Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

[20 markah]
Jawab semua soalan

1(a) Firman Allah SWT:

Surah al-A’raf : 179

Ayat di atas menerangkan kepada manusia supaya sentiasa memanfaatkan anugerah Allah
SWT:

Tulis (A) pada anugerah yang terdapat dalam ayat di atas dan (TA) anugerah yang tidak
terdapat dalam ayat di atas, di dalam kotak yang disediakan.

(i) Hati

(ii) Kaki

(iii) Mata

(iv) Tubuh Badan

[4 markah]

Qanun Fi At-Tibb adalah hasil karya Ibnu Sina yang mahsyur dan menjadi sumber
rujukan bakal doktor

(b) (i) Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah anda menggunakan akal fikiran
supaya menjadi tokoh terkenal seperti Ibnu Sina pakar yang merupakan perubatan Islam?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2 markah]

1
Segala perbuatan perlulah selari antara akal fikiran dan ajaran Islam

(ii) Pada pendapat anda, apa yang akan berlaku sekiranya manusia hanya menggunakan
akal fikiran dalam setiap tindakan mereka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

2 (a) Sabda Rasulullah s.a.w:

" :‫َّللاِ صلى هللا عليه وسلم قَا َل‬ ‫سو َل ه‬ ُ ‫ أَنههُ بَلَ َغهُ أ َ هن َر‬، ٍ‫َو َحدهثَنِي َع ْن َمالِك‬
" ‫سنهةَ نَبِ ِي ِه‬ ‫اب ه‬
ُ ‫َّللاِ َو‬ ‫ضلُّوا َما ت َ َم ه‬
َ َ ‫س ْكت ُ ْم ِب ِه َما ِكت‬ ِ َ ‫ت َ َر ْكتُ فِي ُك ْم أ َ ْم َري ِْن لَ ْن ت‬

Hadis di atas menjelaskan supaya umat Islam berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan
hadis.

(i) Pilih jawapan yang betul bagi maksud potongan hadis di bawah.

A B C
‫ت َ َر ْكتُ فِي ُك ْم أ َ ْم َري ِْن‬ ‫ضلُّوا‬
ِ َ ‫لَ ْن ت‬ ‫سنهةَ نَ ِب ِي ِه‬ ‫اب ه‬
ُ ‫َّللاِ َو‬ َ َ ‫ِكت‬

Anda dikehendaki menulis abjad jawapan (A, B, atau C) sahaja dalam ruang jawapan yang
disediakan.

Maksud Hadis Jawapan

1. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara

2. Tidak akan sesat


[2 markah]

(ii) Terangkan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 markah]

2
(b) (ii) Akhir-akhir ini, banyak berlaku penyebaran maklumat melalui media social yang
dikaitkan dengan hadis yang tidak dapat dipastikan kesahihannya oleh orang yang tidak
bertanggungjawab.

Pada pendapat anda, terangkan mengapakah berlakunya perbuatan di atas?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

(ii) Jelaskan akibat menolak ajaran al-Quran dan hadis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 markah]

3
BAHAGIAN B
[70 markah]
Jawab semua soalan

3 (a) Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah.

No Pernyataan () atau ()


1. Karamah ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada
hambaNya yang soleh.
2. Maunah ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada
orang biasa yang beriman.
3. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada
seseorang yang bakal dilantik menjadi Rasul
4. Sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang fasik dan
kafir.

[4 markah]

(b) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(i) Ar-Rahman bermaksud Allah SWT Maha _________________.

(ii) Al-Alim bermaksud Allah SWT Maha _________________.

(iii) Al-Wahid bermaksud Allah SWT Maha _________________.

(iv) Ar-Rahim bermaksud Allah SWT Maha _________________.

[4 markah]
(c) Nyatakan dua golongan yang layak menerima syafaat.

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 markah]

Mengingati mati mendorong seseorang melakukan amalan soleh

(d) Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

4
(e) (i) Nyatakan dua bukti Allah s.w.t bersifat dengan sifat al-Adlu

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 markah]

(ii) Danial telah dilantik menjadi ketua Tingkatan 3 Amanah. Beliau berazam untuk
menjadi ketua yang adil.

Berikan hujah anda bagaimanakah Danial dapat mengamalkan sifat tersebut dalam
menjalankan tugasnya?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]
4.(a) (i) Garis jawapan yang betul di dalam kurungan.

Solat Jamak dan Qasar ialah (keringanan / kesulitan) yang diberikan kepada orang yang
(bermusafir / bermukim) dengan tujuan yang baik dan jarak perjalanannya melebihi (dua /
lima) marhalah.
[3 markah]
(ii) Nyatakan tiga solat fardhu yang diharuskan qasar.

