Anda di halaman 1dari 1

PELANCONGAN AGAMA: SATU KAJIAN KES DI KUIL SRI KARPAGA

VINAYAGAR, BATU CAVES, SELANGOR


ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kajian kes di kuil Sri Karpaga Vinayagar,
Batu Caves, Selangor. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang
mendorong pelancong tempatan dan impak sosiobudaya terhadap pengunjung di kuil Sri
Karpaga Vinayagar. Seramai 30 orang pelancong tempatan terlibat dalam kajian ini. Bagi
mengkaji faktor-faktor dan impak sosiobudaya, kaedah soal selidik, temu bual, dan rujukan
telah digunakan. Daripada dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa pelancong tempatan
dapat menunaikan ibadat mereka. Selain itu, pelancong dapat menyerap nilai-nilai moral
ketika menyertai dalam aktiviti keagamaan.Kesannya, peng Semoga dengan kajian ini,
pelancong dapat menikmati kehidupan dengan menunaikan ibadat.