Anda di halaman 1dari 19

NASKAHROLEPLAY

Kasus

Ny
.F37t
ahundi
bawakeRSJGADUTdandi
masukkanr
uangPI
CU
sej
ak3har
iyangl
alu,ber
dasar
kanpengkaj
i
anNy
.Fmengal
amigel
i
sahakut
y
angmeny
ebabkankl
i
ent
idakmaumakandanmandi
.Kl
i
ent
ampakkot
or
denganpenampi
l
anl
usuh,r
ambutacak–acakandankot
or,bot
akdanmat
a
memer
ah,adal
esidil
engandankaki
nya.Kel
uar
gakl
i
enmengat
akanbahwa
Ny
.Fser
ingBABdanBAKdisampi
ngt
empatt
idur
.Kel
uar
gakl
i
ent
idakt
ahan
denganbaubadanpasi
eny
angt
idakmaumandidanpasi
enj
arangber
gant
i
pakai
an.Menur
urutkel
uar
gakl
i
enseper
tii
ni,
semenj
aksuami
nyat
idakpedul
i
l
agi
denganny
amengal
ami
depr
esi
ber
at.

Pemer
an:

Mel
l
iizat
i :
Ny.
F/Pasi
en

Hengki
pur
nama :
Suami
pasi
en

Megaput
ri :
Per
awat

Yol
l
aokt
a :
AnakPasi
en

Suat
uhar
iter
jadi
per
tengkar
anhebatant
arakel
uar
gaI
bumel
l
idanPak
hengki
,hal
itudi
kar
enakanpakhengki
jar
angpul
angker
umahl
agi
.

Pakhengki :Assal
ammual
aikum.(
Pakbay
u menghampi
ribu Mel
l
iyang
sedangdudukmenont
onTV)

Bumel
l
i :
Waal
aikumsal
am,
Pakkemanaaj
abapaksel
amai
ni?
PakBay
umenj
awab

PakBay
u :Busebel
eumny
abapakmaumi
ntamaaf
,bapakmauj
ujur
dengani
bu.

BuFi
l
dzah :
Juj
urapapak?(
BuMel
l
isemaki
nbi
ngung)

PakBay
u :
.

BuRagi
lmengul
urkant
anganny
aunt
ukber
jabatt
angandenganBuFl
dzah.Bu
Fi
l
dzahpunmeny
alami
nya.

BuRagi
l :
Kenal
kansay
aRagi
lsay
aist
ri
nyapakbay
u.

BuFi
l
dzah :
Apa?
,maksuny
aapai
ni?

PakBay
u :I
yabuj
adibapaksudahmeni
kahl
agit
anpasepenget
ahuani
bu
dani
niadal
ahbur
agi
list
ribar
ubapak.Bapakhar
api
bubi
sa
menger
ti
.

BuFi
l
dzah :
Apay
angsudahbapakl
akukan?
.

PakBay
u :Maafbui
nisudahkeput
usanbapak.Mul
aisekar
angbapak
akant
inggal
ber
samabur
agi
ldanmencer
aikani
bu.

BuRagi
l :I
yadansay
ahar
api
but
idakusahmengganggukel
uar
gakami
l
agi
(denganpenuhr
asabenci
)

BuFi
l
dzah :
(Sy
ockdanmenangi
s).Kel
uarkal
i
ansemua!

PakBay
u :
okemul
aisekar
angsay
aakanper
gidar
isi
ni.

BuRagi
l :
AyoPakseger
aper
gidar
isi
ni.

PakBay
udanBuRagi
l
punper
gimeni
nggal
kanbuFi
l
dzahy
angsy
ock
danmar
ah–mar
ah.

Anakdanadi
kbuFi
l
dzahy
angt
inggalser
umahdenganny
amel
i
hat
kondi
sibu Fi
l
dzah y
ang semaki
n mempr
ihat
inkan sehi
ngga memut
uskan
unt
ukmembawaBuFi
l
dzhakeRumahSaki
t.

Dewi :
Ibu,
ibut
enangbu.

BuFi
l
dzah :(
Ter
usber
ont
akdanber
ter
iak-t
eri
ak)
.Per
gikal
i
an,dasarl
aki
–l
akit
idakber
tanggungj
awab.Dasarper
empuanper
ebutsuami
or
ang!
.

Mol
i :
Sabarmbak,
tenangj
anganmar
ah–mar
ahbegi
nimbak

Dewi :
Tant
e,l
ebi
hbai
kki
tabawai
buker
umahsaki
tsaj
a.

Mol
i :I
yaDewikamubenar
,ki
tasudaht
idakbi
samenanganimbak
f
il
dzahl
agi
.

