ ١ِ٘ ‫ّ ِذَٔب ِإث َْشا‬١ِ ‫ع‬
َ
َ ‫ ٰأ ِي‬ٍٰٝ ‫ػ‬
‫ْذ‬١‫ذٌ َِ ِج‬١ْ ِّ ‫َْٓ ِإَّٔهَ َد‬١ِّ ٍَ ٰ‫ ْاٌؼ‬ِٝ‫ َُْ ف‬١ِ٘ ‫ّ ِذَٔب ِإث َْشا‬١ِ ‫ع‬ َ َٚ

Artinya : “YaAlloh,limpahkan sholawat kepada Muhammad dan keluarga


Muhammad, sebagaiman yang telah Engkau limpahkan pada Ibrahim dan
keluarganya, berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana
Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Mulia”

3. SHOLAWAT AL FATIH

ِ ّ ‫بص ِش ْاٌ َذ َّك ثِ ْبٌ َذ‬


‫ك‬ ِ ٌَّٕ‫ا‬َٚ َ‫عجَك‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َ ‫ ْاٌخَبرِ ُِ ٌِّب‬َٚ َ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ا َ ٌْفَبرِخِ ٌِ َّب أ ُ ْغٍِك‬١‫ع‬ َ ‫بس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬
ْ َ ‫أ‬َٚ ِٗ ٌِ ‫ ٰأ‬ٍٰٝ ‫ػ‬
ُِْ ١‫ ِِ ْمذَ ِاس ِٖ ْاٌؼَ ِظ‬َٚ ِٖ ‫ص َذبثِ ِٗ َد َّك لَذ ِْس‬ َ ُٗ‫ اٌٍّٰـ‬ٍَّٝ‫ص‬
َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػ‬ َ .ُِْ ١‫اغهَ ْاٌ ُّغْـز َ ِم‬
ِ ‫ص َش‬ ِ ٌٰٝ ِ‫ إ‬ِٜ‫بد‬َٙ ٌ‫ ْا‬َٚ

Artinya:
“Ya Alloh limpahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah kepada
nabi Muhammad saw, sebagai pemuka sesuatu yang terkunci, dan
penutup sesuatu (paranabi) yang terdahulu, dialah penolong yang benar
dengan membawa kebenaran serta petunjuk menuju jalan-Mu yang lurus.
Semoga Alloh melimpahkan rahmat-Nya kepada keluarga dan para
sahabatnya dengan sebenar-benarnya dengan pangkat dan kedudukan
yang agung.”
4. SHOLAWAT QUTHBUL AQTHOB

َ ٍٰٝ ‫ػ‬
ِٝ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ف‬١‫ع‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
ِ ْ‫ ا‬ِٝ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ف‬١‫ع‬
َ َٚ َْٓ٠‫خ ِش‬٢ َ ًِّ ‫ص‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ َْٓ١ٌِ َّٚ َ ‫ اْأل‬ِٝ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ف‬١‫ع‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ‬
َ ًِّ ‫ص‬
. َْٓ٠ّ‫ َِ اٌ ِذ‬ْٛ َ٠ ٌٰٝ ِ‫ إ‬ٍْٰٝ ‫ل اْألَػ‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
ِ َ َّ ٌ‫ ْا‬ِٝ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ف‬١‫ع‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ ‫اٌْـ ُّ ْش‬
َ َٚ َْٓ١ٍِ ‫ع‬

Artinya :
”Ya Alloh, berikan rahmat takdzim kepada junjungan kita nabi
Muhammad saw, di masa-masa permulaan dan berikan rahmat
kepadaNabi Muhammad saw, di masa-masa penghabisan dan berikan
rahmat kepada nabi Muhammad saw sebagai utusan serta berikan
rahmat kepda nabi Muhammad saw dan kepada orang-orang yang
memiliki kemilian sampai hari kiamat.

5. SHOLAWAT MUKAFA’AH

ُِْ ١‫ب َدمَُّٗ ْاٌ َؼ ِظ‬َٙ ‫ ِث‬ّٜ ‫ـؤ ِد‬


َ ُ ‫ٌَخ ر‬ُْٛ ‫ص ََلح دَائِ َّخ َِ ْمج‬ َ ‫ ٰأ ِي‬ٍٰٝ ‫ػ‬
َ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ٍٰٝ ‫ص ًِّ ِػ‬
َ َٚ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ‬
Artinya :
“Ya Alloh, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada junjungan
kita Muhammad saw yang ummi (tidak bisa bacatulis) yang menjadi
kekasih Allohswt, yang luhur pangkatnya dan yang agung kemuliaannya,
dan limpahkanlah pula atas keluarganya dan para sahabatnya.”

6. SHOLAWAT GHOZALI
َ‫ ِاِه‬َٚ َ‫ َُ ثِذ‬ُْٚ ‫ص ََلح دَائِ َّخ ُِ ْغز َِّ َّشح رَذ‬ َ ‫ ٰأ ِي‬ٍٰٝ ‫ػ‬
َ ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١‫ع‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١‫ع‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬
َ ‫ب‬َٙ ١ْ ٍِّ ‫ص‬
َ‫ َْش َجـَّٕــزِه‬١‫غ‬ َ ُِ َٚ َ‫ ََل َج َشا َء ٌِ َمبئِه‬َٚ َ‫ظبرِه‬َ ‫َْ َِ ْش‬ُْٚ ‫ب د‬َٙ ٌَ ‫َخ‬٠‫ ََلغَب‬َٚ َ‫دِن‬ْٛ ٍُ‫ر َْخٍُذُ ِث ُخ‬َٚ َ‫ ِثجَ ٰمـئِه‬ٝ‫رَج ْٰم‬َٚ
ُْ٠‫هَ ْاٌ َى ِش‬ِٙ ْ‫ج‬َٚ ٌٰٝ ‫ظ َش ِإ‬
َ ٌَّٕ‫ا‬َٚ

Artinya :
“Ya Alloh, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada junjungan
kita Muhammad saw yang kekal dan terus menerus, ia kekal karena
Kekekalan-Mu, ia tetap karena ketetapan-Mu, ia langgeng karena
kelanggengan-Mu, tidak ada ujung bainya tanpa keridhoan-Mutidak ada
balasan bagi pembacanya dan yang memintakan rahmat selain surga-Mu
dan melihakt Wujud-Mu yang Mulia.”
7. SHOLAWAT SYIFA’
‫بس‬
ِ ‫ص‬َ ‫ ِس اْأل َ ْث‬ْٛ َُٔٚ ‫ب‬َٙ ِ‫َــز‬١‫ػبفِـــ‬ ِ َ‫ص َّذخَ اْأل َ ْثذ‬
َ َٚ ْ‫ا‬ ِ ْٛ ٍُُ‫ت ْاٌم‬
ِ َٚ ‫ب‬َٙ ِ‫ائ‬َٚ َ‫د‬َٚ ‫ة‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
ِ ّ ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ِغ‬١‫ع‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ‬
َ ًِّ ‫ص‬
ُْ ٍَّ‫ع‬ َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ ٰأ‬ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ ِٗ ِ‫صذْ ج‬ َ َٚ ‫ب‬َٙ ِ‫َبئ‬١‫ظ‬
ِ َٚ

Artinya :

“Ya Alloh, limpahkanlah rahmat, kepada junjungan kita bnabi


Muhammad saw yang menjadi dokter semua hati dan obatnya, yang
menjadi sehat semua badan dan kesejahteraannya, yang menjadi cahaya
semua hati dan kemuliaannya. Dan semoga rahmat terlimpah kepada
segenap keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabatnya, serta
limpahkanlah salam dan kesejahteraan kepada mereka semua.

8. SHOLAWAT MUNJIYAT

ِ‫ْغ‬١ِّ ‫ب ِِ ْٓ َج‬َٙ ِ‫ ث‬ٝ‫ع‬ ِ ‫ ْاألَفَب‬َٚ ‫ا ِي‬َٛ ْ٘ َ ‫ْغِ اْأل‬١ِّ ‫ب ِِ ْٓ َج‬َٙ ِ‫َْٓ ث‬١‫ص ََلح ر ُ ْٕ ِج‬
ِ ‫ر َ ْم‬َٚ ‫د‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ ‫ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١‫ع‬ َ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ‬
‫ب‬َٙ َ‫رُجَ ٍِّغَُٕب ث‬ِٚ ‫د‬ ِ ‫ اٌذ ََّس َجب‬ٍْٰٝ ‫ب ِػ ْٕذَنَ أَػ‬َٙ ِ‫ر َْشفَؼَُٕب ث‬َٚ ‫د‬ ِ ‫ـِّـــــئ َب‬١‫غــ‬َّ ٌ‫ْغِ ا‬١ِّ ‫ب ِِ ْٓ َج‬َٙ ِ‫ ُشَٔب ث‬ّٙ ِ ‫ط‬َ ُ ‫ر‬َٚ ‫د‬ِ ‫ْاٌ َذب َجب‬
ِ ١‫ ُو ًِّ شَى‬ٍٰٝ ‫ػ‬
‫ ٌْش‬٠‫ْئ لَ ِذ‬ َ َ‫د إَِّٔه‬ ِ ‫ثَ ْؼذَ ْاٌ َّ َّب‬َٚ ‫د‬ِ ‫َب‬١‫ ْاٌ َذ‬ِٝ‫د ف‬ ِ ‫ َْشا‬١‫ْغِ ْاٌ َخ‬١ِّ ‫د ِِ ْٓ َج‬ ِ ‫َب‬٠‫ ْاٌغَب‬ٝ ٰ‫أ َ ْلص‬

Artinya :

“Ya Alloh, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita


Nabi Muhammad saw, melalui rahmat itu Engkau menyelamatkan kami
dari segala ketakutan dan malapetaka. Yang dengan rahmat itu Engkau
memenuhi segala hajat kami, yang dengan Engkau mensucikan kami dari
segala keburukan, yang dengan Engkau mengangkat derajat kami
setinggi-tingginya, yang dengan Engkau mengantar kami ketempat yang
paling ujung dari semua kebaikan hidup di dunia dan kehidupan setelah
mati.”
‫‪9. SHOLAWAT HAJAT DUNIA AKHIRAT‬‬

‫ػٍ ٰـ‪ ٝ‬أ َ ْ٘ ًِ َثــ‪ْ١‬ـزِ ِٗ‬ ‫ػـٍ ٰـ‪ ٝ‬أ َ ِي َ‬


‫ع ِ‪ّ١‬ـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ َ‪َ ٚ‬‬ ‫ع‪َّ١‬ـ ِذَٔـب ُِ َذ َّّذ َ‪َ ٚ‬‬ ‫اٌٍَّ ٰـــ ُ‪َ َُّ ٙ‬‬
‫ص ًِّ َ‬
‫ػـٍ ٰـ‪َ ٝ‬‬

‫‪Artinya :‬‬

‫‪“Ya Alloh, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi‬‬


‫‪Muhammad saw, dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad‬‬
‫” ‪saw, dan kepada ahli keluarganya‬‬

‫‪10. SHOLAWAT KAMILAT‬‬


‫ػـٍ ٰـ‪ٰ ٝ‬أ ٌِـ ِٗ َو َّب ََل ِٔـ َ‪ٙ‬ب‪َ٠‬ـخَ ٌِـ َىـّـَبٌِهَ َ‬
‫ػذَدَ َوـّـَب ٌِـ ِٗ‬ ‫عــ‪١‬ـِّـ ِذَٔـب ُِ َذ َّّذ َ‪َ ٚ‬‬
‫ػـٍ ٰـ‪َ ٝ‬‬ ‫ع ٍِّـ ُْ َ‪ٚ‬ثَ ِ‬
‫ـبس ْن َ‬ ‫اٌٍَّ ٰـــ ُ‪َ َُّ ٙ‬‬
‫ص ًِّ َ‪َ ٚ‬‬
‫‪Artinya :‬‬
‫‪“Ya Allah, limpahkanlah rahmat keselamatan dan berkah kepada‬‬
‫‪junjungan kami Muhammad dan keluarganya, sebagai mana tiada batas‬‬
‫”‪akhir bagi kesempurnaan-Mu, sebagai hitungan kesempurnaan.‬‬

‫‪11.SHOLAWAT AFLAQ‬‬
‫ف اٌزَّا ِ‬
‫د‬ ‫ط ِخ ا َ ْف ََل ِن ُِ َشالِ‪ ٝ‬اٌ ُّ‬
‫ش ُ‪ِ ْٛ ٙ‬د ا َ ٌِ ِ‬ ‫ط ِخ دَائِ َشحِ اْ ٌُ‪ُ ٛ‬ج ْ‪ِ ٛ‬د َ‪ِ ٚ‬د ْ‪َ ١‬‬
‫ع ِ‪ِ ّ١‬ذَٔب ُِ َذ ّّذ ُٔ ْم َ‬‫ػٍَ‪َ ٝ‬‬ ‫ص ٍِّ‪َ ٝ‬‬ ‫اٌٍَّ ُ‪َ َُّ ٙ‬‬
‫د اٌْؼَبٌَ ُِ اٌَّزِ‪َ ٞ‬جؼَ ًَ ِِ ُْٕٗ َِ ْجذَأَُٖ َ‪ٚ‬اٌَِ ْ‪َِ ِٗ ١‬مَ َّشُٖ ِِ‪ٍْ ُِ ُِْ ١‬ىِهَ‬
‫بء َد‪َٛ َ١‬ا ِ‬ ‫‪ِ ِ ٞ‬ع ُّشَ٘ب فِ‪ُ ٝ‬و ًِّ رَ َّس ِح اْ ٌُ‪ُ ٛ‬ج ْ‪ِ ٛ‬د َد ِ‬
‫بس ّ‬
‫غ ِ‬ ‫اٌ َّ‬
‫صخ ٌِز َ َج ٍِّ‪َّ١‬ب ِ‬
‫د‬ ‫عبَ٘‪َٚ ٝ‬دَا ِي دَ ْ‪َّ١ِِ ْٛ ُّ ٠‬زِهَ اٌَّزِ‪ََ ٟ‬لرَزََٕبَ٘‪ ْٓ ِِ ٝ‬ا َ ْ‬
‫ظ َ‪ْ ٙ‬شرَُٗ ِِ ْٓ َدع َْشحِ اٌْذُتّ ِ فَ َىبَْ َُِٕ ّ‬ ‫اٌَّزِ‪ََ ٞ‬ل‪َ ُ٠‬‬
‫صفَبرِهَ ش َّْ ِظ‬ ‫بءنَ َ‪ِ ٚ‬‬ ‫رَارِهَ َ‪ٚ‬أَث َْش ْصرَُٗ ثِهَ ِِ ْٓ ُٔ ْ‪ِ ٛ‬سنَ فَ َىبَْ ِِ ْشأَح ٌِ َج َّبٌِهَ اٌجَب٘ ِِش فِ‪َ ٝ‬دع َْشحِ أ َ ْع َّ ِ‬
‫ػٍَ‪َ ٝ‬ج ِّ‪ْ١‬غِ اٌْؼَ َ‪ٛ‬ا ٌِ ُِ اٌَّزِ‪َ ٝ‬و َّ‪ْٔ ٛ‬ذَ ِِ ُْٕٗ َج ِّ ْ‪َ ١‬غ اٌْ ُّ َى َّ‪َٔٛ‬ب ِ‬
‫د فَ ُى ًُّ ِِ ْٕ َ‪ٙ‬ب ثِ ِٗ لَبئِ ٌُ َِ ْٓ‬ ‫ق ُٔ ْ‪ُ ٛ‬سَ٘ب َ‬‫اٌْ َى َّب ِي اٌ َّ ْش ِش ِ‬
‫ة اَْلَ ْػ َ‬
‫ظ ُِ‬ ‫صزَُٗ ثِؤ َ ْْ َوبَْ ِِ ْفز َبدب ٌِخَضَ أَ ِخ ُد ِجّهَ اٌْ َّذْ ج ُْ‪ِ ٛ‬‬ ‫ص ْ‬ ‫بغ لُ ْشثِهَ َ‪َ ٚ‬خ َّ‬‫غ ِ‬ ‫ػٍَ‪ ٝ‬ثِ َ‬ ‫اَجْ ٍَ ْغزَُٗ َ‬
‫غٍَ ُُ اٌزِ‪ََ ٜ‬ل‪ُْ ٠‬شلَ‪ ٝ‬ا ََِّل ثِ ِٗ ف‪َِ ٝ‬شَب ِ٘ ِذ َو َّ َبَلرِهَ‬ ‫ط ِخ ثَ ْ‪َٕ١‬هَ َ‪ٚ‬ثَ‪ِ َْٓ١‬ػجَبدِنَ َ‪ٚ‬اٌ ُ‬‫ظب٘ ِِشاٌْ ُّ َىز َّ ُِ اْ ٌَ‪ٛ‬ا ِع َ‬
‫غ ِ ِّشاٌ َ‬‫اٌ ّ‬
‫ػٍَ ْ‪ْ َِ ِٗ ١‬مج ُْ‪ٌَٛ‬خ ثِهَ َِِّٕب‬
‫ص ََلح ِِ ْٕهَ َ‬
‫ك َ‬‫صبثِ‪ْ١‬خِ اٌْ ُ‪ٙ‬ذَ‪ُ ٌِ ٜ‬ى ًِّ اٌْخ َََلئِ ِ‬ ‫ك َ‪ٚ‬ا َ ْ‬
‫ص َذبثِ ِٗ َِ َ‬ ‫ػٍَ‪ ٝ‬آ ٌِ ِٗ ‪ََٕ٠‬بثِ ْ‪ُ ١‬غ اٌْ َذمَبئِ ِ‬ ‫َ‪َ ٚ‬‬
‫اسَٔب َ‪ٚ‬ر ُ َشلِّ‪ ٝ‬ثِ َ‪ٙ‬ب‬
‫ِّط ثِ َ‪ٙ‬ب اَع َْش َ‬ ‫غَٕب ثِ َ‪ٙ‬ب فِ‪ ٝ‬ا َ ْٔ َ‪ِ ٛ‬اس ر َ َج ٍِّ‪َ١‬برِ ِٗ ر ُ َ‬
‫ط ِ ّ‪ُ ٙ‬شثِ ِٗ لٍُُ ْ‪ٛ‬ثََٕب َ‪ٚ‬رُمَذ ُ‬ ‫ٌَذَ ْ‪ ِٗ ٠‬ر َ ٍِ‪ُْ ١‬ك ثِزَارِ ِٗ ر َ ْغ ِّ ُ‬
‫ػٍَ ْ‪َٕ١‬ب َ‪َِ ٚ‬شَب‪ِ ِ٠‬خَٕب َ‪َٚ ٚ‬ا ٌِ ِذ ْ‪َٕ٠‬ب َ‪ٚ‬إِ ْخ َ‪ٛ‬إَِٔب اٌْ ُّؤْ ِِِٕ‪َٚ َْٓ١‬اٌْ ُّ ْغ ٍِ ِّ‪ْ َِ َْٓ١‬م ُش ْ‪َٔٚ‬خ ثِ َ‬
‫غ ََلَ ِِ ْٕهَ‬ ‫ا َ ْس َ‪ٚ‬ا َدَٕب َ‪ٚ‬رُؼَ ِ ّّ ُُ ثَ َش َوبرِ َ‪ٙ‬ب َ‬
‫ػٍَ‪ ٝ‬اٌ َ‬
‫غ‪ِ ِّ١‬ذ‬ ‫اٌَِ‪ َِ ْٛ َ٠ ٝ‬اٌ ِذّ‪ٌََٚ ِْٓ ٠‬هَ اٌْ َذ ّْذُ ِِ ْٕهَ فِ‪ُ ٝ‬و ًِّ َ‪ْ ٚ‬لذ َ‪ِ ٚ‬د‪َِ ْٓ١‬ع ُْش ْ‪ٚ‬ثَخ ثِؤ َ ٌْفَ ْ‪َ ٟ‬‬
‫ص ََلح َ‪ٚ‬ر َ ْغ ٍِ‪َ ُْ١‬‬
‫صذْ جِ ِٗ أَجْ َّ ِؼ‪َٚ َْٓ١‬اٌْ َذ ّْذُ ِِلِ َسةّ ِ اٌْ َؼب ٌَ ِّ‪ِ ْٓ١‬آِ‪.ْٓ١‬‬
‫اَْلَ ِِ‪َٚ ِْٓ ١‬آ ٌِ ِٗ َ‪َ ٚ‬‬
Artinya :
Ya Allah, semoga Engkau sampaikan shalawat bagi yang kami hormati
Muhammad; dia adalah asal-usul dari segala yang maujud, yang meliputi
semua falak (benda-benda langit) yang tinggi; huruf alif pada Ahmad
artinya adalah dzat yang mengalir pada setiap molekul; huruf ha pada
ahmad artinya hidupnya makhluk dari awal sampai akhir; huruf mim pada
kata Ahmad berarti tahta kerajaan ilahi yang tiada banding; huruf dal
pada lafal Ahmad artinya keabadian yang tanpa akhir. Engkau yang telah
menampakkan diri pada Nur Muhammad yang Engkau cintai. Ia adalah
tahta kehormatan yang padanya Engkau percikkan cahaya Dzat-Mu.
Engkau menampakkan Diri (kepadanya) dengan Cahaya-Mu. Hakikat
Muhammad adalah cermin yang memantulkan keindahan-Mu,
memantulkan sinar dalam Asma-Mu dan Sifat-sifat-Mu. Ia bagaikan
matahari kesempurnaan yang memancarkan cahayanya bagi seluruh
makhluk di alam, yang telah Engkau bentuk seluruh alam ini dari
padanya (yakni dari Nur Muhammad). Setiap orang yang mencapai
hakikat Muhammad akan Engkau dudukkan di atas permadani yang
berdekatan dengan-Mu. Engkau tetapkan (berikan) kepadanya sebuah
kunci perbendaharaan kekasih-Mu yang agung; kunci itu gaib dan
tersembunyi tetapi ia (juga) nyata. Kunci perbendaharaan itu menjadi
perantara di antara Engkau dan hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu hanya
bisa naik dengan cinta kepada Ahmad (Muhammad Saw.) untuk
menyaksikan kesempurnaan-Mu. (shalawat) ini juga bagi keluarganya
yang mengalirkan ilmu hakikat, dan bagi para sahabatnya yang menjadi
pelita yang menunjukkan jalan bagi setiap insan. Shalawat ini adalah
dari-Mu bagi Ahmad, diterima olehnya dari kami dengan berkah
keutamaan-Mu. Shalawat ini melekat pada Dzat-Nya dalam gumpalan
cahaya tajalli-Nya. Shalawat yang menyucikan hati kita dan rahasia-
rahasia batin kita. Shalawat yang mengangkat roh-roh kita dan
melimpahkan berkah kepada kita, guru-guru kami, kedua orang tua kami,
saudara-saudara kami, dan segenap umat Muslim. Shalawat ini beriring
dengan salam dari Engkau Ya Allah, hingga hari kiamat. Shalawat dan
salam yang jumlahnya tak terhitung bagi Muhammad Al-Amin, dan juga
kepada keluarganya dan para sahabatnya; segala puji bagi-Mu dari-Mu
sepanjang masa.
12.SHOLAWAT ADRIK

ِٕٝ‫ أَد ِْس ْوـ‬ِٝ‫ٍَــز‬١ْ ‫ذ ِد‬


ْ ٍَّ‫ لَـ‬ِٜ
ْ ‫َـذ‬١‫ ُخ ْز ثِــ‬,ِٗ ‫ َي اٌٍّـ‬ْٛ ‫ع‬
ُ ‫بس‬
َ َ٠ ِٜ َ ‫َب‬٠ َ‫ْـه‬١ٍَ‫ػـ‬
ْ ‫ّــذ‬١ِ ‫ع‬ َ َُ ‫غ ََل‬
َّ ٌ‫ا‬َٚ ُ ‫ص ََلح‬
َّ ٌَ‫ا‬

Asholatu wassalaamu 'alaika yaa sayyidii ya Rosulalloh, khudz biyadii


qollat 'hilatii adrikni

13.SHOLAWAT BIHAR

َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬
ِٗ ِ‫صذْ ج‬ ِ ‫ ْاٌ َج‬َٚ ‫بٌظب٘ ِِش‬
َ َٚ ِٓ ‫بغ‬ َّ ِٔ ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ ٍَٝ‫ػ‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّ ٰـــ‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬

Artinya :
“Wahai Allah, limpahkanlah rahmat kepada Junjungan kita nabu
Muhammad ‫ﷺ‬yang lahir dan yang batin beserya keluarga dan para
sahabatnya serta limpahkan keselamatan.”

