Anda di halaman 1dari 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKIUR JENDERAL PERHUBUNGAN DAI{AT


s(.?5ltlAr.try'mrD4i2

N DAN REKAYASA
TANGKI AiR PADA LAI1DASAN K
MTJD3X {4X4) M/T SEBAGAI MOBTL EARANG

DIREKTUR DERAL PERHUBUNGAN DAMT,


'EN
bahwa daam €ngl€ upaya mewujudkan kendaraan bemotor
yanq memenuh pereyaEkn teknis dan laik jaan diangqap pedu
untuk menqeehkan rancnq banqun daniekayaetangk air pada
andasn kenda€an bermotor merck FINO toe WU342R
NKI"ITJD3X (4X4) M[ sebaqa mob bahng;

bahwa dai pen€litdn dan pen aian t€kiisi hn6ng b€iqun dan
rckayasa tanqk an pada andasan kendaEan bemotor merck
|INO tpe WU342R H(i"rTJD3X (4x4) M/r sebaga nobir baranq

Undang Undanq Nomor 22 Tahun 2009 tentnnq Laru Lnhs dan


Angkutan Jaan {Lembarai Nega€ Tahln 2009 Nomor 96,
Iadbahan Lembarcn NeqaG Nomor 502s);

P€raturan Pemer ntah R.I Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tar f atas
leiis Peneimaan N€qara Bukan PaFk Yang Berlaku Pada

3 Pehtu6n Pene.iitah R.l Nomor 55 Tahun 2012 tentang


(endaraan (Lembaran Negah Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Nesara Nomor s3u);
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 39/M Tahun 2010 tentang
Per9a qLaa, D..'L bt-alPe'flo|qc. Dorcl, rener "
o1

s. Keputusan Ment$ Pedubunqan Nohor KM, 63 Tahun 1993


tentang Pereyarlan Ambang Bat s Kerajkan laran Kenda€an
sermotor Kereta Gandenqan, (erec Tempelan, Kabser dai Bak
Mtratan sefta komponen-komponennya;

6. K€putuen Mente.i Perhubunqan Nomor KI4.71 Tahun 1993


ientanq Penqltian 8€rkara Kendaraai Bemororj
k;ano Pe,lenqboan rendaraan B€motor

s Keoutusn Mented Pehubunqan Nomor ff 9Tahui 2004 tentanq

Pe;suj an nP€ Kenda€an B€motor;


o. (Dn9c1 l\oao
" Peur!a";1 ro'I rosa oelolrdl rF
'"H;-".;i,
'14 60 loFr'-0'0
'- q'' dt" $rc r'rer'P' a4pqt
"-"iiq
o -'",' 'b' 'qor
tao.e' f our'IDAPI+
^MA
::;i'"; ';--'; ' o6a;as v )orz b'qq'r 23 rve' 70t o-'rdL

t#:r ;:l:t:*:.': lr;T' i: j''"',ir'e;'fflj'l'


H(r4TlDrX (4r4)14[Sebaga MoblBarang;

MEMIITUSKAN:
]INDEML PFRHUBUNGAN DARAT

i:li4l;],:*l'mf uNxll" infis,'i" #'lfJffi


(4x4) SEBAGAI
iiliiifniiiii rii'i wu:+zn-xK''D3x /r

lj,H:",r' ;: :i:': sl""t', ; ;;;193.:,11'"*!


"*- re/anp
:;;;; poer
oada qoroa vdre o i
o orFr
;:::"#;;;;i ";;"" iuNDAua a-r'r s'YctA dercar ic?L
6ar
.;-;, r - 3. Bo rn va's o
oe \' brrgcl Ddit fro:
rmrLu*' Dr+Lr' l''de%
".a.*,-"
l" ii- m krqedr 5 4e 20 rd'led ec 'rra'
^r.qo-iono
teknh €baqa dana lafrpirai l Keprtusn in

1.. lenodoai be'roo Pbcqarru-a daa(src oaar DIKTUM


i'"1.i"' "
1 ae' L i peiva tG' e{1 e da1 a'r t, 11
'i"-'ni"
j* "Tt"l. i#t{'i
:";"H' I #::";fl "",:.}"il"-w Gq ;r.'Esc'
l;',+^.;.;: , r ',."" Barat ccdd- 'q
cununs Putr K5b. Bogor 'lawa
i
'
Dainr rLr oelo-ahd F.Fbr oad"
(188/6d
prnrrun, .".t,t BeidL D oercoFhtur
'j'iiiiii
;;;; ;;; ;"u.;' 7 oo \q da1'"re
rr nrch 8"" 'are
D a1'lar
"'i' i".*i isiii. +; ,o'a, re'eroF \aE @'r dira n
u"" n*r--t"t"."gt",,t rn kdar r600 nr
",4000IL'
Grcki 1odp d'ats
r''
i.ii"".r'-i,ii; t";sli pai'!'ooo
t,noo' . O o.. -L.tt"'q'utoe
npe k€ndaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
P€RTAMA wajib diengkap denqan p€Gnqkat sabuk k€€amatan
toe 3 (tiqa) titk janqkar untuk tempat duduk pengemudi dan di
sahping p.noedudi €/G dilengknpj perenqkapan kendarcan
b€mdor ainnya ssuai denqan ketentuan yatrg b$ aku.