BuFi
l
dzahdi
bawaker
umahsaki
tMenurt
epat
nyadiPsi
ki
atr
iInt
ensi
f
Car
eUni
t(PI
CU)
.Saati
niBuFi
l
dzahsudahdi
rawatsel
ama3har
iinidiRSJ
Menur
.Kl
i
en y
ang mengal
amidepr
esiber
atdan gel
i
sah sudah mampu
mel
aluif
asekr
isi
sny
a,ki
niBuFi
l
dzahsudahdapatdi
pindahkandar
ifase
i
ntensi
fIIkef
asei
ntensi
fII
Ikar
enakondi
siny
ayangmul
aist
abi
l
.

Dokt
er :Sust
erseper
ti
nyaBuFi
dzahsudahbi
saki
tapi
ndahkankef
ase
i
ntensi
fII
Ikar
enakondi
siny
asudahmembai
k.

Per
awatI :I
yabenardok,dar
ipeni
l
aiansay
askorgafI
buFi
l
dzahsudah
mencapai
rent
ang21–30

Per
awat2 :Benar
,BuFi
l
dzahj
ugasudahdi
rawathar
isudahmencapai72
j
am.

Dokt
er :Bai
kl
ahmar
iki
tasi
apkanpemi
ndahanBuFi
l
dzahdar
ifase
i
ntensi
fIIkef
aseI
ntensi
fII
I.

BuFi
l
dzahpundi
pindahkankef
asei
ntensi
fII
I,dokt
erdanper
awatpun
ber
kol
abor
asiunt
ukmember
ikanper
awat
ant
erbai
kkepadaBuFi
l
dzahagar
l
ekassembuh.Sel
amasaki
tkl
i
ent
idakmaumakandanmandi
.Kl
i
ent
ampak
kot
ordenganpenampi
l
anl
usuh,r
ambutacak–acakandankot
or,bot
akdan
mat
amemer
ah.Menur
utkel
uar
ga,BuFi
l
dzahj
ugaser
ingBABdanBAKdi
sampi
ngt
empatt
idur
.

Per
awat1 :Assal
amual
aikum,sel
amatpagii
bu…per
kenal
kannamasay
a
sust
erNov
ia.Say
aper
awaty
angdi
nasdir
uanganf
lamboy
an
i
ni.Har
iinisay
adi
naspagidar
ijam 07:
00pagisampaij
am
14:
00si
ang.Say
aakanmer
awati
busel
amadir
umahsaki
tini
.
Namai
busi
apa?Senangny
aibudi
panggi
lapa?
.

Ny
.F :
Fil
dzah,
panggi
lsaj
aBuFi
l
dzah.

Per
awat1 :
Bagai
manakabari
buhar
iini
?apakahi
busudahmandi
?

Ny
.F :Yagi
nil
ahsussay
adi
ti
nggalkawi
nsuamisay
a.Ti
dak,say
a
t
idakmandi
.

Per
awat1 :Bai
kl
ahBu,bagai
manakal
auki
tasekar
angbel
ajart
ent
ang
keber
sihandi
ri
?,sust
erakanmengaj
arit
ent
angSP1masal
ah
keber
sihandi
ri
.

Ny
.F :
Ngapai
nsay
ahar
usbel
ajarkeber
sihandi
ri
?

Per
awat1 :I
ya,t
adikani
bubi
l
angkal
aui
bubel
um mandij
adiki
tabel
ajar
SP1t
ent
angkeber
sihandi
ri
.Bagai
manabu?

Ny
.F :
Yasudahl
aht
idakapa–apa.

Per
awat1 :
Ber
apal
amabumaubel
ajar
?Bagai
manakal
au15meni
t?

Ny
.F :
Bol
eh,
cepety
asus.

Per
awat1 :I
yabai
kbuf
il
dzah,I
bumaubel
ajardi
mana?Bagai
manakal
au
di
tamandepankamari
bu?
Ny
.F :
Bol
ehl
ah,
say
ajugager
ahdi
sini
.

Per
awatnov
iadanNy
.Fpunber
anj
akkeTamandepankamarNy
.F.

Per
awat1 :Bai
kl
ah bu,sekar
amg ki
ta bel
ajarSP 1 t
ent
ang menj
aga
keber
sihandi
riy
abu.

Ny
.F :
(mengangguk)

Per
awat1 :
Ber
apakal
ii
bumandi
dal
am sehar
i?

Ny
.F :
Kansay
asudahbi
l
ang,
say
ati
dakmandi
.

Per
awat1 :
Ohi
yabai
kbu,
menur
uti
buapakegunaanmandi
?

Ny
.F :
Yabi
arber
sihl
ahsus.

Per
awat1 :
Iy
a benarsekal
ibu.Kal
au ker
amas,ber
apa har
isekal
iibu
ker
amas.

Ny
.F :
Say
ati
dakker
amas

Per
awat1 :
Mengapai
but
idakmel
akukanker
amas?

Ny
.F :
Kar
enasay
ati
dakmandi
jadi
yasay
ati
dakker
amas.

Per
awat1 :
Bai
kl
ahbu.Kal
augosokgi
gi,
sehar
iber
apakal
i
?

