Anda di halaman 1dari 22
KATA PENGANTAR Ratib Aththas ini dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman al- Attas dan sekarang
KATA PENGANTAR
Ratib Aththas ini dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-
Attas dan sekarang telah berusia 400 tahun lebih. Beliau juga gurunya
Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad (shohibul Ratib Haddad).
Ratib Attos hingga kini juga banyak dibaca di negara-negara Afrika,
Darussalam, Mombassa dan Afrika Selatan. Juga di Inggris, Burma
(Myanmar), India dan negara Arab. Di Afrika disebarkan oleh murid
Habib Ahmad bin Hasan: Habib Ahmad Masyhur al-Haddad dll. Di
India, Kamboja dan Burma oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Attas.
Berikut diantara keutamaan & keterangan Ratib Athtos – Sarkub:
Diberi panjang umur dan mendapatkan Husnul Khatimah.
Diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan.
Niscaya akan selamat dari segala sesuatu yang menakutkan.
Menjaga segala kepunyaannya di laut maupun di darat.
Menjaga rumahnya dan 40 rumah tetangganya dari kebakaran,
pencurian dan terkena gangguan sihir, santet, jin, demit dll.
Apabila dibaca dalam suatu kampung atau tempat, maka akan
aman laksana dijaga oleh 70 ksatria berkuda.
Bagi yang terkena sihir dan gangguan makhluk halus, lalu
membaca ratib ini, insyaallah akan selamat.
Ratib Athtos ini boleh dirapal sampai Qosidah Burdah atau
dilanjutkan baca Wird Asmaul Husna beserta Doanya, maka
amat mustajab segala permohonan / hajat anda cepat terkabul.
Akhirul kalam, semoga Allah SWT mengampuni kita bersama,
mengabulkan segala doa dan permohonan, serta menjadikan selalu
istiqomah membaca Ratib ini. Wallohu A’lam bish Showab.
12 Rabiul Awal, 1438 H / 2017 M
Ponpes Sarkub

١

ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ j الل ل ُ ر إسًـمَّـحمُ
ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ
j الل ل ُ ر إسًـمَّـحمُ نَّأَسُـــَيشْ أَو اللُ
ِ
ُ
و ُ س
ْ
ُ َ
َ
َ
َّ لا إ ِ وَ م إ
ـ لا نْ أَ سُـــَيشْ أَ
َ
ّ
j س ـم حمُ َ نََ
ٍ
ـ
س ِ ِ س الل لِ ُ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ـ ّ
َ
و س ر
ْ
ُ َ
ةضَْ ْ ُح لإِ ةتَِاُُُُُ مإَ
َ
فَ
،نَ ُ ًصُِ
ىاطَّ مإ َ
ِ
يْْ ـِبـِِ طَّ مإ و ـِ َب لِ ىْ أَ
ـ
ِ
ْ
ّ
ـت ـ
ِ
ْ
و
وـت ًِّ ر ذ ُ و وـ
ِ
َ
ـ
ّ
َ
جِ إ
وزْ
َ
إَو وـم إ و
ِ
َ
َ
ْ
بِ ُْبِحَ مإَ ،
بِ
ث
ِ
إص
َّ ُمإ بِ
حاصَ
ِ
ِ ح ُ
و
ْ
ر لإِ و ،يَْ ْـ م ُ
ِ
َ
ص ن لأ
ْ َ
َ
إ ْ و ِ بِا
ـ
ح صْ أَ
َ
ُ
و
َ
اللَ
.و ِ تحَْْ ِ
نَّأَ،وـ
غ
ِ
و ْ ُ
ص ُ ُف و وِـ
َ
م
وصُ أُ
ْ
و
َ
،
ساطَّ ؼ
ْ
ْ
ـ صمإ س
ِ
َ
مإ نِ
م حْ
َّ
ب ـغَ نِ ب ص م ـغُ
ْ
ْ
َ َ
ـ
ص بِ
ُ ة
َ
ـَّنـ جَ مإ
ْ
مُي
ُُنـ ك سٌُ و ص ـغْـ
ِ
ة ُف
ِ
ِ
م
مإ
ْ
و ة ـ ص مبِِ
ِ
َ
م حْ
َّ ُ
م ـىُاشَّ غَـَتـًَ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ةْـتَِاُُُُُُُُُُُُُُُُُفَْمإَ
.يَْ ْـــ ُمِ
َ
ما مإ بِّ
ؼ
ْ
َ
ر
لِ سُــــ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ
م
مإَ
ْ
ِ
ص ُُمإنِ ُ ص
ِ
ْ ح َ
. ي ح
ِْ
َّ
ُحْْ ُمإالل ُُُُُسبِ
َّ
ِ
م
ْ
١
كَ اـ َّ إ وَ
ُ
ً
سُــــُبُـؼَْه كَ اـ َّ إ .نِ
ُ ً
ُ سّ
ً ـ
ِ
مإ
م
و
ًُ كِِ ِامَ . ي ح ص ُمإنِ ُ ص
ِ
ْ
ِ ْ َ
َّ
حْْ ُمإ
ِْ
َّ
ّ
ّ
نَ ُ ًُ
ْ
ْ
لَّإ َِّ
طَإرََ ِ .ي ُُُُُُل َت س م مإ طَإ ُ
ِ
َْ
ـ
ْ
ُ
ص ُصِّ مإ نََ ـ إ . يُْ ُُُُُْؼ ـ َت سَو
ِ
ِ
ِ
َ
س ىْ
ْ