14.SHOLAWAT HIMAYAH
َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
‫ب‬َٙ ‫ ثـ‬ٌِٝ ‫ص ََلح ر َ ْغ ِف ْش‬ َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ ِٗ ‫صذْ ِج‬ ّ ‫ ِ اْأل ُ ِ ِّــــ‬ٟ
َ َٚ ِ ٟ َ ٍَٝ‫ػ‬
ّ ‫ّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ َٔ ِجــــ‬١ِ ‫عــ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬
‫ا‬ْٛ ُٔ‫ْـَٕ َّب َوب‬٠َ‫د أ‬ ِ ‫ا‬َٛ ِْ َ ‫ ْاأل‬َٚ ُْ ُٙ ‫بء ِِـ ْٕـ‬ ِ ‫ ْاٌـ ُّ ْغ ٍِ َّب‬َٚ َْٓ١‫ ْاٌـ ُّ ْغ ٍِ ِّــ‬َٚ ‫د‬
ِ ١َ ْ‫د اْألَد‬ ِ ‫ ْاٌـ ُّؤْ َِِٕب‬َٚ َْٓ١‫ ْاٌـ ُّؤْ ِِِٕــ‬َٚ ٞ َّ َ‫ا ٌِذ‬َٛ ٌِ َٚ
‫ا ْدفَ ْغ‬َٚ ‫ ِثــَٕب‬ْٛ ٍُُ‫َْٓ ل‬١‫ــف َثـــ‬ ْ ٌِّ َ ‫أ‬َٚ َ‫بد‬٠َ ‫اٌش‬ّ ِ َٚ ٞ ْ َّ َٚ َ‫اْأل ُ َِّـــخ‬َٚ َ‫ب اْ ِإل َِب‬َٙ ‫صٍِخْ ِثـ‬ ْ َ ‫أ‬َٚ ‫ ْاٌ ِج ََل ِد‬َٚ ‫ب ِد‬َٙ ‫ْغِ ْاٌ ِج‬١ِّ ‫ َج‬ِٝ‫ف‬
َ ‫اٌشأ‬ َ
‫َٔذْ زَ ُس‬َٚ ‫َبف‬ ُ ‫ ِِ ْٓ َِب َٔخ‬َٚ ‫ػ ْٓ َث ْؼط‬ َ ُْ ُٙ ‫ع‬َ ‫ش ََّش َث ْؼ‬

Artinya:
Ya Allah limpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad, nabi yang ummi, dan
keluarganya serta para sahabatnya kesejahteraannya dengan Shalawat ini
Engkau Mengampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang
yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan orang mukmin, laki-laki
dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah mati dan memperbaiki
kepada ulama dan umat serta pemimpin dan rakyat, dan satukanlah hati-hati
mereka, dan menjauhi segala keburukan diantara mereka dan dari segala
yang kami takuti dan kami khawatirkan.
15.Sholawat Ahliyah

ِٗ ِ‫ْــز‬١‫ أ َ ْ٘ ًِ ثَــ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ ‫ أ َ ِي‬ٍَٝ‫ػ‬


َ َٚ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ ‫ّ ِذَٔب ُِ َّذ َّ ِذ‬١ِ ‫عــــ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬

Artinya :
Ya Allah, anugerahkanlah Rahmat-Mu kepada junjungan kita Nabi
Muhammad ‫ﷺ‬dan kepada keluarga nabi Muhammad ‫ﷺ‬. Limpahkanlah
pula kesejahteraan kepada keturunannya (ahli baitnya).

16.Sholawat Badawi kubro

‫ٌَ ّْــؼَ ِخ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ َسأِــ‬ٛ‫ــ‬ْ ُٔ ًِ ‫ص‬ ْ َ ‫ـشحِ اْأل‬


َ ‫ ََلَٔـب ُِ َذ َّّذ شَـ َج‬ْٛ َِ َٚ ‫ِّ ِذَٔـب‬١‫ع‬ َ ٝ‫ػـٍ ٰـ‬ َ ‫ــبس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ ٰـ‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬
ِِْ ‫ َِـ ْؼـذ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ َسحِ ْاٌ ِج ْغ َّبِٔــ‬ْٛ ‫ص‬
ُّ ٌ‫ف ا‬ِ ‫ـش‬ َ ‫ْـ َمـ ِخ اْ ِإل ْٔــ‬١‫ع ًِ ْاٌ َخ ٍِـ‬
َ ‫أ َ ْش‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫غبِٔــ‬ َ ‫أ َ ْفــ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫اٌشدْ ـّـَبِٔــ‬ َ ‫ْاٌـمَـ ْج‬
َّ ‫ع ِخ‬
‫ـ َجـ ِخ‬ْٙ ‫ ْاٌـجَـ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ص ٍِـ‬
ْ َ ‫ع ِخ اْأل‬َ ‫ت ْاٌـمَـ ْج‬ ِ ‫بد‬ ِ ‫ص‬ َ ‫َّ ِخ‬١‫ص ِطـفَبئِـ‬ ْ ‫ َِ اْ ِإل‬ْٛ ٍُُ‫ـٓ ْاٌؼ‬ ِ ِ‫خَــضَ ائ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫اٌشثـَّبِٔــ‬ َّ ‫ْاألَع َْش ِاس‬
ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َٚ ,ِٗ ١ْ ‫إٌَِـ‬َٚ ُٗ‫ـ ُْ ِِـ ْٕـ‬ُٙ ‫ائِـ ِٗ فَـ‬َٛ ٌِ َ‫َْ رَذْ ذ‬ُّْٛ ١‫ذ إٌــَّــجِـ‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬ ِ ‫َّـ ِخ َِ ِٓ ا ْٔــذَ َس َج‬١‫اٌـــُّشرـْــجَ ِخ ْاٌؼَ ٍِـ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫غِٕــ‬ َّ ٌ‫ا‬
ْٓ َِ ‫ث‬ ْ َ٠ ٝ‫ْذَ إٌِ ٰـ‬١‫َــ‬١ ْ‫أَد‬َٚ ‫ذ‬
ُ َ‫ُــجْـؼ‬٠ َٛ‫ــ‬ َّ َِ َ ‫أ‬َٚ َ‫ َسصَ ْلـذ‬َٚ َ‫ػــذَدَ َِب َخٍَـ ْمذ‬ َ ِٗ ِ‫صذْ ج‬َ َٚ ِٗ ‫ ٰأ ٌِـ‬ٝ‫ػـٍ ٰـ‬َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػـ‬ َ ‫ـبس ْن‬
ِ َ‫ث‬َٚ
. َْٓ١‫ة ْاٌؼَبٌَ ِّــ‬
ِ ّ ‫ ْاٌ َذ ّْذُ ٌٍِّ ٰـ ِٗ َس‬َٚ ‫ْشا‬١‫ـّْب َوــثِــ‬١‫ ِع ٍِّـ ُْ ر َ ْغ ٍِـ‬َٚ َ‫ْذ‬١‫أ َ ْفــَٕــ‬

Artinya :
“Ya Allah limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada
junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w., sebagai sumber cahaya, sebagai
genggaman kesayangan yang berkilauan, sebagai manusia yang paling
utama, semulia-mulia jasad, tambang rahasia ketuhanan dan khazanah
ilmu-ilmu yang terpilih dan suci. Pemilik genggaman yang asli, yang
gemilang dan kedudukan yang tinggi di mana kenabian berlangsung di
bawah panjinya. Maka mereka adalah di bawah perintahnya. Rahmatilah
dan karuniakanlah kesejahteraan dan keberkatan ke atasnya, ahli
keluarganya dan para sahabatnya sebanyak bilangan barang apa yang
telah Engkau ciptakan, yang Engkau karuniakan rezeki, yang Engkau
matikan dan hidupkan hinggalah ke hari di mana Engkau bangkitkan
orang yang telah Engkau matikan. Karuniakanlah kesejahteraan ke
atasnya dengan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya dan segala
pujian milik Allah Tuhan semesta alam”.
17.Sholawat Bahriyyah Kubro

‫ب‬َٙ ِ‫ر َْشفَ ُغ ث‬َٚ ٝ‫ائِ ِج‬َٛ ‫ب َد‬َٙ ِ‫ ث‬ٝ‫ع‬ ُ ‫ب‬َٙ ِ‫ر َ ْٕفَ ُغ ث‬َٚ ِٝ‫بلَ ٍْج‬َٙ ِ‫ص ََلح ر َْط َّئِ ُّٓ ث‬
ِ ٍُ‫ػ‬
ِ ‫ر َ ْم‬َٚ ِٝٛ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ‫ّ ِذَٔبِ ُذ َّّذ‬١‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬
ِ‫غؼَبدَح‬ َّ ٌ‫ب ثِب‬َٙ ِ‫ ث‬ُِِٕٝ ‫ر ُ ْى ِش‬َٚ ِّٝٔ ُ‫َ اٌٍّذ‬ٛ
َ ٍُ‫ػ‬ُ ‫ب‬َٙ ِ‫ ث‬ُِّٕٝ ِٙ ٍْ ُ ‫ر‬َٚ ِٝ‫ب لَ ٍْج‬َٙ ِ‫ص ث‬
ُ ٍِ ‫ر ُ ْخ‬َٚ ِِٝ ْٛ َ‫ب ل‬َٙ ِ‫ ث‬ِٜ‫ذ‬ْٙ َ ‫ر‬َٚ ِٝ‫دَ َس َجز‬
َ َّ َ ‫ َُّ ر‬ُٙ ٌٍََّ‫ ا‬ِٕٝ‫ر َْش ُص ْل‬َٚ ِٝ‫َبف‬١‫ظ‬
َ‫ب‬ ْ ‫أ‬َٚ ٝ‫أرْجَب ِػ‬َٚ ِٜ‫ز‬١ْ ِِ َ‫رََل‬َٚ ِٝ‫ص َذبث‬ ْ َ ‫ا‬َٚ ٌِٝ ‫ا‬َٛ ِْ َ ‫ب ا‬َٙ ِ‫ر ُ ْىثِ ُشث‬َٚ ِٝ‫َّز‬٠‫ ْاٌ َى َشا َِ ِخ َِ َغ رُ ِ ّس‬َٚ
َ‫ػذَدَ َِب َخٍَ ْمذ‬
َ ِٗ ِ‫صذْ ج‬ َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ ا‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػ‬ َ ‫بس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬َ َٚ َ‫أِه‬َْٛ ‫بَ ِسظ‬ َ َّ َ ‫ر‬َٚ َ‫بَ َسدْ َّزِه‬َ َّ َ ‫ر‬َٚ َ‫ِٔ ْؼ َّزِه‬
َْٓ١ِّ ٌََ‫ ْاٌ َذ ّْذُ ِ ِّلِ َسةّ ِ اٌْؼب‬َٚ َْٓ١‫ ِٗ ْاٌخ َََلئِ ُك أَجْ َّ ِؼ‬١ْ ِ‫ َِ رُذْ ش َُشف‬ْٛ َ٠ ٌَِٝ‫ْذَ ا‬١َ١ ْ‫أَد‬َٚ ‫ذ‬َّ َِ َ ‫أ‬َٚ َ‫ َسصَ ْلذ‬َٚ

Artinya :
Dengan menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Ya Alloh, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada
junjungan kita nabi Muhammad dengan (lantaran) bacaan sholawat
tersebut dapat menenangkan hatiku, menjadikan ilmuku bermanfaat,
mengabulkan semua hajat-hajatku (kebutuhanku), mengangkat derajatku
(pangkatku) menunjukkan (jalan terbaik) bagi kaumku, memurnikan
hatiku (jiwaku), menganugeraku ilmu laduni (atas bimbigan Alloh secara
langsung), dan dengan bacaan sholawat tersebut menjadikanku orang
yang mulia (memuliakanku) dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan,
penuh dengan kemuliaan beserta keturunanku. Dan dengan sholawat
(tersebut) dapat memperbanyak hartaku, sahabat-sahabatku, murid-
muridku, para pengikutku dan para tamuku, (maka dari itu) karuniailah
aku rizki (lahir batin) yang banyak. Ya Alloh, dengan (sifat)
kesempurnaan Nikmat-Nikmat-Mu, (sifat) kesempurnaan Rahmat-Mu,
dan dengan (sifat) kesempurnaan Ridlo-Mu, sampaikanlah Rahmat,
keselamatan dan keberkahan kepada beliau (Nabi Muhmmad) beserta
keluarga dan sahabatnya sebanyak makhluk yang telah Engkau Ciptakan,
sebanyak rizki tang telah Engkau anugerahkan, sebanyak makhluk yang
telah Engkau matikan, dan sebanyak makhluk yang telah Engkau
hidupkan sampai pada hari mereka dikumpulkan (di padang mahsyar).
Dan segala puji hanya untuk Alloh, Tuhan semesta alam.
18.Sholawat Insiyah
ُْ ٍَّ‫ع‬
َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ ‫ّ ِذَٔب ُِ َّذ َّ ِذ‬١ِ ‫عــــ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬
Artinya :
Ya Allah, anugerahkanlah Rahmat-Mu kepada junjungan kita Nabi
Muhammad ‫ﷺ‬serta berilah keselamatan kepada keluarga dan sahabatnya.

19.Sholawat nurul qolbi


ًُ ‫ــص‬ ِ َّ ‫َــز‬٠َٚ َْ‫غب‬ َ ٌٍّ‫ا‬
ِ ‫َ٘ب‬ْٛ ٍُ‫َــزْـ‬٠ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػ‬
َ ‫بِؼَخ‬ ِ ‫ ِٗ َج‬١ْ ٌَِ‫إ‬ ‫صٍَخ‬
ِ ْٛ ُِ ‫ص ََلح‬ َ ٍٝ‫ػـ ٰـ‬
َ ‫ّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫عــ‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
ِٖ ‫ ِد‬ْٛ ُ‫ ُٔف‬ٍَٝ‫ػ‬َ ‫غ ِ ِّش‬ ُ ٍَٝ‫ػ‬
ّ ٌ‫ا‬َٚ ‫ ِد‬ْٛ ُٙ ‫ش‬ َ ‫ت‬ ُ ٍْ َ‫فَــز َ َج َّّ َغ ْاٌم‬ ْ‫ــب‬ ُ ‫َـ ْٕــجَ ِؼ‬٠َٚ َْ‫ب ْاٌ ِجَٕب‬َٙ ‫ثِ ِؼ ٍْ ِّــ‬
ُ ‫ث أَع َْش‬
ِ ‫ اْأل َ ْس َو‬ِٝ‫اسَ٘ب ف‬
ْ َ ‫أ‬َٚ َ‫ ٰأ ٌِ ِٗ ْاٌ ِى َش ِا‬ٍَٝ‫ػ‬
ِٗ ‫ص َذب ِث‬ ْ ٍَِّ ‫ػ‬
َ َٚ ‫ذ‬ َ ْٓ َِ ‫ ُِ َؼب ٍََِخ‬ِٝ‫ق ف‬ ِ ‫ص ْذ‬ ْ ٍََّّ ‫آء َِب ر َ َذ‬
ّ ِ ٌ‫ا‬َٚ ‫ذ‬ َ ِ‫ ِاسح‬َٛ ‫ ْاٌ َج‬َٚ
ِ َ‫ ر َ َذ ُّّ ًِ أَد‬ٍَٝ‫ػ‬
. َْٓ١‫اد ِّــ‬
ِ ‫اٌش‬ َ ْ‫ا ْش َشح‬َٚ ِٝ‫ ْس لَ ٍْج‬َِٛ ّ ٔ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ ا‬.َِ ‫اْألَػ ََْل‬
َّ َُ ‫َبا َ ْس َد‬٠ َ‫ ِث َشدْ َّزِه‬ٜ‫صذ ِْس‬

Artinya:
Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad Salallahu‟alaihi Wasalam rahmat yang sampai
kepadanya yang kumpul di atas yang lisan membacanya yang hati hati
bertemu dengan pengertiannya yang dapat menimbulkan rahasia rahasia
di dalam rukun rukunnya, kemudian dapat mengumpulkan hati atas
persaksiannya dan rahasia atas kelangsungannya dan anggota anggota
tubuh atas tanggungan sampai apa yang ditanggung dan kejujuran di
dalam perbuatan orang yang berbuat. Dan limpahkanlah (rahmat dan
keselamatan) kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabat
sahabatnya yang besar.Ya Allah berikan cahaya hatiku dan
lapangkanlah dadaku sebab rahmat-Mu wahai Dzat Yang Paling Belas
Kasih terhadap orang orang yang berbelas kasih

20.Sholawat Ibnu Abbas


‫َّـ ِخ‬١‫غـِٕـ‬
َّ ٌ‫ت ا‬ ِ ِ٘ ‫ا‬َٛ َّ ٌ‫ت ْا‬ َ ‫بد‬
ِ ‫ص‬َ ‫َـب‬٠ ‫ــَّـ ِخ‬١‫ـط‬
ِ َ‫ـبٌؼ‬ْ ِ‫ ِْٓ ث‬٠َ‫َذ‬١ٌ‫ػ ْا‬
َ ‫َـبثَـب ِع‬٠ ‫َّــ ِخ‬٠‫ ْاٌـجَ ِـش‬ٝ‫ػـٍ ٰـ‬
َ ًْ‫ـُ ْاٌـفَـع‬ َ ِ‫َـبدَائ‬٠ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّ ٰــــ‬
َّ ٌ‫ ٰ٘ـ ِز ِٖ ا‬ِٝ‫ ف‬ٝ‫َـبرَ ْاٌــؼٍُ ٰـ‬٠ ‫ـشٌَــَٕب‬
‫َّـ ِخ‬١‫غـِٕـ‬ ْ ‫ا ْغــ ِف‬َٚ ‫َّخ‬١‫ـجـ‬
ِ ‫ع‬ َ ٜ‫ َس‬ٛ‫ــ‬ َ ٌ‫ ِْش ْا‬١‫ِّــ ِذَٔـب ُِ َذــ َّّذ خَـ‬١‫ع‬
َ ٝ‫ػٍ ٰـ‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ
َْٓ١‫اد ِـّـ‬
ِ ‫اٌش‬ َ ‫َـبأ َ ْس َد‬٠ َ‫ثِ ِـشدْ ـ َّـزِه‬
َّ ُ‫ـ‬

Artinya :
“Ya Alloh, Dzat Yang Maha Tetap (memberi) anugerah kepada manusia,
Wahai Dzat Yang membentangkan kedua tangan dengan pemberian,
Wahai Dzat Yang mempunyai pemberian-pemberian yang tinggi.
Lipahkan rahmat takdzim kepada junjungan kami Muhammad saw, ,
beliau sebaik-baiknya manusia yang sangat luhur budi pekertinya. Dan
ampunilah dosa-dosa kami, Wahai Dzata yang empunyai keluhuran
derjat, dengan Rahmat-Mu,Wahai Dzat Yang Maha Penyayang”.

21.Sholawat tawasul

‫ ََلدََٔـب‬ْٚ َ ‫أ‬َٚ ‫غ ٍِّـ َُّٕب أ َ ٍََْٕ٘ب‬


َ ُ ‫ر‬َٚ ‫ب‬َٙ ‫غ ٍِّ ُّـَٕب ِثـ‬ َ ,‫َّــ ِخ‬٠‫ ِْش ْاٌ َج ِش‬١‫ ََلَٔـب ُِ َذ َّّذ َخ‬ْٛ َِ َٚ ‫ّ ِذَٔـب‬١ِ ‫ع‬
َ ُ ‫ص ََلح ر‬ َ ٝ‫ػٍ ٰـ‬ َ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّ ٰـــ‬
‫بجذَٔــَب‬ِ ‫غ‬ َ َِ َٚ ‫ر َـَٕب‬ُْٛ ١‫غ ٍِّ ُُ ثُـ‬ ْ َ ‫أ‬َٚ ‫َٕب‬١ْ ‫ ُِـز َـ َؼٍَّ ِّـ‬َٚ ‫ْـٕـَب‬١‫ ُِ َؼ ٍِّ ِـّـ‬َٚ ‫أَدْ َجب َثــَٕب‬َٚ ‫ــش َثـبئ َـَٕب‬
َ ُ ‫ر‬َٚ ‫ َْشا ِٔــَٕب‬١‫ ِج‬َٚ ‫ص ِذلَب ِئـَٕب‬ ِ ‫أ َ ْل‬َٚ
‫ض‬ ِ ‫إٌََب ِِ ْٓ ش ِ َّش صَ ٌْــضَ ٌَـ ِخ اْأل َ ْس‬َٛ ِْ َ ‫أ‬َٚ ‫ْغِ َِ َذ ََّلرِــَٕب‬١‫ َج ِّـ‬َٚ ‫ َِ َىبرِـجََٕب‬َٚ ‫ػـَٕب‬
َ ‫ َِضَ ِاس‬َٚ ‫عَٕب‬ َ ‫ َِذَ ِاس‬َٚ ‫ َِؼَب ِ٘ذََٔـب‬َٚ
‫د‬
ِ ‫ــشا‬
َ ِ‫اٌطبئ‬ َّ َٚ ‫د‬ ِ ‫َّبسا‬َ ١‫غ‬ َّ ٌ‫ ِِ ْٓ ش ِ َّش ا‬َٚ ‫ ِْشَ٘ب‬١‫غَــ‬َٚ ‫ك‬ ِ ‫ا ِػــ‬َٛ ‫ص‬َّ ٌ‫ا‬َٚ ِ‫َــبح‬٠‫اٌش‬ ّ ِ َٚ ‫بس‬ َ ِْ َ ‫ ِِ ْٓ ش ِ َّش اْأل‬َٚ ‫ب‬َٙ ‫ َد َش َوبرِــ‬َٚ
ِ ‫ط‬
ْٓ ِِ َٚ ‫ب‬َٙ ِ٘ ‫أ َ ْشجَب‬َٚ ‫د‬ ِ ‫ ْاٌؼَبَ٘ب‬َٚ ‫د‬ ِ َ‫ث‬َٛ ٌ‫ ِِ ْٓ ش ِ َّش ْا‬َٚ ‫ب‬َٙ ‫ا ِػـ‬ٛ‫ــ‬
ِ ‫فَــب‬٢‫ ْا‬َٚ ‫ــبء‬ َ ْٔ َ ‫أ‬َٚ ‫د‬ ْ َّ ٌ‫ْغِ ْا‬١‫ َج ِّـ‬َٚ ‫اخ َش‬
ِ ‫ثَـب‬ٛ‫ـش ُو ْـ‬ ِ َٛ َ‫ ْاٌج‬َٚ
ِ ‫ ْاٌ َذ َش‬َٚ َِ َ‫ذ‬َٙ ‫ ْاٌـ‬َٚ ّ‫ــــشآ ِد‬
‫ق‬ َ َّ ‫ َِِٓ اٌـــز‬َٚ ‫ِـ ِذَ٘ب‬٠‫ َِ َىب‬َٚ ِْٓ ١‫بغ‬ َّ ٌ‫ا‬َٚ ‫د‬
ِ َ١‫ش‬ ِ ٛ‫ــ‬
ْ ‫غ‬ُ ‫اٌطب‬ َّ َٚ ‫ ِػ‬ْٛ ‫ ُد‬ُٛ ٌ‫ ْا‬َٚ ‫اإل ْٔ ِظ‬
ِ ْ َٚ ِّٓ ‫ش ِ َّش ْاٌ ِج‬
ِٖ ‫اْأل َ ِخ َشحِ ثِـ َجب‬َٚ ‫َب‬١‫اٌذُّ ْٔــ‬َٚ ِْٓ ٠‫ ا ٌِّذ‬ِٝ‫ ِِ ْٓ ُو ًِّ ثَ ََلء ف‬َٚ ‫ب‬َٙ ‫ـخــز َـ ٍِــفَبرِــ‬ ْ ُِ َٚ ‫ت‬ َ َّ ٌ‫ْغِ ْا‬١‫ َج ِّـ‬َٚ ‫ق‬
ِ ِ‫صبئ‬ َ ‫ ْاٌـغ‬َٚ
ِ ‫َـش‬
.‫ْشا‬١‫ّْب َوـثِــ‬١ٍِ ‫ع ٍِّ ُْ ر َ ْغ‬
َ َٚ ِٗ ِ‫صذْ ج‬َ َٚ ِٗ ‫ أ َ ٌِـ‬ٝ‫ػٍ ٰـ‬ َ ‫ص‬
َ َٚ ٝ‫طف ٰـ‬ ْ ‫ْاٌ ُّـ‬
Artinya:
“ Ya Allah Ya Tuhanku, Limpahkanlah sholawat ta‟dhzim-Mu atas
Junjungan kita Muhammad saw, Sebaik-baik makhluk ciptaan-
Mu. Sholawat yang dengan keberkahannya Engkau selamat sejahterakan
kami, Juga ahli keluarga kami, anak-anak kami, Kaum kerabat kami,
orang yang kami cintai, Guru-guru kami, murid-murid kami, Rekan
taulan kami, tetangga kami, Engkau selamat sejahterakan, segala rumah
kediaman kami, masjid kami, pondok kami, madrasah kami, ladang kami,
pejabat tempat kerja kami, sekalian tempat kami dan segala harta-benda
kami, dari bahaya gempa bumi dan pergerakannya dari bahaya hujan,
angin, petir dan sebagainya dari bahaya kereta, kapal terbang, kapal
laut dan lain kenderaan dari bahaya wabak, bala bencana, malapetaka
dan seumpamanya dari bahaya jin, manusia, hewan, thoghut, syaitan dan
tipuannya dari bahaya jatuh, binasa, terbakar, tenggelam dan segala
musibahdari bala` pada urusan agama, dunia dan akhirat. Kabulkanlah
Ya Ilahi, demi tuah Junjungan Nabi Pilihan al-Musthofa. Limpahkanlah
juga sholawat keatas ahli keluarga dan para sahabat baginda bersama-
sama salam kesejahteraan yang sempurna.
22.Sholawat Tibil qulub
‫بس‬
ِ ‫ص‬َ ‫ ِس األ َ ْث‬ْٛ َُٔٚ ,‫ب‬َٙ ‫ــزـِــ‬١َ ِ‫ػبف‬
َ َٚ ْ‫ا‬ ِ َ‫ص َّذ ِخ األ َ ْثذ‬
ِ َٚ ‫ب‬َٙ ‫ائـِــ‬َٚ َ‫د‬َٚ ‫ة‬ِ ْٛ ٍُُ‫ت ْاٌم‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
ِ ّ ‫ــ ِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ِغ‬١‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬
.ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ِٗ ‫صذْ ِج‬َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ ا‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ِ‫اح‬َٚ ‫األ َ ْس‬َٚ ‫غب ِد‬
َ َٚ ‫ب‬َٙ ‫غزَائِـ‬ َ ْ‫حِ األَج‬َّٛ ُ‫ل‬َٚ ,‫ب‬َٙ ‫َبئِــ‬١‫ظ‬
ِ َٚ

