Anda di halaman 1dari 5

Soal Aljabar Kelas VII

JURAGAN LES

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

1. Hasil penjumlahan dari -3a –6b + 7 dan 13a – (-2b) + 4 adalah ....
A. 16a -8b + 11
B. 10a + 4b + 11
C. 10a -4b + 11
D. -16a -4b + 11
Pembahasan
(-3a –6b + 7) + (13a – (-2b) + 4) = (- 3a + 13a) + (-6b + 2b) + (7 + 4)
= 10a - 4b + 11
Jawaban: C

2. Hasil perkalian dari (4x - 5)(3x + 3) adalah ....


A. 12x2 -3x - 15
B. 12x2 +3x - 15
C. 12x2 -27x - 15
D. 12x2 + 27x + 15
Pembahasan
(4x - 5)(3x + 3) = 12x2 + 12x – 15x – 15
= 12x2 – 3x – 15
Jawaban: A

3. Bentuk -6x2 – x + 4y variabel-variabelnya adalah ....


A. -6, -1 dan 4
B. x2 , x dan y
C. x + y
D. x2 – 4y
Pembahasan
Variabel adalah huruf yang ada pada suatu persamaan. Jadi, variabel dari -6x2 – x + 4y adalah x2
, x dan y.
Jawaban: B

4. Pada bentuk aljabar x2 – 2x – 5 koefisien-koefisiennya adalah ....


A. x2
B. -2
C. - 2x dan - 5
D. -2 dan -5
Pembahasan
Koefisien adalah angka didepan variabel. Jadi, koefisien dari x2 – 2x – 5 adalah -2.
Jawaban: B

5. Diketahui bentuk aljabar 3a2 -7a -9, suku yang merupakan konstanta saja adalah ....
A. 3a2
B. a
C. -7
D. -9
Pembahasan
Konstanta adalah bilangan yang tidak dimuati variabel. Jadi, konstanta dari bentuk 3a 2 -7a -9
adalah -9.
Jawaban: D

6. 8p + 5q dikurangkan dengan 2p – 4q maka hasilnya adalah ....


A. 6p - q
B. 6p + 9q
C. -6p + q
D. -6p – 9q
Pembahasan
(8p + 5q)-(2p – 4q) = (8p – 2p) – (5q – 4q)
= 6p – q
Jawaban: A
7. Bentuk paling sederhana dari 4(2x – 5y) – 5(x + 3y) adalah ....
A. 3x – 2y
B. 3x – 17y
C. 3x – 5y
D. 3x – 35y
Pembahasan
4(2x – 5y) – 5(x + 3y) = 8x – 20y – 5x – 15y
= 3x – 35y
Jawaban: D

𝑥 𝑥+4
8. Bentuk sederhana dari - adalah ....
2 3
𝑥−8
A.
6
2𝑥−8
B.
6
𝑥−6
C.
6
𝑥+8
D.
6
Pembahasan
𝑥 𝑥+4 𝑥 𝑥 4
− = 2−3+3
2 3
3𝑥−2𝑥+8
= 6
𝑥+8
= 6
Jawaban: D

3𝑥+2 𝑥 +3
9. Bentuk sederhana dari - adalah ....
5 3
4𝑥 + 21
A.
15
4𝑥 + 9
B.
15
4𝑥 − 21
C.
15
4𝑥 − 9
D.
15
Pembahasan
3𝑥+2 𝑥 +3 9𝑥+6−5𝑥+15
− =
5 3 15
4𝑥+21
=
15
Jawaban: A

10. KPK dan FPB dari 6a2 dan 8ab berturut-turut adalah ....
A. 48 a2b dan 2a
B. 24 a2b dan 4ab
C. 24 a2b dan 2a
D. 24 a2b dan 2ab
Pembahasan
6a2 = 2 x 3 x a2
8ab = 23 x a x b
KPK dari 6a2 dan 8ab = 24 a2b
= 2 3 . 3 . a2 . b
FPB dari 6a dan 8ab = 2a
2

