Anda di halaman 1dari 11

SULIT 3766/2

SOALAN PRAKTIS BESTARI


PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


3766/2
PERDAGANGAN
Kertas 2 / Set 2

PERATURAN PEMARKAHAN
KERTAS 2

SET 2

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 11 halaman bercetak

3766/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 2 3766 / 2

SOALAN BUTIRAN MARKAH


1(a) Kelebihan perniagaan kepada francaisor :

H1 Dapat mengembangkan perniagaan secara global 1


H2 Menikmati ekonomi bidangan dalam bentuk peningkatan
dalam jumlah sesuatu pengeluaran 1
H3 Mekanisme yang berkesan bagi menembusi pasaran baharu 1
H4 Berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan francaisi 1
H5 Struktur pengurusan tidak begitu besar iaitu pengurusan
outlet francaisi dilakukan oleh francaisi sendiri. 1
[ Mak 4m ]

1(b) Aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan


perniagaan :

H1 Penempatan pekerja dan fasiliti 1


H1a Penempatan pekerja mengikut kemahiran/ kebolehan / minat
/ contoh pekerja menjaga kaunter/ contoh-contoh lain yang
sesuai 1
H1b Fasiliti yang sesuai yang dapat meningkatkan kecekapan
dan prestasi kerja / contoh ruang kerja yang selesa 1

H2 Standard prosedur operasi tugas 1


H2a Pematuhan dasar mengikut piawaian yang ditetapkan /
contoh pekerja McDonald’s sentiasa memakai pakaian
seragam 1

H3 Sistem penggajian 1
H3a Gaji diberi mengikut pengalaman dan kemahiran pekerja 1

H4 Penghargaan dan hukuman 1


H4a Pekerja yang berprestasi tinggi diberi penghargaan / pekerja
yang bermasalah dikenakan tindakan 1

H5 Penyelesaian masalah 1
H5a Setiap masalah pekerja dibawa berunding untuk mencari
penyelesaian 1

H6 Struktur organisasi 1
H6a Memberi penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan, jalur
hubungan komunikasi dan deskripsi tugas. 1
[ Mak 4m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 3 3766 / 2

1(c) Kesan deflasi kepada negara :


H1 Membantutkan aktiviti perniagaan 1
H2 Kadar pengangguran meningkat 1
H3 Kuasa beli penduduk meningkat 1
[ Mak 2m ]

2(a) Peranan agensi kerajaan :

H1 Mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baharu


di luar negara 1
H2 Menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari
luar negara 1
H3 Mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan
pengeksport berdaftar 1
H4 Mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti
perdagangan Malaysia 1
H5 Mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk
pengeluar tempatan dan membawa masuk pengimport dari
luar negara 1
H6 Mengambil bahagian dalam pameran perdagangan
antarabangsa untuk mempromosikan barangan keluaran
Malaysia 1
H7 Merancang dan mengendalikan seminar perdagangan
antarabangsa untuk pengeksport Malaysia 1
[ Mak 4m ]

2(b) Tujuan kerjasama :


H1 Meningkatkan kedudukan syarikat 1
H2 Perkongsian kepakaran 1
H3 Menambahkan keuntungan peniagaan 1
H4 Meningkatkan dana perniagaan 1
[ Mak 3m ]

2(c) Dokumen yang perlu disimpan untuk penyediaan Penyata


Kewangan :

H1 Penyata bank 1
H2 Bil tunai/ resit/ invois/ slip daftar tunai 1
H3 Bil pengangkutan/bil mengepos/bil insurans/gaji dan utiliti 1
H4 Dokumen yang mengandungi maklumat ambilan oleh
pemilik sendiri 1
[ Mak 3m]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 4 3766 / 2

3(a) Ciri-ciri objektif perniagaan :

H1 Spesifik 1
H1a Ciri objektif yang menekankan bahawa pernyataan objektif
hendaklah dinyatakan secara khusus 1

H2 Boleh diukur 1
H2a Objektif yang ditetapkan dapat dibandingkan dengan
pencapaian pada sebelum dan selepas sesuatu aktiviti
perniagaan dilaksanakan. 1

