Anda di halaman 1dari 6

KAMUS ISTILAH PQS TINGKATAN 4

BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN


BAHAGIAN : PENGAJIAN AL-QURAN
Menjadikan ajaran tersebut sebagai bahan mainan dan
Mempersendakan
1 senda gurau atau melaksanakan perintah Allah secara
Agama olok-olok.
Makanan yang mengenyangkan dan diwajibkan zakat
2 Makanan Ruji seperti biji-bijian gandum, beras, kekacang, syair, adas
dan buahan seperti tamar, zabib, tin dan aprikot.
Semua perkara harus yang dilakukan dengan niat
3 Ibadah Umum
ibadah seperti makan, minum dan mencari rezeki.
Semua ibadah fardhu dan sunat seperti solat, puasa dan
4 Ibadah Khusus
sedekah.
5 Fardhu Ain Wajib dilakukan oleh setiap orang seperti solat lima waku.
Wajib kepada sebahagian umat sahaja seperti solat
6 Fardhu Kifayah
jenazah.
Melakukan ibadah dengan niat yang benar kerana
7 Ikhlas
Allah.
8 Syirik Menyekutukan Allah dengan benda-benda lain.
Syirik yang jelas seperti menyembah batu, matahari,
9 Syirik Jali (‫)جالي‬
patung, kubur, gambar manusia dan sebagainya.
Syirik Khafi Syirik yang tersembunyi dan tidak disedari seperti solat
10 untuk dikatakan warak, belajar untuk dikatakan alim.
(‫)خفي‬
Khurafat Kepercayaan dan amalan yang tidak berasaskan ajaran
11 Islam seperti memuja tempat yang dianggap keramat.
(‫)خرفات‬
Di timpa ke atas mereka dengan ditenggelami di dalam
12 Kaum Nabi Nuh
banjir yang besar.
Kaum Nabi Hud Ditimpa ke atas mereka dengan kemarau selama 3
13 tahun beserta angin rebut yang dahsyat.
(Kaum Ad)
Kaum Nabi Soleh Membinasakan mereka dengan letusan suara yang
14 keras.
(Kaum Thamud)
Mereka ditimpa dengan runtuhan bangunan (gempa
15 Kaum Nabi Ibrahim
bumi).
Membinasakan mereka dengan dibalikkan bumi dan
16 Kaum Nabi Lut
diturunkan hujan batu.
17 Kaum Nabi Syuib Mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat.
Membinasakan mereka dengan kemarau,
18 Kaum Nabi Musa ribut,taufan,serangan serangga, air sungai menjadi
darah dan karam di laut merah.
Menghadirkan kepatuhan dan rasa takut kepada Allah
19 Khusyu’ (‫)خشوع‬
di dalam hati.

BAHAGIAN: ULUM AL-QURAN


Bahasa- bermaksud bacaan.
Istilah- Kalam Allah yang bermukjizat kepada Nabi
Al-Quran Muhammad melalui Malaikat Jibril dalam bahasa Arab,
1
( ) diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya
adalah ibadah bermula dari surah Al-Fatihah berakhir
dengan Al-Nas.
2 Ulum Al-Quran Satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan

1|I S T I L A H P Q S T I N G K A T A N 4 @ S M K A D G
BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN
( ) perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah
penurunan, penulisan, pengumpulannya, sebab nuzul,
Al-Makki , Al-Madani dan sebagainya.
Membezakan Al-Quran dengan semua jenis kalam
3 Kalam Allah
manusia.
Yang Mengandungi Membezakan Al-Quran dengan hadis Qudsi dan hadis
4 Nabawi.
Mukjizat
Membezakan Al-Quran dengan kalam Allah yang tidak
5 Yang Diturunkan
diturunkan sebaliknya hanya diketahui oleh Allah sahaja.
Membezakan Al-Quran dengan kitab samawi yang
Kepada Nabi
6 diturunkan kepada Nabi-nabi yang lain seperti Taurat, Injil
Muhammad dan Zabur.
Membezakan Al-Quran dengan semua jenis wahyu yang
7 Melalui Malaikat Jibril diturunkan melalui mimpi atau percakapan di sebalik
hijab.
Membezakan Al-Quran dengan kitab samawi yang
8 Dalam Bahasa Arab diturunkan, bukan di dalam Bahasa Arab seperti kitab
Taurat dan Injil yang diturunkan dalam Bahasa Ibrani.
Membezakan Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis
9 Secara Mutawatir
nabawi yang kebanyakkannya dalam Khabar Ahad.
Membaca Setiap Membezakan Al-Quran dengan Hadis Qudsi dan
10 Nabawi.
Huruf Adalah Ibadah
11 Al-Kitab ( ) Sebuah buku.
12 Al-Furqan ( ) Pemisah antara haq dan batil.
13 Al-Zikr ( ) Peringatan.
14 Al-Tanzil ( ) Penurunan
Al-Nur
15 Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi kegelapan.
( )
Al-Mubin Al-Quran yang menerangkan sesuatu tentang ajaran
16 Islam kepada seluruh Umat.
( )

17 Al-Huda ( ) Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia.


) ( Kerahmatan bagi orang yang membaca, mempelajari
18 dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran.
Al-Rahmah
Bahasa- Melemahkan.
Mukjizat Istilah- Perkara luar biasa yang dianugerahkan kepada
19
( ) seseorang Rasul sebagai bukti kebenaran yang dibawa
oleh mereka kepada umat manusia.
Mukjizat Hissi Mukjizat yang dapat dikesan dan dilihat oleh
20 pancaindera seperti tongkat Nabi Musa bertukar
( )
menjadi ular.
Mukjizat Maknawi Mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda
21
( ) dan mata hati iaitu Al-Quran.
Sihir Perkara yang dilakukan oleh manusia dengan
22
( ) pertolongan syaitan untuk menyesatkan manusia.
Silap Mata Sesuatu tipu muslihat yang dilakukan oleh manusia
23
( ) melalui kepantasan tangan dan teknikal.
2|I S T I L A H P Q S T I N G K A T A N 4 @ S M K A D G
BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN
Perolehan sesuatu idea oleh manusia sama ada secara
24 Ilham ( )
spontan, melalui mimpi atau proses berfikir.
Irhas Perkara yang berlaku kepada nabi sebelum mereka
25
( ) diutus menjadi Rasul.
Istidraj Sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada
26
( ) manusia untuk menambahkan lagi kesesatan mereka.
Maunah Pertolongan Allah kepada manusia biasa untuk
27 menyelamatkan mereka dari sesuatu mala petaka atau
( )
bencana.
Karamah Sesuatu kelebihan yang diberi oleh Allah kepada hamba
28
( ) yang beriman dan bertakwa.
Kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi atau
29 Wahyu
rasul sebagai ajaran agama mengikut cara yang khusus.
Ilham yang diberi kepada manusia biasa seperti yang
30 Ilham Al-Fitri
diberi kepada ibu nabi Musa.
Ilham yang diberi oleh Allah kepada haiwan seperti yang
31 Ilham Al-Gharizi
diberikan kepada lebah untuk buat sarang.
32 Isyarat Pantas Yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada kaummya.
Yang diturunkan melalui ilham ,mimpi, atau bicara di
Wahyu Hadis
33 sebalik hijab, maknanya daripada Allah manakala
(Hadis Qudsi) lafaznya daripada baginda sendiri.
Yang diturunkan melalui Jibril dengan kedua-duanya
34 Wahyu Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah, dan sampai kepada
kita secara mutawatir.
35 Nuzul Al-Quran Proses penurunan Al-Quran mengikut cara-cara tertentu.

BAHAGIAN : PENGAJIAN HADIS


Perbuatan, perkataan dan tingkahlaku yang elok
1 Akhlak
berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Sesuatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi
2 Sihat
sebarang penyakit.
Keadaan seseorang itu tiada sesuatu pekerjaan yang
3 Masa lapang
hendak dilakukan.
Setiap usaha yang memerlukan curahan daya dan
tenaga serta kekuatan demi untuk mencapai matlamat
4 Jihad
dan cita-cita mulia iaitu cita-cita Islam, keampunan
Allah, keredhaan dan rahmatnya.

