Anda di halaman 1dari 2

UJUB NGAMPIRNE WETON

Ambengan :
1. Sengkalan
2. Mule metri
3. Nylametne
4. Buceng kuwat
5. Jenang metri jenang katul juruh santen

Sedaya mawon jenengan estuaken kabul, kula sakdremi nglairaken kajatipun …..
1. Wontenipun asahan nyengkalani mule metri milujengi perlu ngendelaken
semaya wetonipun si suta …. nuju ing dinten …. Panuwune dumateng gusti
engkang maha kuwasa si suta kaparingana estu wilunjeng, icalana mala tri
malane suker sakite, kantuna estu wilujeng serinane sewengine, mboten
manggihi alangan setunggal menapa.
2. Lan sesarengan wontenipun asahan malih nyengkalani mule metri milujengi
amonge sing ngemongi serinane sewengine, panuwune dumateng gusti engkang
maha kuwasa si suta kaparingana estu wilujeng anggenipun ngopeni
keluwargane, didohne goda rencanane suker sakite, kantuna ayem tentreme
mulai ing dinten menika sak terusipun, mboten manggihi alangan setunggal
menapa.
3. Lan sesarengan wontenipun asahan malih nyengkalani mule metri milujengi
bumi engkang kangge wiyos laire si suta …. Panuwune dumateng gusti
engkang maha kuwasa si suta kaparingana estu wilujeng, didohne bilahine,
kantuna estu wilujeng serinane sewengine, mboten manggihi alangan setunggal
menapa.
4. Sak asahan gadah niat malih, wontenipun asahan buceng kuwat perlu
ngendelaken semaya wetonipun si suta …. Nuju ing dinten niki ngurmati
sederek sekawan gangsal pancer sak dewa allahe among tuwuhe sing ngemongi
serinane sewengine, dikurmati panuwune dumateng gusti engkang maha
kuwasa sisuta kaparingana estu wilujeng, didohne goda rencanane, kantuna
estu wilujeng serinane sewengine, mboten manggihi alangan setunggal menapa.
5. Sak asahan gadah niat malih, wontenipun asahan jenang menir jenang katul
juruh santen perlu mrengeti sedulure si suta sing lair sareng sak wat kakang
kawah adi ari-ari kakang mbarep adi wuragil, sedulure tuwa sing nunggal
rasane iya nunggal sejatine, sak dewa allahe among tuwuhe sing ngemongi
serinane sewengine, dipun sedekahi jenang menir jenang katul juruh santen
nuju ing dinten leres kelairane, panuwune dumateng gusti engkang maha
kuwasa si suta kaparingana estu wilujeng, guyub rukun sak keluwargane,
didohne bebayane, kantuna estu wilujeng serinane sewengine, mboten manggihi
alangan setunggal menapa.
Dene wonten kalepatan lan kekirangan anggen kula ngujubaken sedaya asahan
menika, mugiya gusti engkang maha kuwasa tansah paring pangapura.
Dipun estuaken sederek kula kabul sak sedayanipun.
Menawi ngampirne semaya :
1. Semaya kemlethek
2. Semaya kemlewer
3. Semaya pamong
4. Semaya manten
5. Semaya putu buyut
Tambahane ambengan
1. Pitik dirucat digenemi
2. Nyambung tuwuh nyiram tuwuh

Sak asahan gadhah niyat malih, nyambung tuwuh nyiram tuwuh perlu
ngendelaken semaya wetonipun si suta …. Leres semaya manten si suta ….
Panuwune dumateng gusti engkang maha kuwasa si suta kaparingana estu
wilujeng, icalana mala tri malane suker sakite goda rencanane, kantuna estu
wilujeng angsale gesang sesarengan sak wong tuwane, mboten manggihi alangan
setunggal menapa.
Lan sesarengan nyambung tuwuh nyiram tuwuh titahing sing kuwasa sing tumitah
dateng jasade si suta di sambung tuwuh nyiram tuwuh panuwune dumateng gusti
engkang maha kuwasa kaparingana estu wiljeng, icalana mala tri malane suker
sakite goda rencanane, kantuna estu wilujeng, ayem tentrem angsale gesang
sesarengan sak wong tuwane, mboten manggihi alangan setunggal menapa.