H3 Boleh dicapai 1
H3a Satu penentuan objektif berdasarkan sasaran yang boleh
dicapai jika pekerja mengembleng tenaga sepenuhnya
berdasarkan sumber yang ada 1

H4 Munasabah 1
H4a Penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak
mustahil untuk mencapainya 1

H5 Jangka masa 1
H5a Satu tempoh masa yang perlu ada dalam sesuatu penentuan
objektif perniagaan 1
[ Mak 4m ]

3(b) Takrif nisbah pusing ganti stok :

H1 Pusing ganti stok menunjukkan hubungan antara kos jualan


dengan stok purata 1
H2 Nisbah ini berfungsi menggambarkan kekerapan pusingan
stok dalam setahun 1
H3 Nisbah ini juga mengukur keupayaan firma menjual
barangannya dalam tempoh tertentu 1
[ Mak 3m ]

3(c) Kedudukan prestasi perniagaan Syarikat Jaya Sdn. Bhd


berdasarkan nisbah pusing ganti stok 2017 :

H1 Nisbah pusing ganti stok telah menunjukkan peningkatan


pada tahun 2017 berbanding 2016 sebanyak 0.51 kali 1
H2 Nisbah ini menunjukkan Syarikat Jaya telah menggantikan
atau membeli stok baharu sebanyak 5.11 kali pada tahun
2017 1

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 5 3766 / 2

H3 Pengantian stok baharu sebanyak 5.11 kali menunjukkan


keupayaan firma menjual lebih barangannya berbanding
tahun 2016 1
[ Mak 3m]

4(a) Sektor dan skala bagi perniagaan yang diusahakan oleh Encik
Hairul :

H1 Sektor utama/ primer/ perikanan 1


H2 Skala domestik/ tempatan/ negeri/ kebangsaan 1
[ Mak 2m ]

4(b) Faktor – faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan :

H1 Modal 1
H1a Simpanan sendiri / pinjaman dengan ibu bapa / pinjaman
dengan Agro Bank 1

H2 Kemahiran 1
H2b Mempunyai kemahiran menternak ikan sangkar 1

H3 Lokasi yang sesuai 1


H3b Menternak di sungai sekitar Kuala Lipis 1

H4 Pemasaran 1
H4a Permintaan yang tinggi daripada penduduk setempat dan
dari negeri behampiran 1
[ Mak 4m ]

4(c) Prosedur mendapatkan sumber pembiayaan luaran bagi sesebuah


perniagaan :

H1 Menyediakan rancangan perniagaan 1


H2 Mendapatkan khidmat nasihat kewangan daripada pihak
bank / agensi kerajaan 1
H3 Membuat permohonan pembiayaan dengan mematuhi segala
prosedur dan syarat am 1
H4 Pembiayaan diluluskan 1
[ Mak 4m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 6 3766 / 2

5(a) Jenis trend persekitaran perniagaan :

H1 Trend meningkat 1
H1a Menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin 1
berkembang/ keuntungan meningkat
H2 Mempunyai faktor dalaman yang kuat 1
H2a Mempunyai sumber manusia yang ada kepakaran dan 1
pengalaman
H3 Mempunyai faktor luaran yang kuat 1
H3a Kestabilan ekonomi dan politik negara 1
[ Mak 4m ]

5 (b) Kesan keberuntungan perniagaan selain yang diberi dalam


petikan :

H1 Meluaskan pasaran 1
H1a Pasaran semakin berkembang 1

H2 Memantapkan imej perniagaan 1


H2a Perniagaan semakin dikenali 1

H3 Melaksanakan tanggungjawab sosial 1


H3a Membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat 1
[ Mak 4m ]

5(c) Maksud guna tenaga :

H1 Tenaga buruh yang terlibat dalam sesuatu kegiatan ekonomi 1


H2 Tenaga buruh untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan 1
H3 Terdiri daripada tenaga fizikal dan mental 1
[ Mak 2m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 7 3766 / 2