BAHAGIAN : ULUM HADIS


Bahasa - Baru.
1 Hadis Istilah- Perkataan, percakapan, perkhabaran, taqrir atau
sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad.
Suatu kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan
2 Ulum Hadis
matan sama ada diterima atau ditolak.
Golongan cerdik pandai orang Eropah yang terdiri
3 Orientalis daripada orang Yahudi, Kristian, Athies dan lain-lain yang
membenci agama Islam.
Ilmu Hadis Riwayah Satu pengetahuan mengenai perkara yang disandarkan
4 kepada junjungan besar nabi Muhammad secara khusus
( )
sama ada perkataan, perbuatan, taqrir dan sifat serta
3|I S T I L A H P Q S T I N G K A T A N 4 @ S M K A D G
BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN
tingkah laku.
Ilmu Hadis Dirayah Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan
5
( ) matan dari sudut diterima atau ditolak .
Bahasa- Berterusan atau berturutan.
Hadis Mutawatir Istilah- Sesuatu hadis yang diriwayatkan sejumlah perawi
6 atau sanad yang ramai dan pada adat adalah mustahil
( )
mereka berpakat melakukan pendustaan terhadap
Rasulullah.
Mutawatir Lafzi
7 Mutawatir dari segi lafaz dan makna.
( )
Mutawatir Maknawi
8 Mutawatir maknanya sahaja bukan lafaznya.
(‫)متواتر معنوي‬
Bahasa- Satu.
Hadis Ahad Istilah- Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi
9
( ) atau dua orang atau lebih yang tidak memenuhi syarat-
syarat hadis mutawatir.
Bahasa- Yang masyhur atau terkenal.
Hadis Masyhur Istilah- Suatu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang
10
( ) perawi atau lerbih pada setiap peringkat (Thobaqat)
tetapi tidak sampai had ata tahap hadis mutawatir.
Hadis Aziz Bahasa- Sedikit-sedikit dan jarang-jarang.
11 Istilah- Suatu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang
( )
perawi dari setiap thobaqat.
Bahasa-Tunggal.
Hadis Gharib Istilah- Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang
12
( ) perawi pada setiap atau mana-mana peringkat
(Thobaqat) sanad.
Hadis Sohih/ Sohih Li Suatu hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi
13 Zatihi hadis yang adil dan dhobit, bersambung sanad, tiada
( ) illah serta tiada shaz.
Sohih Li Ghairi Hadis hasan yang disokong oleh riwayat lain yang setaraf
14
( ) dengannya ata lebih kuat daripadanya.
Hadis hasan / Hasan Suatu hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi
15 Li Zatihi hadis yang adil tetapi kurang dhobit, bersambung
( ) sanad, tiada illah serta tiada shaz.

Hasan Li Ghairi Hadis dhaif yang sederhana kedhaifannya, tetapi ia


16 disokong oleh riwayat yang lebih kuat atau setaraf
( )
dengannya.
Hadis Dhaif Suatu hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih
17 daripada syarat-syarat hadis maqbul (diterima) iaitu
( )
hadis sohih dan hasan.
Sanad Rangkaian perawi-perawi hadis daripada pengumpul
18 sehinggalah kepada Rasulullah.
( )
(Jalan yang menghubungkan kepada matan)
19 Isnad ( ) Menyandarkan sesuatu hadis melalui rangkaian perawi.
Nama sejenis kitab hadis yang disusun berdasarkan
20 Musnad ( )
nama sahabat Rasulullah secara berturutan.

4|I S T I L A H P Q S T I N G K A T A N 4 @ S M K A D G
BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN
Orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya sama
21 Musnid ( )
ada ia mengetahui ilmu hadis atau tidak.
22 Rawi ( ) Orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah.
Matan Lafaz-lafaz hadis yang membentuk pengertian sesudah
23
( ) sanad atau yang dilafazkan oleh Rasulullah.

