Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 22 OKTOBER 2018


Masa 930-1030
Kelas TAHUN 3
Aspek Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis
Tema SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tajuk Sains dan Teknologi
Standard Kandungan 2.3 , 3.3
Standard Pembelajaran 2.3.1 , 3.3.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi
pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas.
b) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan bertumpu dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca dan menulis jawapan dalam buku tulis
2. Murid mengenal pasti pola ayat dan menulisnya dalam buku tulis
3. Murid mencari maklumat tambahan daripada internet
Sistem Bahasa Pola ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – mengenal pasti BCB-bacaan intensif
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

___19___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan __-____ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………………………


Daily Lesson Plan
English Language Year 4

DAY : MONDAY CLASS : YEAR 4


TIME : 11-12 DATE : 22 OCTOBER 2018
TOPIC : UNIT 14: HARMONY IN THE JUNGLE
THEME : World of Knowledge
FOCUS : Language Arts
Chanting Rhyme
CONTENT STANDARD : 4.1 1.1

LEARNING STANDARD : 4.1.2 4.1.3 1.1.3

OBJECTIVE : By the end of the lesson, pupils will be able to;


1. Enjoy jazz chants, poems and songs through non-verbal responses.
2. Recite poems with correct stress, pronunciation, rhythm and
intonation.
ACTIVITY : 1. Explain the activity.
2. Remind pupils to cultivate good values while doing activity.
Let’s Sing ( Page 143)
Classroom discussion
1. Recite and demonstrate chanting rhyme.
 Pupils listen and follow.
 Practice chanting rhyme.
Group activity
1.In group,
 Chant and do it with actions.
 Create their own action.
2. Let pupils enjoy themselves with teacher guidance.
3. Perform the chanting.
Individual Work
1. Rewrite the chant in legible cursive writing.
2. Think of a suitable title for the chant.
TEACHING AIDS : Text book, Whiteboard, Handout, Marker Pen, Dictionary

CCTS : 1. Collecting & classifying information

MORAL VALUES : Generous , sharing

EMK : Creative and inovative


REFLECTION : Attendance:_30_/_30_

__30___ pupils were able to achieve the objectives.


_____ pupils were able to answer the questions correctly.
_____ pupils need extra guidance.
_____ pupils were able to master today’s lesson.

Teacher’s action:
*Today’s lesson will be carried forward due to ____________.