Ratibul Athtos

 ٢ يَْ ُُُُُُْمٓآ ِّ ـضَّ مإ َ لا و َ َ م ـُِيُِ ـلَػ
٢
يَْ ُُُُُُْمٓآ ِّ ـضَّ مإ
َ
لا و
َ
َ
م ـُِيُِ ـلَػ بِ و ضُ غْ
ْ
ْ
ْ
ُُُ
م
ْ
َ
مإ
يِْـ
َؾ . ـِيُ ِ ل ـغَ تَ
م
َ
ْ
ْ
م ْ ـؼ
َ
ـْهأَ
)يَْ ُُُُُْمٓأ تا ِ َن مؤْ ـ و يَْ ْـ ن مؤْ ـ و يَّ سَِـ و و لِ ُف
ِ
ِ
م مإ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
م ل ن
ْ ِ
ُ
َ
مإ ُم
َ
َ
ْ
ص
ْ
ـؾْ إ
بّ ِ
ر (
َ
)٣×(
يجِ ِْ َّ ُ
ص مإ نِاطَ َشَّ مإ نَ م
ِ
ي ِـلـ ؼ ْ مإ ِ ع َ م سمإ للهبِِ ذ و ُغُإَ
ِ
ِ
ُ
ْ
ِْ
َ
ْ
َّ
ْ
٢
نْ مّ اًػّ
ِ
سصََتمُّ ا
ِ
ؼ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ً
شاذَ
وتَـ ًْإَ ص
َ
ُم َّ لٍ
بَ ج لَػ نَ ٓأ ُ مإ إشَىَ ا م زَ ْهإَ و
َ
ص لُ
ْ
َن ـ ُ
ْ
م
٣
.
ْ ص ُ
نُ حْْ
نَ
و
ُكفَ ـَتـ مُي ل ؼ َ
َّ
َّ
َ
َ
ً
ْ
ُ
م سِاَّنل ن اَي ُُبضِْ ْ َه لاَثمْ َ إ ل َ
ِ
ُ
لا ْ
ْ
ث ِ و ،اللِ
ِ
َ
ة
َشْ َ دَ
صُمإ َّ
وىُ ةدَاَيشَّ مإ و بِ
ِ
َ
َغَمْ إ م ما ِ
ْ
ـغَ
وىُ َّ لا
ِ
َ
ُ
َ
إ وَـ ِ ٓ لأ يْ
م
إ
لَّإ َِّ اللُ
وىُ
َ
مَُُ ُ
سمإ َّ س ُ وسُُّلُم ْ إ ْ لُ ُِ َ لم إ ْ وىُ َّ لا
ِ
إ وَـ ِ ٓ لأ يْ لَّإ ِ
م
إ
َّ
َ
اللُ
وىُ
َ
،
ُْ
ي
ح
ِ
صمإ َّ
اـم َّ غَ
ـ
الل نَا ح َ ب س ُ ،ص ـ
ِ
ـ
ُبِ كتَ ُ لمْ إ را ـَّبـ َل إ ْ زُ ًزِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ ّ
ؼم إ نُ مِ ََي ُ لمْ
َ
ْ
إ نُ مؤْ ِ ُ لم ْ
إ
،
ُسُلحْ
ْ
إ ء ٓ اَ سْْ لا َ إ ْ وُ
ُ
ـم
َ
ر ُ وصَ ِّ ُ لم إ ْ ئُ رِا
بمْ إ قُ
ماَلخ إ اللُ
ِ
ْ
َ
وىُ
،
نَ و
نشِْ ْ ٌُ
ُ
َ
ْ
.ي كَلح
ُْ
ـ
ِ
ْ
إ زًُُْزُِ
ؼ
مإ
ْ
و ُىُ
ِ
َ
َ
َ
و ضِ
َ
ر
ْ
لا َ
إ ْ و تإ و م سمإ فِِ امَ وـم حُ ُ بِ سٌُ
َ
َ َ
َّ
ّ
َ
)٣×
(
يجِ ِْ
ص
َّ ُمإ
نِاطَ َشَّ مإ نَ م
ِ
َ
َ
ِ
ُ
ْ
ي ِـلـ ؼ ْ مإ ِ ع مِ سمإ للهبِِ ذ و ُغُ إَ
ِْ
ْ
َّ
ْ
٤
)٣×( قَُُل ـدَ امَشَ ِ ّ نْ
َ
م
ِ
تا مَّ ـَّتـ الل تا م كَبِ ذ
ِ
ـ ا
ٓ
مإ
ِ
ِ
ـ
َِ
ُ
َ
و ُُُُغُ أَ
ْ
٥
ٌ
ء
شََ ْ وُُُُُُُ
سِْْ إ
ع ـمَضُّْ ُ ًُ لا ىْ ْ لَّإ َِّ
َ
َ
َ
الل ِ ِ
م
ُُُُُُُُسبِ
ْ
٦
)٣×(
ي ُْ ُُُُُِ ل
ؼ مإ ع م سمإ
ْ
َ
ِ
َ
ُ ْ
َّ
و ىُ
َ
ُ و
َ
، ِ ٓ ا م َ
ء
ـ سمإ فِِ
َّ
لا َ
و ضِ رلأَ إ ْ فِِ
َ
ْ

