Anda di halaman 1dari 2

No NOV 2013 JUN NOV JUN NOV JUN NOV JUN NOV JUN

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018


No. Usaha-usaha Ceritakan Syarahan – Kelebihan- Laporan Pelbagai aktiviti Ceramah - Cara-cara Setiap anak seharusnya Kerjaya seseorang
1 yang dapat penglibatan anda Penggunaan kelebihan kejadian di sekolah Cara-cara menangani mempunyai impian untuk dipengaruhi oleh
dilakukan menjayakan majlis masa apabila kita bencana alam untuk mengurangkan stres. menjadi individu beberapa faktor
untuk Hari Keluarga di berkesan menguasai dan bantuan melahirkan risiko kebanggaan keluarga. seperti minat, bakat,
membentuk tempat anda melahirkan lebih daripada yang diberikan murid yang kemalangan Berikan komen anda. kemahiran dan
akhlak terpuji tinggal. individu satu bahasa. oleh pasukan seimbang dari jalan raya pencapaian
dalam diri cemerlang. sukarelawan segi jasmani, dalam akademik. Ulas
seseorang anda. emosi, rohani kalangan pernyataan
dan intelek. murid tersebut.
No. Rencana – Warga tua Peranan Syarahan – Ulasan – Langkah- Peranan ahli Kebaikan- Sekolah turut berperanan Setiap keluarga
2 Peranan ibu sepatutnya setiap ahli Yang tua Aktiviti rekreasi langkah yang keluarga kebaikan dalam pemupukan disarankan
bapa dalam diberikan keluarga dihormati, membawa perlu kita dalam melancong amalan mencintai alam agar mengamalkan
mengawal keutamaan oleh dalam yang muda pelbagai lakukan untuk membantu bersama-sama sekitar dalam diri murid- sikap berjimat
pengambilan ahli keluarga. membantu disayangi. manfaat kesihatan para remaja keluarga, murid. Huraikan peranan cermat dan
makanan Berikan hujah- anak-anak kepada sepanjang menghadapi sekolah dalam kehidupan seharian.
segera dalam hujah. ketika masyarakat. hayat. cabaran- pemupukan amalan Huraikan pendapat
kalangan menghadapi cabaran hidup tersebut dalam diri murid- anda tentang cara-
anak-anak. sesuatu akibat murid. cara berjimat
masalah. pengaruh cermat.
rakan sebaya,
media massa
dan budaya
Barat.
No. Kebaikan- Perkembangan Perbincangan Huraikan Kepentingan Pidato Bahasa Sikap kurang Syarahan - Sebagai negara yang Rencana " Amalan
3 kebaikan pelbagai bidang – usaha bagaimana mengekalkan Kebangsaan prihatin Peranan sukan subur dan kaya dengan gaya hidup sihat
yang industri di negara kerajaan keindahan budaya Pemangkin terhadap alam dalam pelbagai sumber, dapat meningkatkan
diperoleh jika kita - kaitan memajukan alam semula warisan kaum. Perpaduan sekitar telah mengharumkan Malaysia kualiti hidup"
negara dengan peluang bidang jadi dan Rakyat menyebabkan nama negara. seharusnya menuju ke
memiliki pekerjaan. pertanian keunikan berlakunya arah negara yang
rakyat memang bentuk muka banjir yang membekalkan makanan
berminda wajar kerana bumi itu dapat membawa yang cukup kepada
kelas bidang ini dijadikan pelbagai rakyatnya di samping
pertama. memberikan produk kesusahan mengurangkan
pelbagai pelancongan kepada kebergantungan kepada
kebaikan bagi menarik banyak pihak. makanan yang
kepada rakyat pelancong Berikan komen diimport. Jelaskan
dan negara. datang ke anda. langkah-langkah yang
Malaysia. perlu diambil untuk
menjadikan Malaysia
sebuah negara yang
menghasilkan makanan
yang cukup untuk
rakyatnya.
No. Kebaikan Perubahan cuaca Bentuk- Pelbagai Usaha-usaha Kemajuan Tahap Manfaat- Selain Malaysia
Anda ingin menulis
4 penganjuran dunia. Usaha bentuk faktor yang pelbagai pihak infrastruktur kesedaran manfaat yang mempunyai
sebuah rencana dalam
sukan bertaraf peringkat kerjasama mempengaruhi mengekalkan memainkan masyarakat program pelbagai
akhbar tempatan. Tajuk
antarabangsa. antarabangsa. antara pencapaian keamanan peranan tentang pertukaran keistimewaan,
rencana anda ialah
negara- seseorang ahli sejagat. penting penyakit pelajar antara negara-negara lain
`Kebaikan-kebaikan
negara di sukan. meningkatkan berbahaya negara. juga mempunyai
Penggunaan Teknologi
dunia - usaha eksport negara. yang keistimewaan yang
Maklumat dan
membanteras mengancam tersendiri. Jelaskan
Komunikasi (TMK)
penyeludupan nyawa keistimewaan-
kepada Masyarakat
dadah. manusia keinstimewaan
Antarabangsa'.
seperti barah sebuah negara lain
dan demam yang menjadi
denggi masih Tulis rencana itu pilihan anda.
rendah. selengkapnya.
Bincangkan.

No. Cerita Pelbagai budaya, Huraikan Drama di Jelaskan Pengajaran- Berikan Tulis cerita Jikalau kamu bersifat Peribahasa 'ukur
5 bertemakan pelbagai kaum – aktiviti-aktiviti pelbagai perkara- pengajaran pendapat anda berdasarkan pemurah, Segala baju di badan
penghargaan Langkah yang boleh saluran perkara yang daripada tentang cara- maksud manusia datang sendiri'
terhadap jasa untuk memastikan dilaksanakan televisyen dapat dijadikan pantun yang cara peribahasa menyerah. Petikan bermaksud berbuat
guru. generasi muda untuk tempatan pedoman berkaitan menghargai 'setinggi-tinggi gurindam di atas sesuatu atau
dapat memupuk sarat dengan dalam dengan sumbangan terbang menjelaskan bahawa bertindak atau
mengamalkan, minat murid pengajaran. kehidupan kita kepentingan golongan bangau, individu yang bersifat berbelanja mengikut
menghormati dan terhadap setelah budi. sasterawan di akhirnya pemurah mudah kemmapuan diri
menghargai karya sastera. membaca negara kita. hinggap di memperoleh pertolongan sendiri. Bincangkan.
karya sastera. belakang daripada orang lain. Selain
kerbau juga' mudah memperoleh
pertolongan, jelaskan
kelebihan-kelebihan yang
diperoleh individu yang
bersifat pemurah.