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3 markah]
(b) Jelaskan hikmah menunaikan solat hari raya kepada masyarakat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 markah]

5
(c) Tuliskan (R) pada pernyataan berkaitan solat rawatib dan (T) pada pernyataan berkaitan
solat tahiyyatul masjid.

1. Dilakukan sebelum atau selepas waktu solat fardhu

2. Dilakukan sebaik sahaja masuk ke dalam masjid.

3. Bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan solat fardhu.

4. Bertujuan menghormati masjid.

[4 markah]

(d) (i) Orang yang meninggalkan solat Jumaat tiga kali berturut-turut dengan sengaja,
maka Allah s.w.t menutup hatinya. (Riwayat Abu Daud).

Berikan hujah anda apakah yang perlu anda lakukan supaya tidak termasuk dalam
golongan seperti di atas?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]
(ii)

Gambar di atas adalah antara contoh pekerjaan dalam memenuhi tuntutan fardhu kifayah.
Berikan hujah anda kepentingan dalam menunaikan tuntutan tersebut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[4 markah]

6
5 (a) Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

Abdul Rahman Bin Sahr Bin Ad-Dusi Al-Yamani

Gelaran (i) Sebab Gelaran (ii) Tempat Lahir (iii) Nama sebelum Islam
Abu Hurairah r.a ____________ ____________ ___________________

[3 markah]
(b) Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah
mengenai pembinaan masjid pada zaman Rasulullah s.a.w.

No Pernyataan () atau ()


(i) Masjid Quba’ dibina pada 8 Rabiul Awal ketika baginda berhijrah ke
Mekah.
(ii) Masjid pada zaman Rasulullah s.a.w hanya menjadi tempat ibadat
semata-mata.
(iii) Masjid pertama dibina daripada batu, tiangnya daripada batang kurma
dan atapnya daripada pelepah tamar.

[3 markah]

(c) Dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah s.a.w sentiasa bermesyuarat dengan
para sahabat dalam membuat sesuatu keputusan.

Berikan hujah anda, bagaimanakah kehidupan masyarakat yang sentiasa mengamalkan


perkara di atas?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

6 (a) Tandakan (A) pada adab ketika masuk ke dalam masjid (B) pada adab semasa masuk
ke dalam masjid bagi pernyataan di bawah.

No Pernyataan (A) atau (B)


(i) Menunaikan solat sunat tahiyatul masjid
(ii) Membuka kasut
(iii) Duduk menghadap kiblat
(iv) Membaca doa

[4 markah]

7
(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

ibadah pahala toleransi patuh amanah

(i) Kita hendaklah mengamalkan sikap ______________ ketika menjalankan tugas.

(ii) Pekerjaan yang dilakukanadalah satu ______________.

(iii) Orang yang menjalankan tugas dengan sempurna akan mendapat ______________.

(iv) Pekerja yang cemerlang akan sentiasa ______________ kepada arahan ketua.

[4 markah]
(c) Jelaskan dua adab menuntut ilmu

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

Statistik Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan sejumlah 159, 725


bayi luar nikah dilahirkan oleh ibu yang beragama Islam sejak 2013

(d) Bagaimanakah perbuatan di atas dapat dielakkan? Berikan hujah anda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

(e) Penduduk Taman Sentosa terdiri daripada pelbagai kaum yang semangat kejiranannya
semakin berkurangan kerana kesibukan tugas harian.

Terangkan bagaimanakah untuk mengukuhkan kembali semangat tersebut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 markah]

8
BAHAGIAN C

[10 markah]

Jawab semua soalan

7 (a) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang
lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

1 2 3

4 5 6

(Surah al-Jumuah : 11) [3 markah]

(b) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al-
Quran. Anda dikehendaki menuli nombor potongan ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(Ali Imran :18)

Jawapan:

(i)________

(ii)________

(iii)________ [3 markah]

9
(c) Tulis ayat di bawah dalam tulisan jawi.

Islam menyarankan umatnya agar teliti dalam soal pemakanan yang bersih dan
halal. Ini kerana makanan boleh mempengaruhi akhlak seseorang. Pengambilan
makanan yang berlebihan merupakan pembaziran.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[4 markah]

~KERTAS SOALAN TAMAT~

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………………. ………………………………. ……………………………….


(ZAINIRAH BINTI AZIZ) (NOR FAIZAH BINTI MOHD ZAHARI) (MAZNI BINTI MOHD SHERRIF)
Guru Pendidikan Islam Ketua Panitia Pendidikan Islam Penolong Kanan

10