Thariqat Sarkubiyah

٣

ةَ

و

َّ

ُك لا َ و ل ُُُ

َ

َ

ْ

و

ح

َ

ُُُُ

َ

لا و ،ي ح ُ

ِْ

ـ ص مإ نِ

ِ

َّ

ْ

ـ ص َّ مإ

م حْ

ُ

َ

الل

ِ

ْ

ْ

ــــسبِ

م

ِ

٧
٧

)١١×( ي ُُُُُُُظ ـ لِ

ِْ

ِ

ُؼ مإ

َ

ِّ

َ

ـ للهبِِ َّ لا إ ِ

ـؼ مإ

ِ

) ٣×

(

الل ِ

ِ

ي ح صمإ نِ

ِْ

َّ

م حْ

ـ

صمإ الل

َّ

ِ

ـــسبِ

ـسبِ

ْ

ْ

ــــسبِ

ْ

ـ

ِ

م

ِ

)٣×

ْ

(

للهبِِ اَن ـ

ِ

ـل َّ ن وَث َ

ْ

م ـسبِ ، للهبِِ اَّنصَّ ح َث

ْ

ِ

َ

ُ

نْ مََ

و ،للهبِِ اَّنمَ

ِ

إ

ِ

ِ

الل ِ

م

الل ِ

م

ِ

و َ َ ل ـغَ فٌ

ودَ لا للهبِِ نْ مؤْ

ْ

َ

ِ

ِ

ًُُ

)٣×(

٨
٨
٩
٩
١١
١١

)٣×(

)٣×( ي ظ ؼ

اللُ

ج الل نَا

َ

ِ

ـ

ِ

َ

ْ مإ الل ِ نَاـ

َ

ح

و اللُ

َ

َّ لا إ لٰ َ

ِ

إ ِ لا َ

َ

ُ

لَّ

ح َ ب ْ س ُ

ِ

ّ

اللُ

،

س م

ِ

زَّ غَ

ُ

الل نَا

ِ

ُ

ح س

َ

ب ْ

نَا ح َ ب ْ س ُ

و ،لِ سُ م ح مإ و الل نَا ح ب س

َ

ب ْ

َ

ْ

ْ

َ

َ

ُِ و الل

ِ

ْ

ِ

ِْ

ِ

س ، ه ـ ح ب

ـ

ُ َ ُ ن َ إ اللُ

ص

ُ

ْ

ب

َ

ْ

ُ

)٤×(

١١
١١
١٢
١٢
١٣
١٣

ْ

لبَِِ إ

ْ

ص ً ِبِدَ ْ

ُ

يَ و ُُُُُ لِ لبَِِ ا َ ِ

َ

ص ُِ ـ بِدَ يَ

َ

ُ ْ

ي ـ يَ

ُْ

َ

ـل غَ

ِ

م ل ـ غَ يَ و ُُُُُ

ً ْ

َ

فُ َ ط َ م

ْ

ِ

َ

ِ

ل ْ لبَِِ افً ط َ م

يَ

،وُُُُُُ

لِ

ْ

َ

ِ

يَ

َ

)٣×(

اَنبِ

فْطُْ م ُ

إ

١٤
١٤

Ratibul Athtos

٤

مَ

َُُّه إ ِ ، زَ

لَ

َُُُه اُُ

ِ

م ف

ِ

َ ْ

اَنـُُبِ فْطُُ ْ م إ ُ

ُُ

ْ

َن

)٤١×

لْ

َ

م افً ُُ ـ

ِ

ـ ِ ط َ م يَ

َ

َ

م فٌ ـِ ـط ِ ُم

َ

، زَ ُُ َ

ُ

ْ

ً مُُ

َّ لا

لْ

ِ

إ وَ

ُ

ْ

ْ

ْ

ْ

)٣×( يَْ ْــــمِـ ل س مإ

ِ

ْ

ُ

َ

م و ا ـبِ فْـطُُمإُ ، زَ َث م

( اللُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ إ ِ لا َ

م

١٥
١٥
١٦
١٦

َّ

اللُ

لصَ َّ اللَ

ُ

ل ُُ

ْ

و

س ُ ر َ سٌ م َّ َ

حمُ

(

ْ

َ ـ نِ و مإ مؼْ ِ و اللُ

لُ

ْ

َ

َ

ه

َ

اَن ـ ب ُ سَ ْ ح

)۱×(

م

لّ َ س َ و وـإ وَ

َ

ِ

ِ

و َ َ لَػ

ْ

)٧×

١٧
١٧
١٨
١٨

ِّ ل

و و َ َ لَػ لِّ صَ م ـُيُلنإَ ،

ِ

ْ

َّ

ّ

م س َ َ

ْ

ـ

)۱۱×(

ٍ

س

ّ

م َّ َ

َ

حمُ نََ ـ س لَػ لِّ صَ م ـُيُلنإَ

ص ُُُُفِـغْ ـ َت سإَ

ّ

ِ

س ِ ِ

َ

َّ

)۱۱×( اللَ

ُ

ْ

١٩
١٩
٢١
٢١

) ٣×

َ ِ

( الل ل إ نَ و ب ـئتََ

ْ ُ

ِ

ِ

٢١
٢١

ْ

٢٢
٢٢

)٣×

(

ـــ ثا َلخ إ نِ سبُِِ للهُ إَ

ِ

ة م ـــ

َ

ِ

ْ

يَ

َ

اَيُبِ

للهُ إَ

يَ

َ

اَيُبِ

للهُ إَ

يَ

َ

سفَْه اللُ

اُ

ً

فُ ُ َِّ كَ ُ ٍ َ

ـ

لا ،يُ ـ ُصِ

ْ

َ لم إ ْ مَ ِ

َ

ـ م إ و اَن ـر َّب مَ

ْ

ّ

َ

َ

َهإ ُفْـُؾ

َ

ـ ص

٢٣
٢٣

، تْ ََ سَت ـ ُ نإ اُمَ اـَُيُ ِ ل ـ غَ و َ تْ ََُ َ

لْ ـــ

ـ

اَنـر ، ا َن ـل بَك نْ م نَ

ْ

ِ

و اَنـ ب ر ،نََ ِآـ ُطَ دْ إَ وإَ اَن ـ ِ س َّو نْ إ ِ ٓ نََْ ش ـدإؤَُث لا اَن ـر َّب

َ

ْ

إ

َ

ْ

س ن امَ اـَيُُم ،اـَيُؼَ

َ

َ

ْ

ٓ

ِ

ِ

ْ

لَػ وـَتـ ل َ ـ

َ

م ح َ ا ـ

م ن إ رَْ إ

َ

َ

ً

َ

س ْ و ُ َّ لا

َ

ت َ لا َ

مْ ِ

ُ

َّب َ

ِ

َ

ْ

َّ َ

ُ

ِ

ُ ًْ ش ِ ـ َّ مإ

ِ ٓ اَن ـِ ـلَػ

ْ

َ

Thariqat Sarkubiyah

 ٥ اـَنـص ـ َ م ُف ؾْ إ ِ و َ اـَّنغَ فُـ و
٥
اـَنـص ـ
َ
م ُف ؾْ إ
ِ
و
َ
اـَّنغَ فُـ و
غْ إ ،وبِاـ َن م ةَكا طَ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ـ
لا
امَ اـَنـل م
ـ
ّ ِ َ
ح ُث لا َ و
ُ
َ
.نَ
ٍصِ
ْ
ُُُ
فكََ م
ِ
ْ
إ م ُُُ
ْ
إ
َ
ِ ْ
و
لَم لَػ نََ
صُْ ُ
ُْهاَف اـَه ومَ تَ ْهإَ ،اـ َن م ح رإ و
لا
َ
ْ
ْ
ـ
َ
ْ
َ
لّسوتلا
اـ َن ـ
ُُ ؼ ِـ فشَ ِ و ا َُُنبِ
ِ
ِ
ْ
َ
ـ
َـبَِ ح
ْ
و ا َُُه ُُُُ
َ
ـ س
ُ ِِ
ّ
س
ِ ح ر ُ ل إ ِ ةـُُتَِاـــفَ ُ
و
مإَ
ْ
َ
ْ
وـ
ُبِاَ
صْإَ
ْ
و و م إ
ـ و ،j الل سـ بغَ نِ ب سـ مـ حمُ َ الل لِ وُُ س ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ َ
ِ
ة
ـ
م
ْ
َّنجَ
إ فِِ مِيُ ِ ـ
ْ
ثا ج َ ردَ َ لِؼًُْ اللَ
نَّ
إَ
،وـ
تـ رِ
ِ
ً
ُ
ّ ّ
ذ و و جِ إ
َ
ـ
وزْ
َ
إَ
و
َ
نِ ُ
ٍلِّ إ فِِ
مِيُُ م
ِ
و ـ
ُل غُ
ُ
و
م ُ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ـ
ىرِإ
و
َ
ُْهإَ
و
َ
م ىرِإ سَْ ْ
ْ
ـ
بِِ ا ـَنؼُـفَـْنـًَو
َ
اـ
َُُنـ
ُكزُ صُ ْ َ ً و َ
مِيُُُبزِْ ُح نْ ُُ اـ َُُنـ ُ ل ؼ ـ جْ ًُ و ،
ِ
م
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ
ة
صُُ د ٓ لأ إ
ِ
ْ
َ
و ا
َ
َْهسُّ ُُمإ
َ
ـ
و
َ
.
مِيُُ ِ صُمْزُ
َّ ِ
َ
ْ
ث
َ
فِِ
نََ شُْ ـحْ َ ًُ و مِيُ تـ ِ ل م لَػ نََاـ
ُ
َ
ْ
َّف وَُتـ َ ً
َ
و َ مُيَُتـ ْ َّ بَ حمَ
ةُُُُُُُُُُُُتَِاـــفَ مإ
ْ
ْ
خُُ ِشَّ ْ مإ نََ سـِ ّ س ءاـ َ وَ
ِ
ِ
ِ
ِـ ِ لأإ نِاـطَ ُ ل س ِ ح و ر ل إ ِ ةـتَِاـفَ ْ مإَ
م
ْ
ْ
ُ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ ُ
صِجِ اَُي مإ نََ
م
ْ
ُ
سـ ّ س
ِ
ِِ
و
َ
دالَ
ِ
َ
ر ل إ ِ مـُث ، نْ ِ ُـ ِـ ْ ج َ مإ رِ
ْ
ـمإ س بـغَ
ْ
ِ
ِ ح ْ ُ
َّ
ْ
ِ
و ـل
َ
ِ
ـفَـم إ
ْ
نََ
سـ ّ س
ِ
ْ
ِِ
َ
ِ ح ُ
و
ر ل
ِ
ْ
إ مـُث ، سُْـ
غ نِ
ِ
ب
ِ
َ
َّ
ْ
سَحَْْ إَ الل ل إ ِ
م ِيُُ
ِ
َ
ِ
ْ
ْ
غ
و
ْ ُ
ص ُف و مِيُ م ِ وصُ إ ُ
ُ
َ
ْ
ْ
و
َ
،
يْ وِ
لَػا
ـب لَِػ نِ
َ
ب س مـ
ٍّ
ْ
َّ
حمُ َ مسَّـلَ م مإ
ِ
ُ
مُيُُ َ ص ُ ـ ً اللَ
م ُ ف غْ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
نَّإَ ̣يَْ ْـ ُ ـ
ؼ م جْ إَ
َ
مِي ُ ُ ِ ـلَػ قِ
ْ
ْ
وُلُ حُ
ْ
ـ
مإ ىْ وِ ذ
و
َ

