Anda di halaman 1dari 26

1.

1 SURAT
MENYURAT
1.1.1
Surat Arahan
Kutipan Data
MPS
1.1.2
Surat Lantikan
Guru Data
1.1.3
Takwim
Pengurusan
Data Sekolah
1.1.4
Surat Siaran
MPS
1.1.5
Surat Pekeliling
Bil 7 Tahun
2018
1.2
Jawatankuasa
Pengurusan
Maklumat
Sekolah (JPMS)
1.2.1
SOP SPS Ver.1
1.2.2
Carta
Organisasi
1.2.3
Mesyuarat
JPMS
1.2.4
Maklum Balas
JPMS
1.2.5
Garis Panduan
SPS
1.3
Verifikasi Data
Pendidikan
1.3.1
Bank Data
1.3.2
Verifikasi dan
Ralat EMIS
1.3.3
Verifikasi dan
Ralat Aplikasi
Lain Berkaitan
EMIS
1.4
Laporan Dan
Analisis Data
Pendidikan
1.4.1
Laporan dan
Pengesahan
Maklumat
Sekolah (LPMS)
1.4.2
Analisis Data
2.1
Maklumat Guru
Data
2.2
Maklumat
Sekolah
2.3
Senarai Tugas
2.4
Proses Kerja
2.5
Carta Alir Kerja
2.6
Norma Kerja
2.7
Senarai Tugas
Harianajjsjsj