Anda di halaman 1dari 14

UJIAN BERTULIS 1 JAM

5
5
ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Nama Pemeriksa:
Markah Markah
AI

Soalan Penuh Diperoleh


N
S

1 5
2 5
3 7
4 7
5 6
6 10
7 10
Jumlah 50

NAMA : ______________________________________________________

KELAS : 1 ____________________________________

Jawab semua soalan. Sila tulis jawapan anda di ruangan jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

1
1.(a) Antara berikut, manakah peraturan keselamatan makmal yang harus dipatuhi
ketika berada di makmal? Tandakan (√) untuk jawapan yang betul. pada rajah
tersebut.

Masuk ke makmal tanpa kebenaran guru Makan atau minum dalam makmal

Melaporkan kemalangan kepada guru Tidak merasa bahan kimia


dengan segera
[ 2 markah]

(b) Lengkapkan jadual di bawah dengan menuliskan nombor di dalam petak yang
disediakan untuk menunjukkan urutan langkah-langkah penyiasatan saintifik.

Mengumpul data 5 Menulis laporan 8

Merancang eksperimen 3 Mengenal pasti masalah 1

Membuat kesimpulan 7 Menganalisa dan mentafsir data

Membuat hipotesis Mengawal pemboleh ubah

(3 markah)

2
2.(a) Rajah di bawah menunjukkan empat radas umum yang terdapat di dalam
makmal.Tandakan (√) untuk menunjukkan radas dengan namanya yang betul.
(i) (ii)

Tabung Uji Bikar


(iii) (iv)

Pipet Balang gas


[2 markah]
b) Simbol – simbol berikut boleh didapati pada botol reagen dalam makmal
Sains. Padankan simbol berikut dengan penerangannya.

 Menyebabkan mutasi sel dankanser

 Menghakis sekiranya terkenapada permukaan dan kulit

 Meletup apabila terdedahterhadap haba

[ 3 markah]
3. Rajah 3.1 menunjukkan alat pengukuran P dan Q

3
P: …………………………. Q: ………………………….
Rajah 3.1

(a) Labelkan P dan Q dalam Rajah 3.1


[2 markah]

(b) Apakah kuantiti fizikal yang diukur oleh

P:………………………………………………………………………………………

Q:………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(c) Tandakan (√) pada perbezaan yang betul di antara jisim dan berat.

(i) Unit bagi jisim ialah kilogram dan unit bagi berat ialah
Newton.
(ii) Jisim berubah mengikut lokasi tetapi berat tidak berubah
mengikut lokasi.
(iii) Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek
manakala berat ialah daya gravity yang bertindak ke atas
sesuatu objek.
(iv) Berat diukur menggunakan neraca spring manakala jisim
diukur menggunakan neraca tuas.

[3 markah ]

4. Ali melihat melalui mikroskop dan kemudian melukis pemerhatiannya dalam


buku amali sains seperti di bawah.

4
M

(a) Namakan bahagian yang berlabel M dan N.


M:____________________________________________________________

N:____________________________________________________________
[2 markah]
(b) Nyatakan fungsi struktur-struktur tersebut..
M:____________________________________________________________

N:____________________________________________________________
[2 markah]

(c) Mengapakah Ali perlu menggunakan mikroskop untuk mengkaji struktur sel di
atas?
______________________________________________________________

______________________________________________________________
[1 markah]
(d) Bagaimanakah pelajar itu dapat mengesahkan bahawa sel itu adalah sel
tumbuhan
______________________________________________________________

______________________________________________________________
[1 markah]
(e) Nyatakan perbezaan diantara sel P dan sel Q.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
[1 markah]
5. Ah Meng telah memerhatikan tiga sel P, Q dan R di bawah mikroskop.
Pemerhatian direkodkan didalam jadual di bawah.

5
Sel
Komponen sel
P Q R
Nukleus Ada Tiada Ada
Membran sel Ada Ada Ada
Kloroplas Ada Tiada Tiada
Dinding sel Ada Tiada Tiada

(a) (i) Sel yang manakah merupakan sel haiwan? Berikan alasan anda.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________
[2 markah]

(ii) Terdapat nukleus dalam sel tumbuhan dan sel haiwan. Apakah akan terjadi
kepada sel sekiranya nukleus di keluarkan daripada sel?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
[1 markah]

(iii) Apakah fungsi nukleus?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
[1 markah]

(b) Rajah 5 di bawah menunjukkan sejenis sel P dan rangka manusia.

6
Berdasarkan Rajah 5, terdapat bahagian pada sel P yang mempunyai fungsi yang
sama dengan rangka manusia, Namakan bahagian tersebut dan nyatakan
persamaan fungsinya.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
[2 markah]

6. a) Rajah 6.1 dibawah menunjukkan bagaimana seorang murid mengukur


panjang sebatang pensil.

7
Rajah 6.1

i) Tandakan (√) kedudukan mata yang betul pada rajah 6.1 di atas
[1 markah]

ii) Tentukan ukuran panjang pensil pada Rajah 6.1.

_________________________________________________________
[1 markah]

iii) Apakah unit SI bagi panjang?

_________________________________________________________
[1 markah]

.(b) Alat radas dalam rajah 6.2 di bawah digunakan untuk menyukat isipadu batu
dan gabus.

mℓ mℓ mℓ
100 100 100

90 90 90

80 80 80

70 70 70

60 60 60

50 50 50
gabus
40 40 40

30 . 30 30

20 20 20

10 10 10
batu

Rajah 6.2

(a) Namakan kaedah yang digunakan dalam Rajah 6.2.