Salam sejahtera kepada Muhammad sebagai penawar hati dan


penyembuhnya, sebagai penyehat badan dan obatnya, sebagai cahaya
mata hati dan penerangnya, sebagai kekuatan jasad dan ruh-ruh serta
makanannya, serta salam sejahtera kepada keluarga dan sahabatnya

23.Sholawat Taghfir

ِ ‫ا‬َٛ ِْ َ ‫ ُغ اْأل‬١ْ ِّ ‫ب َج‬َٙ ‫ص ََلح ر َ ْغ ِف ُش ثِـ‬


‫د‬ َ ‫د‬
ِ ‫غبدَا‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َّ ٌ‫ّــ ِذَٔب ا‬١ِ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬
Artinya :
Ya Alloh, semoga Engkau melimpahkan rahmat ta‟dzim kepada
pemimpinnya para pemimpin, dengan sholawat tersebut semua orang-
orang mati mendapatkan ampunan.

24.Sholawat Nurul Fahmi

ِ ْٛ ُ ‫ر‬َٚ ُِ ْٙ َ‫ ِس ْاٌف‬ْٛ ُٕ‫ ِث‬ُِِٕٝ ‫رُـــ ْى ِش‬َٚ ُِ ْ٘ َٛ ٌ‫د ْا‬


‫ظ ُغ‬ ُّ َِِٓ ِٕٝ‫ص ََلح ر ُ ْخ ِش ُج‬
ِ ‫اٌظٍُ َّب‬ َ ‫ّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬ َ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
ِ ُْٛ ١ُ‫ػ ََّل َُ ْاٌغ‬
‫ة‬ َ َ‫ ََل أ َ ْػٍَ ُُ إَّٔهَ أ ْٔذ‬َٚ ُُ ٍَ‫ ُُ أََّٔهَ أ َ ْٔذَ ر َ ْؼ‬َٙ ‫ُ ْف‬٠ َّٝ‫ َِبأ َ ْش ُىـــ ًُ َدز‬ٌِٝ
Artinya :
Ya Alloh, limpahkanlah rahmat dan keagungan kepada junjungan kita
nabi Muhammad dengan rahmatyang sebenarnya (dengan sholawat
tersebut) sehingga mampu mengeluarkanku dari kegelapan (hayalan/fata
murgana) dan keraguan, dan muliakanlah aku melalui (sholawat tersebut)
dengan cahaya kefahaman, dan (sholawat tersebut) mampu
menjelaskanku (segala) sesuatu yang samar/sulit sehingga membuatku
mampu memahaminya. Sesungguhnya Engkau tahu apa yang aku tidak
ketahui. Sesungguhnya Engkau Dzat yang mengetahui segala sesuatu
yang gaib.
25.Sholawat Laitasiril Arzaq
ِٗ ٌِ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬ ِ ‫ب ٌََٕب اْأل َ ْخ َـَل‬َٙ ‫ُذْ غ ُِٓ ِثـ‬٠َٚ ‫ق‬
َ َٚ ‫ق‬ ِ ‫ْــَٕب اْأل َ ْسصَ ا‬١ٍَ‫ػ‬
َ ‫ب‬َٙ ‫ا ِع ْغ ِثـ‬َٛ ُ ‫ص ََلح ر‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ‫ّ ِذَٔب ِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍََّ ‫ا‬
.ُْ ٍِّ ‫ع‬َ َٚ ِٗ ‫صذْ ِج‬
َ َٚ

Artinya :
Ya Alloh, limpahkanlah rahmat dan keagungan kepada junjungan kita
nabi Muhammad ‫ ﷺ‬yang dapat melapangkaan rizki kami dan
membaguskan akhlak kami. Dan semoga keselamatan dilimpahkan pula
kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabatnya.

26.Sholawat Aflaq
ِ ‫ف اٌزَّا‬
‫د‬ ُّ ٌ‫ ا‬ِٝ‫ط ِخ ا َ ْف ََل ِن ُِ َشال‬
ِ ٌِ َ ‫ ِد ا‬ْٛ ُٙ ‫ش‬ َ ١ْ ‫ ِد‬َٚ ‫ ِد‬ْٛ ‫ ُج‬ٌُٛ ْ‫ط ِخ دَائِ َشحِ ا‬
َ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ ّّذ ُٔ ْم‬١ِ ‫ع‬
َ ٍَٝ‫ػ‬ َ ٍِّٝ ‫ص‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّ‫ا‬
َ‫ ُِْ ُِ ٍْىِه‬١ِِ ُٖ‫ ِٗ َِمَ َّش‬١ْ ٌَِ‫ا‬َٚ َُٖ‫ َج َؼ ًَ ِِ ُْٕٗ َِ ْجذَأ‬ِٞ‫د اٌْ َؼبٌَ ُِ اٌَّز‬
ِ ‫ا‬َٛ َ١‫بء َد‬ ِ ‫ ِد َد‬ْٛ ‫ ُج‬ٌُٛ ْ‫ ُو ًِّ رَ َّسحِ ا‬ِٝ‫ ِ ِع ُّشَ٘ب ف‬ٞ
ّ ‫بس‬
ِ ‫غ‬ َّ ٌ‫ا‬
‫د‬ِ ‫َّب‬١ٍِّ ‫صخ ٌِز َ َج‬ ْ َ ‫ ِِ ْٓ ا‬َٝ٘‫ ََلرَزََٕب‬ِٟ‫َّزِهَ اٌَّز‬١ِِ ْٛ ُّ ٠ْ َ‫دَا ِي د‬َٚ َٝ٘‫عب‬
ّ َُِٕ َْ‫ ْشرَُٗ ِِ ْٓ َدع َْشحِ اٌْذُتّ ِ فَ َىب‬َٙ ‫ظ‬ َ ُ٠‫ ََل‬ِٞ‫اٌَّز‬
‫صفَبرِهَ ش َّْ ِظ اٌْ َى َّب ِي‬ ِ َٚ َ‫بءن‬ِ َّ ‫ َدع َْشحِ أ َ ْع‬ِٝ‫ ِسنَ فَ َىبَْ ِِ ْشأَح ٌِ َج َّبٌِهَ اٌ َجب٘ ِِش ف‬ْٛ ُٔ ْٓ ِِ َ‫أَث َْش ْصرَُٗ ِثه‬َٚ َ‫رَارِه‬
ِ ‫َٔب‬َّٛ ‫ َغ اٌْ ُّ َى‬١ْ ِّ ‫ ْٔذَ ِِ ُْٕٗ َج‬َّٛ ‫ َو‬ِٝ‫ا ٌِ ُِ اٌَّز‬َٛ ‫ْغِ اٌْ َؼ‬١ِّ ‫ َج‬ٍَٝ‫ػ‬
َُٗ‫ب ِث ِٗ َلبئِ ٌُ َِ ْٓ اَجْ ٍَ ْغز‬َٙ ْٕ ِِ ًُّ ‫د فَ ُى‬ َ ‫ ُسَ٘ب‬ْٛ ُٔ ‫ق‬ ِ ‫اٌ َّ ْش ِش‬
ُِ َّ ‫ظب٘ ِِشاٌْ ُّ َىز‬
َ ٌ‫غ ِ ِّشا‬ َ ‫ة اَْلَ ْػ‬
ّ ٌ‫ظ ُِ ا‬ ِ ُْٛ ‫صزَُٗ ِثؤ َ ْْ َوبَْ ِِ ْفز َبدب ٌِخَضَ أَ ِخ ُد ِجّهَ اٌْ َّذْ ج‬ ْ ‫ص‬ َّ ‫ َخ‬َٚ َ‫بغ لُ ْش ِثه‬
ِ ‫غ‬َ ‫ ِث‬ٍَٝ‫ػ‬ َ
ِ ِ‫ ُغ اٌْ َذمَبئ‬١ْ ‫َٕب ِث‬٠َ ِٗ ٌِ ‫ آ‬ٍَٝ‫ػ‬
‫ك‬ َ َٚ َ‫ َِشَب ِ٘ ِذ َو َّ َبَلرِه‬ٝ‫ ا ََِّل ِث ِٗ ف‬َٝ‫ ُْشل‬٠‫ ََل‬ِٜ‫غٍَ ُُ اٌز‬ َ ‫ا ِع‬ٌَٛ ْ‫ا‬
ُ ٌ‫ا‬َٚ َ‫َْٓ ِػ َجبدِن‬١‫ َث‬َٚ َ‫َٕه‬١ْ ‫ط ِخ َث‬
ُ ِّ ‫ ُْك ِثزَارِ ِٗ ر َ ْغ‬١ٍِ َ ‫ ِٗ ر‬٠ْ َ‫ٌَخ ِثهَ َِِّٕب ٌَذ‬ُْٛ ‫ ِٗ َِ ْمج‬١ْ ٍَ‫ػ‬
‫ب‬َٙ ‫غَٕب ِث‬ َ َ‫ص ََلح ِِ ْٕه‬ ِ ِ‫ ٌِ ُى ًِّ اٌْخ َََلئ‬َٜ‫ذ‬ُٙ ٌْ‫ْخِ ا‬١ِ‫صبث‬
َ ‫ك‬ ْ َ ‫ا‬َٚ
َ َِ ِٗ ‫ص َذب ِث‬
َ ‫ب‬َٙ ‫ر ُ َؼ ِ ّّ ُُ ثَ َش َوب ِر‬َٚ ‫ا َدَٕب‬َٚ ‫ب ا َ ْس‬َٙ ‫ ِث‬ّٝ‫ر ُ َش ِل‬َٚ ‫اسَٔب‬
‫َٕب‬١ْ ٍَ‫ػ‬ َ ‫ب اَع َْش‬َٙ ‫ِّط ِث‬ َ ُ ‫برِ ِٗ ر‬١َ ٍِّ ‫ ِاس ر َ َج‬َٛ ْٔ َ ‫ ا‬ٝ‫ِف‬
ُ ‫رُمَذ‬َٚ ‫ َثَٕب‬ْٛ ٍُُ‫ ُش ِث ِٗ ل‬ّٙ ِ ‫ط‬
ُ‫ٌَهَ اٌْ َذ ّْذ‬َٚ ِْٓ ٠ّ‫ َِ اٌ ِذ‬ْٛ ٠َ ٌَِٝ‫غ ََلَ ِِ ْٕهَ ا‬ َ ‫َٔخ ِث‬ْٚ ‫َْٓ َِ ْم ُش‬١ِّ ٍِ ‫اٌْ ُّ ْغ‬َٚ َْٓ١ِٕ ِِ ْ‫إَِٔب اٌْ ُّؤ‬َٛ ‫ ِإ ْخ‬َٚ ‫َٕب‬٠ْ ‫ا ٌِ ِذ‬َٚ َٚ ‫ِ ِخَٕب‬٠‫ َِشَب‬َٚ
َْٓ١‫صذْ ِج ِٗ أَجْ َّ ِؼ‬َ َٚ ِٗ ٌِ ‫آ‬َٚ ِْٓ ١ِِ َ‫ّ ِذ اَْل‬١ِ ‫غ‬ َ ٌ‫ ا‬ٍَٝ ‫ػ‬ َ ُْ١ٍِ ‫ر َ ْغ‬َٚ ‫ص ََلح‬َ ْٟ َ‫ثَخ ِثؤ َ ٌْف‬ْٚ ‫ْٓ َِع ُْش‬١‫ ِد‬َٚ ‫ ْلذ‬َٚ ًِّ ‫ ُو‬ٝ‫ِِ ْٕهَ ِف‬
.ْٓ١ِ‫ْٓ ِآ‬١ِّ ٌَ‫اٌْ َذ ّْذُ ِِلِ َسةّ ِ اٌْ َؼب‬َٚ

Artinya :
Ya Allah, semoga Engkau sampaikan shalawat bagi yang kami hormati
Muhammad; dia adalah asal-usul dari segala yang maujud, yang meliputi
semua falak (benda-benda langit) yang tinggi; huruf alif pada Ahmad
artinya adalah dzat yang mengalir pada setiap molekul; huruf ha pada
ahmad artinya hidupnya makhluk dari awal sampai akhir; huruf mim pada
kata Ahmad berarti tahta kerajaan ilahi yang tiada banding; huruf dal
pada lafal Ahmad artinya keabadian yang tanpa akhir. Engkau yang telah
menampakkan diri pada Nur Muhammad yang Engkau cintai. Ia adalah
tahta kehormatan yang padanya Engkau percikkan cahaya Dzat-Mu.
Engkau menampakkan Diri (kepadanya) dengan Cahaya-Mu. Hakikat
Muhammad adalah cermin yang memantulkan keindahan-Mu,
memantulkan sinar dalam Asma-Mu dan Sifat-sifat-Mu. Ia bagaikan
matahari kesempurnaan yang memancarkan cahayanya bagi seluruh
makhluk di alam, yang telah Engkau bentuk seluruh alam ini dari
padanya (yakni dari Nur Muhammad). Setiap orang yang mencapai
hakikat Muhammad akan Engkau dudukkan di atas permadani yang
berdekatan dengan-Mu. Engkau tetapkan (berikan) kepadanya sebuah
kunci perbendaharaan kekasih-Mu yang agung; kunci itu gaib dan
tersembunyi tetapi ia (juga) nyata. Kunci perbendaharaan itu menjadi
perantara di antara Engkau dan hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu hanya
bisa naik dengan cinta kepada Ahmad (Muhammad Saw.) untuk
menyaksikan kesempurnaan-Mu. (shalawat) ini juga bagi keluarganya
yang mengalirkan ilmu hakikat, dan bagi para sahabatnya yang menjadi
pelita yang menunjukkan jalan bagi setiap insan. Shalawat ini adalah
dari-Mu bagi Ahmad, diterima olehnya dari kami dengan berkah
keutamaan-Mu. Shalawat ini melekat pada Dzat-Nya dalam gumpalan
cahaya tajalli-Nya. Shalawat yang menyucikan hati kita dan rahasia-
rahasia batin kita. Shalawat yang mengangkat roh-roh kita dan
melimpahkan berkah kepada kita, guru-guru kami, kedua orang tua kami,
saudara-saudara kami, dan segenap umat Muslim. Shalawat ini beriring
dengan salam dari Engkau Ya Allah, hingga hari kiamat. Shalawat dan
salam yang jumlahnya tak terhitung bagi Muhammad Al-Amin, dan juga
kepada keluarganya dan para sahabatnya; segala puji bagi-Mu dari-Mu
sepanjang masa.

27.Sholawat Manshub
‫ة‬ ُ ُ‫ب ْاٌؼ‬َٙ ِ‫ط ٍِ ُك ث‬
ُ ْٛ ‫ص‬ َ ْٛ ٍُُ‫ب ْاٌم‬َٙ ‫ص ٍِ ُخ ِث‬
َ ْٕ َ ‫ر‬َٚ , ‫ة‬ َ ْٛ ُُّٔ‫ب اٌز‬َٙ ‫صَلَح ر َ ْغ ِف ُش ِث‬
ْ ُ ‫ر‬َٚ , ‫ة‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍّٰ‫أَا‬
َ ًِّ ‫ص‬
ُ ْٕ َِ ِٗ ١ْ ٌَ‫ َِ ْٓ ِإ‬َٚ ِٗ ‫صذْ ِج‬
ٌ‫ة‬ْٛ ‫غ‬ َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ آ‬ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ , ‫ة‬ ُّ ٌ‫ب ا‬َٙ ‫ ُْٓ ِث‬١ٍِ َ ‫ر‬َٚ ,
ُ ْٛ ُ‫صؼ‬

"Ya Allah..Limpahkanlah Rahmat kepada Junjungan kami Nabi


Muhammad SAW. Semoga dengan barokah Sholawat Engkau ampuni
segala dosa, Engkau perbaiki hati, hilanglah segala penyakit, lenyaplah
segala kesulitan. Limpahkanlah pula kepada keluarga, para sahabatnya
dan orang yang bersambung nasab dengan Nabi."
28.Sholawat Hajat Dunia Akhirat

ِٗ ِ‫ْـز‬١‫ أ َ ْ٘ ًِ َثــ‬ٝ‫ػٍ ٰـ‬ َ ‫ أ َ ِي‬ٝ‫ػـٍ ٰـ‬


َ َٚ ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ َٚ ‫َّـ ِذَٔـب ُِ َذ َّّذ‬١‫ع‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّ ٰـــ‬
َ ًِّ ‫ص‬
َ ٝ‫ػـٍ ٰـ‬
Artinya :
“Ya Alloh, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi
Muhammad saw, dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad
saw, dan kepada ahli keluarganya ”