Kendaraan bermotor yanq teah dinyatak n mem€nuhj pe6yarabn


tekn s dan raik jaan sebagaihana d maksud dalam DIKIUM KEDUA
harus d engkapi tanda pengenal pabrik pembuat yang dpasaiq
permanen dibaq an depan dan/at u beak nq kenda€an bermotor.

np€ !€ndaraan bemotor sbagaimana dimaksud daran DIKIUM


PERTAMAharusdipasang p€risa koonqyanqdpaenqpadasisikr
dan kanan kenda€an dantara sumbu pertama dan sumbu k€dua
sefta pada baga^ b€lakang kendaraan apabila tiiqqiujung landaen
dan/ aku bagiatr belakang dat atau $mpinq badannya beaaGk
ebih da 700 mm diatas lalan dan/ atau sumbu palinq belakarc
berjaBk ebih besar 1,000 mm diukur dari ssiteruar dan baqian

Kepala Dinas Perhubunqan Prcvi.si


a6ra Hasir Peneritian dan Peniraan
Karcsi yanq telah sesual dengan qambar €ncanq bangun nan
rekayasa setu sp€sirkas iaknrk sebaga dana d makud daam

Pejabat tecebut dlatas berk4ajiban me apor


scara berk la kepada
Dircktur rende€l Pehubungan Darat dalam har Diektur Lau i
L nias dan Anqkutan lalan etiap 3 (tEa) buan sekai tentang
pemb€ an ket€Gnqan hasilpem€ ksaantrya

P€rtrsahaanr:.oser PT. PUNDARTKA AT}/jA 5Er4E5rA dengan dasar


keputusanin meregistEsikan setiap kendaraad yanq teah mendapat
Serit Acra Fasl Peneltian dan Penilaian Fisik (endaraan Benotor
sebagaimana dimakud daran DIKTUM KEDELAPATT yang
d'tcrddd19"' be' ard b'a r"pala Dra PeIDL!c' D'o!'r,i
rawa saratdan pimpnan "Perusahaai (aroseriPT. PUNDARTG Alr4A

Peruelraan KaoF PT, PUNDARIG ATi.4A sEMEsrA wajib


*frfikat reqist.asl uj tip€ yanq
meregistrasl untuk setiap p€nerb tan
telah dinyatakan merenuhi persyaEtan teknis dan raik laran
sebagarmana dimaksud daam DIKTUM KESEMBILAN,

Keputusan in dilengkapi dengan gambar randng bangm dan


'.lavaa..baoa'n
ar larona' . crod oergd /.cprtl.r..
Penyhpanqad terhadap keteituan yanq d atur da am Gprtusan d
akan dikeiaran san Gi sesuaj de nqan ketentuan yatrq be aku.
Di€Kur Lal! Lintas nai AngkuEn Ja an mengawasi dan memberiran
petunjuk eb h anjut cntanq p€lakanaan Keputuin ni

f,.ar c'99d1 oFcold' da1 daDd dnlic'


kembaLi apabila terdapat keke iruan da am penetaPannva.

lembusan ke@da Ythi


1 t4ented Peftubunqan R.Ii
2. Mentei Perindusvan R.I;

4 Sekreta s rend€E, r(emente an Perlrubunlan R I;


5. IdsDekturlended, Kementedai P€rnubungan R I;
6 D rektd l€nderal lndustr Un99u an Bedasc Tekno og linggi,
Kehenkfian Pe ndustrian R.I;
7. Kepala Korps ri u L ntas, Mabs Polti;
3. Sesditjen Perhubunqan Damt;
9. PaB Dk€kturdiL^qkungatr Digen Pefiubunqan Darati
10. r€dls Perhubuiqan dan LLrJ Pbvinsid S€luruh hdonsiai
11 Dn€ktur La u Lintas Polda disluruh Indod6ia,
12, K€pala BahlPUSK8 diBek si;
13 Kehia Umum Askarndo
jE EtE

G. 5s ?3i.
<5 6
a
:"!:=; E e
E
93 -;
-+;;tiE
"e*
+qtE-s<:
FE! ! e."i

F * :i=
eBQ c: arz34
3
s I9
- s9 i eq
E ;i
E

:EtJ;
;3 =;:,F*
$E
c 9,.

-\2
fPbli E
l;: ;<sF!
qFEdE : a
SE

9: I4- :a
;s 3! a
EtsE
dsE B?E;
xaz: g6ec!,"

69
F,g
>:*
?. c
rg
t;i: ;*;
iF
: FI 5;R
I +;;
ciii ,s +;:
I f;i
!"i ?59
d
':l i3p
F.
6ri
i :il-t 5 E" t
t
E
rg\

;
. :: ll
:, f ErE ll
!
d-
! Erl
I

I
?
t; i!
I ii : ,E -i-
tz ; -: i : l! i e:: t,l
I E;
t. : c!; I l, ?:f t
!:: t ! i"'5 : li
sgd ;
t
pl,
g e
i i:::lE I I
!
E i: !:liSillli lt
I
I
is! ilii*tri h , uI
I
q

q
En
Er
I
!i :
I EI .i
!:
t di
E
:?
e
EE I
B; z

g
!
: ll
:
E
EI
1e
i. "5r
t1 E*l
t il\": ETE
J dt SEr
'Si!
1
I
gJt
E

€*
!

I
li F

I7 .$3
i I
I
9
I
;a
I
i i':
zte
-ar i
II d

t:
I
t
g
{ i {q
5 t l' .;i
E E
Er : E cl
E

at .,,
Eri Fi '

I !

i :

E li
:

ffii;
)a)
i
:
iril
! f6
I I :!
t E
I
! I
! q
b
I t" EE9
i
F

i
Er! t

.F+
ig)
, .Lr

Anda mungkin juga menyukai