6(a) Lakaran graf Titik Pulang Modal :

Hasil/ Kos (RM) √ 1

Jumlah Hasil √ 1

Jumlah Kos √ 1

√ 10,000 1
Kos Tetap
√ 5,000 1
Kuantiti √
1,000 √ 1
1
[ Mak 5m ]

6(b) Graf perbezaan jumlah hasil dan jumlah kos :

Hasil/ Kos (RM)

Jumlah Hasil
√ Untung 1
Jumlah Kos
√11,000 1
10,000
Kos Tetap
5,000
Kuantiti
1,000 1,200 √ 1
[ 3m ]

6(c) Maksud pengecualian cukai :

H1 Diberikan kepada syarikat berstatus MSC 1


H2 Syarikat yang terlibat dalam industri teknologi tinggi 1
H3 Perbelanjaan yang mendapat pengecualian cukai seperti
penyelidikan pasaran eksport/ pameran/ pengiklanan luar
negara 1
[ Mak 2m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 8 3766 / 2

7(a) Jenis insurans yang boleh digunakan Daniel untuk melindungi


sumber fizikal perniagaannya :

H1 Insurans kebakaran 1
H1a Melindungi premis / komputer / mesin fotostat / mesin
faksimili / mesin pengimbas daripada kebakaran 1

H2 Insurans kecurian 1
H2a Melindungi perniagaan daripada kehilangan atau kerosakan
akibat rompakan atau kecurian 1

H3 Insurans untuk risiko seperti perlindungan wang/


penghantaran stok tertangguh 1
H3a Melindungi perniagaan daripada kerugian 1

H4 Ganti rugi / pampasan akan dibayar sekiranya berlaku risiko


yang diinsuranskan 1
[ Mak 7m ]

7(b) Kepentingan interaksi :

H1 Interaksi dengan pelanggan 1


H2 Interaksi berlaku apabila pekerja Daniel menjalankan urus 1
niaga dengan menjual barang atau perkhidmatan kepada
pelanggan yang datang ke kedai komputernya
H3 Pelanggan menghubungi perniagaan komputer Daniel 1
sekiranya berminat membeli barang dan perkhidmatan yang
ditawarkan
H4 Daniel dan dua pekerjanya menghubungi pelanggan untuk 1
mempemgaruhi mereka untuk membuat pembelian
H5 Membantu perniagaan mewujudkan jaringan perniagaan ke
tahap yang lebih baik. 1
H6 Mengukuhkan hubungan baik antara perniagaan komputer
Daniel dengan pelanggan 1
H7 Hubungan yang semakin baik akan membantu peningkatan
dalam pencapaian matlamat perniagaan 1
H8 Membantu mengukuhkan sistem operasi dan kelangsungan
perniagaan komputer Daniel dalam pasaran 1
[ Mak 8m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 9 3766 / 2

8(a) Faktor lain yang menentukan sistem penggajian perniagaan Lina:

H1 Kemampuan organisasi 1
H1a Organisasi yang mempunyai kedudukan kewangan yang
kukuh akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja 1

H2 Undang-undang dan peraturan kerajaan 1


H2a Pihak kerajaan berkuasa menentukan kadar ganjaran
minimum yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi 1

H3 Ganjaran yang dibayar oleh pesaing 1


H3a Bagi mengelakkan pekerja daripada berhenti, majikan akan
memberi ganjaran yang setara/ lebih tinggi berbanding
dengan ganjaran oleh pesaing 1

H4 Permintaan dan penawaran buruh 1


H4a Permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar
upah di pasaran 1

H5 Faktor lokasi 1
H5a Sistem penggajian dipengaruhi oleh kos sara hidup
setempat/ kedudukan geografi kawasan/ risiko lokasi/
kemudahan infrastruktur yang sedia ada 1
[ Mak 8m ]

8(b) Bentuk gaya pengurusan yang diamalkan oleh Lina dan Alias :

Lina
H1 Gaya pengurusan demokratik 1
H1a Majikan/ Lina mengamalkan toleransi dan menjalinkan
hubungan yang baik dengan pekerja dalam semua 1
H1b Gaya pengurusan yang mempengaruhi pekerja terus
berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan 1

