Anda di halaman 1dari 1

Caja JARDINS DEL TÚRIA Fernando Bonete

Als 30 anys del Palau de la Música de València


q=96 >æ >æ
> > > > >j j >> æ j >j
2
/4 ∑ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œæ œ ‰ ‰ œ œ ˙æ ˙æ œ ‰œ œ œ œ ‰ ∑ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ
ff
% >j >j
/ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ œœ œ‰Œ œœ œ‰ Œ
p
>æ A
j j
/ ‰ œ ÆœJ œ œ ˙æ œ ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ œœ œ‰Œ œœ œ‰Œ
mf

æ j >r > > > > >j > > > > >r > > > > >j > > > > >r > > > > >j > > > > > > >j > >
/ ‰ œ ÆœJ œ œ ˙æ œ ≈ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ ™œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ ™ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ ™œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ ™ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ ™œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ œœ œŒ œœ œ Œ ‰ œ œ ™œ
ff
B
ææ j ≈ >r > > ‰ > ‰ > ‰ >j > > ‰ > ‰ > ‰ ™ >r > > ‰ > ‰ > ‰ >j > > ‰ > ‰ > ‰ ™ >r > > ‰ > ‰ > ‰ ™ >r > > ‰ > ‰ > > > >j > >
/ ˙ œ œ œ œ ÆœJ œ ÆœJ œ œ œ ™ œ ÆœJ œ ÆœJ œ œ œ œ ÆœJ œ ÆœJ œ œ œ ™ œ ÆœJ œ ÆœJ œ œ œ œ ÆœJ œ ÆœJ œ œ œ œ ÆœJ œ ÆœJ œ œœœ Œ œœœ Œ ‰ œ œ™ œ
ff A tempo
>j >æ rit. æ > > > > >j >æ j >æ > >
æ De $ a Ø j >> æ j ‰ >j ‰ ææ j æ
/ ÆœJ œ ‰ œæ ˙æ œæ Œ œ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œæ œ ‰ ‰ œ œ ˙æ ˙æ œ œœœœ ∑ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œæ œ œj ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ
p ff mp
> > > > > > > >
ææ j ææ j ææ j ææ j ææ j ææ j ææ j ææ j j
/ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ‰ÆœJ œ ‰ÆœJ œ ‰ œ œ œ ÆœJ œ ‰ Œ
>C > > > > >
ææ j æ j æ j æ j æ j æ j
/ ‰ œ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ
> > > > D rit.
ææ j ‰ ‰ æ j j ææ æ æ æ æ æ æ æ æ æ
‰ œ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œj œj ‰ Œ
j
/ ‰ œ œ œ ÆœJ œ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ œ ‰ Œ ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ ˙æ
A tempo f ff
> > > > >
ææ j æ æ æ æ
/ ‰ œ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œj ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œj ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œj ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œj ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ
> > > 2 > >æ >j >j >j
ææ j æ j æ ææ
‰ œæ œ œj
j ‰ Œ j
/ ‰ œ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ‰ œæ œ œ ‰ ÆœJ œ ‰ ÆœJ œ ÆœJ œ
‰ œ œ œ ˙æ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ
Copyright © 2017 Fernando Bonete Piqueras. España