29.Sholawat Imam Nawawi Banten


‫ َْش‬١‫ب َخ‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ ‫ػ‬
َ َُ َ‫غَل‬َّ ٌَ‫ ا‬.ِ‫ َْشح َ هللا‬١‫ب ِخ‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ ‫ػ‬
َ َُ َ‫غَل‬ َّ ‫ب َٔ ِج‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬
َّ ٌَ‫ ا‬.ِ‫ هللا‬ٟ َ َُ َ‫غَل‬ ُ ‫َب َس‬٠ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬
َّ ٌَ‫ ا‬.ِ‫ َي هللا‬ْٛ ‫ع‬ َ َُ َ‫غَل‬َّ ٌَ‫ا‬
‫َب‬٠ َ‫ْه‬١ٍَ ‫ػ‬
َ َُ َ‫غَل‬َّ ٌَ‫ ا‬.‫ ُْش‬١‫ب َث ِش‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬ َّ ٌَ‫ ا‬.‫ ُْش‬٠‫ب َٔ ِز‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬
َ َُ َ‫غَل‬ َ َُ َ‫غَل‬ َ ١‫ب َد ِج‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬
َّ ٌَ‫ ا‬.ِ‫ْت هللا‬ َ َُ َ‫غَل‬ ِ ٍَْ ‫خ‬
َّ ٌَ‫ ا‬.ِ‫ك هللا‬
َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬ َّ ٌَ‫ ا‬.ُِ ‫ب أ َ َثب ْاٌمَب ِع‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ ‫ػ‬
َ َُ َ‫غَل‬ َ َُ َ‫غَل‬ َّ ٌَ‫ ا‬.‫اٌشدْ َّ ِخ‬
َّ ٟ َّ ‫ب َٔ ِج‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ ‫ػ‬
َ َُ َ‫غَل‬ َ ‫ب‬٠َ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬
َّ ٌَ‫ ا‬.‫غب٘ ُِش‬ َ َُ َ‫غَل‬ ُ
َّ ٌَ‫ ا‬.‫ ُش‬ْٙ ‫غ‬
ِ ِ‫ َْش ْاٌ َخَلَئ‬١‫َب َخ‬٠ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬
‫ك‬ َ َُ َ‫غَل‬ َ ‫ِّذَ ْاٌ ُّ ْش‬١‫ع‬
َّ ٌَ‫ ا‬. َْٓ١ِّ١ِ‫خَبرِ َُ إٌَّج‬َٚ َْٓ١ٍِ ‫ع‬ َ ‫َب‬٠ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬َ َُ َ‫غَل‬َّ ٌَ‫ ا‬. َْٓ١ِّ ٌَ‫ة ْاٌؼَب‬ِ ّ ‫ َي َس‬ْٛ ‫ع‬ُ ‫َب َس‬٠
َ‫اجه‬ ِ َٚ ‫أ َ ْص‬َٚ َ‫زِه‬١ْ َ‫أ َ ْ٘ ًِ ث‬َٚ َ‫ آٌِه‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬ َ َُ َ‫غَل‬ َّ ٌَ‫ ا‬. َْٓ١ٍِ ‫َب لَبئِذَ ْاٌغُ ِ ّش ْاٌ ُّ َذ َّج‬٠ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬ َ َُ َ‫غَل‬َّ ٌَ‫ ا‬. َْٓ١‫أَجْ َّ ِؼ‬
َ‫ َجضَ ان‬. َْٓ١‫صب ٌِ ِذ‬ ِ َ١ِ‫عبئِ ِش اْأل َ ْٔج‬
َّ ٌ‫ْغِ ِػجَب ِد هللاِ ا‬١ِّ ‫ َج‬َٚ ‫بء‬ َ ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ َ‫ْه‬١ٍَ‫ػ‬ َ َُ َ‫غَل‬ َّ ٌَ‫ ا‬. َْٓ١‫ص َذبثِهَ اَجْ َّ ِؼ‬ْ َ ‫ا‬َٚ َ‫َّزِه‬٠‫رُ ِ ّس‬َٚ
‫ْهَ ُوٍَّ َّب رَ َو َشنَ رَا ِو ٌش‬١ٍَ‫ػ‬ َ ُ‫ هللا‬ٍَّٝ‫ص‬َ َٚ ِٗ ِ‫ػ ْٓ ا ُ َِّز‬
َ ‫َل‬ْٛ ‫ع‬ ُ ‫ َس‬َٚ ‫ًّب‬١ِ‫ َٔج‬ٜ َ‫ع ًَ َِب َجض‬ َ ‫ػَّٕب أ َ ْف‬
َ ِ‫ َي هللا‬ْٛ ‫ع‬ ُ ‫َب َس‬٠ ُ‫هللا‬
ٌََِٗ‫أْ َلَا‬ ْ ُ‫ذ‬َٙ ‫ أ ْش‬. َْٓ١‫ك أجْ َّ ِؼ‬ِ ٍَْ ‫ أ َ َدذ َِِٓ ْاٌخ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ ٍَّٝ‫ص‬ َ ‫ت َِب‬ َ َ١‫غ‬ْ َ ‫أ‬َٚ ًَ َّ ‫أ َ ْو‬َٚ ًَ ‫ع‬
َ ‫ػ ْٓ ِر ْو ِشنَ غَبفِ ًٌ أ َ ْف‬
َ ًَ َ‫غف‬
َ َٚ
َ‫عبٌَخ‬ ّ ِ َ‫ذُ أََّهَ لَ ْذ ثٍََ ْغذ‬َٙ ‫أ ْش‬َٚ ِٗ ‫ َْشرُُٗ ِِ ْٓ خ ٍَْ ِم‬١‫ ِخ‬َٚ ٌُُْٗٛ ‫ع‬
َ ‫اٌش‬ َ َ‫ذُ أََّه‬َٙ ‫أ ْش‬َٚ ٌَُٗ َ‫ْه‬٠‫دْ ذَُٖ َلَش َِش‬َٚ ُ‫اَِلَّهللا‬
ُ ‫ َس‬َٚ ُُٖ‫ػ ْجذ‬
ِ َ‫ ْاٌف‬َٚ َ‫ٍَخ‬١ْ ‫ ِع‬ٌَٛ ْ‫آرِ ِٗ ا‬َٚ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ ا‬.ِٖ‫ب ِد‬َٙ ‫ هللاِ َد َّك ِج‬ْٟ ِ‫ َجب َ٘ ْذدَ ف‬َٚ َ‫صذْ ذَ اْأل ُ َِّخ‬
ُٗ‫ا ْثؼَـث‬َٚ َ‫ٍَخ‬١ْ ‫ع‬ َ ََٔٚ َ‫ْذَ اْأل َِبَٔخ‬٠َّ‫اَد‬َٚ
َ ‫ ُِ َذ َّّذ‬ٍَٝ‫ػ‬
َ‫ػ ْجذِن‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ ا‬. َْْٛ ٍُِ‫غبئ‬ َّ ٌ‫َغْؤٌََُٗ ا‬٠ ْْ َ ‫ ا‬ْٟ ‫َ ْٕجَ ِغ‬٠‫َخَ َِب‬٠‫ب‬َٙ ِٔ ِٗ ِ‫آر‬َٚ َُٗ‫ػ ْذر‬ ْ ‫دا اٌَِّز‬ْٛ ُّ ْ‫َِمَبِب َِذ‬
َ َٚ ِٞ
َُْ ١ِ٘ ‫ آ ِي اِث َْشا‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َ‫ْذ‬١ٍَّ‫ص‬
َ َٚ َُ ١ْ ِ٘ ‫ اِث َْشا‬ٍَٝ‫ػ‬ َ ‫َّزِ ِٗ َو َّب‬٠‫رُ ِ ّس‬َٚ ِٗ ‫اج‬ ِ َٚ ‫ا َ ْص‬َٚ ‫ آ ِي ُِ َذ َّّذ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ٟ ِّ ِّ ِ ُ ‫ اْأل‬ٟ ِّ ِ‫ٌِهَ إٌَّج‬ْٛ ‫ع‬
ُ ‫ َس‬َٚ
ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ َُْ ١ِ٘ ‫ اِث َْشا‬ٍَٝ‫ػ‬َ َ‫بس ْوذ‬ َ َ‫َّزِ ِٗ َو َّب ث‬٠ ‫رُ ِ ّس‬َٚ ِٗ ‫اج‬
ِ َٚ ‫ا َ ْص‬َٚ ‫ آ ِي ُِ َذ َّّذ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ٟ ِّ ِّ ِ ُ ‫ اْأل‬ٟ ِّ ِ‫ ُِ َذ َّّذ إٌَّج‬ٍَٝ‫ػ‬ َ ‫ثب َ ِس ْن‬َٚ
.ٌ ‫ذ‬١ْ ‫ذٌ َِ ِج‬١ْ ِّ ‫َْٓ أَِّهَ َد‬١ِّ ٌَ‫ ْاٌؼَب‬ِٟ‫ َُْ ف‬١ِ٘ ‫آ ِي اِث َْشا‬

Artinya :
Salam untukmu wahai Rasul Allah ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai Nabi
Allah ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai pilihan Allah ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai
sebaik-baik makhluk Allah‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai kekasih Allah ‫ﷺ‬.
Salam untukmu wahai pemberi peringatan ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai
pembawa aberita gembira ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai kesucian ‫ﷺ‬. Salam
untukmu wahai orang suci ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai Nabi pembawa
rahmat ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai Abal-Qasim ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai
Rasul Tuhan alam semesta ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai penghulu para
Rasul dan penutup para nabi ‫ﷺ‬. Salam untukmu wahai pemimpin
barisan orang-orang yang kemilau tangan dan wajah mereka ‫ﷺ‬. Salam
untukmu ‫ ﷺ‬dan untuk keluargamu, ahlu baitmu, istri- istrimu, anak-
cucumu dan sahabat-sahabatmu semua.

Salam untukmu dan untuk semua nabi serta seluruh hamba-hamba Allah
yang saleh Semoga Allah membalas kebaikanmu pada kami, wahai
utusan Allah, dengan balasan yang lebih utama daripada yang diberikan
AIIah atas kebaikan nabi atau rasul kepada umatnya. Semoga
Allahbershalawat untukmu setiap kali orang yang ingat menyebut
namamu dan orang yang lalai melalaikanmu dengan shalawat yang
lebih utama, lebih sempurna dan lebih baik dari shalawat-Mu yang
diberikan kepada seseorang dari seluruh makhluk-Mu. Aku bersaksi
bahwa tidak ada tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba-Nya, Rasul-Nya, dan


seorang makhluk yang telah dipilih-Nya . Aku juga bersaksi bahwa
engkau telah menyampaikan risalah. Telah menyampaikan amanah.
Telah menasehati umat manusia. Dan telah berjuang di jalan Allah
dengan sepenuh jiwa dan raga.

Ya Allah, berikanlah kepadanya wasilah dan fadhilah. Tempatkanlah dia


dalam „kedudukan terpuji‟ pada hari kebangkitan seperti yang telah
Engkau janjikan. Berikanlah kepadanya puncak tertinggi dari doa dan
permohonan orang-orang yang berdoa. Ya Allah bershalawatlah untuk
Muhammad ‫ﷺ‬, hamba dan rasul-Mu, nabi yang ummi, dan atas
keluarga Muhammad ‫ﷺ‬, istri-istri dan anak-cucunya dan berkatilah
Muhammad ‫ﷺ‬, sang pembawa berita yang ummi, juga keluarga
Muhammad ‫ﷺ‬, istri-istri dan keturunan-nya ‫ﷺ‬, sebagaimana Engkau
telah memberkati Ibrahim dan keluarga lbrahim. Sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Pemurah bagi seluruh alam.”

30.Sholawat Litaisiril Arzaq Wal Futuhat


َ ‫َبثَب ِع‬٠ ‫د‬
‫ػ‬ ِ ‫ َدب‬ُٛ‫ ْاٌفُــز‬َٚ ‫ق‬ِ ‫اعِ اَلسصا‬َٛ ْٔ َ ‫ ٰا ٌِ ِٗ ِث َؼذَ ِد أ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ َٚ ‫ّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ‫بس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬َ َٚ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
ِ‫ْغ‬١ِّ ‫خ ِِ ْٓ َج‬َّٙ ‫ا ِعؼب ِِ ْٓ ُو ًِّ ِج‬َٚ ‫َٕب ِس ْصلب‬١ْ ٍَ‫ػ‬َ ‫ػ‬ ْ ‫غ‬ ُ ‫ أ ُ ْث‬.‫غبة‬ َ ‫ ِْش ِد‬١َ‫َّشَآ ُء ِثغ‬٠ ْٓ َّ ‫اٌش ْصقَ ٌِـ‬
ِّ ‫ػ‬ ُ ‫غ‬ ْ ‫اٌَّــز‬
ُ ‫َـــ ْج‬٠ ِٜ
ُٓ ّٰ ْ‫بسد‬ َ َ٠ َ‫ َو َش ِاِه‬َٚ َ‫عٍِه‬ ْ َ‫ط ف‬ ِ ْ‫ق ثِ َّذ‬ْٛ ٍُ‫ ِْش َِِّٕـــ ِخ َِ ْخ‬١َ‫ْــ ِجهَ ِثغ‬١‫غ‬ َ
Artinya :
“YA Alloh, limpahkanlah Rahmat dan keselamatan serta keberkahan
atas junjungan kita nabi Muhammad ‫ ﷺ‬dan kepada keluarganya,
sebanyak bilangan rizki dan pintu-pintunya. Wahai Dzat Yang Maha
meluaskan rizki kepada orang-orang yang Engkau Kehendaki tanpa
hitungan. Anugerahkan rizki-Mu kepada kami rizki yang banyak dari
segala penjuru perbendaharaan rizki-Mu dari yang gaib tanpa adanya
campur tangan (iri, dengki) makhluk lain, dengan Anugerah dan
Kedermawanan-Mu, Wahai Dzat Yang maha Pemurah (didunia dan
akhirat).

31.Sholawat Jauharotul Kamal


َِ ْٛ ُٙ ُ‫ــض ْاٌف‬ َ ‫ر َـ ِخ ْاٌـ ُّز َ َذ ِمّ َم ِخ اٌْ َذب ِئ‬ْٛ ُ‫ــم‬١َ ٌ‫ ْا‬َٚ ‫َّــ ِخ‬١‫اٌشثَّــب ِٔــ‬
ِ ‫ط ِخ ِث َّ ْش َو‬ َّ ‫اٌشدْ َّ ِخ‬ َّ ِْٓ ١‫ػ‬ َ ٍَٝ‫ػ‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬
ِ ‫طغ‬ َ ‫ص‬ ِ ‫ ْاٌ َج ْش‬ّٝ١ِ ‫اٌشثَّـــب ِٔـــ‬
ْ َ ‫ق اْأل‬ َّ ‫ك‬ ِ ّ ‫ت ْاٌ َذ‬ِ ‫بد‬ ِ ‫ص‬َ ّٝ١ِ ‫َٔ ِخ اْألَدَ ِِـــ‬ٛ‫ــ‬ ِ ّ ‫اْ ْاٌـ ُّز َــ َى‬ َ ‫اْأل َ ْو‬
ِ ٛ‫ــ‬ ‫ ِس‬ْٛ َُٔٚ ِٝٔ ‫ ْاٌـ َّ َؼب‬َٚ
َ‫ِٔه‬ْٛ ‫ َِ ََلْدَ ِث ِٗ َو‬ِٜ‫اٌَل ِِغِ اٌَّز‬ َّ َ‫ ِسن‬ْٛ َُٔٚ ِٝٔ ‫ا‬َٚ َ ‫ ْاأل‬َٚ ‫ ِس‬ْٛ ‫احِ ْاٌـ َّب ٌِئ َ ِخ ٌِ ُى ًِّ ُِز َ َؼ ِ ّشض َِِٓ ْاٌجُ ُذ‬َٚ ‫ ِْ اْأل َ ْس‬َّٚ َ‫ِث ُّض‬

ِ ِ‫ػ ْاٌ َذمَبئ‬


‫ك‬ ُ ْٚ ‫ػ ُش‬ُ ‫ب‬َٙ ‫ ِِ ْٕـ‬ٍّٰٝ‫ ر َــز َــ َج‬ِٝ‫ك اٌَّــز‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
ِ ّ ‫ ِْٓ ْاٌ َذ‬١‫ػ‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ ا‬.ِٝٔ‫ػ ثِؤ َ ِْ ِىــَٕ ِخ ْاٌـ َّ َىب‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬ َ ِ‫ْاٌ َذبئ‬
ِ ْٕ ‫ك ْاٌ َى‬
‫ــض‬ ِ ّ ‫ك ثِ ْبٌ َذ‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
ِ ّ ‫غ ٍْؼَ ِخ ْاٌ َذ‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ ا‬.ُِ َ‫ص َشارِهَ اٌز َّ ِآَ اْأل َ ْعم‬
ِ َ‫ ِا‬َٛ ‫ف ْاأل َ ْل‬
ِ ‫بس‬ِ َ‫َْٓ ْاٌـ َّؼ‬١‫ػ‬ َ
‫ب‬َٙ ‫ص ََلح رُؼَ ِ ّشلَُٕب ثِـ‬ َ ِٗ ٌِ ‫ ٰأ‬ٍٰٝ ‫ػ‬ َ ُ‫ هللا‬ٍَّٝ‫ص‬
َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػ‬ َ ُِِ ‫طٍَغ‬ ْ ُّ ‫ ِس ْاٌـ‬ْٛ ٌُّٕ‫غ ِخ ا‬ َ ‫ْــهَ إ َدب‬١ٌَ‫ظزِهَ ِِ ْٕهَ إ‬َ ‫ظ ُِ إفَب‬ َ ‫اْأل َ ْػ‬
.ُٖ‫َّب‬٠‫إ‬

Artinya :
Ya Allah, Limpahilah Rahmat dan Kesejahteraan terhadap Hakikat
Rahmat Ketuhanan, mutiara yang terang benderang memancar dengan
rahsia pengertian dan pernyataan, cahaya segala sesuatu yang
menjadikan manusia wadah Kebenaran Ketuhanan, yang bagaikan kilat
memancar dengan melimpahkan curahan rahmat kepada setiap orang
yang menghadap-Nya daripada segenap lingkungan dan masa, dan
cahayaMU yang bergemerlapan memenuhi dengannya wadah
ciptaanMU dengan ketinggian pangkat. Ya Allah, Limpahilah Rahmat
dan Kesejahteraan ke atas Hakikat Kebenaran yang mempernyatakan
daripadanya naungan seluruh rahsia-rahsia hakikat yang memiliki
kearifan tertinggi, yang sentiasa merintis jalanMU yang sempurna. Ya
Allah, Limpahilah Rahmat dan Kesejahteraan ke atas Penyeru
Kebenaran dengan Kebenaran yang menjadi Gedung Teragung, Sumber
bagi segala limpahanMu yang daripadaMU kepadaMU meliputi cahaya
yang terpilih. Rahmat Allah ke atasnya juga kepada keluarganya dengan
rahmat membukakan kami dengannya haqiqat.
32.Sholawat Mahabbah
. َ‫د أ َ ْ٘ ًِ َِ َذجَّزِه‬
ِ ‫ا‬َٛ ٍَ‫ص‬
َ ‫صالَحً ر َ ْؼ ِذ ُي َج ِّ ٍْ َغ‬ َ ‫ػٍَى آ ِي‬
َ ‫ع ٍِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ٍذ‬ َ ‫ػٍَى‬
َ َٚ ‫ع ٍِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ٍذ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ ًّ ِ ‫ص‬
. ُْ ُٙ َِ َ‫عال‬
َ ‫عالَ ًِب ٌَ ْؼ ِذ ُي‬ َ ‫ػٍَى آ ِي‬
َ ‫ع ٍِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ٍذ‬ َ ‫ػٍَى‬
َ َٚ ‫ع ٍِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ٍذ‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ

Artinya :
” Ya Allah berikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan
keluarganya sebenar-benar shalawat yang menyamai seluruh shalawat
ahli mahabbah kepada-Mu. Dan berikanlah salam kepada Nabi
Muhammad serta keluarganya sebenar-benar salam yang menyamai
seluruh salam ahli mahabbah kepada-Mu.”

33.Sholawat Ma’luf

ِ ْٛ ٌُْ‫ف ْاٌــ َّؤ‬


ِٝ‫ َدب َجز‬ِٝٔ‫ف أُجْ ج ُْش‬ ِ ٌِ ٢‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ِذ ِٔ ْب‬١ِ ‫ع‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ ٍَٝ‫ػ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬

Artinya:
Ya Alloh, Semoga rahmat dan kasih sayan-Mu selalu tercurahkan
kepada baginda nabi Muhammad ‫( ﷺ‬seorang Nabi) yang cinta kepada
Allah ‫ ﷻ‬dan yang dicintai Allah ‫ﷻ‬.Lengkapilah kekuranganku atas segala
kebutuhanku.
34.Sholawat Miftahur Rizqi
َ‫ػذَدَ خ ٍَْمِه‬
َ ‫ِّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١‫ع‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬ َ ‫بس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬ َّ ‫َبرَا‬٠ ‫بة‬
َ .ُ‫َبهللا‬٠ ُ‫َبهللا‬٠ ُ‫َبهللا‬٠ ‫ ِي‬ْٛ ‫اٌط‬ ُ َّ٘ ٚ‫َ َب‬٠ ُُ ٠ْ ‫َب َو ِش‬٠ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
َ َ٠ ُ‫ذ‬١ْ ‫َب ُِ ِؼــ‬٠ ‫ئ‬
ُُ ١ْ ‫بس ِد‬ ُ ‫َب ُِ ْج ِذ‬٠ ُ‫ذ‬١ْ ‫َب َد ِّــ‬٠ ٟ ُّ ‫َبغَــِٕــ‬٠ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ ا‬. َ‫ ِِذَدَ َوـ ٍِ َّزِه‬َٚ َ‫ػ ْششِه‬
َ َ‫ ِصَٔخ‬َٚ َ‫ظآ َء َٔ ْفغِه‬ َ ‫ ِس‬َٚ
‫َبرَا‬٠ َ‫ان‬َٛ ‫ػ ْٓ َِ ْٓ ِع‬ َ َ‫عٍِه‬ ْ َ‫ثِف‬َٚ َ‫ػ ْٓ َد َش ِاِه‬ َ َ‫ ثِـ َج ََلٌِه‬ِٕٝ‫ َُّ أ َ ْغـــِٕــ‬ُٙ ٌٍَّٰ‫ ا‬.ُ‫ْــذ‬٠‫ ُِش‬٠ ‫َبفَؼَّب ٌي ٌِـ َّـــب‬٠ ُ‫د‬ُْٚ ‫د‬ٚ‫َ َب‬٠
ِ‫ ِػ ٍْ ُِ هللا‬ِٝ‫ػذَدَ َِب ف‬
َ .ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ ٰأ‬ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ ِٗ ِ‫صذْ ج‬ َ َٚ ‫ِّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١‫عــ‬َ ٍَٝ‫ػ‬ َ ُ‫ هللا‬ٍَّٝ‫ص‬ َ َٚ .َ‫ــش ِا‬ َ ‫اْ ِإل ْو‬َٚ ‫ْاٌ َج ََل ِي‬
. َْٓ١‫ة ْاٌؼَبٌَ ِـّــ‬
ِ ّ ‫ ْاٌ َذ ّْذُ ٌٍِّٰــ ِٗ َس‬َٚ .ِ‫ ِاَ ُِ ٍْ ِه هللا‬َٚ َ‫ص ََلح دَائِ َّخ ثِذ‬َ
Artinya:
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Ya Allah, Yang Maha Mulia, Yang Maha Pemberi dan Yang
Maha Berkuasa, Wahai Allah, limpahkanlah rahmat takzim dan salam
sejahtera serta keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw
sebanyak hitungan hamba-Mu, dan sebanyak keridloan-Mu, dan seberat
Arasy-Mu serta sejumlah Kalimat-Kalimat-Mu, Ya Allah, Yang Maha
Kaya dan Maha Terpuji, Yang Maha Menakdirkan dan Yang Maha
Mengembalikan, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berilah
hamba kekayaan harta yang Engkau halalkan, dan bukan yang Engkau
haramkan. Berilah hamba kelebihan dari yang lain dengan berkah
Kurnia-Mu, Dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan
kapada junjungan kami Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya
menurut hitungan apa-apa yang ada dalam Pengetahuan Allah swt.
Shalawat yang berkesinambungan dengan kesinambungannya dari
Kerajaan Allah swt. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

35.Sholawat mizanul ardhi samaawaat.