Ny
.F :
Tidakgosokgi
gi.

Per
awat1 :
Mengapai
but
idakmenggosokgi
gi?

Ny
.F :
Mal
essus.

Per
awat1 :Bai
kkal
aubegi
tuki
taambi
lkesi
mpul
andar
isemuay
abu
Fi
l
dzah.Apaal
asani
busehi
nggat
idakbi
samer
awatdi
ri
?

Ny
.F :Ngapai
nsay
amer
awatdi
ri
,suamisay
asudahper
gisama
wani
tal
ain.
Per
awat1 :Ohbegi
tu,
tapii
buhar
usi
ngati
bumasi
hpuny
aadi
kdananak
y
angsay
angdengani
bu.

Ny
.F :
(Mengangguk)

Per
awat1 :Menur
uti
buapamanf
aat
nyakal
auki
tamenj
agakeber
sihan
di
ri
?

Ny
.F :Bi
arbadanj
adiber
sihdanwangi
,hmmmm.(
sambi
lmenghi
rup
udar
a).

Per
awat1 :I
ya benar
.Ki
ra-
kir
atanda-
tanda or
ang y
ang mer
awatdi
ri
denganbai
kseper
tiapa?

Ny
.F :
Badanny
aber
sih,
segardanhar
um sus.Sudahsay
abi
l
angt
adi
.

Per
awat1 :Kal
auki
tat
idakt
erat
urmenj
agakeber
sihandi
rimasal
ahapa
menur
uti
buy
angbi
samuncul
?

Ny
.F :
Bisagat
al–gat
al,
badanny
abaudanj
ugakot
or,
hii
i
ii
.

Per
awat1 :Jadi
,sekar
angcobai
busebut
kanapamasal
ahy
angi
bual
ami
saati
ni!

Ny
.F :Ti
dakmaumandi
,ti
dakker
amasdant
idakgosokgi
gi.Badan
say
akot
ordanbau.

Per
awat1 :Nahsekar
angi
busudaht
aumasal
ahy
angi
bual
ami
.Sekar
ang
cobasebut
kanapasaj
aal
atunt
ukmenj
agakeber
sihandi
ri
,
seper
tikal
auki
tamandi
,cucir
ambut
,gosokgi
giapasaj
ayang
di
si
apkan?

Ny
.F :Baj
ugant
i,gay
ung,handuk,sabun,shampoo,si
katgi
gi,odol
samasi
si
r.

Per
awat1 :Benarsekal
i
,ibu per
lu meny
iapkan pakai
an gant
i,handuk,
sabunsi
katgi
gi,past
agi
gi,shampo ser
tasi
sir
.Wahbagus
sekal
i
,ibu bi
sa meny
ebut
kan dengan benar
.Sekar
ang car
a
ber
dandan at
au mer
ias di
ri.Dal
am sehar
i,ber
apa kal
iibu
ber
dandan?

Ny
.F :
Tidakdandan.

Per
awat1 :
Mengapai
but
idakber
dandan?

Ny
.F :
Buatapadandan,
tidakaday
angmemuj
il
agi
.

Per
awat1 :Kanadasust
er,adi
kdananaki
buf
il
dzah,j
adii
but
idakper
lu
khawat
ir
.Cobai
busebut
kanmanf
aatdar
iber
dandan!

Ny
.F :
Biarcant
ikdanr
api
.

Per
awat1 :
Iyabai
k,sel
anj
utny
aapasaj
ayangdi
per
lukanunt
ukber
dandan?

Ny
.F :
Sisi
r,kacasamabedak

Per
awat1 :I
ya benarsekal
i
.Jadi
,kesi
mpul
anny
a apa masal
ah y
ang
sedangi
bual
ami
?

Ny
.F :
Tidakmaudandan.

Per
awat1 :Bai
kl
anbuFi
l
dzahki
tasudahbi
car
atent
angkeber
sihandi
ri
,
mandidan ker
amas ser
ta gosok gi
gidan j
uga ber
dandan.
Sekar
angbi
sakahi
bucer
it
abagai
manacar
amel
akuaknmandi
danker
amasser
tagosokgi
gidanj
ugaber
dandan.

Ny
.F :Si
ram pakaiai
rsampair
ambutt
erusambi
lshampoo,di
gosok
dikepal
ater
usdi
bil
as,l
alusabunit
ubuht
erussi
ram denganai
r
sampaiber
sih,si
katgi
gipakaiodol
.Lal
ukumur
-kumur
.lal
u
ker
ingkanpakai
handuk.
Per
awat1 :Yabenar
.Say
abant
umenambahinant
iibubi
sacobaber
lat
ih
mempr
akt
ikkanny
aya.

Ny
.F :
Ya.

