Anda di halaman 1dari 2

Jingle Bells

J.Pierpont (19th c.)


Allegretto
G C
#c œ œ œ œ œ œ . Œ œ œ œ
& j j ˙ œ
œ ˙. œœ œ
# cDash - ing through the snow In a one - horse o - pen sleigh, O'er the fields we
œ œ œ
& œ œœ œœ œ ˙. œ œ œ ˙.
œœ œœ œœ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ ˙.
?# c ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙
D G
# Œ œ œ œ œ w œ œ œ Œ œ œ œ
& ˙. œ ˙. œ
go, Laugh - ing all the way; Bells on Bob - tail ring, Mak - ing spir - its
# œ œ œ̇
& ˙.
˙. œœ œ œ œ ww œ
œœ œ œœ œœ ˙.
œ œ œ
˙. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
?# ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

C D G
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
& ˙. œ œ ˙.
bright, What fun it is to ride and sing A sleigh - ing song to - night!
# œ œ œ œ œ œ̇ œ œ œ
& ˙˙.. œœ œœ œ œœ œœ œ œ ˙ ˙˙ w
Ó ˙˙

?# ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ Ó ˙˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
Refrain:
C D G C
# . Gœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ. œj ˙. Œ œ œ œ. œ
& . J
Jin - gle bells, jin - gle bells! Jin - gle all the way! Oh what fun it
# .œ œ ˙ j
& . œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ.. œœj ˙˙.. œ œ œ. œ
œ œ ˙ Œ
œ œ ˙ œ œ. œ ˙.
?# .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
www.virtualsheetmusic.com
1
www.virtualsheetmusic.com

Classical Sheet Music Downloads®

If you want to download this piece entirely, please go here:

http://www.virtualsheetmusic.com/ms.pl?ms=Christmas1

Thank you!

for support:
support@virtualsheetmusic.com

Minat Terkait