Anda di halaman 1dari 10

SMK SACRED HEART SIBU (YFB3102)

BORANG PENCERAPAN
TAHUN : 2010

Nama Guru Dicerap : Tiong Kung Jim


No. Kad Pengenalan Guru : 701122-13-5352
Kod Sekolah : YFB3102
Jawatan : Guru
Jantina : Perempuan
Keturunan : Cina
Akademik Tertinggi : Ijazah Sarjana Muda Sastera

Kelayakan Ikhtisas : Maktab Perguruan Sarawak


Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran : 6 Tahun
Opsyen Utama Guru : Sejarah
Tarikh Penilaian : 31.07.2010
Kelas Diperhatikan : 3A2 ( waktu ke-8 )

Mata Pelajaran : Sejarah


Guru Yang Mencerap: Ling Ngie Ming

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN


ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.1 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:
Pelajaran
Tahunan
1 berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran terkini 1
2 merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa
1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.1 0 0 0 0 2 4
9.2 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
Pelajaran dengan:
Harian
3 mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan
murid 1
(b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
yang mengandungi sekurang-kurangnya:

4 objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam


bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi
pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)
1
5 aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif,
bersesuaian dengan keupayaan murid dan
peruntukan masa) 1
6 penilaian kendiri secara bertulis (terhadap
pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran
untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid
serta merancang dan melakukan penambahbaikan)
1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.2 0 0 0 1 3 3.75
9.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang:
7 menarik perhatian dan merangsang minat murid
1
8 menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti
dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan
persekitaran) 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.3 0 0 0 2 0 3

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN


ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.4 Penyampaia (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan:
n/
Perkembang
9 mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip
an Pelajaran pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks,
daripada konkrit kepada abstrak) 1
10 menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan
harian murid 1
11 menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat
1
12 menjalankan aktiviti yang memperlihatkan
pemeringkatan dan perkembangan pengajaran 1
13 menggunakan masa dengan optimum 1
14 menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang relevan dan sesuai 1
15 menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan 1
16 menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan
murid 1
17 melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan
murid 1
18 melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai
kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik,
interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik,
naturalis)
1
19 melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria
1
20 menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan
kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada
arahan guru 1
21 menerapkan kemahiran berfikir 1
22 melaksanakan pendekatan integrasi merentas
kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi,
nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan,
kekeluargaan)
1
23 fleksibel mengikut situasi 1
24 penilaian berterusan dalam pengajaran dan
pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.4 0 0 0 5 11 3.69
9.5 Teknik (a) Guru menyoal murid dengan:
Penyoalan
Guru
25 mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras
kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom)
1
26 menyusun aras soalan dari mudah ke sukar 1
27 mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah
1
28 mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan
boleh difahami 1
29 menyebarkan soalan ke seluruh kelas 1
30 memberi masa untuk murid berfikir 1
31 mencungkil jawapan daripada murid 1
32 mengalih arah soalan kepada murid-murid lain 1
33 memberi respons yang sesuai terhadap jawapan
murid 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.5 0 0 0 2 7 3.78
DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.6 Penglibatan (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran
Murid dengan:
34 membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika
berkenaan)
35 membuat persediaan awal 1
36 membuat catatan daripada pengajaran guru (jika
berkenaan) 1
37 mengemukakan soalan atau pendapat secara
spontan 1
38 membuat rujukan spontan (jika berkenaan)
39 menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru 1
40 berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan
bahan 1
41 memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan
latihan 1
42 menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja
kumpulan (jika berkenaan)
Bilangan item dinilai *4 0 0 0 8 16
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.6 0 0 0 2 4 3.67
9.7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran
murid dengan:
43 memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan
kepada perlakuan yang baik 1
44 mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat
peneguhan bersesuaian dengan murid 1
45 memberi teguran yang bersesuaian terhadap
perlakuan negatif murid 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.7 0 0 0 1 2 3.67
9.8 Latihan dan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk
Tugasan projek, kerja rumah) kepada murid dengan :