BAHAGIAN : AKHLAK
Tatacara tingkahlaku yang baik dalam pelbagai situasi
1 Adab
yang menepati Syariat Islam.
Menggunakan akal untuk berfikir secara kreatif dan kritis
2 Konsep Berfikir mengikut keperluan semasa dan ditingkatkan melalui
pembelajaran dan penyelidikan.
Berfikir Menurut Menghasilkan sesuatu keputusan dan tindakan yang baik
3 dan berkesan, proses berfikir mestilah berpandukan
Wahyu ( )
wahyu.
Amar Ma’aruf
4 Menyeru manusia melakukan kebaikan.
( )

5 Nahi Mungkar ( ) Mencegah daripada melakukan kemungkaran.


Satu cara mengelokkan diri dengan berpakaian bersih,
6 Berhias
kemas dan cantik.
Melawat keluarga yang ditimpa kedukaan disebabkan
7 Menziarahi Jenazah
kematian salah seorang ahli keluarga.
Tempat untuk melakukan kegiatan yang menyeronokkan
bagi menyegarkan kembali kesihatan badan serta
8 Tempat Rekreasi
melapangkan fikiran seperti beristirehat, menghiburkan
hati dan beriadhah.
Suatu tempat, bangunan atau peralatan yang
9 Kemudahan Awam disediakan untuk kegunaan orang ramai sama ada
secara percuma atau dengan bayaran.

BAHAGIAN: TAMADUN/ TOKOH


Bhs Arab: ، ،
1 Tamadun Bhs Inggeris: Civilization
Melayu: kebudayaan, peradaban dan kemajuan.
Masyarakat yang penduduknya telah mencapai tahap
Masyarakat
melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat
2 Bertamadun mencapai pemikiran & hasil daya cipta yang tinggi,
[Ibnu Khaldun]
halus dan mempunyai nilai seni.
Keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang
3
Tamadun telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan
[Syed Naqib al-Attas]
kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya.
4 Khalifah ( ) Pengganti kepada Rasulullah SAW

5 Al-Ghanimah ( ) Harta rampasan perang daripada orang kafir


Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir sebelum
6 Al-Fai U ( )
berperang.
7 Al-Jizyah ( ) Cukai yang dikenakan kepada orang kafir zimmi.

5|I S T I L A H P Q S T I N G K A T A N 4 @ S M K A D G
BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN
Cukai tanah yang dikenakan kepada orang kafir yang
8 Al-Kharaj ( )
memiliki tanah.
9 Al-‘Asyur ( ) Cukai yang dikenakan kepada pedagang luar negeri.
Sistem al-Imamah Pemimpin ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya
10
( ) dengan tidak merujuk kepada persetujuan orang ramai.
Sistem Demokrasi Perkataan Yunani.
11 Pemerintahan berteraskan Kekuasaan dan Kedaulatan
( )
rakyat
Perhubungan di antara manusia dalam masyarakat
12 Sosial ( )
dengan tujuan menjaga kepentingan bersama.
Kuttab Sekolah Rendah
13 Menempatkan kanak-kanak belajar membaca, menulis
( )
dan mengira serta menghafaz.
Ardhul Himaa Padang Ragut.
14 Disediakan untuk kegunaan penternak kecilan
( )
menternak kambing/ binatang.
Al Imam al A’zam Gelaran ahli perundangan kepada al Imam Abu Hanifah
15
( ) rahimahuLLAH.
Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam al-Syafie sebelum
16 Qaulu Qodim ( )
berhijrah ke Mesir.
Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam al-Syafie semasa
17 Qaulu Jadid ( )
berada di Mesir.
Diambil dari nama bapanya yang bekerja sebagai
18 Gelaran al-Ghazali
pemintal bulu kambing yang dipanggil al-Ghazzal.
Kecenderungan kepada hikmah dan kecintaan kepada
19 Unsur Rabbani ( )
ibadah

6|I S T I L A H P Q S T I N G K A T A N 4 @ S M K A D G