=2.a
Jawaban: C

11. KPK dan FPB dari 3x2y, 5xy3z, dan 7xyz adalah ....
A. 105x2y3z dan xy
B. 105x2y3z dan z
C. 70x2y3z dan yz
D. 70x2y3z dan y
Pembahasan
3x2y = 3 . x2 . y
5xy3z = 5 . x . y3 . z
7xyz = 7 . x . y . z
KPK dari 3x2y, 5xy3z, dan 7xyz = 105x2y3z
= 3 . 5 . 7 . x2 . y3 . z
FPB dari 3x y, 5xy z, dan 7xyz = xy
2 3

=x.y
Jawaban: A

12. Hasil dari (-2a – ) adalah ....


1 2
𝑎
1
A. 4a2 – 4 +
𝑎2
1
B. 4a + 4 +
2
𝑎2
1
C. 4a – 4a +
2
𝑎2
1
D. 4a + 4a +
2 2
𝑎2
Pembahasan
1 1 2𝑎 2𝑎 1
(-2a – )(-2a – ) = 4a2+ + +
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎2
1
= 4a2 + 4 +
𝑎2
Jawaban: B

13. Bila 5 + px = -7 maka untuk x = -3, nilai p adalah ....


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Pembahasan
5 + px = -7
5 + p(-3) = -7
5 – 3p = -7
-3p = -12
p=4
Jawaban: C

3 1
14. Bentuk sederhana dari (2x-3) – (3x + 2) adalah ....
4 4
3𝑥+11
A.
4
3𝑥−11
B.
4
9𝑥+7
C.
4
9𝑥−7
D.
4
Pembahasan
3 1 6𝑥 9 3𝑥 2
(2x-3) – (3x + 2)= − − −4
4 4 4 4 4
3𝑥−11
=
4
Jawaban: B

15. Jika a = 3, b = 0, c = -3 maka nilai dari [ax(b + c - a)] x (b + c) adalah ....


A. 24
B. 9
C. 0
D. -18
Pembahasan
[ax(b + c - a)] x (b + c) = [3x(0 + (-3) - 3)] x (0 + (-3))
= [3 x (-6)] x (-3)
= (-18) x (-3)
= 24
Jawaban: A

16. Hasil pengerjaan dari (4c + 8d – 3e) – (6c + 2d – 2e) adalah ....
A. -2c + 6d + e
B. -2c + 6d - e
C. -2c + 10d + e
D. -2c + 10d - e
Pembahasan
(4c + 8d – 3e) – (6c + 2d – 2e) = (4c-6c)+(8d-2d)-(3e+2e)
= -2c + 6d - e
Jawaban: B
𝑥𝑦 𝑦𝑟 2 𝑝𝑞 2
17. Bentuk sederhana dari : (𝑝𝑞𝑟 x 𝑦𝑟 2 ) adalah ....
𝑝𝑞𝑟
𝑥𝑦
A.
𝑝𝑞𝑟
𝑥𝑦
B.
𝑝𝑟 3
𝑥𝑦
C.
𝑝𝑞𝑟 2
𝑥𝑦
D.
𝑝𝑞 2
Pembahasan
𝑥𝑦 𝑦𝑟 2 𝑝𝑞 2 𝑥𝑦 𝑝𝑞 2 𝑟 2 𝑦
: (𝑝𝑞𝑟 x 𝑦𝑟 2 ) = 𝑝𝑞𝑟 :
𝑝𝑞𝑟 𝑝𝑞𝑟 3 𝑦
𝑥𝑦 𝑞
= 𝑝𝑞𝑟 : 𝑟
𝑥𝑦 𝑟
= 𝑝𝑞𝑟 x 𝑞
𝑟𝑥𝑦
= 𝑝𝑞2 𝑟
𝑥𝑦
=
𝑝𝑞 2
Jawaban: D

18. Jika A = 2x2 – 3x dan B = 4x – x2 maka A – 2B adalah ....


A. 4x2 – 7x
B. 4x2 – 6x
C. 4x2 + 11x
D. 4x2 – 11x
Pembahasan
A – 2B = (2x2 – 3x) – 2(4x – x2)
= (2x2 – 3x) – (8x – 2x2)
= 4x2 – 11x
Jawaban: D