Ratibul Athtos

 ٦ اـَُنـ ؼُـفَـْنـًَ و ، ةـَُّنـ ج َ مإ فِِ ِ ْ ِ ِ
٦
اـَُنـ ؼُـفَـْنـًَ و ، ةـَُّنـ ج َ مإ فِِ
ِ
ْ
ِ
ِ
َ
م ِيُ
ْ
ـ
ثاـ ردَ
ج
َ
َ
ي لؼًُْ و
ُ
م ُيُ مـ ُ ح َ صُ ْ َ ً َ
ـ
و
ْ
َ
ْ
نِ ًُُّْ
لإ
ِ
فِِم ِيُ ثاـ
ـ
ِ
ْ
حفَ َه و
َ
ـ
َ
م ِيُ
ْ
ـ
م
ِ
و ُ لـغُ
ُ
و مـ ىرِإ ُ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
و ْهإَ و مـ ىرِإ سَْ ْ
ِ
َ
َ
ْ
بِِ
ة
ْ
ـ
تَِاُُُُُُُفَ ْ مإَ . ة صُُُُ د ٓ لأ إ و اـَِْهسُّـمإ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
و
َ
بِ ُ
ُْبِ ح َ مإَ سِاـُفَـْه لا َ
ْ
إ ْ بِ طْ ُك نََسِـ ّ
ُ
ِِ س َ
ِ ح ر ُ ل إ ِ ةتَِاــــفَ ُ
و
مإَ
ْ
ْ
ثُ َّ ،
ُ
بِ
ثإ
ِ
ص
َّ ُُمإ
بِ
حاُصَ ساُطَّ ؼ
ِ
مإ نِ
ْ
م حْ ُمإ بغَ نِ ب ص مـغُ
ـ ص
س
ِ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ح ُ
و ر ل إ ِ ثُ َّ ،
ْ
سإ ْ ر َ َ
بِ الل س بغَ نِ
ْ
ب
ْ
لَِػ ِّ
خ
ِ
َشَّ ْ مإ
ِ ح ُ
و ر ل إ ِ
ْ
،
دإسَّـُ ح ْ مإَ سـ مـ حمُ نِ ب ْ ىْ وِ
ِ
ٍ
َ لـغَ نِ الل س بغَ بِ ُْبِحَ مإ نََ سـ ّ ِِ س
ب
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
،
م ِ س
ْ
ماُ
َ
نِ ُْب
صٍ
كـ َ
ْ
ب
بِأَ
خُ ْ
ِ
ِشَّ مإ د وُجُ وُ مإ صُِرْ َُف
ِ
ْ
ْ
ُ
ِ ح ر ُ ل إ ِ مـُث
و
ْ
َّ
̣ يَْ ُْ ؼمَْ إَ مِيُُ لَػ قِ
ِ
ْ
ِ
َ
ْ
وُلُ حُ مإ ىْ وِ ذَ و مِيُُ غ و صُُف و مِيُُ م ِ وصُ إُ
ْ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ ُ
َ
ْ
ْ
و
َ
فِِ
مِيُُُُ ِ ج
ثاـ ردَ لُُُؼًُْ و مُيُُُُ مـ ح صُ ً و
مُيُ ُُُ م صُ فـغْ ِ َ ً اللَ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ َ َ
ْ
ُ
نَّ إَ
م ُُِيُ
ـ
م و ُ لـغُ و مـُُ ىرِإ
ِ
ِ
و ْهإَ و مـُُ ىرِإ سَْ ْ
ُ
ِ
َ
بِِ ا َُُنـؼُـفَـْنـ َ ً و و ةـَُُّنـ ج َ مإ
ـ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ة حُِثاُُُُُُُفَ ْ مإَ . صُُ د ٓ لأ ْ و اـَِْهسُّـمإ و نِ ًُلِّ ْ إ فِِم ِيُُ ثاـ ِ حفََه
ْ
ة
ِ
ِ
َ
َ
إ
َ
َ
ْ
ـ
َ
و
َ
يَْ ْـُ ح ِ ماصَّمإ ِ و ءإسََيُشُّ مإ و ءا ُ
ِ
ِ
ـ
َ
َ
َ
ِـ ِ لا إ ْ
َ
م و
ْ
ِ ح ْ
و
رإَ ل إ ةتَِاُُُُُفَ ُ
ِ
ْ
َ
مإَ
ْ ـُجُْٓهكََ وفُُ س ٓ س ٓ ”
حإ و
نَ ًُُْ
س
ِ
شإ ِ
صمإ ة مـ َّ ئ ِ لا َ إ ْ
ِ
ْ
ِ
َ رإَ ْ ل إ ِ مـُُث َّ ،
َّ
و
َ
(*) tanda petik baca: “sesepuh kanjeng sunan wali songo”