Per
awat1 :Per
tamai
bubi
sasi
ram sel
uruht
ubuhi
but
ermasukr
ambutl
alu
ambi
lshampogosokkanpadakepal
aibusampaiber
busal
alu
bi
l
as sampai ber
sih.
sel
anj
utny
a ambi
l sabun, gosokkan
di
sel
uruht
ubuhsecar
amer
atal
alusi
ram denganai
rsampai
ber
sih,j
anganl
upasi
katgi
gibuaiodol
..gi
giny
adi
sikatmul
ai
dar
iar
ahat
askebawah.Gosoksel
uruhgi
gii
bumul
aidar
idepan
kebel
akang.Lal
ukumur
-kumursampaiber
sih.Ter
akhi
rsi
ram
l
agisel
uruh t
ubuh i
bu sampaiber
sihl
alu ker
ingkan dengan
handuk.I
bubagussekal
imel
akukanny
a.Sel
anj
utny
aibubi
sa
pasangbaj
udansi
sirr
ambut
nyadenganbai
k,j
i
kai
bui
ngi
n
memakaibedaki
bubi
samemberbedakdiwaj
ahi
busampai
mer
ata.

Ny
.F :
(Mempr
akt
ikkandengansi
mul
asi
).

Per
awat1 :Yabai
ksekal
ii
bu,
nant
iji
kaadaj
adwalmandidanmer
awati
bu
har
usmel
akukanny
ayabu.

Ny
.F :
Yasust
er.

Per
awat1 :Bagai
manaper
asaani
buset
elahki
tabel
ajrt
ent
angpent
ingny
a
keber
sihandi
ri
,danmer
awatdi
ri
?.

Ny
.F :
Say
asenangdant
ert
ari
k.

Per
awat1 :
Sekar
angcobai
buul
angi
lagi
apasaj
amasal
ahy
angi
bual
ami
?

Ny
.F :
Tidakmaumandi
,ker
amas,
sikatgi
gidant
idakmaudandan.

Per
awat1 :
Bai
k,l
alubagai
manacar
amenj
agakeber
sihandi
ri
?
Ny
.F :
Har
usmandi
,ker
amas,
gosokgi
gisamadandan.

Per
awat1 :Bagussekal
iibusudahmenj
awabny
adenganbenar
.Nant
iibu
pr
akt
ikkkansemuay
a,t
ent
uny
asust
erakansel
alumembant
u
i
bu

Ny
.F :
Yasust
er.

Per
awat1 :Bai
klahi
buj
adisekar
angi
busudahmemahamimasal
ahy
ang
i
bual
amiy
a,bagai
manakal
aubesokbel
ajarSP2dengant
eman
say
asust
erHur
int
ent
angcar
amakandanmi
num ser
taBAB
danBAKy
angbai
kdanbenarapakahi
buber
sedi
a?

Ny
.F :
Yabol
ehsust
er.Bi
art
ambahpi
ntary
asus?
.

Per
awat1 :i
yabenarsekal
ibuFl
dzah.I
bumauj
am ber
apa?Bagai
mana
kal
auj
am 11:
00?
.

Ny
.F :
Yat
idakapa–apa.

Per
awat1 :
Ibumauny
aki
tabel
ajardi
mana?Bagai
manakal
audi
sini
lagi
?

Ny
.F :
iyasust
er.

Per
awat1 :Bai
kl
ahbubesokt
emansay
asust
erHur
inakankesi
nij
am
11:
00.Kal
aubegi
tusay
aper
misi
yabu.Assal
amual
aikum.

Esokhar
iny
asust
erHur
inmemenuhij
anj
i
nyaunt
ukhadi
rmer
awat
Ny
.Fdi
tamansesuai
dengankont
raky
angt
elahdi
buatSust
erNov
ia.

Per
awat2 :Assal
amual
aikum,sel
amatpagii
buFi
l
dzah,say
asust
erHur
in
y
angakanmer
awati
buhar
iinisesuaiy
angsudahsust
erNov
iakat
akana.
Bagai
manakabari
buhar
iini
?ibut
erl
i
hatl
ebi
hsegar
,apakahi
busudah
mel
akukancar
amer
awatdi
riy
angsudahsust
erNov
iaaj
arkandi
SP1kemar
in?

Ny
.F :
Sudah,
tapi
say
abel
um ker
amas.
Per
awat2 :Bagussekal
inant
iper
ludi
ti
ngkat
kanl
agiy
abu,sesuaiy
ang
sust
erNov
iakat
akanakemar
in,
har
iini
kit
amaubel
ajarapabu?

Ny
.F :
Bel
ajarSP2t
ent
angmakandanmi
num samaBABdanBAK.

Per
awat2 :I
yabenarki
taakanbel
ajarSP2y
ait
ucar
amel
akukanmakan
danmi
num y
angbenarser
tamel
akukanBABdanBAKy
angbai
k
danbenar
.Wakt
uny
a15meni
tseper
tikemar
iny
abu.

Ny
.F :
Yasust
er.