ٝ‫ػـذَدَ َِب ِف‬
َ ‫د‬
ِ ‫ا‬ٰٛ َّّٰ‫اٌغ‬َٚ َْٓ١‫ظ‬ ِ ‫ ُْٓ اَْلَ َس‬٠‫ــض‬ َ ِٗ ‫ ٰا ٌِـ‬ٝ‫ػـٍ ٰـ‬
ِ ُ ‫ص ََلح ر‬ َ َٚ ‫ّـ ِذَٔـب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬
َ ٝ‫ػـٍ ٰـ‬ َ َُّ ‫ـ‬ُٙ ‫اٌٍَّ ٰـــ‬
َ ًِّ ‫ص‬
ٌ‫ذ‬١ْ ‫ذٌ َِ ِجـ‬١ْ ‫بف ٰرٌِهَ أَِّــهَ َد ِّـ‬َ ‫ظ َؼ‬ْ َ ‫ا‬َٚ ُِ ٌَ ‫ــش ِح ْاٌ َؼب‬ َ ‫ا٘ ِِش اَْلَ ْف‬َٛ ‫ػـذَدَ َج‬
َّ ُ‫ــشا ِد ل‬ َ َٚ َ‫ِػ ْـٍ ِّه‬

36.Sholawat Nabi Hidlir As

َ َٚ َ‫َـخَ ٌِـ َى َّبٌِه‬٠‫ب‬َٙ ‫ ٰأ ٌِ ِٗ َو َّب ََل ِٔـ‬َٚ ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬
ِٗ ٌِ ‫ػذَدَ َو َّب‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬
َ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َُّ ‫ـ‬ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬

37.Sholawat Nurkarya Syekh Muhyidin Ibnu A’robi

َ ‫ ِس اْأل ْػ‬ْٛ ٌَُّٕ‫ ا‬, َ‫ارِه‬َٛ َّ ‫ع‬


ُِ ‫ظ‬ َ َٚ َ‫ظه‬ ِ ‫أس‬ َ َٚ َ‫لَبرِه‬ْٛ ٍُ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ أ ْو َّ ًَ َِ ْخ‬١ِ ‫ع‬
ْ ًِ ْ٘ ‫ّـ ِذ أ‬١ِ ‫ع‬ َ ٍٰٝ ‫ػ‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍّٰ‫ا‬
, ‫ق‬ْٛ ٍُ‫شجَُٗ َِ ْخ‬ َ ‫ ََل‬َٚ ‫ق‬ْٛ ‫ط‬ ُ ْٕ َِ ًُ َ ‫ْظ ٌَُٗ َِث‬َ ١ٌَ ِٞ ْ ‫ اٌَّز‬,ِّ‫ ِع ِ ّش ْاٌـ ُّ ّْز َــذ‬َٚ ‫٘ َِش ْاٌفَ ْش ِد‬ْٛ ‫ ْاٌ َج‬َٚ ُِ ٍَ‫ظ‬ ْ ُّ ‫اٌْ َىـــ ْٕ ِض ْاٌـ‬َٚ
‫ ْاٌفَ ْش ِد ْاٌـ ُّزَؼَذَّ ِد‬َٚ ‫حِ ْاٌـ ُّز َـ َجذَّ ِد‬ْٚ ‫اٌش‬
ُّ ,ْ‫ب‬ِ ‫غ‬َ ْٔ ‫ػب ٌِ ُِ اْإل‬
َ ‫ ِِ ْٓ ِج ْٕ ِظ‬,ْ‫ب‬ َّ ‫ َ٘زَا‬ِٝ‫فَزِ ِٗ ف‬١ْ ٍِ ‫ػ ْٓ َخ‬
ِ َِ ‫اٌض‬ َ ‫ض‬ َ ‫اس‬ ْ َٚ
ُْ ُٙ ‫بِ ِٗ ِِ ْٕـ‬ِ ‫ ُِ ْٕفَ ِز أدْ َى‬َٚ ِٗ ‫َظ ِش هللاِ ِِ ْٓ خ ٍَْ ِم‬
ْ ٔ ًِ ‫َّـ ِخ َِ َذ‬١‫ع‬
ِ ِ‫أل‬ْ ْ‫ ا‬ِٝ‫ػ ّْذَحِ هللاِ ف‬ ِ ‫ اْأل ْل‬ِٝ‫ُد َّج ِخ هللاِ ف‬
ُ َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ع‬
ٍَٝ‫ػ‬ َ ُ‫َّـ ِخ َِ ْٓ َخٍَمَُٗ هللا‬١‫ َسأِـــ‬ْٛ ُٔ ‫ ِس‬ْٛ ُٔ ْٓ ِِ ُْ ِٙ ‫ْـ‬١ٍَ‫ػ‬
َ ‫ْط‬ِ ١‫َّـ ِخ ْاٌـ ُّ ِف‬١‫ َدبِٔــ‬ْٚ ‫ا ٌِ ُِ ثِ ُش‬َٛ َ‫ص ْذلِ ِٗ ْاٌـ ُّ َّذَّ ِد ٌِؼ‬
ِ ِ‫ث‬
ٌ َِ ‫َْٓ أ‬١‫َْ ٌِ ٍْؼَبٌَ ِـّــ‬ْٛ ‫َــ ُى‬١ٌِ ْ‫ب‬
َٛ ُٙ َ‫ ف‬,ْ‫ب‬ َّ ‫ َ٘زَا‬ِٝ‫صُٗ ف‬
ِ َِ ‫اٌض‬ َ ‫ص‬َّ ‫ َخ‬َٚ ,ِٗ ِ‫ا َح َِ ََلئِـــ َىـز‬َٚ ‫أس‬ ْ َُٖ‫ذ‬َٙ ‫أ َ ْش‬َٚ ,ِٗ ‫ َسرِـ‬ْٛ ‫ص‬ ُ
ََُّٗٔ‫ ََل ر َ ْغ ُى ُٓ ِأل‬َٚ ,ِٗ ِّ ٍْ ‫ ِْ َّإَل ثِ ِؼ‬ْٛ ‫ ْاٌ َى‬ِٝ‫ فَ َـَل ر َــز َ َذ َّشنُ رُ َّسح ٌ ف‬,ُ‫د‬ْٛ ُٙ ‫ش‬ َّ ٌ‫ َِ َذ ًِ ا‬َٚ ‫ ِد‬ْٛ ‫ ُج‬ُٛ ٌ‫ت دَائِ َشحِ ْا‬
ُّ ٌ‫ا‬َٚ ‫غ ّْ ُغ‬ ْ ُ‫ل‬
ُ ‫ط‬
ِ ّ ‫ ُش ْاٌ َذ‬َٙ ‫ظ‬
ّ ِ ٌ‫ َِ ْؼذَ ُْ ا‬َٚ ‫ك‬
ِ ‫ص ْذ‬
.‫ق‬ ْ َِ
Artinya:
Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang
Ya Allah, limpahkanlah Rahmat dan keselamatan kepada junjungan
kami nabi Muhammad ‫ ﷺ‬makhluk yang paling sempurna, tuannya
seluruh penduduk bumi dan langit, cahaya yang paling agung, gudang
yang di samarkan, mutiara tunggal, dan tempatnya rahasia yang
diperluas. Beliaulah seorang nabi yang tidak ada satupun yang dapat
menyerupainya baik dalam perkataan maupun bentuknya (jasad maupun
sifatnya). Dimana seluruh makhluk ridho akan keberadaanya dari
seluruh jenis ke-manusia-an. Jiwa yang selalu terupdate yang tunggal
dan selalu meningkat yang menjadi Hujjahnya Allah saat itu juga. Yang
menjadi juru selamatnya (bagi umatnya) di masa-masa yang lampau,
tempat untuk melihat Allah (dengan mata batin) dari makhluk-Nya,
yang menyampaikan hukum-hukum Allah kepada kaumnya dengan
kejujuran, yang menjadi penopang ruhaniyah, yang menjelaskan kepada
mereka dari cahaya diantara beberapa cahaya, orang yang diciptakan
darinya. Dan dengannya pula kami dapat menyaksikan ruh para
malaikat. Beliau diciptakan di zaman ini agar seluruh alam merasa aman
atas kehadirannya. Beliaulah pusatnya perputaran lingkaran wujud,
tempatnya mendengarkan persaksian, tiada satupun mutiara yang
bergerak maupun berhenti tanpa sepengathuannya, karena beliaulah
tenpanya kebenaran dan ladangnya kejujuran.

38.Sholawat Badawi Kubro


‫ٌَ ّْــؼَ ِخ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ َسأِــ‬ٛ‫ــ‬ْ ُٔ ًِ ‫ص‬ ْ َ ‫ـشحِ اْأل‬ َ ‫ ََلَٔـب ُِ َذ َّّذ شَـ َج‬ْٛ َِ َٚ ‫ِّ ِذَٔـب‬١‫ع‬ َ ٝ‫ػـٍ ٰـ‬ َ ‫ــبس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َٚ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ ٰـ‬
ِِْ ‫ َِـ ْؼـذ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ َسحِ ْاٌ ِج ْغ َّبِٔــ‬ْٛ ‫ص‬
ُّ ٌ‫ف ا‬ ِ ‫ـش‬ َ ‫ْـمَـ ِخ اْ ِإل ْٔــ‬١‫ع ًِ ْاٌ َخ ٍِـ‬
َ ‫أ َ ْش‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫غبِٔــ‬ َ ‫أ َ ْفــ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫اٌشدْ ـّـَبِٔــ‬ َ ‫ْاٌـمَـ ْج‬
َّ ‫ع ِخ‬
‫ـ َجـ ِخ‬ْٙ ‫ ْاٌـجَـ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫ص ٍِـ‬ َ ‫ت ْاٌـمَـ ْج‬
ْ َ ‫ع ِخ اْأل‬ ِ ‫بد‬ِ ‫ص‬ َ ‫َّ ِخ‬١‫ص ِطـفَبئِـ‬ ْ ‫ َِ اْ ِإل‬ْٛ ٍُُ‫ـٓ ْاٌؼ‬ ِ ِ‫خَــضَ ائ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫اٌشثـَّبِٔــ‬َّ ‫ْاألَع َْش ِاس‬
ُْ ٍِّ ‫ع‬ ِ ‫َّـ ِخ َِ ِٓ ا ْٔــذَ َس َج‬١‫اٌـــُّشرـْــجَ ِخ ْاٌؼَ ٍِـ‬َٚ ‫َّـ ِخ‬١‫غِٕــ‬
َ َٚ ,ِٗ ١ْ ‫إٌَِـ‬َٚ ُٗ‫ـ ُْ ِِـ ْٕـ‬ُٙ ‫ائِـ ِٗ فَـ‬َٛ ٌِ َ‫َْ رَذْذ‬ُّْٛ ١‫ذ إٌــَّــجِـ‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬ َّ ٌ‫ا‬
‫ث‬ ُ َ‫ُــجْـؼ‬٠ َٛ‫ــ‬ْ َ٠ ٝ‫ْذَ إٌِ ٰـ‬١‫َــ‬١ ْ‫أَد‬َٚ ‫ذ‬ َّ َِ َ ‫أ‬َٚ َ‫ َسصَ ْلـذ‬َٚ َ‫ػــذَدَ َِب َخٍَـ ْمذ‬َ ِٗ ِ‫صذْ ج‬ َ َٚ ِٗ ‫ ٰأ ٌِـ‬ٝ‫ػـٍ ٰـ‬ َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػـ‬
َ ‫ـبس ْن‬ ِ َ‫ث‬َٚ
. َْٓ١‫ة ْاٌؼَبٌَ ِّــ‬
ِ ّ ‫ ْاٌ َذ ّْذُ ٌٍِّ ٰـ ِٗ َس‬َٚ ‫ْشا‬١‫ـّْب َوــثِــ‬١‫ ِع ٍِّـ ُْ ر َ ْغ ٍِـ‬َٚ َ‫ْذ‬١‫َِ ْٓ أ َ ْفــَٕــ‬
Artinya :
“Ya Allah limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada
junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w., sebagai sumber cahaya, sebagai
genggaman kesayangan yang berkilauan, sebagai manusia yang paling
utama, semulia-mulia jasad, tambang rahasia ketuhanan dan khazanah
ilmu-ilmu yang terpilih dan suci. Pemilik genggaman yang asli, yang
gemilang dan kedudukan yang tinggi di mana kenabian berlangsung di
bawah panjinya. Maka mereka adalah di bawah perintahnya. Rahmatilah
dan karuniakanlah kesejahteraan dan keberkatan ke atasnya, ahli
keluarganya dan para sahabatnya sebanyak bilangan barang apa yang
telah Engkau ciptakan, yang Engkau karuniakan rezeki, yang Engkau
matikan dan hidupkan hinggalah ke hari di mana Engkau bangkitkan
orang yang telah Engkau matikan. Karuniakanlah kesejahteraan ke
atasnya dengan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya dan segala
pujian milik Allah Tuhan semesta alam”.
39.Sholawat Al Imamain Al Quthub Al Habib 'Abdullah Bin Al
Quthbul Habr Abdul Qodir Bilfaqih Ra
‫بس‬
ِ ‫ط‬ َ ‫اْأل َ ْخ‬َٚ َ‫ َغ اْأل َ ْعمَ ِب‬١ْ ِّ ‫ػَّٕب َج‬ َ َّ ‫ب اْأل َ ْػ‬َٙ ‫ ًُ ٌََٕب ِثـ‬١ْ ‫ص ََلح ر ُ ِط‬
َ ‫ب‬َٙ ‫ ًُ ِثـ‬٠ْ ‫ر ُ ِض‬َٚ ‫بس‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ ًِّ ‫ص‬
‫ دَ ِاس‬ِٝ‫ب ِػ ْٕذَ هللاِ ف‬َٙ ‫ر َ ْشفَ ُغ ٌََٕب ِثـ‬َٚ ‫بس‬ ِ ‫غ‬َ ْٚ َ ‫ َغ اْأل‬١ْ ِّ ‫ب َج‬َٙ ‫ ٌََٕب ِثـ‬ٝ‫ع‬ َ ‫اٌش ْصقَ ْاٌ ِـّذ َْس‬
ِ ‫ر َ ْم‬َٚ ‫اس‬ ّ ِ ‫َٕب‬١ْ ٍَ ‫ػ‬
َ ‫ب‬َٙ ‫رُذ ُِّس ِثـ‬َٚ
. ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ آ‬ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ ِٗ ‫صذْ ِج‬ َ َٚ ‫بس‬ َ ‫َب‬٠ َ‫دَ ِاس ْاٌمَ َش ِاس ِث َشدْ َّزِه‬َٚ ‫ب‬١َ ْٔ ُّ‫اٌذ‬
ُ َّ‫غف‬
ُ َّٙ َ‫بل‬٠َ ‫بس‬

Artinya :
"Ya Allah, limpahkanlah tambahan Rahmat dan keselamatan atas
junjungan kami Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya
yang mana dengan limpahan Rahmat itu, Engkau memanjangkan Umur
kami, menghilangkan segala penyakit dari diri kami, mengucurkan rezeki
yang melimpah kepada kami, mengabulkan kebutuhan-kebutuhan kami,
memberikan Syafa'at di Dunia dan Akhirat kepada kami, wahai Zat yang
Maha Pengampun lagi Maha Perkasa."

40.Sholawat Ghoyatul Muna


ْ‫ا‬ ُّ ٌ‫ا‬َٚ ‫غبٌَخَ ا ٌْـ َُّٕى‬
ِ َٛ ٍْ ‫غ‬ َ ِٗ ‫أَِٔ ٍَْٕب ِثجَ َشوَــزِـ‬َٚ ،ْ‫ا‬
ٍ َٚ َ ‫أ‬َٚ ‫ذ‬
ٍ ‫ ْل‬َٚ ًّ ِ ‫ػٍَى آ ٌِ ِٗ فًِ ُو‬ َ ‫ػٍَى‬
َ َٚ ‫ع ٍِّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ٍذ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ ًّ ِ ‫ص‬
Artinya :
Ya Allah, limpahkanlah Rahmat kepada baginda nabiMuhammad ‫ ﷺ‬dan
keluarga beliau setiap waktu dan kesempatan. Dan barikanlah kami
anugerah dengan keberkahan (dari) beliau untuk mencapai puncak cita-
cita dan harapan.

41.Sholawat Untuk Melawan Lupa


‫ ُو ًِّ ٌَ ْـّ َذخ‬ِٝ‫ ِس ِٖ ف‬ْٛ ُِٕ‫بْ ث‬ ِ ِٔ‫ ِس ْاٌـ ُّ ْز‬ْٛ ٌُّٕ‫ ٰا ٌِ ِٗ ا‬ٍٰٝ ‫ػ‬
ِ َ١‫ت ٌٍِ ِّٕ ْغ‬ َ َٚ ‫ ََلَٔب ُِ َذ َّّذ‬ْٛ َِ ٍَٝ‫ػ‬ ِ َ‫ث‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ ‫بس ْن‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّٰ‫ا‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬
ِ‫ ِعؼَُٗ ِػ ٍْ ُُ هللا‬َٚ ‫ػذَدَ َِب‬
َ ‫َٔفَظ‬َٚ

Artinya :
`Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kasih sayang serta keberkahan
kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, yaitu cahaya
yang dapat menghilangkan kealpaan dengan (lantaran) cahayanya pada
tiap-tiap kedipan mata dan hembusan nafas, sebanyak jumlah segala
sesuatu yang telah Engkau luaskan seluas ilmu Allah.
42.Sholawat Perlindungan
‫ب‬َٙ ‫ ِثــ‬ٌِٝ ‫ص ََلح أ َ ْْ ر َ ْغ ِف ْش‬
َ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬
َ َٚ ِٗ ِ‫صذْ ج‬ ّ ِ ِّ ِ ُ ‫ ِ اْأل‬ٟ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ َٔـــ ِجـــ‬١ِ ‫ع‬
َ َٚ ٝ َ ُْ ٍّ‫ع ِـ‬
َ ٍَٝ‫ػ‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّٰـ‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬
‫ب‬َٙ ‫أَصٍِخْ ِثـ‬َٚ ‫د‬
ِ ‫ا‬َٛ ِْ َ ‫ ْاأل‬َٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ‫بء‬ ِ ‫ ْاٌـ ُّ ْغ ٍِ َّب‬َٚ َْٓ١ِّ ٍِ ‫ ْاٌـ ُّ ْغ‬َٚ ‫د‬
ِ ١َ ْ‫د اْألَد‬ ِ ‫ ْاٌـ ُّؤْ َِِٕب‬َٚ َْٓ١‫ ْاٌ ُّؤْ ِِــِٕــ‬َٚ ٜ
َّ َ‫ا ٌِذ‬َٛ ٌِ َٚ
‫ ِِ ْٓ َِب‬َٚ ‫ػ ْٓ َث ْؼط‬
َ ُْ ِٙ ‫ع‬ ِ ‫ا ْدفَ ْغ ش ََّشا َث ْؼ‬َٚ ُْ ِٙ ‫ ِثــ‬ْٛ ٍُُ‫َْٓ ل‬١‫ـف َثـــ‬ ْ ٌِّ َ ‫أ‬َٚ َ‫خ‬١َ ‫اٌشا ِػ‬
َّ َٚ ْٟ َّ َٚ َ‫ ْاأل ُ َِّبد‬َٚ َ‫ب‬
َ ‫اٌشػ‬ َ َِ ‫اْ ِإل‬
‫أَدْ زَ ُس‬َٚ ‫َبف‬
ُ ‫َٔخ‬
Artinya :
Ya Allah limpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad, nabi yang ummi,
dan keluarganya serta para sahabatnya kesejahteraannya dengan
Shalawat ini Engkau Mengampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami,
dosa orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan
orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang
telah mati dan memperbaiki kepada ulama dan umat serta pemimpin dan
rakyat, dan satukanlah hati-hati mereka, dan menjauhi segala keburukan
diantara mereka dan dari segala yang kami takuti dan kami khawatirkan.

43.Sholawat Pintu Rizki

َ ‫ػذَدَ َِب ا َ َدب‬


‫غ‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ِٗ ِ‫صذْ ج‬َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ ا‬ٍَٝ‫ػ‬َ َٚ ‫اٌشدْ َّ ِخ‬
َّ ِ ٟ ّ ِ‫ٌِهَ إٌَّج‬ْٛ ‫ع‬ ُ ‫ َس‬َٚ َ‫ػ ْجذِن‬ َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
‫ ُي‬ْٛ ُ‫َم‬٠ ْٓ َِ ‫َب‬٠َٚ .‫ض‬ ِ ‫اَْلَ ْس‬َٚ ‫د‬ ِ َ‫َ ِذ ِٖ خَض‬١‫َب َِ ْٓ ثِــ‬٠ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ ا‬. َ‫َٔــفَزَ ثِ ِٗ ُد ْى ُّه‬َٚ َ‫ َج َشاثِ ِٗ لٍََ ُّه‬َٚ َ‫ثِ ِٗ ِػ ٍْ ُّه‬
َّ ٌ‫اء ُْ ا‬
ِ ‫ا‬َٛ َّ ‫غ‬
ْْ َ ‫ا‬َٚ .‫ َِِٓ ْاٌفَ ْم ِش‬َِٕٝ١‫ر ُ ْغِٕـــ‬َٚ ِْٓ ٠َّ‫ َِِٓ اٌذ‬َِٕٝ١ِ‫ا َ ْْ رُؼَبف‬َٚ ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬
َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ٟ َ ٍِّ ‫ص‬ ْ َ‫ اَعْؤٌَُه‬.ُْ ْٛ ‫َ ُى‬١َ‫ٌَُٗ ُو ْٓ ف‬
َ ُ ‫أْ ر‬
ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ا‬َٚ ‫ّــ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬ َ ٍَٝ‫ػ‬ َ َُّ ُٙ ٌٍَّ‫ص ًِّ ا‬ َ َٚ .ِٗ ١ْ ‫بسوب فِــــ‬ َ َ‫ا ِعؼب ُِج‬َٚ ‫ َد ََلَل‬ِٕٝ‫ر َْش ُصلَـــ‬
Artinya:
"Ya Allah, berkatilah junjungan kita Nabi Muhammad hamba-Mu dan
utusan-Mu seorang Nabi pembawa rahmat dan kepada keluarganya dan
para sahabatnya sebanyak jumlah ilmu penegtahuan yang dibawanya dan
dipraktikkannya dan disidangkan oleh pengadilan-Mu. Wahai orang yang
di tangannya gudang (ilmupengetahuan) di langit dan di bumi. Wahai
Dzat Yang Berfirman Kun-Fayakun (Jadilah, maka terjadi, Wujudlah,
maka terwujud) Aku berharap kepada-Mu berikanlah rahmat kepada Nabi
Muhammad dan tunaiaknlah hutang-hutangku dan kayakanlah aku dari
kefakiran. Dan berikanlah aku rizki yang halal, luas, dan membawa
berkah didalamnya. Dan berikanlah rahmat-Mu dan keselamatan kepada
junjungan kita nabi Muhammad beserta keluarganya"
44.Shalawat Qobdloh
‫مَ ِخ‬١ْ ٍِ ‫ع ًِ ْاٌ َخ‬ َ ‫ا َ ْف‬َٚ ‫َّ ِخ‬١ِٔ‫اٌشدْ َّب‬
َّ ‫ع ِخ‬ َ ‫ٌَ ّْ َؼ ِخ ْاٌمَ ْج‬َٚ ‫َّ ِخ‬١ِٔ‫ َسا‬ْٛ ٌُّٕ‫ص ًِ ا‬
ْ َ ‫ش َج َشحِ اْأل‬
َ ‫ّذِٔب َ ُِ َذ َّّذ‬١ِ ‫ع‬
َ ٍٝ
َ ‫ػ‬ َ ًِّ ‫ص‬َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
َ ‫ص‬
‫َّ ِخ‬١ِ‫طفَبئ‬ ْ ‫ َِ اْ ِإل‬ْٛ ٍُُ‫خَضَ ائِ ِٓ ْاٌؼ‬َٚ ‫َّ ِخ‬١ِٔ‫اٌشثَّب‬
َّ ‫ َِ ْؼذ ِِْ اْأل َ ْع َش ِاس‬َٚ ‫َّ ِخ‬١ِٔ‫ َسحِ ْاٌ ِج ْغ َّب‬ْٛ ‫ص‬
ُّ ٌ‫ف ا‬ َ ْٔ ‫اْ ِإل‬
ِ ‫ا َ ْش َش‬َٚ ‫َّ ِخ‬١ِٔ‫غب‬
ِ ‫َّ ِخ ِِ ْٓ ِإ ْٔذَ َس َج‬١ٍِ ‫اٌشرْجَ ِخ اٌْ َؼ‬
ُْٕٗ ِِ ُْ ُٙ َ‫ئِ ِٗ ف‬َٛ ٌِ َ‫َْ رَذْ ذ‬ُّْٛ ١‫ذ إٌَّ ِج‬ َّ ٌ‫ َج ِخ ا‬ْٙ َ‫ ْاٌج‬َٚ ‫َّ ِخ‬١ٍِ ‫ص‬
ُّ َٚ ‫َّ ِخ‬١ِٕ‫غ‬ ْ َ ‫ع ِخ اْأل‬
َ ‫ت اٌْمَ ْج‬
ِ ‫بد‬
ِ ‫ص‬ َ
َ ‫ْذ ا‬١َ١ ْ‫أَد‬َٚ ‫ذ‬
َِ ْٛ ٠َ ٌِٝ َّ َِ َ ‫أ‬َٚ َ‫ َسصَ ْلذ‬َٚ َ‫ػذَدَ ِب َ َخٍَ ْمذ‬ َ ِٗ ‫صذْ ِج‬ َ َٚ ِٗ ٌِ ‫ آ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَ‫ػ‬ َ ‫ثب َ ِس ْن‬َٚ ُْ ٍِّ ‫ع‬ َ َٚ ِٗ ١ْ ٌَ‫ ِإ‬َٚ
َ َٚ ًَّ ‫ص‬
ِ ّ ‫ ْاٌ َذ ّْذُ هلل َس‬َٚ ‫ْشا‬١‫ ّْب َو ِث‬١ِ ٍْ‫ع ٍِّ ُْ رَغ‬
َْٓ١ِّ ٌَ‫ة اٌ َؼب‬ َ َٚ َ‫ْذ‬١َٕ‫ث َِ ْٓ أ َ ْف‬
ُ ‫ر َ ْج َؼ‬.