19. Jika a = -2 dan b = 3, maka nilai dari 3a – 2b adalah ....


A. -6
B. -10
C. -12
D. 12
Pembahasan
3a – 2b = 3(-2) – 2(3)
= -6 – 6
= -12
Jawaban: C

20. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 4x2 – 3x2 + 6y2 – 8 adalah ....
A. 4x2 dan –3x2
B. -3x2 dan 6y2
C. 4x2 dan 6y2
D. 4x2 –3x2 + 6y2
Pembahasan
Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai faktor huruf (variabel) yang sama dan
pangkat pada setiap variabel yang bersesuaian juga sama.
Jawaban: A

𝑝𝑞 4𝑟 2 𝑝𝑞𝑟 12𝑥𝑧
21. Bentuk sederhana dari perkalian berikut x : x adalah....
2𝑟 5𝑥𝑦𝑧 8𝑧 2 4𝑥𝑦 2
16𝑦
A.
15𝑥
16𝑝𝑞
B.
15𝑟𝑧
128𝑦
C.
120𝑥
128𝑝𝑞
D.
120𝑟𝑧
Pembahasan
𝑝𝑞 4𝑟 2 𝑝𝑞𝑟 12𝑧𝑥 𝑝𝑞 4𝑟 2 𝑝𝑞𝑟 12𝑥𝑧
x : x = ( 2𝑟 x 5𝑥𝑦𝑧) : ( 8𝑧 2 x 4𝑥𝑦 2 )
2𝑟 5𝑥𝑦𝑧 8𝑧 2 4𝑦 2 𝑥
4𝑝𝑞𝑟 2 12𝑝𝑞𝑟𝑥𝑧
= (10𝑟𝑥𝑦𝑧) : (32𝑥𝑦 2 𝑧 2 )
4𝑝𝑞𝑟 12𝑝𝑞𝑟
= (10𝑥𝑦𝑧) : (32𝑦 2 𝑧 )
4𝑝𝑞𝑟 32𝑦 2 𝑧
= (10𝑥𝑦𝑧) x (12𝑝𝑞𝑟)
128𝑝𝑞𝑟𝑦 2 𝑧
= (120𝑝𝑞𝑟𝑥𝑦𝑧)
16𝑦
= 15𝑥
Jawaban: A

𝑘 𝑘 +3
22. Bentuk sederhana dari - adalah ....
2𝑚 5𝑚
3𝑘 + 6
A.
10𝑚
3𝑘 − 6
B.
10𝑚
2𝑘 + 3
C.
10𝑚
2𝑘 − 3
D.
10𝑚
Pembahasan
𝑘 𝑘 +3 5𝑘−2𝑘 +6
− =
2𝑚 5𝑚 10𝑚
3𝑘 + 6
=
10𝑚
Jawaban: A

𝑝 2𝑝−2
23. Bentuk sederhana dari + adalah ....
3 5
3𝑝+6
A.
15
3𝑝−2
B.
15
11𝑝+6
C.
15
11𝑝−6
D.
15
Pembahasan
𝑝 2𝑝−2 5𝑝+6𝑝−6
+ =
3 5 15
11𝑝−6
=
15
Jawaban: D

24. Hasil dari (x -4) (5x + 1) adalah ....


A. 5x2 – 19x -4
B. 5x2 + 19x + 4
C. 5x2 – 19x + 4
D. 5x2 – 19x - 4
Pembahasan
(x -4) (5x + 1) = 5x2 + x – 20x – 4
= 5x2 – 19x – 4
Jawaban: D

25. Jika a = -3 , b =2 dan c = -4, maka nilai dari 2a + 4b – 3c adalah ....


A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
Pembahasan
2a + 4b – 3c = 2(-3) + 4(2) – 3(-4)
= - 6 + 8 – (-12)
= -6 + 8 + 12
= 14
Jawaban: C