Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Reka Bentuk Dan Teknologi

Tahun : 4 Al-Razi

Bilangan : 31 orang

Tarikh / Hari : 16 Ogos 2018 / Khamis

Masa / Minit : 12.15 – 01.15 petang (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Teknikal

Tajuk : 4. Penghasilan Projek

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melakukan kerja kemasan menggunakan kertas pasir dan cat

Standard Kandungan : 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik

Standard Pembelajaran : 4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk :

1. Mengetahui jenis kemasan yang sesuai untuk sesuatu projek

2. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas.

Pentaksiran : (a) Penilaian pelajar dilakukan sacara pemerhatian terhadap kolaborasi semasa aktiviti pelajar

(b) Menilai hasil kerja pelajar

Elemen Merentas Kurikulum : 1. Keusahawanan

EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti

2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta.

3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.


Nilai dan Sikap : Menjaga keselamatan, Tolak ansur, Bersungguh-sungguh

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, mereka cipta,

Elemen Abad ke 21 : Kolaborasi , Komunikasi, Kreativiti

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Alatan tangan, Bahan projek, Bahan kemasan

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi Imbas kembali pengetahuan sedia ada murid 1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap Nilai dan Sikap
(5 minit) tetapi berbeza cara kemasannya. Berani dan Yakin
2. Guru dan murid bersoaljawab kepentingan membuat Kemahiran Berfikir
kemasan. Membuat analisis
Pengenalan : Pengenalan tentang bahan kemasan 1. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan
Langkah 1 kemasan seperti cat sembur, cat minyak, kertas las Bahan Bantu Mengajar
(10 minit) kepada murid sebagai mengimbas kembali tajuk yang Manual, Bahan projek
lepas.
2. Guru membuat tunjuk cara tentang penggunaan cat
sembur dan pelekat.
Perkembangan : Kaedah memilih bahan kemasan mengikut bahan 1. Murid diminta memberi pendapat tentang bahan
Langkah 2 projek yang digunakan dan demonstrasi kemasan yang perlu digunakan untuk projek tersebut Nilai dan Sikap
(10 minit) 2. Guru melakukan demonstrasi proses kemasan yang Kreativiti, Kolaborasi
betul dan menerangkan apa yang perlu dilakukan
sebelum kerja kemasan dijalankan.
Pengukuhan : Kerja amali proses kemasan bahan dilakukan 1. Murid dibekalkan dengan alatan tangan dan bahan
Langkah 3 kemasan yang diperlukan KBAT:
(30 minit) 2. Murid secara berkumpulan dikehendaki Kreativiti dan kolaborasi
menyelesaikan tugasan untuk kemasan projek
dengan kemas dan teliti
Penutup Membuat rumusan dan mengemas 1. Guru menunjukkan beberapa hasil kerja pelajar Kemahiran Berfikir
(5 minit) dihadapan Membuat perkaitan
2. Murid diminta memberikan pendapat tentang jenis KBAT:
kemasan yang digunakan dan adakah hasil kerja Kerjasama
mereka menepati apa yang diarahkan oleh guru

Refleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….