Artinya :
"Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam dan keberkahan pada
junjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, pohon asal
nuraniah, cahaya genggaman sang Rahman, insan paling utama,
gambaran jasmani termulia, sumber rahasia Rabbani, khazanah ilmu
pilihan, keelokan yang luhur, derajat yang tinggi, insan yang para nabi
lain tergabung dibawah panjinya. Mereka darinya dan akan menuju
padanya.
Limpahkan sholawat dan salam dan keberkahan padanya serta kepada
keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah makhluk yang Engkau
ciptakan, Engkau berikan rezeki, Engkau matikan dan Engkau hidupkan,
sampai hari ketika Engkau bangkitkan mereka yang Engkau matikan
sebelumnya.Limpahkanlah salam kesejahteraan kepadanya sebanyak-
banyaknya.Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian Alam”

45.Shalawat Quthtul Aqthob


َ َٚ ْٓ٠‫ ِخ ِـش‬٢‫ ْا‬ِٝ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذـ َّّذ ف‬١ِ ‫عــ‬
ًِّ ‫ص‬ َ ٍَٝ‫ػـ‬ َ ًِّ ‫ص‬ َ َٚ , َْٓ١‫ ٌِــ‬َّٚ َ ‫ ْاأل‬ِٝ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذـ َّّذ ف‬١ِ ‫عــ‬
َ ٍَٝ‫ػ‬
َ ًِّ ‫ص‬ َ َُّ ُٙ ‫اٌٍَّـ‬
ْٓ٠ّ‫ َِ اٌ ِذ‬ْٛ َ٠ ٌَِٝ‫ ََ إ‬ٍَٝ‫ ْاٌ َّ ََل ِء ْاألَػْـ‬ِٝ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ف‬١ِ ‫عـ‬
َ ٍَٝ‫ػـ‬
َ ًِّ ‫ص‬َ َٚ َْٓ١‫عـ ٍِـ‬ َ ‫ ْاٌـ ُّ ْش‬ِٝ‫ّـ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ ف‬١ِ ‫عــ‬
َ ٍَٝ‫ػـ‬ َ

Artinya :
"Ya Alloh, Berikan rahmat takdzim kepada junjungan kami Muhammad
dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad pada (masa-masa)
permulaan, dan berikan rahmat takdzim kepada junjungan kami
Muhammad dan kepada kepada keluarga junjungan kami Muhammad
pada (masa-masa) penghabisan, dan berikan rahmat dan takdzim
kepada junjungan kami Muhammad dan keluarga junjungan kami
Muhammad sebagai utusan, dan berikan rahmat dan takdzim kepada
junjungan kami Muhammad pada orang-orang yang memiliki ketinggian
kemuliaan sampai hari kiamat"
‫‪46.Shalawat Sulthon‬‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد سدّخ اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد فعً اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد خٍك اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد ِب ػٍُ اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد وشَ اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد دش‪ٚ‬ف وٍّبد اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد وٍّبد اٌٍـٗ‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد لطش األِطبس‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد ‪.‬سق األشجبس‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد لطش األِطبس‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد سًِ اٌصذبس ‪ٚ‬اٌمفبس‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد اٌذج‪ٛ‬ة ‪ٚ‬اٌثّبس‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب ‪ٌِٕٛٚ‬ب دمحم ثؼذد ِب أظٍُ ػٍ‪ ٗ١‬اٌٍ‪ٚ ً١‬أششق ػٍ‪ ٗ١‬إٌ‪ٙ‬بس‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد ِٓ صٍ‪ ٝ‬ػٍ‪ٗ١‬‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد ِٓ ٌُ ‪٠‬صٍ‪ ٝ‬ػٍ‪ٗ١‬‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد أٔفبط اٌخٍك‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد إٌج‪ َٛ‬اٌغّ‪ٛ‬اد‬
‫أٌٍـ‪ ُٙ‬صً ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أي ع‪١‬ذٔب دمحم ثؼذد وً ش‪١‬ئ ف‪ ٝ‬اٌذٔ‪١‬ب ‪ٚ‬األخشح‬
‫‪ٚ‬صٍ‪ٛ‬اد اٌٍـٗ ‪َِٚ‬لئىزٗ ‪ٚ‬سعٍٗ ‪ٚ‬جّ‪١‬غ خٍمٗ ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذ اٌّشعٍ‪ٚ ٓ١‬إِبَ اٌّزــم‪ٚ ٓ١‬لبػذ اٌغش اٌّذجٍ‪.ٓ١‬‬
‫‪ٚ‬شف‪١‬غ اٌّزٔج‪ .ٓ١‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬آٌٗ ‪ٚ‬صذجٗ ‪ٚ‬أص‪ٚ‬اجٗ ‪ٚ‬رس‪٠‬زٗ ‪ٚ‬أً٘ ثـ‪١‬ـزٗ ‪ٚ‬أئّخ اٌّبظ‪ِٚ ٓ١١‬شبئخ‬
‫اٌّزمذِ‪ٚ ٓ١‬اٌش‪ٙ‬ذآء ‪ٚ‬اٌصبٌذ‪ٚ ٓ١‬أً٘ غبػزه أجّؼ‪ ِٓ ٓ١‬أً٘ اٌغّ‪ٛ‬اد ‪ٚ‬األسظ‪ ٓ١١‬ثشدّزه ‪٠‬بأسدُ‬
‫اٌشادّ‪٠ٚ .ٓ١‬ب أوشَ األوشِ‪ٚ ٓ١‬اٌجّذ ٌٍـٗ سة اٌؼبٌّ‪ٚ .ٓ١‬صٍ‪ ٝ‬اٌٍـٗ ػٍ‪ ٝ‬ع‪١‬ذٔب دمحم ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬أٌٗ ‪ٚ‬صذجٗ‬
‫‪ٚ‬عٍُ‪.‬‬
‫‪Artinya:‬‬
‫‪“Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi‬‬
‫‪Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah rahmatnya Allah. Ya‬‬
‫‪Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi‬‬
‫‪Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah keutamaan dari Allah.‬‬
Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi
Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah ciptaan Allah. Ya Allah
limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi
Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah apa-apa yang ada dalam
pengetahuan Allah. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada
junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah
kemuliaan dari Allah. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada
junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah
huruf Kalamullah (Kitab-Kitab Allah). Ya Allah limpahkanlah shalawat
serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya
sebanyak jumlah kalimat Allah. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta
salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya
sebanyak tetesan air hujan. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam
kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak
jumlah daun-daun pepohonan. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam
kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak
jumlah butir pasir di gurun. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam
kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak
jumlah biji-bijian dan buah-buahan. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta
salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya
sebanyak jumlah yang dinaungi kegelapan malam dan diterangi oleh
benderang siang. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada
junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah
orang yang telah bershalawat kepadanya. Ya Allah limpahkanlah shalawat
serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya
sebanyak jumlah orang yang belum bershalawat kepadanya. Ya Allah
limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi
Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah napas-napas makhluk
ciptaan. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan
kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah apa yang ada
di seluruh langit. Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada
junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah
tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam dunia dan akhirat. Dan segenap
shalawat dari Allah beserta para malaikat-Nya, dan para Nabi-Nya, dan
para Rasul-Nya, dan seluruh ciptaan-Nya, semoga tercurah atas junjungan
para Rasul, pemimpin orang-orang yang bertaqwa, pemuka para ahli
surga, pemberi syafa‟at orang-orang yang berdosa, Nabi Muhammad dan
juga atas keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, keturunannya, ahli
baitnya, para pemimpin yang telah lampau, para guru yang terdahulu, para
syuhada dan orang-orang soleh, dan yang senantiasa taat kepada Allah
seluruhnya, dari penghuni bumi dan langit, dengan rahmat-Mu, wahai yang
Maha Pengasih dan Penyayang, dan Engkau Yang Maha Mulia dari semua
yang mulia, segala pujian bagi Allah Tuhan alam semesta. Dan shalawat
serta salam atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.”

47.Sholawat Syamilah

ِ‫د هللا‬ِ ‫ا‬َٛ ٍَ‫ص‬ َ ‫صذْ ِج ِٗ ِث َؼذَ ِد‬ َ َٚ ِٗ ٌِ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ِ ٟ ّ ‫ ِ اْأل ُ ِ ِّـــ‬ٟ َ ٍَٝ‫ػ‬
ّ ‫ّ ِذَٔب ُِ َذ َّّذ إٌَّـــ ِجـــ‬١ِ ‫ع‬ َ ُْ ٍِّ ‫ع‬
َ َٚ ًِّ ‫ص‬ َ َُّ ُٙ ٌٍََّ‫ا‬
ُْ ِ٘ ‫أَع َْش ِاس‬َٚ ُْ ِ٘ ‫ ِاس‬ٛ‫ــ‬ َ ْٔ َ ‫أ‬َٚ ُْ ِٙ ‫ب ِِ ْٓ َث َش َوبرِــ‬َٙ ‫ــ ْٕفَؼَُٕب ِثــ‬٠َ َٚ ,ِٗ ‫آئِــ‬١َ ٌِ ْٚ َ ‫أ‬َٚ ِٗ ِ‫ َِ ََلئِــ َىـــز‬َٚ ِٗ ٌِ ْٛ ‫ع‬
ُ ‫ َس‬َٚ ِ‫آء هللا‬ ِ ١َ ‫أ َ ْٔـــ ِجــ‬َٚ
ْٓ َّ ‫ ٌِــ‬َٚ ُْ ُٙ ‫ ٌِــ َّ ْٓ أ َ َدجَّــــ‬َٚ ‫أَدْ َجب ِثــَٕب‬َٚ ‫ ِزــَٕب‬١ْ ‫أ َ ْ٘ ًِ َثــ‬َٚ ‫ َثـــَٕب ِرــَٕب‬َٚ ‫أَثْــَٕب ِئـــَٕب‬َٚ ‫ ََل ِدَٔب‬ْٚ َ ‫ أ‬ٍَٝ‫ػ‬ َ َٚ ُْ ِٙ ‫َٔفَ َخ ِزــ‬َٚ
. َْٓ١‫اد ِّــ‬ َّ َُ ‫بأ َ ْس َد‬٠َ َ‫ ِخ َش ِح ِث َشدْ َّــزِــه‬٢‫ ْا‬َٚ ‫َب‬١‫ اٌذُّ ْٔــ‬ٝ‫ْهَ ِف‬١‫ْـــَٕب ِف‬١‫غَٓ ِإٌَــ‬
ِ ‫اٌش‬ َ ْ‫أَد‬

“Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Sayidina


Muhammad Nabi yang Ummi dan kepada seluruh keluarga dan
sahabatnya, dengan shalawatnya Allah dan shalawatnya para Nabi,
shalawatnya para Rasul dan Shalawatnya para malaikat serta shalawatnya
para Awliya-Nya, yang memberikan kepada kita barakahnya, cahayanya,
rahasianya, manfaatnya kepada kita, anak cucu keturunan kita, keluarga
kita, ahli bait kita, kecintaan kita dan yang mencintai kita, dan orang-orang
yang berbuat baik kepada kita karena Allah di dunia dan akhirat, dengan
rahmat dari Mu, Wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

48. Sholawat Fi Wash fil Habibi

ٗٔ‫شأ‬ٚ ‫صف اٌذجٍت‬ٚ ‫أجٍّذ فی‬


Telah kusimpulkan sifat-sifat insan tercinta ini
ٗٔ‫ِگب‬ٚ ٖ‫ٌٗ اٌؼال فی ِجذ‬ٚ
Dalam dirinya terkumpul kemuliaan dengan segala bentuknya
‫صبف ػض لذ رؼبٌی ِجذ٘ب‬ٚ‫أ‬
Pekerti indah amat tinggi menjulang
ٗٔ‫ب ثؼٕب‬ٙ‫أخزد ػٍی ٔجُ اٌغ‬
Bagai bersemayam di atas bintang nan tinggi…
49.Shalawat Qosidah 'Alaina

:‫رأيت النبي ملسو هيلع هللا یلص يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول‬
Kulihat Rasul saw di saat hari membangun Khandaq beliau saw
memindahkan tanah sambil bersenandung:
‫ال هللا ِبا٘زذٌٕب‬ٌٛ ‫هللا‬ٚ
‫ال صٍٍٕب‬ٚ ‫ال صّٕب‬ٚ
Demi Allah kalau bukan karena Allah kita tak akan mendapat petunjuk,
tidak pula kita sholat, tidak pula kita puasa,
‫فأٔشٌٓ عکٍٕخ ػٍٍٕب‬
‫ثجذ األلذاَ إْ ال لٍٕب‬ٚ
Maka turunkanlah ketenangan sakinah pada kami, Dan kuatkan langkah
langkah kami jika menemui musuh musuh kami,
‫ا ػٍٍٕب‬ٛ‫ْ لذ ثغ‬ٛ‫اٌّششک‬ٚ
‫ا فزٕخ اثٍٕب‬ٚ‫إرا أساد‬
Dan musyrikin telah murka dan benci pada kami, mereka menginginkan
pertempuran dan fitnah, dan kami tidak menginginkannya”

50.Shalawat Qosidah Alfa Shollallah

‫د‬ٚ‫خٍُ فی صاس‬ٚ ‫ ِٓ عکٓ طٍجخ‬، ‫د‬ٛ‫ج‬ٌٛ‫أٌف صٍی هللا ػٍی صٌٓ ا‬


Seribu sholawat atas hiasan semesta, yang menempati Thoybah (Madinah) dan berkemah di
Zarud.
َ‫جٗ اٌذجٍت فی إٌّب‬ٚ ‫ أسٔب‬، َ‫ٍّٓ ٌبعالَ ٌبعال‬ِٙ ‫ٌب‬
Wahai yang Maha berkuasa, wahai yang Maha sejahtera, wahai yang Maha sejahtera,
tampakkan pada kami wajah kekasih kami (Nabi Muhammad saw) dalam tidur.
َ‫ غٍش طٗ اٌّصغفی أً٘ اٌکشا‬، َ‫ٌٕب فٍّٓ ِٕبدی ٌبعال‬ٚ
Tak ada bagi kami yang menyeru, wahai yang Maha sejahtera, selain Thoha (Muhammad
saw) yang terpilih dan dermawan.
َ‫جٗ اٌذجٍت فى إٌّب‬ٚ ‫ أسٔب‬، َ‫ٍّٓ ٌبعالَ ٌب عال‬ِٙ ‫ٌب‬
Wahai yang Maha berkuasa, wahai yang Maha sejahtera, wahai yang Maha sejahtera,
Tampakkan pada kami wajah kekasih kami dalam mimpi.
ً‫ أدَ سثى ٌبأهلل ٌب سث‬ٚ
Limpahkan selalu wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Tuhanku..
َ‫فی عال‬ٚ‫گزا ثٍغ ٌٕب أ‬ٚ ، ‫أدَ سثى ػٍٍٗ ثبٌصالح‬ٚ
Wahai Tuhan, limpahkanlah sholawat atasnya selalu, sampaikan pula dari kami salam yang
sempurna.
ْ‫س صِب‬ٚ‫ أثذا دزی أری ٔض‬، ‫سة ِزؼٕب ثزکش دائّب‬
Tuhan, berikanlah nikmat pada kami dengan selalu mengingatnya, selamanya hingga akhir
zaman.
‫سة أٔضٌٕب ٌبأهلل ٌبسثی‬
Tuhan, tempatkan kami, wahai Allah, wahai Tuhanku..
َ‫ ِبٌٕب إال ٌذت ِٓ غشا‬، ٗ‫ط ِؼ‬ٚ‫سة أٔضٌٕب ثفشد‬
Tuhan, tempatkan kami di surga firdaus bersamanya, kami tak memiliki (bekal) apapun
kecuali cinta yang menggelora
َ‫ا‬ٚ‫ فبعزجت ٘زا دػبٔب ثبٌذ‬، ‫ِجٍت‬ٚ ٌُ‫سثٕب أٔذ گش‬
Tuhan, Kau lah yang Maha dermawan lagi Maha mengabulkan, maka kabulkanlah doa kami
ini selalu.
‫سثٕب اسصلٕب ٌبأهلل ٌبسثی‬
Tuhan, karuniakan pada kami, wahai Allah, wahai Tuhanku.
َ‫دغٓ ثبٌخزب‬ٚ ‫ سثٕب اسصلٕب‬، ‫سثٕب اسصلٕب ارجبػب ثبٌذجٍت‬
Tuhan, karuniakan (kemampuan) pada kami mengikuti kekasih ini, Tuhan, beri kami
kematian yang indah

51. Sholawat Imam Ghozali

“Wahai Allah, jadikanlah (limpahkanlah) keutamaa solawatMu, dan


penambahan barakahMu, dan kemuliaan keluhuranMu, serta kelembutanMu
dan rahmatMu, serta penghormatanMu, ke atas Muhammad, penghulu bagi
Para Rasul, dan imam bagi golongan orang-orang yang bertaqwa, serta
penutup bagi Para Nabi, dan rasul bagi Tuhan Pengatur sekalian alam,
pemimpin kebaikan serta pembuka kebajikan, dan nabi [yang telah
diutuskan sebagai satu] rahmat serta penghulu [bagi seluruh] umat.
Wahai Allah, dirikanlah untuknya kedudukan terpuji yang Dikau hampirkan
untuknya [sebagai tanda keterpujian dan juga sebagai tanda] kedekatan, dan
yang menjadikan sejuk matanya, yang diirikan oleh orang-orang yang
terdahulu dan orang-orang. yang terkemudian.
Wahai Allah, kurniakanlahkepadanyakelebihansertakeutamaan,
dankemuliaansertaalwasilah, dantingkatan yang
tingjsertatempatyangterjulangdanterhormat.
Wahai Allah, kurniakanlahkepadapenghulu kami Muhammad apa yang
dipintanya, dansampaikanlahkepadanyaapa yang diharapkannya,
danjadikanlahdia orang yang pertamamemberikansyafa‟atdan orang yang
pertamaditerimasyafa‟at.
Wahai Allah, jadikanlahagungbuktinya (kesaksiannya),
danjadikanlahberattimbangannya, danjadikanlahjelashujahnya,
danjadikanlahtingkatnya yang tertinggi di kalangan orang-orang yang
didekatkan.

Wahai Allah, bangkitkanlah kami di dalamkelompoknya, danjadikanlah


kami daripadaahli-ahli yang menerimasyafa‟atnya, danhidupkanlah kami di
atassunnahnya, danmatikanlah kami di atasagamanya, dansampaikanlah
kami ketelaganya, danminumkanlah kami darigelasnya,
tanpapenghinaan, dantanpapenyesalan, dantanpakebimbangan,
dantanpapenukaran [keadaanrohanisertapegangan agama), tanpamenjadi
orang yang memfitnah, dantanpamenjadi orang yang terkenafitnah.
Perkenankanlah, wahaiTuhanPengatursekalianalam.”
52. Shalawat Syekh Al Halabi

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan


kami, Muhammad. Telah semai rasanya upayaku, tolonglah aku ya
Rasulullah.".

53. Shalawat Sayyid Ahmad bin Idris

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Maulana


Muhammad dan keluarganya, sebanyak jumlah, hitungan semuanya; dari
mana habisnya dalam ilmu-Mu; dari mana tidak ada hitungan dalam
liputan-Mu; dan dengan apa-apa yang Engkau ketahui bagi diri-Mu tanpa
akhir. Sesunghnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.".

54. Shalawat Sayyid Abdullah Al-Alami

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Sayyidina Muhammad dan


keluarganya, dengan shalawat penduduk langit dan bumi kepadanya.
Alirkanlah, duhai Maulaku, kelembutan-Mu yang tersembunyi dalam
urusanku. Tampakkanlah rahasia keindahan buatan-Mu dalam perkara-
perkara yang aku cita-citakan dari-Mu, duhai Tuhan semesta alam.".
55. Shalawat Qosidah Allahu Robbi
، ‫ هللا هللا‬، ‫ هللا هللا‬، ‫ هللا هللا‬، ‫اهلل هللا‬
ٖ‫ا‬ٛ‫دغجً ِبًٌ ع‬ٚ ْٛ‫ هللا سثی ػ‬، ‫هللا هللا‬
ٛ٘‫َ ِٓ شزاٖ اٌکً ٌّبعمٍذ رب‬ٛ‫ٌبعبلً اٌم‬
‫ا‬ٛ‫افٍه ثُ ثبد‬ٛ‫صشد‬ٚ ٛ٘‫ثباٌذت فٍه فب‬ٚ‫ا‬ٛ٘‫رب‬
ٛ٘‫ششثً فٍغذ رذسی اٌششاة ِب‬ٚ ‫ٌبػبرٌی خٍٕی‬
ٛ٘‫لبي اٌضٍّش٘ب‬ٚ‫ِبلٍذ ٌٍمٍت آٌ دجً إال‬
ٖ‫الإرارجٍی ٌمزجظ اٌجذسِٓ عٕب‬ِٛ ‫أدججذ‬
ٛ٘‫لذ لٍذ ٌب‬ٌٛ‫الأعٍّٗ غٍش أًٔ إراغٍت ا‬ٚ
Allah.. Allah.. Wahai Yang Maha Mengasuhku, Maha Menolongku, Maha Mencukupi Tiada
bagiku selain Nya,

Wahai yang Maha Membasahi kaum shalih dengan semerbak indah kelembutan-Nya yang
menyeluruh, hingga membuat mereka tenggelam dalam Keasyikan dan kelezatan munajat,
Setalah mereka tenggelam dalam asyiknya kerinduan Pada-Mu, maka terlantunlah kalimat
indah dari bibir mereka meneriakkan Mutiara Hikmah indah itu tak henti-hentinya hingga
mereka kehabisan suara karena asyiknya.
Wahai yang mendengki padaku biarlah aku bersama regukan asyiku dengan kekasihku,
tahukan engkau apakah yang kumaksud dengan regukan kenikmatan?,
Tidaklah kukatakan pada hatiku: “Dimanakah Engkau Wahai Dzat yang kurindukan?” maka
Dia (Allah) menjawab panggilan hatiku dengan ucapan: ”INILAH DIA DZAT YANG KAU
SERU…” (Allah selalu menjawab panggilan Hamba Nya yang merindukan Nya)
Aku merindukan Yang Maha Agung bila terbuka Gerbang limpahan keindahan dan
kemegahan Nya, maka bulan purnama yang terang benderang pun membias indah dari
Cahaya keindahan Nya,
Walaa usammiihi ghoiro anniy idza gholabal waqti qultu yaa huw
Dan tidaklah aku mampu untuk selalu memanggil Nama-Nya, maka bergeraklah bibirku
memanggil Nya: ”WAHAI DIA” (”Wahai Dia” yg dimaksud adalah wahai Dia yang dgn
segala Keindahan Kesempurnaan Nya, penulis syair tak mampu mengucapkan ”Wahai
Engkau” karena terlalu dahsyatnya Kerinduan)
56. Shalawat Allhumma Sholli Wasallim

‫دجٍجی‬ٚ ‫عٍُ ػٍی عٍذی‬ٚ ً‫ُ ص‬ٌٍٙ‫ا‬


Sholawat dan salam semoga tercurahkan padamu duhai junjunganku, duhai kekasihku
‫دی‬ٚ‫س‬ٚ ‫جغذی‬ٚ ‫طجٍجی لٍجی‬ٚ
duhai penawar derita hatiku, duhai tubuh dan jiwa~ ku
‫ي هللا دمحم اثٓ ػجذهللا‬ٛ‫عٍذی سع‬
duhai jujunganku Rosulullah Muhammad bin Abdullah
ٍٓ‫صذجٗ أجّؼ‬ٚ ٌٗ‫ػٍی ا‬ٚ ٍِٓ‫اٌصبدق األ‬
yang benar dan terpercaya juga kepada keluarga dan para sahabatnya

57. Shalawat Thobiby Qolby


ّٓ‫اْ ٓ۞ٓ فٍه صٕؼخ اٌشد‬ٛ‫أٔذ ٔغخخ األک‬
‫ساٌمشأْ ٓ۞ٓ ثبعُ هللا ثبعُ هللا‬ٛ‫اجّغ ع‬ٚ
‫اششة صبح الرصخ‬ٚ ٓ۞ٓ ‫ا‬ٛ‫أذ‬ٚ ‫ٔب‬ٛ‫ٌُّ ٔذ‬
‫ا ٓ۞ٓ غٍشهللا غٍشهللا‬ٛ‫ثُ ِٓ اٌذشی فبِذ‬
‫جش‬ٙٔ ٖ‫ٔذٓ سثٕب ٔزکش ٓ۞ٓ ثُ غٍش‬
‫ٌذبٌٕب رٕظش ٓ۞ٓ ػٍٓ هللا ػٍٓ هللا‬ٚ
‫ی ػزسی‬ٌٛٙ‫صبح دػٕی فی رکشی ٓ۞ٓ فبػزس فب‬
‫أٔب ٌٍظ فی عشی ٓ۞ٓ إال هللا إالهللا‬

Wahai Rasulullah, engkau laksana qur‟an, sebuah kitab yang begitu sempurna, di dalammu
terkandung ayat ayat Allah, Tuhan yang maha Pengasih
Dalam dirimu terkumpul tanda tanda kemuliaan Alqur‟an dalam Lafadz Bismillah..
Wahai Allah, menghadaplah kepada kami, wahai kawan mabuklah (bercinta dengan Allah),
dan janganlah sadar dari mabukmu itu
Kosongkanlah hatimu dan isilah hatimu itu dengan dzikrullah, jangan ada dalam hatimu
selain Allah
Tinggalkanlah aku dlm untaian dzikir ini
Alasanku smua ini karena cintaku yang begitu besar kepada Mu
Semua ini tidaklah lagi aku sembunyikan semua ini aku lakukan semata mata hanya
58. Shalawat Sayyid Ibrahim Al-Matbuli

Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, semoga Engkau


melimpahkan shalawat kepada Sayyidina Muhammad, kepada seluruh
nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabat mereka semuanya;
serta semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan
Engkau memelihara diriku dari dosa- dosa yang tersisa.".