Per
awat2 :
Sekar
angmar
iki
tamul
aibel
ajar
.

Ny
.F :
Mengangguk.

Per
awat2 :
Ber
apakal
ii
bumakansehar
i?

Ny
.F :Ter
gant
ungsust
erkadangsekal
ikadangt
idakmakan,kadang
makant
api
tidakhabi
s.

Per
awat2 :Kenapai
buhany
amakan1kal
isehar
i,bahkansampait
idak
makan?

Ny
.F :
Tidakenakmakansusj
adi
say
amal
asmakan.

Per
awat2 :Ki
ra–ki
raapadampaky
angdi
ti
mbul
kanj
i
kahany
amakan1
kal
isehar
i,bahkansampai
tidakmakan?

Ny
.F :
Yakel
apar
ansus,
kur
anggi
zij
adi
kur
us.

Per
awat2 :
Bai
kl
ah,
kal
aumi
num sehar
iber
apagel
asbu?

Ny
.F :Ti
dakmenghi
tungsus,kadangmi
num sedi
ki
tkadangt
idak
mi
num.

Per
awat2 :
Kenapasedi
ki
tsekal
ibu?

Ny
.F :Di
bil
angisay
a mal
es sust
ernggak enak buatmakan dan
mi
num.

Per
awat2 :Ohbegi
tu,j
adiki
ra– ki
raapadampakny
aji
kaki
tami
num
hany
asedi
ki
t?

Ny
.F :
Kehausansust
enggor
okanny
aker
ing.

Per
awat2 :
Iyabenarsekal
i
.Jadi
,apamasal
ahy
angi
bual
ami
saati
ni?

Ny
.F :
Tidakmaumakandant
idakmaumi
num sus.

Per
awat2 :I
yabenar
,sust
erakanaj
arkani
buunt
ukmengat
asimasal
ah
makandanmi
num y
angi
bual
ami
yabu.

Ny
.F :
Iyasus.

Per
awat2 :
Sekar
ang,
apasaj
ayangdi
siapkanunt
ukmakandanmi
num?

Ny
.F :
Yamakanandanmi
numanny
asus.

Per
awat2 :I
yabenarsekal
ibu,j
adiy
anghar
usdi
siapkanadal
ahmakanan
dan mi
numan ser
ta per
alat
anny
a seper
tipi
ri
ng,gel
as dan
sendoky
abu.

Ny
.F :
Yasusbenar
.

Per
awat2 :
Bagai
manacar
amakandanmi
num y
angbai
kmenur
uti
bu?

Ny
.F :
Yat
inggal
dimakansamadi
minum sus.

Per
awat2 :
Iy
a benarbu,j
adiki
ta har
us makan makanan y
ang ber
gizi
kemudi
an ki
ta makan per
lahan – l
ahan,set
elah makan
di
l
anj
utkandenganmi
num agart
idakser
et,makandanmi
num
secar
a t
erat
ur dapat kesehat
an dan member
ikan t
enaga
sehi
ngga ki
ta dapatmel
akukan akt
if
it
as.Apakah i
bu sudah
paham?
Ny
.F :
Iyasussay
apaham.

Per
awat2 :bai
ksekar
angki
tabel
ajart
ent
angBABdanBAKy
a.I
busudah
BABdanBAKhar
iini
?

Ny
.F :
Sudaht
adi
pagi
.

Per
awat2 :
Ber
apakal
ii
buBABsehar
i?Kal
auBAKber
apakal
i
?

Ny
.F :
Yanggakpast
ilahsus

Per
awat2 : Di
mana bi
asany
a i
bu BAB/
BAK? Bagai
mana
member
sihkanny
a?

Ny
.F :
Dikasurkal
aut
idaky
adi
dekatkasur
.

Per
awat2 :
Ohbegi
tu,
BABdanBAKy
angbai
kit
utempat
nyadi
manay
abu?

Ny
.F :
Dikamarmandi
sus.

Per
awat2 :Ohi
yabenarsekal
iibu,l
alumengapai
bumasi
hBABdanBAK
di
tempatt
idur
?

Ny
.F :
Mal
eskekamarmandi
sus.

Per
awat2 :
Jadi
apamasal
ahy
angi
bual
ami
saati
ni?

Ny
.F :
BABdanBAKsembar
angansus.

Per
awat2 :
Bai
kl
ah,
sust
erakanaj
arkancar
amengat
asi
masal
ahi
buy
abu.

Ny
.F :
Iyasus.

Per
awat2 :Nahki
tat
adisudahbel
ajarmakandanmi
num ser
taBABdan
BAK.Unt
ukmakandanmi
num,makanandanmi
numany
ang
sudahadadi
l
etakkandal
am posi
siy
angny
aman,l
alui
budapat
meny
endokmakananny
asecar
aper
lahan,i
bubi
sameni
kmat
i
makananny
asedi
ki
tdemisedi
ki
tt
.Set
elahsel
esaimakani
bu
bi
samengambi
lmi
num danmemi
numny
a.Ji
kasudahl
etakkan
per
alat
anmakanny
adimej
adenganr
api
.Bagai
manabuapakah
sudahpaham?