Thariqat Sarkubiyah

٧

ل ِ مـُث ، يْْـ مـجْ أَ مُيُ َ وُ ح نْ مَ

نِ ُ ٍلِّ إ فِِ اَنيِِِاشَ مَ و اَن ثإسَّـ ج َ و نََ دإسَـجْ إَ و اَنًْ سـ ِ مإ و ِ حإ و رإَ

ْ

ِ

م

ْ

“ اـ

َ ڠاصَ لِإ

ْ

َ

ِ

َ

َ

ْ

َّ

إ

َ

َ

َ

و نْ اـ َه و ْ

س ُ

َ ْ

َ

ؼ

ِ

َ

و

ِ

َ

ُ

تإ ومْ إَ ِ حإ و رإَ ل إ ِ ثُ َّ ،

ِ

َ

َ ْ

ْ

ْ

يَْ ْ

ؼمَْ إَ ميِْْ َ لَػ و اَن َ َ لَػ قِ

ِ

ْ

َ

ْ

ْ

ِ

ل س مإ نَ

ْ

ُ

م

ةسَ

م ِ ِ

ـ

َ

ب

ْ

ل

ولُ حُ

ْ

ْ

مإ ىْ وِ ذَ

و

َ

ْ مإ ه ِ شىَ ِ لِ ىْ إَ

يَْ ْـ ن مؤْ مإ و تا م ل س م مإ و يَْ ْـ مِ

ِ ِ

ُ

م

َ

ِ

َ

ِ

ْ

ُ

َ

فِِ

مِيُُ ثا ِ ج

ْ

َ ردَ َ لُِؼًُْ

و َ مُيحَُْ ْ ص ْ َ ٍ َ

و مُي َ م ص فغْ ِ َ ً اللَ

ْ

ُ

نَّإَ̣،تا َن مؤْ م مإ و

َ

ُ

ْ

ِ

ِ

ْ

ىرِإ

ْ

م ُ

ْ

ـ

ِ

َ

و ُ ْهإَ و م ىرِإ سَْ ْ إَ

ـ

ِ

ثكََ صُ َ ب نْ م اَن َ َ ل ـغَ

َ

ْ

و م ـِيُ

ْ

َ

َ

ْ

ِ

ِ

سُ

ْ

ِ

َ

ِ

َـ ؼًُ و ةـَّنـ ج َ مإ

ة حُِثاُُُُُُُفَ ْ مإَ . صُُُُ د ٓ لأ ْ و اـَِْهسُّـمإ و نِ ًُْلِّ إ فِِ م ِي

َ

ة

ِ

َ

ِ

إ

َ

َ

ْ

ـ

ْ

م ِ و

ُ ل غُ

ـ و

َ

ِ حَُ ُصَ و ،

َ

،

نََ

َ

لا

ِ

ْ

لا َِ

َ

َ

س ك ِّ ماُ مَث و لِ و بـُلَ ـمبِِ ةــــتَِافَ ْ مإَ

ِ

ة صُُ د ٓ لأ إ ْ و اـَُِْهسُّـمإ و نِ ًُُْلِّ إ فِِ اًُن ط بِ و إ ص ىاُظَ نِ ِآشَّ مإ