59. Shalawat Al Ra'ufurrahim

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah kepada


Sayyidina Muhammad, yang pemaaf dan penyayang,. serta yang
mempunyai akhlak yang agung; juga kepada keluarganya, sahabat-
sahabatnya, dan isteri-isterinya di setiap saat sebanyak jumlah semua
yang baru dan yang lama.".

60. Shalawat Al In'am

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah kepada


Sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya, sebanyak jumlah nikmat
Allah dan karunia-Nya.".

Shalawat di atas lebih dikenal dengan sebutan shalawat Al In'am.


Khasiatnya adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad Al-Shawi,
yakni membuka pintu kenikmatan dunia dan akhirat bagi pembacanya,
sementara pahalanya tidak terhingga.
61. Shalawat Sayyid Ahmad Al Rifa'i

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada cahaya yang berkilau,


bulan yang memancar, purnama yang naik, hujan yang melimpah,
pertolongan yang luas, kekasih yang menolong, Nabi yang membuat
undang-undang, Rasul yang menjelaskan, orang yang diperintah yang
taat, kawan bicara yang mendengarkan, pedang yang tajam, hati yang
khusyuk, mata yang mengucurkan airmata, yakni Sayyidina Muhammad;
juga kepada keluarganya dan anak-anaknya yang mulia; kepada sahabat-
sahabatnya yang agung; serta kepada para pengikutnya diantara ahli
sunnah dan Islam.".

62. Sholawat Tarhim)

، ‫اٌغالَ ػٍٍه‬ٚ ‫اٌصالح‬


Semoga sholawat dan salâm tercurahkan padamu
‫ي هللا‬ٛ‫ ٌبسع‬، ٌٓ‫ٌبإِبَ اٌّجب٘ذ‬
Duhai pemimpin para pejuang, Ya Rosulullah
، ‫اٌغالَ ػٍٍه‬ٚ ‫اٌصالح‬
Semoga sholawat dan salâm tercurahkan padamu
‫ذی ٌبخٍش خٍك هللا‬ٌٙ‫ٌبٔبصش ا‬
Duhai penolong petunjuk ilahi, duhai makhluk Allah yang terbaik
، ‫اٌغالَ ػٍٍه‬ٚ ‫اٌصالح‬
Semoga sholawat dan salâm tercurahkan padamu
‫ي هللا‬ٛ‫ٌبٔبصش اٌذك ٌبسع‬
Duhai penolong kebenaran, Ya Rosulullah
، ‫اٌغالَ ػٍٍه‬ٚ ‫اٌصالح‬
Semoga sholawat dan salâm tercurahkan padamu
َ‫األٔبَ ٍٔب‬ٚ ‫ ٍٔذ ِبٍٔذ‬، ‫ٍّٓ ٌٍال‬ٌّٙ‫ٌبِٓ أعشی ثه ا‬
Duhai yang memperjalankanmu dimalam hari Dialah yang Maha Melindungi, engkau
memperoleh karunia saat semua manusia tidur
َ‫أٔذ اإلِب‬ٚ ‫رمذِذ ٌٍصالح فصٍی کً ِٓ فی اٌغّبء‬ٚ
Semua penghuni langit sholat dibelakangmu dan engkau menjadi imam mereka
۲.. ‫ی سفؼذ گشٌّب‬ٙ‫إٌی إٌّز‬ٚ*
Karena kemuliaanmu engkau diberangkatkan ke Sidratul Muntaha
َ‫عّؼذ إٌذاء ػٍٍه اٌغال‬ٚ
Disana engkau mendengar suara ”salâm atasmu”
‫ي هللا‬ٛ‫ ٌبسع‬، ‫ٌبگشٌُ األخالق‬
Duhai yang paling mulia akhlaknya, Ya Rosulullah
ٍٓ‫أصذبثه أجّؼ‬ٚ ‫ػٍی اٌه‬ٚ ‫صٍی هللا ػٍٍه‬
Semoga sholawat selalu tercurahkan padamu, pada keluargamu dan para sahabatmu.

63. Shalawat Qosidah Ya abah yahro

‫ٌب اثب اٌض٘شاء ٌب أثب اٌفمشاء‬


Yâ Abâz-Zahrô’ Yâ Abâl fuqorô’
‫داسن ثفضً ٌبعٍذ اٌشفؼبء‬
Dârik bifadl-lin (Yâ Nabî) Yâ Sayyidasy-syufa’â’
ً‫أػغٍذ فضال ال ٌٕبح ٌّشع‬
U’thîta fadl-lân lâ yunâhu limursalin
‫هللا ٌؼغی اٌفضً گٍف ٌشبء‬ٚ
Wallâhu yu’thîl fadl-la kaifa yasyâ’
‫ب‬٠ ٗ‫صف‬ٛ‫اصف األلصی أرٍذ ث‬ٚ
Yâ wâshifal aqshô ataita biwashfihi
‫اٌجٕبء‬ٚ ٖ‫گأٔه اسعب‬ٚ
Wa ka-annaka-rsâhu wal bannâ’
ٗ‫عً أدَ ِٓ رٔج‬ٛ‫ثٗ ر‬ٚ
Wa bihi tawassala Âdamun min dzanbihi
‫اء‬ٛ‫رشفغ ثجٕبثٗ د‬ٚ
Wa tasyaffa’a bijanâbihi hawwâ’
‫اٌصفب‬ٚ َ‫صِض‬ٚ ٗ‫ششف اٌّمبَ ث‬
Syarufal maqômu bihi wa zamzamu wash-shofâ
‫اٌجغذبء‬ٚ ‫ثٍذ هللا‬ٚ ‫ِٕی‬ٚ
Wa minâ wa baitullâhi wal bath-hâ’
64. Shalawat Qosidah Bismillah
ٍُ‫ ثغُ هللا ٌبهللا ٌبسد‬، ٌُ‫ثغُ هللا ٌبهللا ٌبگش‬
Bismillâh yâ Allâh yâ karîm , Bismillâh yâ Allâh yâ rohîm
‫کٍذ ػٍی هللا‬ٛ‫ ثغُ هللا ر‬، ‫ثغُ هللا ثغُ هللا ثغُ هللا‬
Bismillâh Bismillâh Bismillâh , Bismillâh tawakkaltu ‘alâAllâh
‫ثغُ هللا ثغُ هللا ثغُ هللا‬
Bismillâh Bismillâh Bismillâh
‫کٍٕب ػٍی هللا‬ٛ‫ ثغُ هللا ر‬، ۲ ‫عٍٕب ثبهلل‬ٛ‫ثغُ هللا ر‬
Bismillâh tawassalnâ billâh 2x Bismillâh tawakkalnâ ‘alâAllâh
‫ثغُ هللا ثغُ هللا ثغُ هللا‬
Bismillâh Bismillâh bismillâh
ٍُ‫ ٌبهللا ٌبسدّٓ ٌبسد‬، ٌُ‫ٌبهللا ٌبِٕبْ ٌبگش‬
Yâ Allâh yâ mannânu yâ karîm , yâ Allâh yâ rohmânu yâ rohîm
ٍٍُ‫ ٌبهللا ٌبفزبح ٌبد‬، ‫ٌبهللا ٌبهللا ٌبهللا‬
Yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh , yâ Allâh yâ fattâhu yâ halîm
‫ثغُ هللا ثغُ هللا ثغُ هللا‬
Bismillâh bismillâh Bismillâh

65. Shalawat Qosidah Dauni


ً‫ٔی أٔبجً دجٍج‬ٛ‫ٔی دػ‬ٛ‫دػ‬
َ‫ٔی فؼزًٌ دشا‬ٌٛ‫ال رؼز‬ٚ
Biarkanlah,biarkanlah aqu memanggil kekasihku…
jangan kau hina aku, karena menghinaku adalah haram hukumnya…
َ‫ٔخ ٌبدّب‬ٚ ‫رؼٍُ ثگبي‬
َ‫ط اٌغشا‬ٚ‫ٔی دس‬ٛ‫خز ػٓ شج‬ٚ

renungkan & nyanyikanlah irama tangisanku, wahai burung merpati!!


ambil dukaku sebagai pelajaran cintamu…
َ‫ٔخ ٌبدّب‬ٚ ‫رؼٍُ ثگبي‬
َ‫اٌغشا‬ٚ ‫ی‬ٌٛٙ‫عگشد ثخّش ا‬

pelajari & nyanyikanlah irama tangisanku ,wahai burung merpati!! karena aku telah mabuk
kasmaran dilanda angan kecintaan
‫ِٓ گبْ ِثٍى ِؼٕی ِضٕی‬ٚ
َ‫ثذت إٌجً ٌّبرا ٌال‬
‫ٔی‬ِٛ‫ٔی ثذجه س‬ِٛ‫ٔی ال‬ِٛ‫ال‬
َ‫ٔی ػٍٍه اٌغال‬ٍٛ‫ٌبلشح ػ‬
Orang yang berbadan kurus kering seperti aku‟ karena terkena penyakit cinta kepada nabi
saw,kenapa kau hina?
mereka menghinaku, mereka menghinaku dengan hinaan yang bukan bukan..
wahai penyejuk mataku, semoga keselamatan selalu menyertaimu
َ‫ اٌّذٌٕخ ٘ب‬ٛ‫فؤادی ٌٕذ‬
َ‫ٌغ ثخٍش األٔب‬ٛ‫لٍجً ر‬ٚ

hatiku terpaut pada kota madinah.


dan jiwaku sudah sangat rindu kepada sebaik-baik manusia

َ‫أب ٌباثٓ ساِخ دشِذ إٌّب‬


َ‫صادًٔ عمبِب غشاِه رغب‬ٚ

wahai anak keturunan Ramah, aku terhalang dan tak dapat tidur.
bertambah parah penyakit ini ketika mengingat senyumanmu

66. Shalawat Qosidah Fihawa


َ‫٘ب‬ٚ ‫ی خٍش اٌؼجبد شغف اٌمٍت‬ٛ٘ ً‫ف‬

“Kecintaan ku pada sebaik-bainya makhluk (Rasulullah SAW) menarik seluruh Hati dan
pikiranku”.
َ‫ٍٕئب ٌفؤادی ٔبي ِٓ طٗ اٌّشا‬ٙ‫ف‬

“Dengan sebab berikut beruntunglah hatiku mendapatkan segala angan-angan/cita-citaku”.


‫ذ‬ٙ‫هللا ٌش‬ٚ َ‫أٔب فی ِذح دمحم ِغش‬
“Aku tergia-gila dalam memuji dan ALLAH lah yang menjadi saksi”.
َ‫ب‬ٙ‫ثب ِغز‬ٛ‫صبفٗ لذ ثذ ص‬ٚ‫أٔب فی أ‬

“Aku tertidur lelap bersama sifat-sifat yang semakin membangkitkan rasa rinduku”.

67. Shalawat Qosidah Ibadallah


‫ػٍی اٌگبفی صالح هللا ؛ ػٍی اٌشبفی عالَ هللا‬
‫آء ٌبأهلل‬ٍٛ‫ثّذً اٌذٌٓ خٍصٕب ؛ ِٓ اٌج‬
‫ٔب ألجً هللا‬ٛ‫ػجبد هللا سجبي هللا ٓ۞ٓ أغٍث‬
‫ٕٔب هلل ٓ۞ٓ ػغی ٔذظی ثفضً هللا‬ٛ‫ا ػ‬ٛٔٛ‫ک‬ٚ

Wahai hamba Allah (Para Auliya Allah), wahai para pejuang Allah, Berilah kami pertolongan
karena Allah, Jadilah engkau penolong kami dalam segala ibadah kepada Allah, Semoga
kami beruntung dengan karunia Allah
‫ٌبأدجبة‬ٚ ‫ٌبعبداد‬ٚ ٓ۞ٓ ‫ٌبأٔجبة‬ٚ ‫ٌبألغبة‬ٚ
‫ا هلل‬ٚ‫أصش‬ٚ ‫ا‬ٌٛ‫ٌی األٌجبة ٓ۞ٓ رؼب‬ٚ‫أٔزُ ٌبأ‬ٚ
Wahai para wali Qutub, wahai para wali Anjab, Wahai para pemimpin kami dan para kekasih
Allah, Kalian semua wahai ahli-ahli ibadah, Datanglah dan tolonglah kami karena Allah
ُ‫ٔبک‬ٛ‫ٌٍضٌفی سج‬ٚ ٓ۞ٓ ُ‫عإٌٔبکُ عإٌٔبک‬
‫ا ػضِکُ هلل‬ٚ‫فی أِشلصذٔبکُ ٓ۞ٓ فشذ‬ٚ

Kami memohon, memohon kepada kalian, Untuk mendapatkan kedekatan kepada rahmat
Allah, Kami harapkan kalian, Dalam persoalan (masalah), kami bermaksud kepada kalian,
Maka mantaplah tekad kalian untuk menolong kami karena Allah

‫فٍب سثی ثغبداری ٓ۞ٓ رذمك ٌی إشبسری‬


‫لزٕب هلل‬ٚ ٛ‫ٌصف‬ٚ ٓ۞ٓ ‫ػغی رأری ثشبسری‬

Wahai Tuhanku, dengan pangkat para pembesarku, Buktikanlah semua keinginan-keinginan


itu, Semoga datang semua yang menggembirakanku Dan menjadi suci (tenang) waktu
(kehidupan kami) untuk Allah
‫سفغ اٌجٍٓ ِٓ ثٍٕى‬ٚ ٓ۞ٓ ‫ثگشف اٌذجت ػٓ ػٍٕی‬
‫جٗ ٌبأهلل‬ٌٛ‫س ا‬ٕٛ‫األٌٓ ٓ۞ٓ ث‬ٚ ‫طّظ اٌگٍف‬ٚ

Dengan terbukanya bukti pada pandangan kami Terangkatnya jarak pemisah antara aku
dengan Engkau, Terhapusnya cara (tanpa menggambarkan, tanpa menempatkan), Berkat
cahaya Dzat-Mu ya Allah
‫ذی جبٔب‬ٌٙ‫الٔب ٓ۞ٓ ػٍی ِٓ ثب‬ِٛ ‫صالح هللا‬
‫الٔب ٓ۞ٓ شفٍغ اٌخٍك ػٕذ هللا‬ٚ‫ِٓ ثبٌذك أ‬ٚ

Semoga Rahmat Allah Tuhan kami, Dilimpahkan atas Nabi yang datang kepada kami dengan
hidayah petunjuk, Dan kepada orang yang telah menunjukkan kebenaran agama, Yang
memberikan pertolongan kepada makhluk nanti di Sisi Allah

68. Shalawat Qosidah Insi'ta


‫إْ شئذ اْ رذسی ِمبَ دمحم‬
In syi,ta an tadrî maqôma Muhammadin
‫فبسجغ إٌی ِبلبي ػٕٗ هللا‬
Farji’ ilâ mâ qôla ‘anhullâhu
ٖ‫فبٌخٍك رؼجض اْ رمذس لذس‬
Falkholqu ta’jazu an tuqoddiro qodrohu
ٖ‫ال لذ ٌؼغی ٌؼال‬ٛ‫ي ل‬ٛ‫رم‬ٚ
Wa taqûla qoulan qod ya’thî li’ulâhu
ٗ‫لً ث‬ٚ ٌٗ‫فبٔظش إٌی ػظُ اإل‬
Fandhur ilâ ‘idhomil ilâhi wa qul bihi
ٖ‫ال ثٍٍغب طٍجب ِؼٕب‬ٛ‫ل‬
Qoulan balîghon thoyyiban ma’nâhu
ٖ‫أػٍی لذس‬ٚ ِٗ‫فبهلل گش‬
Fallâhu karromahu wa a’lâ qodrohu
ٛ٘ ‫ق لذس دمحم إال‬ٛ‫ِبف‬
Mâ fauqo qodri Muhammadin illâ Huw

69. Shalawat Qosidah Dhoharoddinul Mu’ayyad

‫…ٌبٕ٘بٔب… ٌبٕ٘بٔب… ٌبٕ٘بٔب… ٌبٕ٘بٔب‬

Betapa beruntungnya kami.. Betapa beruntungnya kami..


‫س إٌجی أدّذ‬ٛٙ‫ش اٌذٌٓ اٌّؤٌذ ٓ۞ٓ ثظ‬ٙ‫ػ‬
‫ٌبٕ٘بٔب ثّذّذ ٓ۞ٓ رٌه اٌفضً ِٓ هللا‬

Telah muncul agama yang didukung, Telah muncul agama yang didukung,, dengan
munculnya sang Nabi Ahmad Betapa beruntungnya kami dengan Muhammad (Saw), itulah
anugerah dari Allah..(YâHanânâ) Betapa beruntungnya kami,
‫ی ٌغف اٌّؼبٔی‬ٛ‫د‬ٚ ٓ۞ٓ ‫خص ثبٌغجغ اٌّثبٔی‬
‫ػٍٍٗ أٔضي هللا‬ٚ ٓ۞ٓ ‫ِبٌٗ فی اٌخٍك ثبٔی‬

Diistimewakan dengan as-Sab‟ul Matsany (al-Fatihah), penghimpun rahasia setiap makna,


tak ada yang senilai dengannya, dan Allah mewahyukannya kepadanya (Muhammad SAW),
(YâHanânâ) Betapa beruntungnya kami,
‫ش ٓ۞ٓ ألجٍٗ أشك اٌمّش‬ٙ‫ِٓ ِکخ ٌّب ػ‬
َ‫افزخشد اي ِضش ٓ۞ٓ ثٗ ػٍی کً األٔب‬ٚ

Ketika di Makkah bulan tampak terbelah deminya (Muhammad SAW),


lalu kabilah Mudhar (kabilah Muhammad SAW) menjadi dibanggakan di atas seluruh
manusia..
(YâHanânâ) Betapa beruntungnya kami,
‫اجً إٌبط خٍمب‬ٚ ٓ۞ٓ ‫أطٍت إٌبط خٍمب‬
‫اٌذّذ هلل‬ٚ ‫ششلب ٓ۞ٓ عبئش‬ٚ ‫رکشٖ غشثب‬

Beliau adalah manusia yang terbaik ciptaanNya, dan teragung akhlaknya,


Semua mengelu-elukannya di barat dan di timur. Segala puji bagi Allah,
(YâHanânâ) Betapa beruntungnya kami,
َ‫ا ػٍی خٍش األٔبَ ٓ۞ٓ اٌّصغفی ثذس اٌزّب‬ٍٛ‫ص‬
َ‫َ اٌض٘ب‬ٌٛ ‫ا ٓ۞ٓ ٌشفغ ٌٕب‬ٍّٛ‫ع‬ٚ ٍٍٗ‫ا ػ‬ٍٛ‫ص‬

Bershalawatlah kepada sebaik-baik manusia, yang terpilih, Sang bulan purnama,


Bershalawatlah dan sampaikan salam kepadanya, kelak ia akan memberi syafaat kita di hari
kebangkitan..(YâHanânâ… YâHanânâ) Betapa beruntungnya kami..

70. Shalawat Qosidah Habibi Ya Habibi Ya Thobibi

‫ِشادی‬ٚ ‫جی أٔذ لصذی‬١‫جی ٓ۞ٓ دج‬١‫بغج‬٠ ‫جی‬١‫بدج‬٠ ‫جی‬١‫دج‬


Habîbî Yâ habîbî Yâ thobîby
Habîbî anta qoshdî wa murôdî
ِٗ‫ب‬١‫َ اٌم‬ٛ٠ ‫غ اٌخٍك فی‬١‫بدی دمحم ٓ۞ٓ شف‬ٌٙ‫صَلحهللا ػٍی ا‬
Sholâtullâhi „alâl hâdî Muhammad
Syafî‟ul kholqi fiy yaumil qiyâmati
‫ّخ‬١‫ی ػٕذی ِم‬ٌٛٙ‫أعشاس ا‬ٚ ٓ۞ٓ ‫ّخ‬١‫صً أظذذ ِغزم‬ٌٛ‫فطشق ا‬
Fathurqul washli adlhat mustaqîmatan
Wa asrôrul hawâ „indî muqîmatun
‫ّخ‬١ّ‫ٌی ػ‬ٚ‫ت ٓ۞ٓ ٌٗ ٔؼُ ثّبأ‬١‫دا ِٓ دج‬ٚ‫فَلرخشی صذ‬
Falâ takhsyâ shudûdan min habîbin
Lahû ni‟mun bimâ aulâ „amîmatun
‫ّخ‬١‫اغفٗ اٌشد‬ٛ‫إرا صَلد ػجذ ثبػذرٗ ٓ۞ٓ رمشثٗ ػ‬
Idzâ zallâtu „abdin bâ‟adathu
Tuqorribuhû „awâthifuhur~rohîmatu
‫ّخ‬٠‫صبف گش‬ٚ‫َلغفٗ ثؤ‬٠ ٓ۞ٓ ً١‫ء ف‬ٛ‫ي ثغ‬ٛ‫إْ ػثش اٌؼج‬ٚ
Wa in „atsurol „ajûlu bisûû-i fi‟lin
Yulâthifuhû bi-aushôfin karîmatin
‫ّخ‬٠‫جؼٍٗ ٔذ‬٠ٚ ٗ‫مشث‬٠ ٓ۞ٓ ‫ق‬ٛ‫ف ش‬١ٍ‫شه اٌغشاَ د‬٠ ْ‫إ‬ٚ
Wa in yasykul ghorôma halîfu syauqin
Yuqorribuhû wa yaj‟aluhû nadîmatan

71. Shalawat Qosidah Ilahi Lastu (I’tiraf)

‫ط أ٘ال‬ٚ‫ی ٌغذ ٌٍفشد‬ٌٙ‫إ‬

Duh Gusti.. tidak layak aku masuk ke dalam surga-Mu


ٍُ‫ی ػٍی ٔبس اٌجذ‬ٛ‫ال أل‬ٚ

Tetapi hamba tiada kuat menerima siksa neraka-Mu


‫ثی‬ٛٔ‫اغفش ر‬ٚ ‫ثخ‬ٛ‫ت ٌی ر‬ٙ‫ف‬
Maka ku memohon taubat dan mohon ampun atas dosaku.
ٍُ‫فئٔه غبفش اٌزٔت اٌؼظ‬

Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa..