Ny
.F :
Iyasussudahpaham.

Per
awat2 :Bai
kbubagussekal
i
,nant
isi
angsaatwakt
umakansi
ang
di
l
akukany
abu.

Ny
.F :
(Menganggukdengansemangat
)

Per
awat2 :Sekar
angki
tabel
ajarBABdanBAKy
angbai
kdanbenar
.Ji
ka
i
ngi
nBABat
auBAKseger
aket
oil
ett
empatunt
ukBABdanBAK,
l
alui
buhar
usmel
epascel
anaset
elahi
tubi
saBABdanBAK
di
dal
am cl
osety
angadadikamarmandi
,set
elahBABdanBAK
j
anganl
upaunt
ukmember
sihkandi
riagarkot
oranny
ahi
l
ang
danber
sih.Ji
kasudahi
bubi
samemakai
cel
anai
bukembal
idan
i
bubi
sakembal
ikekamar
,bagai
manabu?

Ny
.F :
Iyasay
abi
sasus.

Per
awat2 :I
ya,Pi
ntarsekal
iibusudahmemahamiapay
angsay
aaj
arkan.
Nant
idipr
akt
ikkany
abu,t
idakbol
ehBABdanBAKdit
empat
t
idurl
agi
yabuFi
l
dzah.

Ny
.F :Bai
ksussay
apr
akt
ekkan.Say
ati
dakakanmengul
angiBAB
danBAKdi
tempatt
idurl
agi
.

Per
awat2 :I
yabagussekal
i
.Bagai
manaper
asaani
buset
elahki
tabel
ajr
t
ent
angmakandanmi
num ser
taBABdanBAK?

Ny
.F :
Senangsust
er,
say
abi
sabel
ajardenganbaai
k.

Per
awat2 :
Sekar
angcobai
buul
angi
lagi
apasaj
amasal
ahy
angi
bual
ami
?
.
Ny
.F :Ti
dakmaumakandanmi
num ser
taBABdanBAKdit
empat
t
idur
.

Per
awat2 :Bai
k sekal
i
.Sekar
ang coba sebut
kan apa saj
a al
atunt
uk
makandanmi
num?
,bagai
manacar
any
a?

Ny
.F :Adamakanandanmi
numan,
pir
ingsendokdangel
as.Car
any
a,
makanandanmi
numany
angsudahadadi
l
etakkandal
am posi
si
y
angny
aman,l
aludi
sendok makananny
apel
anpel
an,t
erus
meni
kmat
imakananny
a sedi
ki
tdemisedi
ki
t.Set
elah sel
esai
makanbi
samengambi
lmi
num danmemi
numny
a.Ji
kasudah
l
etakkanper
alat
anmakanny
adi
mej
adenganr
api
.

Per
awat2 :Bagussekl
i
.Lal
udi
manat
empaty
angbenarj
i
kaki
tai
ngi
nBAB
danBAK?bagai
manacar
aBABdanBAKy
angbai
k?

Ny
.F :Ji
kai
ngi
nBABat
auBAKseger
aket
oil
ett
empatunt
ukBAB
danBAK,l
alui
bul
epascel
anaset
elahi
tubi
saBABdanBAK
di
dal
am cl
osety
angadadikamarmandi
,set
elahBABdanBAK
har
usmember
sihkandi
riagarkot
oranny
ahi
l
angdanber
sih.
Ji
kasudah,bi
samemakaicel
anakembal
idanbi
sakembal
ike
kamar
.

Per
awat2 :Wahbai
ksekal
iibu,i
busudahmenj
awabny
adenganbenar
.
Nant
iibu pr
akt
ikkkan semua y
a,t
ent
uny
a bai
ksust
erHur
in
maupunsust
erNov
iaakansel
alumembant
uibu.

Ny
.F :
iyasust
er.

Per
awat2 :Bai
kl
ahi
buj
adisekar
angi
busudahmemahamimasal
ahy
ang
i
bu al
amiy
a,bagai
mana kal
au mul
aibesokki
ta mel
akukan
semuay
angsudahsust
eraj
arkansecar
ater
aturdanmel
akukan
ev
aluasi
.apakahi
buber
sedi
a?
Ny
.F :
Bel
ajarl
agi
yasust
er.I
yasust
ersay
aber
sedi
a.

Per
awat2 :Bai
kl
ahbesokki
tamel
akukanny
asesuaij
adwaly
angsudah
di
tet
apkandi
rumahsaki
tyabu.

Ny
.F :
(menganggukdenganant
usi
as)
.

Per
awat2 :
Ter
imakasi
hbu,
sampai
jumpal
agi
.Assal
ammual
aikum.