46 mengikut keupayaan dan kebolehan murid 1


47 mempelbagaikan jenisnya 1
48 tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari 1
49 menekankan prosedur dan arahan dalam membuat
tugasan 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.8 0 0 0 2 2 3.5
9.9 Pemeriksaa (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan:
n Latihan
dan
50 menunjukkan kesilapan murid 1
Tugasan 51 memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang
munasabah 1
Murid
52 memberi ulasan yang membina 1
53 memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik
1
54 memastikan murid membuat pembetulan 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.9 0 0 0 2 3 3.6
9.10 Penutupan (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan:
55 membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan
sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian
secara lisan/tulisan) 1
56 membuat penutupan sosial (kenyataan yang
mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk
pelajaran akan datang) 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.10 0 0 0 1 1 3.5

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN


ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.11 Hasil Kerja (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:
Murid
57 lengkap 1
58 kemas dan bersih 1
59 menepati masa 1
60 menepati format dan prosedur latihan dan tugasan
1
61 membuat latihan dengan betul 1
62 membuat pembetulan bagi latihan yang salah 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.11 0 0 0 2 4 3.67
9.12 Pengurusan (a) Guru menguruskan kelas dengan:
Kelas
63 memastikan wujud suasana yang kondusif untuk
pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah
selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot
sesuai dengan aktiviti)
1
64 memastikan kehadiran murid untuk belajar 1
65 memastikan kesediaan murid untuk belajar 1
66 mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran
1
67 memastikan peraturan kelas dipatuhi 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.12 0 0 0 1 4 3.8
9.13 Perwatakan (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran
Guru yang kondusif dengan:
68 berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi
arahan dan surat pekeliling 1
69 bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu
1
70 mengenali semua murid dan prihatin terhadap
keperluan mereka 1
71 berinteraksi secara sopan 1
72 menggunakan nada suara yang sesuai 1
73 mewujudkan suasana riang yang merangsang
pembelajaran 1
74 menepati masa 1
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.13 0 0 0 0 7 4

0 1 2 3 4 Purata
Jumlah Frekuensi dan Purata Elemen 9 0 0 0 21 50 3.66
Skor Keseluruhan : (Bilangan Item dinilai x 4) 284
Peratus Keseluruhan 92.6
Tahap Gemilang
Tandatangan Nazir / Guru Yang Mencerap :

Tahap : 0 Lemah Tandatangan Guru Yang Dicerap:


50 Sederhana
70 Harapan
80 Cemerlang
90 Gemilang
SMK SACRED HEART SIBU (YFB3102)
BORANG PENCERAPAN
TAHUN : 20____

Nama Guru Dicerap :


No. Kad Pengenalan Guru :
Kod Sekolah : YFB3102
Jawatan :
Jantina :
Keturunan :
Akademik Tertinggi :

Kelayakan Ikhtisas :
Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran : Tahun
Opsyen Utama Guru :
Tarikh Penilaian :
Kelas Diperhatikan :

Mata Pelajaran :
Guru Yang Mencerap:

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN


ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.1 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan:
Pelajaran
Tahunan
1 berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran terkini
2 merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.1


9.2 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
Pelajaran dengan:
Harian
3 mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan
murid
(b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
yang mengandungi sekurang-kurangnya:

4 objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam


bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi
pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

5 aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif,


bersesuaian dengan keupayaan murid dan
peruntukan masa)
6 penilaian kendiri secara bertulis (terhadap
pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran
untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid
serta merancang dan melakukan penambahbaikan)

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.2


9.3 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang:
7 menarik perhatian dan merangsang minat murid

8 menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti


dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan
persekitaran)
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.3

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN


ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.4 Penyampaia (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan:
n/
Perkembang
9 mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip
an Pelajaran pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks,
daripada konkrit kepada abstrak)
10 menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan
harian murid
11 menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat

12 menjalankan aktiviti yang memperlihatkan


pemeringkatan dan perkembangan pengajaran
13 menggunakan masa dengan optimum
14 menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang relevan dan sesuai
15 menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan
16 menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan
murid
17 melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan
murid
18 melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai
kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik,
interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik,
naturalis)
19 melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria

20 menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan


kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada
arahan guru
21 menerapkan kemahiran berfikir
22 melaksanakan pendekatan integrasi merentas
kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi,
nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan,
kekeluargaan)
23 fleksibel mengikut situasi
24 penilaian berterusan dalam pengajaran dan
pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian)
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.4
9.5 Teknik (a) Guru menyoal murid dengan:
Penyoalan
Guru
25 mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras
kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom)

26 menyusun aras soalan dari mudah ke sukar


27 mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah

28 mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan


boleh difahami
29 menyebarkan soalan ke seluruh kelas
30 memberi masa untuk murid berfikir
31 mencungkil jawapan daripada murid
32 mengalih arah soalan kepada murid-murid lain
33 memberi respons yang sesuai terhadap jawapan
murid
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.5
DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.6 Penglibatan (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran
Murid dengan:
34 membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika
berkenaan)
35 membuat persediaan awal
36 membuat catatan daripada pengajaran guru (jika
berkenaan)
37 mengemukakan soalan atau pendapat secara
spontan
38 membuat rujukan spontan (jika berkenaan)
39 menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru
40 berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan
bahan
41 memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan
latihan
42 menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja
kumpulan (jika berkenaan)
Bilangan item dinilai *4
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.6
9.7 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran
murid dengan:
43 memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan
kepada perlakuan yang baik
44 mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat
peneguhan bersesuaian dengan murid
45 memberi teguran yang bersesuaian terhadap
perlakuan negatif murid
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.7
9.8 Latihan dan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk
Tugasan projek, kerja rumah) kepada murid dengan :

46 mengikut keupayaan dan kebolehan murid


47 mempelbagaikan jenisnya
48 tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari
49 menekankan prosedur dan arahan dalam membuat
tugasan
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.8
9.9 Pemeriksaa (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan:
n Latihan
dan
50 menunjukkan kesilapan murid
Tugasan 51 memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang
munasabah
Murid
52 memberi ulasan yang membina
53 memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik

54 memastikan murid membuat pembetulan


Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.9
9.10 Penutupan (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan:
55 membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan
sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian
secara lisan/tulisan)
56 membuat penutupan sosial (kenyataan yang
mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk
pelajaran akan datang)
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.10

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN


ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. No. Skor sekolah
Aspek Item
Aspek Item 0 1 2 3 4 Purata
9.11 Hasil Kerja (a) Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan:
Murid
57 lengkap
58 kemas dan bersih
59 menepati masa
60 menepati format dan prosedur latihan dan tugasan

61 membuat latihan dengan betul


62 membuat pembetulan bagi latihan yang salah
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.11
9.12 Pengurusan (a) Guru menguruskan kelas dengan:
Kelas
63 memastikan wujud suasana yang kondusif untuk
pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah
selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot
sesuai dengan aktiviti)

64 memastikan kehadiran murid untuk belajar


65 memastikan kesediaan murid untuk belajar
66 mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran

67 memastikan peraturan kelas dipatuhi


Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.12
9.13 Perwatakan (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran
Guru yang kondusif dengan:
68 berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi
arahan dan surat pekeliling
69 bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu

70 mengenali semua murid dan prihatin terhadap


keperluan mereka
71 berinteraksi secara sopan
72 menggunakan nada suara yang sesuai
73 mewujudkan suasana riang yang merangsang
pembelajaran
74 menepati masa
Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.13

0 1 2 3 4 Purata
Jumlah Frekuensi dan Purata Elemen 9
Skor Keseluruhan : (Bilangan Item dinilai x 4)
Peratus Keseluruhan
Tahap
Tandatangan Nazir / Guru Yang Mencerap :

Tahap : 0 Lemah Tandatangan Guru Yang Dicerap:


50 Sederhana
70 Harapan
80 Cemerlang
90 Gemilang