‫ثی ِثً اػذاد اٌشِبي‬ٛٔ‫ر‬

Dosa-dosaku seperti butiran pasir di pantai,


‫ثخ ٌبرا اٌجالي‬ٛ‫ت ٌی ر‬ٙ‫ف‬

Maka anugerahilah hamba taubat, wahai Yang Memiliki Keagungan


ٌَٛ ً‫ػّشی ٔبلص فی ک‬ٚ

Dan umur hamba berkurang setiap hari,


‫رٔجی صائذ گٍف ادزّبي‬ٚ

Sementara dosa-dosa hamba selalu bertambah, apalah dayaku


‫ی ػجذن اٌؼبصی اربن‬ٌٙ‫إ‬
‫لذ دػبن‬ٚ ‫ة‬ٛٔ‫ِمشا ثبٌز‬

Duh Gusti.. hamba-Mu penuh maksiat,


Datang kepada-Mu bersimpuh memohon ampunan,
ً٘‫فئْ رغفش فأٔذ ٌزان ا‬

Jika Engkau ampuni memang Engkau adalah Pemilik Ampunan,


‫ان‬ٛ‫ ع‬ٛ‫فئْ رغشد فّٓ ٌشج‬

Tetapi jika Engkau tolak maka kepada siapa lagi aku berharap?

72. Shalawat Qosidah Kalamun Qodim

ٗ‫گالَ لذٌُ ال ًٌّ عّبػ‬

AlQuran adalah kalamullah yang qadim yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan
‫ٍٔخ‬ٚ ً‫فؼ‬ٚ ‫ي‬ٛ‫رٕضٖ ػٓ ل‬
Yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak
ٖ‫س‬ٛٔٚ ‫ثٗ أشزفی ِٓ کً داء‬
Dengan Al quran itu aku minta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Alquran
‫دٍشری‬ٚ ‫ٍی‬ٙ‫دًٌٍ ٌمٍجی ػٕذ ج‬
Itu menjadi petunjuk hatiku ketika aku dalam kebodohan dan kebingungan
ٗ‫ف‬ٚ‫فٍب سة ِزؼٕی ثغش دش‬
Wahai Tuhanku, anugrahilah aku dengan rahasia dalam huruf Alquran
‫ِمٍزی‬ٚ ‫عّؼی‬ٚ ‫سثٗ لٍجی‬ٛٔٚ
Dan berilah cahaya dihatiku, pendengaran dan mataku berkat Alquran
‫ثٕب‬ٍٛ‫ٌبسة ٌبفزبح إفزخ ل‬ٚ
Tuhanku yang Maha pembuka, bukakanlah hati kami
‫َ اٌششٌؼخ‬ٍٛ‫ُ ثٗ لٍجی ػ‬ٙ‫ف‬ٚ
dan fahamkanlah hati ini dengannya ilmu-ilmu syariat
‫ی ٌّٕزس‬ٌٙ‫عٍُ ٌبإ‬ٚ ً‫ص‬ٚ
Berilah sholawat serta salam ya Tuhanku kepada penyeru (Nabi Muhammad saw)
‫سح‬ٛ‫اٌغ‬ٚ ْ‫ف ثبٌمشآ‬ٚ‫ػذد دش‬
sebanyak huruf huruf Alquran dan surat~surat.

73. Shalawat Qosidah Khobbiri

ْ‫ب‬ٌٙ‫ا‬ٚ ‫خجّشي خجّشي خجّشي ٌب ٔغٍّى ػٓ ِغشاَ شزي‬

Berilah kabar kepadaku, wahai angin sepoi-sepoi, aku tergila-gila, aku sangat rindu dan
bingung
‫اس‬ٛٔ‫ػب شك اٖ ػبشك ػب شك األ‬

Oh rindu, rindu kepada cahaya

‫شا‬ٙ‫اٌذبًٌ وًّ اًٌٍٍّ ع‬ٚ ً‫أٔذ ػًّٕ رشزى‬

Engkau perintahkan aku mengadu kepadanya,


lihatlah keadaanku,sepanjang malam aku begadang
‫وً اسأ اٌّخزبس وً اسأ اٌّخزبس‬

Agar aku dapat memandang Nabi Al-Mukhtar (Nabi pilihan)

‫ِٓ ًٌٍّّٕ فً غشاًِ عب ٌّب ػبشك جّبٌه‬

Barang siapa menghina penyakitku, sungguh sangat terlambat karena kerinduanku pada
kebaikan kekasihku sudah lama
‫ٌبِىشَّ ٌب ِّجّذ ٌب ِؤٌّذ ثبٌشّفبػخ‬
Wahai manusia yang dimuliakan, diagungkan, dikuatkan dengan syafa‟at
‫ب‬ٌٙ‫٘بأٔب أٔب‬

74. Shalawat Qosidah Khudz Yaminan

ٌٓ‫ارك هللا رؼبٌی ػٓ ِمبي اٌٍّذذ‬ٚ ٌٍّٓ‫خز ٌٍّٕب خز ٌٍّٕب ػٓ عجًٍ اٌظب‬

Ambillah jalan yang lurus (jalan orang-orang yang salih), berpalinglah dari jalan orang-orang
yang zhalim, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wata‟ala dengan menjauhi perkataan-
perkataan dan perbuatan orang- orang yang membangkang
ٌٓ‫ سة األخش‬ٛ٘ ٌٍٓٚ‫ سة األ‬ٛ٘ ٌٍّٓ‫اإلٌٗ اٌذك سة اٌؼشػ سة اٌؼب‬

Dia (Allah) Maha Benar pemilik „arsy, Tuhan segenap alam, Dialah tuhan para makhluk yang
terdahulu dan yang terakhir
ٍّٓ‫ خٍش اٌشاد‬ٛ٘ ‫ غفبس اٌخغبٌب‬ٛ٘ ٍٓ‫ خٍش اٌشاصل‬ٛ٘ ً‫ دغج‬ٛ٘ ‫ سثی‬ٛ٘

Dia (Allah) Tuhanku, yang menjadi penyukup bagiku,


Dialah sebaik-baik yang memberi, Dia pemaaf atas dosa-dosa, Dialah sebaik-baik yang
menyayangi
ٍٓ‫أجشٔب أجّؼ‬ٚ ‫اػف ػٕب‬ٚ ‫اسض ػٕب‬ٚ ٍٓ‫ادخٍٕب جٍّؼب فً اٌؼجبد اٌصبٌذ‬ٚ ‫سثى‬

Ya Allah masukkanlah kami semua dalam golongan hamba-hamba yang shalih, dan ridhailah
kami, serta selamatkanlah kami semua
ٌٓ‫ػزبح گبفش‬ٚ ٍٓ‫ُٕ أسصذد ٌٍّجشٍِٓ ِٓ ػصبح فبعم‬ٙ‫ِٓ ػزاة فی ج‬

Dari siksa (neraka) jahannam yang disipakan untuk para pendosa, orang-orang fasiq serta
kafir
ٍِٕٓ‫٘ب ثغالَ آ‬ٍٛ‫ْ ادخ‬ٚ‫سثی ادخٍٕب جٕبٔب أصٌفذ ٌٍّزمٍٕب إر ٌٕبد‬

Ya Allah masukkanlah kami kedalam surga yang telah disiapkan untuk orang-orang yang
bertakwa, dimana ketika mereka dipanggil (maka) kami pun masuk ke dalamnya dengan
selamat dan aman.
ٍٓ‫جٍّغ اٌزبثؼ‬ٚ ‫صذت‬ٚ ‫ػٍی اي‬ٚ ٍِٓ‫بدی األ‬ٌٙ‫صالح هللا رغشی أدّذ ا‬ٚ

Shalawat Allah tercurahkan kepada Ahmad pembawa hidayah yang terpercaya dan atas
keluarga dan para sahabat serta para tabi‟in
75. Shalawat Qosidah Kullul Qulub

‫ة‬ٍٛ‫کً اٌم‬
Kullul qulûb
Setiap hati
ًٍّ‫ة اٌی اٌذجٍت ر‬ٍٛ‫کً اٌم‬
Kullul qulûbi ilâl habîbi tamîlu
Setiap hati yang cenderung mencintai sang kekasih (Nabi Muhammad saw)
‫ِؼً ثزٌه شب٘ذ‬ٚ
Wa ma’iya bidzâlika syâhidun
Padanya terdapat tanda
ًٌٍ‫د‬ٚ ‫شب٘ذ‬
Syâhidun wa dalîlu
..tanda dan bukti
‫أِب اٌذًٌٍ إرا رگشد دمحما‬
Ammad-dalîlu idzâ dzakartu Muhammadan
Tandanya, adalah ketika kumenyebut nama Nabi Muhammad (saw)
ًٍ‫ع اٌؼبشمٍٓ رغ‬ِٛ‫صبسد د‬
Shôrot dumû’ul ‘âsyiqîna tasîlu
Mengalirlah airmata orang yg terdendam rindunya
‫ي هللا‬ٛ‫٘زا سع‬
Hâdzâ Rosûlullâh
Dialah Rasulullah (saw)
‫ي هللا‬ٛ‫٘زا سع‬
Hâdzâ Rosûlullâh
Dialah Rasulullah (saw)
‫٘زا اٌّصغفی‬
Hâdzâl Mushthofâ
Dialah insan yang terpilih
ًٍٍ‫٘زا ٌشة اٌؼبٌٍّٓ خ‬
Hâdzâ lirobbil ‘âlamîna kholîlu
Dialah kekasihnya Allah, Tuhan semesta alam
76. Shalawat Nurul Qiyamah

Artinya: "Ya Allah limpahkanlah shalawat atas junjungan kami, Muhammad,


samudera cahaya-Mu, tambang rahasia-Mu, singgasana kerajaan-Mu, imam
hadrat-Mu, bingkai kerajaan-Mu, perbendaharaan rahmat-Mu, dan jalan
syariat-Mu, yang mendapat kelezatan dengan tauhid-Mu, insan yang menjadi
sebab segala yang maujud, penghulu para makhluk-Mu, yang memperoleh
pancaran sinar cahaya-Mu dengan shalawat yang kekal sekekal diri-Mu, yang
tetap sebagaimana tetap-Mu, dan yang tidak ada akhir di balik ilmu-Mu; juga
dengan shalawat, yang meridhakan-Mu dan meridhakannya serta meridhakan
kami dengannya, duhai Tuhan semesta alam.".

77. Shalawat Adadiyyah

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad sebanyak


jumlah orang yang bershalawat kepadanya, limpahkanlah shalawat kepada
Muhammad sebanyak jumlah orang yang tidak bershalawat kepadanya,
limpahkanlah shalawat kepada Muhammad sebagaimana shalawat yang
Engkau perintahkan kepadanya, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad
sebagaimana Engkau suka agar dibacakan shalawat atasnya, dan
limpahkanlah pula shalawat kepada Muahammd sebagaimana seharusnya
shalawat atasnya.".
78. Shalawat Imam Al Syafi'i R.a

Artinya: "Ya Allah, limpakanlah shalawat atas Nabi kami, Muhammad, selama
orang-orang yang ingat menyebut-Mu dan orang-orang yang lalai melupakan
untuk menyebut-Mu ".

79. Shalawat Imam Al Badawi R.a

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas cahaya di antara segala


cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penawar duka dan pembuka pintu
kemudahan, yakni Sayyidina Muhammad, manusia pilihan, juga kepada
keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan
Allah dan karunia-Nya.".

80. Shalawat Sultan Hanafi R.a

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam atas Muhammad, Nabi
yang ummi; juga kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah apa
Yang Engkau Ketahui, seindah apa Yang Engkau Ketahui, dan sepenuh apa
Yang Engkau Ketahui.".

81. Shalawat Imam Al Syadzily R.a


Artinya: "Ya Allah limpahkan shalawat, salam, dan berkah kepada Muhammad,
cahaya zat dan rahasia yang berjalan di malam hari, di dalam seluruh asma
dan sifat.".

82. Shalawat Imam Al Bakri R.a

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah atas Sayyidina
Muuammad--pembuka hal-hal yang terkunci; penutup perkara-perkara yang
sudah berlalu; penolong kebenaran dengan kebenaran; dan penunjuk jalan
kepada jalan-Mu yang lurus. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat
kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, sesuai dengan derajat
dan kedudukannya yang tinggi.".

83. Shalawat As-Sa'adah

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Sayyidina Muhammad,


sebanyak apa yang ada di dalam pengetahuan Allah, dengan shalawat yang
kekal sebagaimana kekalnya kerajaan Allah.".

84. Shalawat Kamaliyah

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah, kepada


Sayyidina Muhamamd dan keluarganya, sebanyak kesempurnaan Allah dan
segala yang sesuai dengan sesuai dengan kesempurnaan-Nya itu.".
85. Shalawat Syekh Al Hindi

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina


Muuhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad, di dalam setiap kejapan
mata dan tarikan napas, serta sebanyak jumlah ilmu yang Engkau miliki.".

86. Shalawat Tafrijiyah

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan kesejahteraan


yang paripurna kepada junjungan kami, Muhammad, yang dengan perantaraan
Beliau itu dilepaskan semua ikatan, dilenyapkan segala kesusahan, ditunaikan
segenap kebutuhan, diperoleh segala keinginan, dicapai akhir yang baik, dan
diberi minum dari awan berkat wajahnya yang mulia, juga kepada keluarga
dan para sahabatnya, dalam setiap kejapan mata dan tarikan napas, sebanyak
jumlah pengetahuan yang Engkau miliki.".

87. Shalawat Qosidah Asyroqot Lailatuna

‫ششلذ ٌٍٍزٕب ثبألٔظ ِز ألّشد‬


Asyroqot lailatunâ bil unsi mudz aqmarot
‫اعزجششد‬ٚ ‫ثششد ثٍّزمی األدجبة‬
Basysyarot bimultaqôl ahbâbi wastabsyarot
‫أششد فمٍذ ٌٍظٍّبء ِز لصشد‬
Asysyarot faqultu lidhdholmâ-i mudz qoshshorot
‫ال رشدٍی‬ٚ ‫ٌی ٌبٌٍٍخ األٔظ‬ٛ‫ط‬
Thowwilî yâ lailatal unsi Walâ tarhalî
‫اعجٍی عزشن ألْ اٌذجٍت فی ِٕضي‬ٚ
Wasbilî sitrok li annal habîba fî manzili
88. Shalawat Qosidah Mitslul Ghomamah

‫ِثً اٌغّبِخ أی عبس عبئشح‬


‫جٍش دّی‬ٌٍٙ ‫طٍظ‬ٚ ‫رمٍٗ دش‬

Seperti awan gemawan yang mengikuti nabi, berjalan melindunginya dari sengatan panas
siang hari
ٌٗ ْ‫ألغّذ ثبٌمّش إٌّشك ا‬
ُ‫سح اٌمغ‬ٚ‫ِٓ لٍجٗ ٔغجخ ِجش‬

Aku bersumpah demi Allah pencipta rembulan, sungguh hati Nabi bagai bulan dalam
keterbelahan
َ‫ِٓ گش‬ٚ ‫ی اٌغبس ِٓ خٍش‬ٛ‫ِب د‬ٚ
ًّ‫کً طشف ِٓ اٌکفبس ػٕٗ ػ‬ٚ

Gua Tsur penuh kebaikan dan kemuliaan. Sebab Nabi (saw) dan Abu Bakar Asshiddiq di
dalamnya, kaum kafir tidak melihat mereka.
‫اٌصذٌك ٌُ ٌشِب‬ٚ ‫فبٌصذق فی اٌغبس‬
َ‫ْ ِب ثبٌغبس ِٓ اس‬ٌٛٛ‫ُ٘ ٌم‬ٚ

Nabi (saw) dan Abu Bakar ashshiddiq aman didalamnya tak cedera, kaum kafir mengatakan
bahwa tak ada seorangpun yang ada didalam gua.
‫د ػٍی‬ٛ‫ا اٌؼٕگج‬ٕٛ‫ػ‬ٚ َ‫ا اٌذّب‬ٕٛ‫ػ‬
ُ‫ٌُ رذ‬ٚ ‫خٍش اٌجشٌخ ٌُ رٕغج‬

Mereka mengira merpati takkan berputar diatasnya, dan laba-laba takkan membuat sarang
jika Nabi berada di dalamnya..
89. Shalawat Syekh Al Dayrabi

Artinya: "Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami
Muhammad, Nabi yang ummi; juga kepada keluarga dan para sahabatnya,
selama orang-orang yang ingat menyebut-Mu dan orang-orang yang lalai
melupakan-Mu sebanyak apa yang diliputi oleh ilmu Allah, dituliskan oleh
qalam Allah, diterapkan dalam hukum Allah, dan seluas ilmu Allah; sebanyak
jumlah segala sesuatu, berlipat gandanya segala sesuatu, dan sepenuh segala
sesuatu; serta sebanyak makhluk Allah, perhiasan arsy Allah, keridhaan Allah,
tinta kalimat Allah; seerta semua yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan
semua yang ada di dalam ilmu Allah dengan shalawat yang menghabiskan
seluruh bilangan dan meliputi seluruh batasan; juga dengan shalawat yang
berkesinambungan dengan kekalnya kerajaan Allah dan abadi dengan
keabadian Allah.".

90. Shalawat Sayyid Syarif

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina


Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah huruf yang
digariskan oleh qalam.".
91. Shalawat Qoshidah Qara’na Fiidhuha

‫ف ٌؼغٍه‬ٛ‫ٌغ‬ٚ ‫لشأٔب فى اٌضذی‬


‫ثٕب ران اٌؼغبء‬ٍٛ‫فغش ل‬

Telah kami baca di dalam Surah Dhuha “Dan kelak kamu akan diberi karunia” Maka gembira
hati kami atas kurniaan itu
ًٍٕ‫ أدغٓ ِٕه ٌُ رش لظ ػ‬ٚ
‫ أجًّ ِٕه ٌُ رٍذ إٌغبء‬ٚ

Dan yang lebih baik darimu belum pernah telihat oleh mata. Dan yang lebih indah darimu
belum pernah dilahirkan para wanita
‫ي هللا رشضی‬ٛ‫دشبن ٌبسع‬
‫ ٌغبء‬ٚ‫فٍٕب ِٓ ٌؼزة أ‬ٚ

Tidak sesekali wahai Rasulullah akan kau ridho Sedangkan diantara kami ada yang diazab
dan diperlakukan keburukan keatasnya
‫خٍمذ ِجشأ ِٓ کً ػٍت‬
‫گأٔه لذ خٍمذ گّب رشبء‬

Engkau diciptakan bebas dari segala aib Seakan-akan engkau dicipta seperti yang mana yang
kau inginkan dirimu diciptakan
ً‫ٔجً ٘بشًّ أثغذ‬
‫ف‬ٌٛ‫ا‬ٚ ‫شّبئٍٗ اٌغّبدخ‬

Nabi dari Bani Hasyim dari Abtah (sebuah tempat di Mekkah) Keperibadiannya lemah
lembut dan penuh kasih dan sayang

92. Shalawat Sayyidina Ali bin Abi Thalib K.w

Artinya: "Shalawat Allah, malaikat-Nya, para nabi-Nya, dan seluruh makhluk-


Nya, semoga senantiasa tercurah kepada Muhammad dan keluarga
Muhammad, atasnya serta atas mereka tercurah salam, rahmat, dan berkah
Allah.".
93. Shalawat Sayyidah Fathimah Az-Zahra R.a

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada orang yang ruhnya menjadi
mihrab arwah, malaikat, dan seluruh alam. Ya Allah, limpahkanlah shalawat
kepada orang yang menjadi imam para nabi dan seluruh alam. Ya Allah,
limpahkanlah shalawat kepada orang yang menjadi pemimpin penduduk surga,
yaitu hamba-hamba Allah yang beriman.".

94. Shalawat Qolby Yunadi

‫لٍجی ٌٕبدي ٌبسة صبح ٌب ٘بدی ٌبسة‬


Qolbî yunâdî yâ robb shôha yâ hâdî yâ robb
‫ثى أٔذ إِٔی‬ٛ‫ أٔذ غ‬، ‫ٔى أٔذ دصٕی‬ٛ‫أٔذ ػ‬
Anta ‘aunî Anta hishnî Anta ghoutsî Anta amnî
‫ ػٕی‬ٛ‫ فی اٌمٍبِخ رؼف‬، ‫ غٍش أٔی‬ٛ‫ٌغذ أسج‬
Lastu arjû ghoiro annî fîl qiyâmati ta’fû ‘annî
ْ‫فی اٌخزبِخ جٕبد ػذ‬ٚ ، َ‫ اٌغال‬ٛ‫ففی اٌمٍبِخ أسج‬
Fafîl qiyâmah arjûs-salâm wa fîl khitâmah jannâtu ‘adnin
95. Shalawat Imam Al-Syafi'i R.a

Artinya: "Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Sayyidina Muhammad,


selama orang-orang yang ingat menyebut nama-Nya dan selama orang-orang
yang lalai melupakan-Nya, Semoga Dia melimpahkan shalawat ke-padanya di
kalangan orang-orang terdahulu dan setelahnya, dengan shalawat yang paling
utama, paling banyak, dan paling baik daripada shalawat yang dilim-pahkan-
Nya kepada salah seorang dari ummatnya dengan shalawatnya kepadanya.
Salam sejahtera atasnya, teriring rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga Allah
membalasnya dari kami dengan balasan yang lebih baik daripada balasan-nya
kepada rasul dari orang-orang yang diutus kepadanya. Sebab, dia telah
melepaskan kami dari ke-binasaan, dan menjadikan kami sebaik-baik ummat
yang dikeluarkan bagi manusia, beragama dengan agamanya yang telah
diridhai dan dipilih oleh para malaikat-Nya dan orang-orang yang telah diberi-
Nya nikmat di antara makhluk-Nya. Oleh karena itu, tidaklah kami mendapat
nikmat -baik yang nyata maupun yang tersembunyi, yang kami peroleh
dengannya dalam urusan agama dan dunia, dan diangkatkannya keburukan
dari kami di dalam keduanya atau di dalam salah satu dari keduanya-
melainkan Muhammad Saw.-lah yang menjadi sebabnya; yang memimpin
kepada kebaikannya; yang menunjukkan kepada tuntunannya; yang
membebaskan dari kebinasaan dan tempat-tempat jahat, yang mengingatkan,
sebab-sebab yang mendatangkan kebinasaan; yang tegak me-laksanakan
nasihat, tuntunan, dan peringatan darinya. Semoga shalawat dan salam Allah
selalu tercurah kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya, sebagaimana
Dia telah mencurahkan shalawat kepada Ibrahim dan ke-luarganya, serta
sebagaimana Dia telah mehmpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga
Ibrahim; Sesungguhnya Dia Maha terpuji lagi Maha muha.".
96. Shalawat Sayyid Abu Thahir

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam atas pemimpin para
pemimpin dan tujuan dari semua keinginan, Muhammad, kekasih-Mu yang
dimuliakan; juga atas keluarga dan para sahabatnya".

97. Shalawat Imam Qatslani

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjunan kami
Muhammad, juga kepada ke-luargaya, saahabat-sahabatnya sebanyak jumlah,
apa-apa yang diliputi oleh ilmu-Mu, digariskan oleh qalam-Mu, dan ditetapkan
dalam hukum-Mu terhadap makhluk-Mu; Curahkanlah kelembutan-Mu di
dalam seluruh urusan kami dan kaum muslimin.".

98. Shalawat Sholawat ‘Âshimah

‫ب ِٓ جٍّغ اٌغٍئبد‬ٙ‫شٔب ث‬ٙ‫رغ‬ٚ ‫االفبد‬ٚ ‫اي‬ٛ٘‫ب ِٓ األ‬ٙ‫ػٍی اي عٍذٔب دمحم صالح رؼصّٕب ث‬ٚ ‫ُ صً ػٍی عٍذٔب دمحم‬ٌٍٙ‫ا‬

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dengan
rahmat yang Engkau pelihara kami dari marabahaya dan penyakit, dan bersihkanlah kami
dengan rahmat-Mu dari segala keburukan.
99.Sholawat Nuril Anwar

Artinya :

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia
dari segenap rahasia, penawar duka dan kebingungan, pembuka pintu
kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw. yang terpilih,
keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan
nikmat Allah dan karu-nia-Nya”