Si
anghar
iper
awatbeser
tadokt
erber
temudengankel
uar
gapasi
en
unt
ukmembi
car
akankondi
sipasi
enser
tamel
ati
hkel
uar
gaagardapati
kut
mer
awatpasi
en.Dal
am hali
niper
awatdan dokt
er beser
ta kel
uar
ga
mendi
skusi
kanmasal
ahy
angdi
hadapikel
uar
gadal
am mer
awatpasi
endi
r
umah,menj
elaskant
ent
angdef
ini
sidef
isi
tper
awat
andi
ri
,tanda– t
anda
def
isi
tper
awat
andi
riser
tacar
amer
awatpasi
endengandef
isi
tper
awat
an
di
ri
,mendemonst
rasi
kancar
amer
awatpasi
endengandef
isi
tper
awat
andi
ri
danmemberkesempat
anpadakel
uar
gaunt
ukmempr
akt
ikkancar
amer
awat
pasi
en.

Dokt
er :Assal
amual
aikum,sel
amatpagii
bu…per
kenal
kannamasay
a
dokt
erFeby
.Say
adokt
ery
angdi
nasdir
uanganf
lamboy
an i
ni.
Har
iinisay
adi
naspagidar
ijam 07:
00pagisampaij
am 14:
00
si
ang.Dani
niadal
ahr
ekansay
asust
ernov
iadansust
erhur
in
y
angakanmer
awatadi
kibudani
busel
amadir
umahsaki
tini
.
Namai
bu,
ibusi
apa?

Mol
i :
Iyasay
aIbuMol
iadi
kBuFi
l
dzah.

Dewi :
Namasay
adewi
,say
aanakdar
ibuf
il
dzah.

Dokt
er :
Ohbegi
tubai
kl
ah.Bagai
manakabari
budani
buhar
iini
?.

Mol
i :
Alhamdul
i
ll
ahbai
kdokt
er.
Dokt
er :Bai
kl
ahBu,bagai
manakal
auki
tasekar
angber
cakap–cakap
t
ent
angkondi
sidancar
amer
awatNy
.F?
.

Mol
i :
Iyadok,
say
aingi
nkakaksay
acepatsembuh.

Dokt
er :
Bagai
manakal
auki
tabi
car
asel
ama30meni
t?

Mol
i :
Iyadokt
idakapa–apa.

Dewi :
Sembuhkani
busay
ayadokt
er.

Dokt
er :I
yakamiakanmengusahakan.Set
elahi
niakandi
j
elaskanol
eh
sust
ernov
iadansust
erhur
int
ent
angcar
aper
awat
anbuf
il
dzah.

Mol
i :
Bai
kDokt
er.

Per
awat1 :Bai
ksay
amul
aiy
abu.Apay
angi
budani
buket
ahuit
ent
ang
masal
ahNy
.F?

Mol
i :kakaksay
amengal
amidepr
esi
,ter
li
hatl
esudankot
or,t
idak
maumakan,
mandi
danj
ugaser
ingBABdanBAKsembar
angan.

Per
awat1 :Yabenari
bu,Ny
.Fmemangt
erl
i
hatl
esudankot
or,t
idakmau
makan,mandidan j
uga ser
ing BAB dan BAK sembar
angan,
dengankat
alai
nadi
kibudani
bumengal
amimasal
ahdef
isi
t
per
awat
andi
risehi
nggat
idakmampuunt
ukmer
awatdi
ri
nya
denganbai
k,hali
nit
ent
uny
aakanmember
ikandambuy
ang
kur
ang bai
k bagi kesehat
an Ny
. F dan meni
mbul
kan
ket
idakny
amananor
ang–or
angdi
seki
tar
nya.Sampaidi
sinii
bu
dani
busudahmemahami
tent
angdef
isi
tper
awat
andi
ri
?

Mol
i :
Iyasuskami
menger
ti
.

Dewi :
Lal
uapay
anghar
uskami
lakukansus?

Per
awat1 :Set
elah ki
ta menger
timasal
ah Ny
.F,sebel
um menj
adi
per
masal
ahany
angl
ebi
hser
ius,makaki
taper
lumember
ikan
per
awat
any
angbai
kkepadaNy
.F.

Mol
i :
Bai
ksust
er.

Per
awat1 :Ki
ra– ki
rahalapasaj
ayang dapatdi
l
akukan Ny
.F unt
uk
mengat
asi
masal
ahdef
isi
tper
awat
andi
rii
ni?

Mol
i :Fi
l
dzah har
us bel
ajarcar
a mandi
,ker
amas,gosok gi
gi,
ber
dandan,car
amakandanmi
num ser
tacar
aBABdanBAK
y
angbenar
.