Alias
H2 Gaya pengurusan autokratik 1
H2a Tindakan majikan/ Alias yang tegas dalam mencapai
matlamat yang telah ditetapkan 1
H2b Gaya pengurusan ini berpotensi untuk menimbulkan
ketidakpuasan hati dalam kalangan sesetengah pekerja
Alias 1
[ Mak 7m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 10 3766 / 2

9(a) Tujuan penggunaan alat tersebut dalam sesebuah organisasi


perniagaan :

H1 Membantu memudahkan sistem operasi 1


H2 Memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat 1
H3 Memperluas skop periagaan 1
H4 Memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan 1
H5 Menjadikan operasi perniagaan lebih efektif dan efisien 1
H6 Meluaskan pasaran perniagaan 1
H7 Mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih luas 1
H8 Mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran 1
[ Mak 8m ]

9(b) Prosedur mengurus alat teknologi maklumat dan komunikasi :

H1 Penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang


H1a Komputer / telefon / alat teknologi perlu sentiasa 1
diselenggara secara berkala bagi memastikan operasi 1
berjalan lancar
H1b Pengurusan baik pulih peralatan perlu sentiasa dirancang
bagi memastikan jika berlaku kerosakan, dapat 1
diselesaikan segera
H1c Penyediaan jadual pemeriksaan untuk memastikan
kerosakan peralatan dapat dicegah sebelum peralatan 1
rosak
H2 Perlindungan insurans dan keselamatan
H2a Insurans kebakaran bagi melindungi daripada risiko 1
kebakaran 1
H2b Insurans kecurian bagi melindungi daripada kehilangan /
kerosakan akibat rompakan/ kecurian 1
H2c Ganti rugi / pampasan akan diberi jika risiko yang
diinsuranskan berlaku 1
[ Mak 7m ]

10(a) Kelebihan perkongsian :

F1 Modal lebih besar 1


H1 Lebih banyak modal dapat dikumpulkan oleh rakan kongsi
1
F2 Mudah ditubuhkan
H2 Tidak banyak peraturan perlu dipatuhi 1
F3 Berkongsi kepakaran 1
H3 Gabungan tenaga rakan kongsi menambahkan pengetahuan, 1
kepakaran dan pengalaman 1
[ Mak 4m ]

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah


SULIT 11 3766 / 2

10(b) Titik Pulangan Modal (Unit)

TPM = Kos Tetap 1


Harga Jualan – Kos Berubah Seunit

= RM 12 000 1
RM 20 – RM12

= RM 12 000
RM 8

= 1500 unit 1

Titik Pulangan Modal (Hasil)

TPM = TPM (Unit) x Harga Jualan Perunit 1


= 1500 x RM20 1
= RM30 000 1
[ Mak 6m ]
10(c) Kekuatan sumber pembiayaan dalaman ( Simpanan sendiri )
H1 Cepat dan ringkas 1
H2 Tidak melibatkan kos seperti faedah atas pinjaman 1

Kekuatan sumber pembiayaan luaran ( MARA )


H1 Tidak mempunyai cagaran 1
H2 Jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan
semasa 1
H3 Tidak dikenakan faedah 1
[ Mak 4m ]
10(d) Campuran pemasaran Butik Pengantin Idaman:

F1 Produk 1
H1 Barang/ perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna /
Butik Pengantin Idaman 1
F2 Tempat 1
H2 Saluran pengedaran untuk menyalurkan produk /
perkhidmatan kepada pengguna / Bandar Tun Razak,
Rompin / Kuantan / Pekan 1
F3 Harga 1
H3 Penetapan harga perlu mengambil kira semua kos yang
terlibat / berpatutan 1
F4 Promosi 1
H4 Komunikasi yang digunakan untuk memberitahu dan
memujuk pengguna membeli produk / perkhidmatan /
media sosial 1
[ Mak 6m ]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

3766/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2018 [Lihat halaman sebelah