لٍ ومُ ِآُمََ و لٍ

ْ

ْ

وُ

َ

َ

م

ُ

ُ

ْ

ُ

َ

َ

ْ ُ

ً

ِ

ِ

َ َ

ِ

ِ

د َ و و ا َنًْلِِإ وُُ َ م ِ و َ اَن ،يٍْذَ

كِّ ُ ِ ً ما

م

ة

َ

ب ِ ج شَ ٍّ ك ِّ

َ

ُ

م ِ ة ؼ فإدَ

َ

ِ

ً

ْ

فُطْ ُّلنإ

ِ

َ

ِ

د

ِ

َ

َ

ِ

ةُِ فا مإ

عُمَ نِ ٍلِّ ْ إ فِِ اَنئِِِ اشَ

َ

ِ

م َ م و اَنـبِاـ بحْ َ

ِ

َ

َ

َ

ْ

َ

لا َِ و

َ

ؼ و

َ

ْ

ىْ سُُي مإ عمَ اَن ـ

،

َ

ِ

َ

ـب مإ وَُك و اَن َب ُ

َ

ِ

ـو ُ لـُك ر

ْ

ْ

َ

ْ

وَُِن ًُ اللَ

ُ ّ

ـ

ِ ْ

مإ

غ

َ

َ

نَّ إَ ةـ ِ َّ ِـ ه ِ لَػ و

َ

و فافَ ؼ مإ و ىلـُّتـمإ و

َ

مَُ ُ س ِ إ نِ ًُُْ لَُػ ت وُ م مإ و

ِ

َ

َ

لا ْ

نِنََسَُْػ

ِ َ

ل

و سـُ ّ ِِ س قُبَِِ ّ

َ

ِ

َ

ِ

،

نٍا

َ

ح

ِ

تمْإ لا

َ

و ةَنحْ

َ

ٍ

ِ

م

َُ بِ

نِا مًْ لا ِ إ ْ

َ

و

َ

.j

حمُ بَّنمإ ةضَْ ْ ح لإِ و ،

م َّ َ

ٍ

س

ِِّ

ِ

َ

َ

ٍ

ة ماصَ

ِ

َ

ح

ْ

ٍ

ة ـ ِ ه ِ ك ِّ ُ لَػ و

َ

َ

َّ

ةُــــتَِاُُُُُُُُ مإَ

فَ

Ratibul Athtos

٨

ِبِتاَّرلا ُءاَعُد

⚝ ِبِتاَّرلا ُءاَعُد ⚝ َ ،هسًَُْزِمَ ، ، ءفِِكََ ُ و و ؼ

َ

،هسًَُْزِمَ

،

،

ءفِِكََ ُ و و ؼ

ُ

ِ

ه فِِإ ًُُ

إسً

م

ْ

يَْ ْمِ ؼ

ما

َ

ََ

ْ

مإ بِّ ر لِ َّ سُ م ْ ح َ ْ مإَ

ٍ

َ

َ َ

م

َ

و

ـح َ ،

َ

ْ

ِ

ِ

َ

مَ هاطَْ ل س ي ظغَ و مَ جِْْ و لَُِ

ِ

ُ

ِْ

ِ

َ

َ

مَ

َ

م

ج ِ ى ِ بْنَ ً كَم سُ ح مإ كِ اَنـ َّ ب ر

ْ غ َ

ْ َ

م

َ

َ يَ َ

نُ ُ لا َ مَ َها ح َ ب ْ س ُ

سفَْه لَػ تَ َُْنْث إَ كَم ََ تَ ْهإَ مَ َ َ لَػ ءاَنـَث صِِ ْ ْ

ِ

َ

ْ

ً

سُ

،

لُِّّ

ْ

لَُػ لِّّ

لِّّ س َ َ

ْ

س َ َ

َ

ْ ح َ مإ كِ َ

ْ

تَ ُْ ض ر إذَ

ِ

َ

ِ

إ سُ

ْ

مإ كِ َ

َ

صَت تَّّ

ْ

َ

ْ ح َ

م

ض

ح سُ

ْ ح َ

م

ْ

َ

لَف

صِمإ سَؼَْ ب

مإ َ

م

َ

و ،

َ

و ،

يَْ ْـ م و لا َ إ ْ فِِ س م حمُ نََ سـ ّ س لَػ لِّّ ْ س و لِّ صَ

ِ

َّ

َّ َ

ٍ

ِ

ِِ

َ

َ

َ َ

و لِّ ُصَ و ، نَ

َ

ِ

َّ َ

ٍ

م

ِ

ِِ

َ

َ

ْ

و لِّ صَ و ،

س َ َ

َ

َ

مُيُ َّ َّ لنإَ .ض

َ

َ َ

ّ

ٍصُِ د ٓ لأ إ ْ فِِ س حمُ نََ سـ ّ س لَػ لِّّ ْ س و لِّ صَ

ْ

و

َ

لَػ

َ

و لِّ صَ و ، نِ ًُلِّ ْ إ م ِ و ً ل إ ِ لػْ لا َ ْ ُ م مإ فِِ س م حمُ نََ سـ ّ س

يٍْْـ و تٍ كْ و ك ِّ ُ فِِ س حمُ نََ سـ ّ س

َ

ح

ِ

َ

َّ َ

ٍ

م

ِ

ِِ

َ

ْ َ

َ

إ

ّ

َ

َ

ْ

َّ َ

ٍ

ِ

ِِ

َ

تَ ُْهإَ و اَيُُ ِ ْ َ لَػ نْ ُمََ و ضَ لا ْ

َ

ْ

ٍ

ر َ إ ثَ صَُِت تَُّّ ح س حمُ نََ سـ ّ س لَػ

َ

َ

مـ َّ

َ

َ

ِ

ِِ

ا َنـَُه يَدْإَ َ مَ ـغُ د وتَ سَو و مَ ظُ فحْ ِ تَ سَو نََّ إ ِ مـُيُ َّ لنإَ ،

ِ

ْ

ْ

َ

ْ

َّ

يْْـ َ

ْ

ثرِإ ِ مإ صُ ُ ْ

َ

و

ِدَ

Thariqat Sarkubiyah

٩

ْ

ل ؼجْ إ مـُي َّ لنإَ

اَُن

ٍ

سًُْصِمَ نٍاطَ َُشَ

َ

َّ

ْ

،

اَنَت َطَ غْ إَ ء شََ

ُ

ك ِّ

ِ

َ

و اَن لىْ و اَن مإ ومْ إَ و اَن سفُْه إَ

َ

إَ

َ

َ

َ

َ

و

َ

ِ

َ

َ

ْ

ُ

ك َّ َ

َ

ْ

ْ

ِ

ٍ

نْ ُ م كَ ذا َ َ غ و مَ ـ هامَ إَ و مَ فَن ِ ن فِِ مـىُ يَإِ و

َّ َ

ِ

صُُِشَ نْ ُ م و سـُ سَ ح يْ

ّ

ِ

َ

ٍ

َ

اَنـُ

ل

ْ ِ

ّ

َ

َّ

ِ

نََشْ ػِ

،

لِٰ

اًُن

ٲ و ةـمَالَـ

ِ

ءاَػلُّ إ ع سَِْ مَ َّه

ُ ْ

َ

َ

ت

ِ

ْ

لا إ ْ

َ

ِ

َ

إ لِ ٓ ٔآـ َ لم إ ْ

ِ

َ

إ لَُُػ

و سُُ م حمُ نََ

َ

ٍ

َّ َ

َ

ِ

ذ و يُغْ ٍ َ ب يْ ذ

و يٍَُْْػ ىْ ْ

َ

َ

ح

َ

ِ

ُ

ك ِّ

َ

ٍ

ْ

َ

ِ

لَػ مَ َّهإِ ،

،

صٍُشَ

ِ

ةمَ َُ سمإ َّ و َ

ْ

إ فِِ

ِ

َ

َ

َّ

و َ ،

يَْ ْـ

ِ

يْْـِِ َ

َ

ُ س َ و َ

ِ

ذ و سُ نغَ رٍا َّ بَ ج

َ

و

َ