Per
awat1 :I
ya benarsekal
i
,Ny
.F sudah bel
ajarcar
a mandi
,ker
amas,
gosokgi
gi,ber
dandan,car
amakandanmi
num ser
tacar
aBAB
danBAK y
angbenar
.Ny
.Fsudahbel
ajarkapanwakt
uunt
uk
mel
akukanhalt
ersebut
.Unt
uki
tu,
ibudapatmengi
ngat
kanNy
.F
unt
ukmel
akukankegi
atant
ersebutsesuaidenganwakt
uny
a.
Tol
ongi
bubant
umey
iapkanal
at–al
atny
ayabu.Danj
angan
l
upa member
ikan puj
i
an agarNy
.F sel
alut
ermot
ivasiunt
uk
mel
akukanny
a.Aj
akpul
aNy
.Funt
ukmengev
aluasidi
ri
,kegi
atan
apay
angt
elahdi
l
akukan.

Mol
i :
Ohi
yasusbai
knant
iakankami
prakt
ikkan.

Per
awat1 :Sel
aini
tu,bi
l
aNy
.Fsudaht
idakl
agidir
awatdiRS,i
but
etap
per
lu memant
au per
kembangan Ny
.F.Ji
ka masal
ah def
isi
t
per
awat
andi
rimuncull
agipadaNy
.Fsecar
aber
kel
anj
utani
bu
bi
samembawany
akembal
ikeRS.

Mol
i :
(Menganggukdanmenger
ti
)

Dewi :
Iyasussemogai
busay
alekassehatsus.

Per
awat2 :Nahi
busudaht
aucar
amengaj
ariNy
.Funt
ukmer
awatdi
ri
,
sekar
ang bagai
mana kal
au ki
ta bel
ajarmember
ipuj
i
an dan
mengev
aluasi
kegi
atany
angdi
l
akukanol
ehNy
.F.

Mol
i :
Bai
ksust
er,
mohonbi
mbi
nganny
asus.

Dewi :
Tol
ongaj
arkanki
tabagai
manacar
any
asus.

Per
awat2 :TemuiNy
.F dan t
any
akan kegi
atan mer
awatdi
riapay
ang
sudahdi
l
akukanol
ehNy
.Fset
elahi
tuber
ipuj
i
anj
i
kaNy
.Fsudah
mel
akukanny
adanbant
uunt
ukmengev
aluasidi
ri
:Bagussekal
i
Fkamusudahbi
samandidanber
dandan,Fkamusudahbi
sa
mel
akukanapasaj
a?

Mol
i :Bagussekal
iFkamusudahbi
samandidanber
dandan,
Fkamu
sudahbi
samel
akukanapasaj
a?

Per
awat2 :
Bagus,
cobai
budani
bupr
akt
ikkanset
elahi
ni.

Mol
i :
Bai
ksusakankami
prakt
ikkan.

Per
awat2 :Nah sekar
ang bagai
manaper
asaan i
bu set
elah mel
akukan
per
cakapani
ni?

Mol
i :
Iyasay
asenangbi
sadapati
l
muny
aunt
ukmer
awatkakaksay
a.

Per
awat2 :Dapat
kahi
buj
elaskankembal
imasal
ahy
angdi
hadapiol
eh
Ny
.Fdanbagai
manacar
amer
awat
nya?

Mol
i :
Iyakakaksay
amengal
ami
masal
ahdef
isi
tper
awat
andi
ri
,kami
dar
ikel
uar
gany
ahar
usmer
awatdan mengi
ngat
kan kegi
atan
Ny
.Fdanj
anganl
upamember
ipuj
i
an.

Per
awat2 :Bagussekal
i
,ibudapatmenj
elaskandenganbai
k.Nahset
iap
kal
ii
bukemar
ibi
samel
akukanhalt
ersebut
.Nant
idir
umahj
uga
demi
ki
an.

Mol
i :
Iyabai
ksusnant
ikami
akanmempr
akt
ikkanny
a.
Dokt
er :Ohi
yabui
niadasedi
ki
ttambahandar
isay
a,kar
enaNy
.F
masi
hdal
am kondi
sidepr
esinant
iibubi
samember
ikanobat
ant
idepr
esan,
nant
iibubi
samenebusr
esepny
adi
apot
ik.

Mol
i :
Bai
kdok,
nant
iakansay
atebusr
esepny
a.

Dokt
er :Bagai
mana kal
au ki
ta ber
temu 3 har
ilagiunt
uk l
ati
han
l
angsungdenganNy
.Fbeser
tasust
ernov
iadansust
erhur
in?

Mol
i :
Bai
kdokt
er.

Dokt
er :
Jam ber
apai
budani
budat
angkemar
i?

Dewi :
Mungki
njam 2say
asudahpul
angsekol
ah.

Dokt
er :Bai
ksay
atunggu,t
eri
makasi
hdansampaij
umpakembal
i
,
assal
ammual
aikum.

Mol
i :
Iyadokt
ersust
ert
eri
makasi
hbany
ak.Waal
aikumsal
am.