______________________________________________________________
[1 markah]

8
(b) Kirakan isipadu batu.

[2 markah]

(c) Kirakan isipadu gabus.

[2 markah]

(d) Guru meminta pelajar menggunakan kaedah di dalam Rajah 6.2 untuk
mengukur isipadu objek tidak sekata yang berada di dalam makmal. Pelajar itu
memilih seketul gula. Adakah pelajar itu dapat mengukur gula
tersebut.Jelaskan jawapan anda.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
[2 markah]

7. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut.


Puan Kavita membakar kek span untuk harijadi anaknya. Bahan-bahan
utama kek itu ialah 4 biji telur, 50 ml susu segar, 250 g tepung gandum, 100
g gula halus dan 2 sudu the esen vanilla. Mula-mula, Puan Kavita
mencampurkan semua bahan dan digaulkan selama 6 minit, sehingga
adunan menjadi gebu. Dia membakar 9 campuran itu selama 40 minit pada
o
suhu 220 C.Dia memotong kek menjadi 4cm x 4cm sebelum
menghidangkan kepada tetamu.
(a) Apakah kuantiti fizikal?

_____________________________________________________________

______________________________________________________________
[1 markah]

(b) Nyatakan lima kuantiti fizikal yang terlibat dalam proses pembuatan kek ini.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

[ 5 markah]

(c) Berikan dua masalah yang akan dihadapi oleh Puan Kavita sekiranya tiada
unit piawai.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
[ 2 markah]

(d) Nyatakan dua kepentingan menggunakan unit piawai dalam kehidupan


harian anda.
______________________________________________________________

_____________________________________________________________

10
_____________________________________________________________
[ 2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN UP1 SAINS TINGKATAN 1


NO JAWAPAN MARKAH
1(a) Melaporkan kemalangan kepada guru dengan segera (√) 1

11
Tidak merasa bahan kimia (√) 1
(b) Menganalisa dan mentafsir data 6 1
Mengawal pemboleh ubah 4 1
Membuat hipotesis 2
1
JUM = 5
2(a) (i) Tabung uji (√) 1
(iii) pipet (√) 1
(b)
 Menyebabkan mutasi sel

dan kanser 1

 Menghakis sekiranya
 terkena pada permukaan 1
dan kulit

 Meletup apabila terdedah


 1
terhadap haba
JUM = 5

3(a) P = Neraca tuas 1


Q= Neraca spring 1
(b) P = jisim 1
Q = berat 1
(c)

(i) Unit bagi jisim ialah kilogram dan unit bagi berat ialah

Newton.
(ii) Jisim berubah mengikut lokasi tetapi berat tidak berubah 1

mengikut lokasi.
(iii) Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek 1
manakala berat ialah daya gravity yang bertindak ke atas √
sesuatu objek.
(iv) berat diukur menggunakan neraca spring manakala jisim JUM = 7

diukur menggunakan neraca tuas.
4(a) M = nukleus 1
N = Dinding sel 1
(b) M = Mengawal semua aktiviti sel. 1
N = memberi bentuk tetap 1

12
(c) Sel tumbuhan sangat kecil / seni / tidak dapat dilihat dengan mata kasar 1
(d) Ada kloroplas / berbentuk tetap / mempunyai dinding sel / ada vakuol 1
(e) Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap manakala sel haiwan mempunyai
bentuk yang tidak tetap // sel tumbuhan mempunyai kloroplas / dinding sel manakala 1
sel haiwan tidak mempunyai kloroplas / dinding sel JUM = 7
5(a) (i) Sel Q // sel R 1
Kerana tidak mempunyai dinding sel dan kloroplas 1
(ii) Sel akan mati 1
(iii) mengawal aktiviti sel
1
(b) Dinding sel. 1
Kedua-dua dinding sel dan rangka manusia memberi bentuk kepada organisma. 1
JUM = 6
6(a) (i)

(ii)5.3cm
1
(iii)meter
1
(b) (i) kaedah sesaran air 1
(ii) isipadu batu = 60 - 46 1
= 14 1
(ii) isipadu gabus = 75 - 60
1
= 15
1
(iv) Tidak dapat mengukur isipadu
1
Kerana gula akan larut dalam air
1
JUM = 10
7(a) Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur 1
(b) Isipadu 1
Jisim 1
Masa 1
Panjang
1
suhu
1

13
(c) 1. Timbul masalah kejituan dan kepersisan (accurate and precise)
dalam pengukuran.
2. Manusia dari negara-negara berlainan akan menghadapi masalah
komunikasi terutama dalam interaksi seperti perdagangan dan 2
pengangkutan.
3. Kajian saintifik yang dijalankan oleh para saintis sukar dibandingkan.
(mana-mana dua)
#terima jawapan yang munasabah
(d) 1. untuk membolehkan pengukuran yang diambil oleh ahli sains yang
berbeza supaya lebih selaras.
2. untuk membolehkan pertukaran maklumat menjadi lebih mudah dan
kurang mengelirukan.
3. untuk memperbaiki koordinasi antara ahli sains dari tempat yang 2
berbeza.
4. untuk membolehkan analisis dan perbandingan data yang berbeza
menjadi lebih mudah kerana unit yang sama digunakan.
5. untuk mengelakkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan unit
yang berbeza, seperti penukaran unit.
(mana-mana dua)
#terima jawapan yang munasabah

JUM = 10

14