مـ ج مُيُُ َّ لنإَ . صًُُْ سَك ء ىُشَّ

ٌ

ْ

ّ

ِ

ةمَإسََّنمإ تا بجِومُ

ِ

يْ ذ ِّ

ِ

ة َ

ِ

فاـ ؼ

كَ

َ

ْ

مبِِ

نْ

ِ

م

ٍ

س ِ و ىْ وُلْـَّتمإبِِ اَنـلْـِّ ل و

َ

ِ

و لِا

َ

َ ْ و لِاَلح

لم إ

َ

لَُُػ كَِ ِاُُمََ و كَِ َُِ ُُبَِِ مُيُُُ َّ لنإ لِّ ُُصَ و

َ

ِ

س َِ ّ ُُس َ

ط بِ و إ ص ىاظَ لٰ ُ ةـ ؼـ َ باـَتـ لم إ لَ ا مـ ن اَنـكْ زُ رإ

ِ

َ َ

ً

ِ

َ

ِ

َ

َ

َ

ْ

ِ

ةزَُُّ ؼم إ ْ بِّ ر مَ ـ ّبِ ر َ نَاـ ح َ س ُ لِ ضْ فَبِ ،)٣×

ُ إ ْ لَػ مٌ

َ

ْ

ْ

ب

ِ

َ

يَْ ْمِ ؼم إ ْ بِّ

ما

َ

ر

َ

لِ ِ َّ ِ سُ

م

ْ ح َ مإ

و

َ

،

ْ ل ص

يَْ

ِ

س لم

َ ْ

َ

ُ ْ

َ

ؼمَْ إَ وبِْ صْ و

َ

يَ (

حْإ صمإ َّ م َ َ رإَ ْ

ح

،

وفُصِ َ

نَ

ْ

ً ا

َ

مـغَ َّ

ْ

ْ

j س

ٍ

ـم َّ َ

ح لِ

مُ

صمإ يُبَِّنـمإ ةَ ضْْ ُ

س ُ َّ

و

ْ

ّ

ِ

ِ

ح ل إ ِ و ،لِ وُ بـلَ مبِِ ةتَِاـ مإَ

َ

َ

ْ

ُ

ُ

فَ

ْ

ةْـتَِاُُُُُُُُُُفَـمإَ

بـلَ مبِِ ةتَِاـ مإَ َ َ ْ ُ ُ فَ ْ ةْـتَِاُُُُُُُُُُفَـمإَ

Ratibul Athtos

١١

ةدربلا ةديصق م ۞ ِ ُُُُُِيُُ ُِّ ك قِ لزَ ْ مإ يِْذَ مَ بِ
ةدربلا ةديصق
م
۞
ِ
ُُُُُِيُُ ُِّ ك
قِ لزَ
ْ
مإ يِْذَ مَ بِ
ْ
َبِ ْ ح َ لَػ
َ
إسًُُُُ
َُب
إَ ا ئإدَ
م
ِ
َ
ً
لِّّ
ْ
س َ و َ لِّ صَ يَ
لا
ومَ
ْ
ِ
ْ
ِ
ُ
م ۞
ِ
ْ
ِ
م
ـت
ـ حَتلْ مُ لِإو ىْ َ
َ
ُ
لأإ ن م لٍ
َ
و ىَ ك ِّ
ْ
ُ
وـتُغَافَشَ
ج
صُت يْ
ْ
لَّإ َِّ بُ ُْبِحَ مإ
وىُ
َ
َ
ْ
ِ َ
م
ص ُُُُُُ مإ ع سإ ِ و يَ ضَ مَامَ اَن ف ؾْ إ ۞ نََسَـصاَل ـــمَ ؽْـ ب ىفَطَصْ
ك
َ
ِ
ِّ ل َ
ْ
َ
َ
َ
م
ص ِ ـ
ْ
و
َ
م مبِِ بِّ
ُ
ر َ يَ َ
يَْ ُُُُُُُْ ل ِ س م ْ ِ
َ ْ ُ
ص
مإ س ِ
َ ّ س َ ىفَطَ صْ
م
مإ
ْ
سَحَْْ إَ ۞ يِْ ُُُُُُْ بِ م مإ رِ
ْ
ُ
ُ
وُه
لَػ اَنـــر اللُ
َ
ْ
ُّ َ
ب
لصَ َّ
ة ــــح ُثا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفَـم إَ ۞ يْْ ُُُُُُُ ؼمَْ أَ وـبِْ صْ
ْ
ِ
ْ
ُ
ِ
َ
و
لِٰ لَػ و
إ
َ
َ
َ
َ
َ
يي
#AyoNyarkub I sarkub.com

Thariqat Sarkubiyah

١١

﴿

ىنسلحا ءاـسمأ

بوقرس

R

س

اهـلهٔأو بوقسري

ءاـسمأ بوقرس R س اهـلهٔأو بوقسري Ú نٰ سءلحْ ا ْ ل ذ ـما اللء ٓ
ءاـسمأ بوقرس R س اهـلهٔأو بوقسري Ú نٰ سءلحْ ا ْ ل ذ ـما اللء ٓ

Ú

نٰ

سءلحْ

ا

ْ

ل

ذ ـما اللء

ٓ

ا سْ

ٓ

ء

اهـبلهءو عءدْاف

لا ا ل ه م ٰ ا ل ٓ ل يْ

لا ا ْ

لِ لٰ ّ ل و

ْ

و هء

ـ

ء

ـهء نْ ـــمي ل أــــس ن

و

ْ

ـ

%

ل

ه ل ج لج

ء

$

ل

ه ل ج لج

ء

#

ل

ه ل ج لج

ء

"

ل

ه ل ج لج

ء

!

ل

ه ل ج لج

ء

*

ل

ه ل ج لج

ء

)

ل

ه ل ج لج

ء

(

ل

ه ل ج لج

ء

'

ل

ه ل ج لج

ء

&

ل

ه ل ج لج

ء

/

ل

ه ل ج لج

ء

.

ل

ه ل ج لج

ء

-

ل

ه ل ج لج

ء

,

ل

ه ل ج لج

ء

+

ل

ه ل ج لج

ء

5

ي ل ع ْما

ءْ

ل

3

2

0

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

Thariqat Sarkubiyah

١٢

﴿

:

ل

ه ل ج لج

ء

9

ل

ه ل ج لج

ء

8

ل

ه ل ج لج

ء

7

ل

ه ل ج لج

ء

6

ل

ه ل ج لج

ء

?

ل

ه ل ج لج

ء

>

ل

ه ل ج لج

ء

=

ل

ه ل ج لج

ء

<

ل

ه ل ج لج

ء

;

ل

ه ل ج لج

ء

D

ل

ه ل ج لج

ء

C

ل

ه ل ج لج

ء

B

ل

ه ل ج لج

ء

A

ل

ه ل ج لج

ء

@

ل

ه ل ج لج

ء

I

ل

ه ل ج لج

ء

H

ل

ه ل ج لج

ء

G

ل

ه ل ج لج

ء

F

ل

ه ل ج لج

ء

E

ل

ه ل ج لج

ء

N

ل

ه ل ج لج

ء

M

ل

ه ل ج لج

ء

L

ل

ه ل ج لج

ء

K

ل

ه ل ج لج

ء

J

ل

ه ل ج لج

ء

S

ل

ه ل ج لج

ء

R

ل

ه ل ج لج

ء

Q

ل

ه ل ج لج

ء

P

ل

ه ل ج لج

ء

O

ل

ه ل ج لج

ء

X

ل

ه ل ج لج

ء

W

ل

ه ل ج لج

ء

V

ل

ه ل ج لج

ء

U

ل

ه ل ج لج

ء

T

ل

ه ل ج لج

ء

Wird Asmaul Husna

١٣

﴿

]

\

[

Z

Y

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

b

a

`

_

^

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

g

ل

ه ل ج لج

ء

f

ل

ه ل ج لج

ء

e

ل

ه ل ج لج

ء

d

ل

ه ل ج لج

ء

c

ل

ه ل ج لج

ء

l

ل

ه ل ج لج

ء

k

ل

ه ل ج لج

ء

j

ل

ه ل ج لج

ء

i

ل

ه ل ج لج

ء

h

ل

ه ل ج لج

ء

q

ل

ه ل ج لج

ء

p

ل

ه ل ج لج

ء

o

ل

ه ل ج لج

ء

n

ل

ه ل ج لج

ء

m

ل

ه ل ج لج

ء

S

u

R

ل

ه ل ج لج ل ـج لــج ج لج

ء

ء

ههـم

ء

ل

ه ل

t

ل

ه ل ج لج

ء

s

ل

ه ل ج لج

ء

r

ل

ه ل ج لج

ء

z

y

x

U

T

w v

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

ههـم ل ـج لــج

ء

ل

ه ل ج لج

ء

Thariqat Sarkubiyah

١٤

﴿

Ä

ل

ه ل ج لج

ء

~

ل

ه ل ج لج

ء

ٓ

|

ل

ه ل ج لج

ء

{

ل

ه ل ج لج

ء

ر

اضما

ل

ه ل ج لج

ء

Ö

ل

ه ل ج لج

ء

Ñ

ل

ه ل ج لج

ء

É

ل

ه ل ج لج

ء

Ç

ل

ه ل ج لج

ء

Å

ل

ه ل ج لج

ء

Ü ههـم ل ـج لــج ء
Ü
ههـم ل ـج لــج
ء

.دٌـحأ ا ـفءــك هه م نْ

ً

و

ـ

ء

ء

ك ي م م و . لَ ْ ـ

و ءي م ْ م

ْ

و لِْل ي م

ـ

ْ

م

ْ

ـ

يْ ذلـما

.يءْــــصل ب ما ع ــ سما و هء

ء ْ

ْ

ـ و ٓ ٌ

ي م

ل

شَ ْ هـل ل ْثم ل ـك س ْيم

)۱۱× ي ءْ ــح ر ي

ل

نء ــحٰ ْر ي

للء اي (

نسلحا ٓاـسأٔ ٓاعد

)۱۱× ي ءْ ــح ر ي ل نء ــحٰ ْر ي للء اي ( نسلحا ٓاـسأٔ

Wird Asmaul Husna

١٥

﴿

نىسلحا ءاـسمأ ءاعد

﴾ ١٥ ﴿ نىسلحا ءاـسمأ ءاعد ٍ دد ص حمُ َ م نََ ِ دد ّ

ٍ

دد ص حمُ َ

م

نََ ِ

دد ّ ِ

ـ

َ

َ

ددَػ عِّ ددلَ

ص

ٰ

ّ

ددُه للاَ .

َ

ۡ

ْددمِ َ لؼٰ ل ا

ۡ

ل اَ

ةِّ

ر ِ ّ ُدد م ح

َ

ۡ َ

ِٰ ِ

َ

،بٌ ْيرَِق نِ اَف ِ نِغَ ي

ّ

ِ

ْ

ي وُن مؤْ ل

،

َ

ة مؼّْ و َ م ح لا نص ،

ْ

ْ

ِ

ُ َ

ْ

ِ

ة َ با ج لإ بِِ تَ

َ

ِ

َ

نلا

ِ

َ

ْ َ

ْ

ِد بِ ا

ا ب

ْ ُ ْ

ـ

ْ

صفـ َح و َ ءاَػ

ِ

ا

ِ

ْ

ل ب يَ َ

َ

ر ْثوِ

د

ُ

ْ

ل كَ

ُدصَََ يَ ُ حب يَ مُ

َ

َ

َ

َ

ر

ُ

َ

َ

ص

ّ

و
ِ

َ

د و لِ و ـ جِ خَسْ َي لَف نِاـغَدَ

ب

دا َ غ َ

ِ

ْ

ل أ

َ

ا ذَ ا

ٍ

اذَ

.

م ص حمُ َ نََ

ا

ِ

ا ص ُه ص ل لاَ .نَ

ِ

ِ

َ

ب ل

ْ ص

،

َ

كَ ي ْ ب ص

َ

ْ

َ

ل

َ

َ

ٰ

لِا

َ

َػ و َ

عا لص ا و دغْ دَ بُ ْ جِ بُ

ْ َ ي ْ ُه ص ل ؼ َ َ ل

َ

ب ل

َ

ْ

ّ

ِ يِ

تَ َ

لد بِِ

ثَ

رمَ

ْ

ب كَ صه

وُشُ ر

ْ

ٰ

ّ

كَ ي ْ ب ص ل ل َ كَ ْيشَِ َ

َ

ل يَ َ ،

ُ

ك َ ي

لإَ كَ

ي

َ

َ

ل و ل ْ

َ

َ

و دُي

ْ

ل ص ُه للا كَ

ْ ص

ي

ْ

م لا و ،ل

ُ

َ

َ

يَ يُْرِ

ل َ كَ ْيشَِ َ 2لإ ل َ

ْ

َ

ردَهظْ ب نْ مَ اـي ، حب ا

َ

َ

ٌ

َ

كُ خ ـْهدَي لإ و ت ر دْيرِ ج

َط

ىٰهدَذـ

َ

َ

ْ

ِ

ٰ

ِ

ْ

و

ص

ِ

ً

وفُ ـل هـ

ل نْ

و لِْـي ْ َ ل يْ لذِ صا

عَ ي مَِلجْ ا

سلْ ا

خ

ِ

ِ

َ

ِ

َ

َ

ْ

د لبِِ ذُ ـخاؤَ دُيلإ نْ مَيَ حَ ي ـ بِقَل ر َ َذ َ

َ

ِ

َ

َ

ْ

ْ

ا

د

وا ُ جصخلا َ نَ

َ

سَ ح

يَ وِفْ

َ

ؼل

َ

َْ

ِ

و

َ

ا ي ظغَ

ْ

َ

ُ

َ

ِ

َ

ِ

ـ

ص

ر

َ لم ْ

ا ي ظغَ

َْ

ِ

َ

يَ

َ

ْ

بِ َ يَ َ ت ر فغْ ِ م لا ع ِ ا و يَ َ زِ

َ

َ

ـ

ْ

ُ

ب ـَق

،

ا عَ

ْ

ب

ْ

ٰ

ِ

ْ

يَ تَْ

ّ

ِ

َ

ا

َ و َ ا

ـَنـ صب ر َ يَ َ

ى ك دشَ ك ِّ ُ

اَهدقاقَ حْ

ٰ

ّ

ْنمُ يَ َ ى وْ نَ ك ِّ

ِ ؼ َ ِـّنـلا ئَ

ؾْ

اَن

د

ِ

َ

ب

ر

َ

َ

ب حالَ يَ ة حَْ دلبِِنِ د ْيَ يلْ

يَ

يَ َ حفْ ِ صصل يَْرِ ل َ َ

ا

بمُ يَ نِّ

َ

َ

ـدُهدللا ل َ أ

َ

ـ

ة ـيا َؾ يَ

و ا َه لإ ومَ يَ و ا َهَ ي ِ

َ َ

ـ

ْ

َ َ

ـ

ّ

Thariqat Sarkubiyah

﴿

١٦ اَنْْ م ِ تُ م ْ ِـ لَػامَ اَه ُِّ ك نٰ سُلحْ ْ
١٦
اَنْْ
م
ِ
تُ
م ْ ِـ لَػامَ اَه
ُِّ ك نٰ
سُلحْ
ْ
ا كَ
ئاَ
ِ سْْ أبِ كَ
وغُدْ ْ ب
و
َ
ِ
ظَغْ لأْ
ا
كَ سِْْ بِِ
نََ
لَ ود
ِ
ّ
َ
َ
ِ ي ّ ِ د
َ
ِ
ْ
ُ
ر
َ َ
و كَ د ّ ِبَِه و كَ
َ
د بغَ ْ
َ دَػ لِصَُث نْ ب، ـل ـغْ ب
و
َ
ْ
ْ