Anda di halaman 1dari 17

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata Pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik
KI/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Nomor Nilai yang diperoleh soal nomor …. % Program


Nomor Soal Jml

Perbaikan

Pengayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Keter-
Ketuntasan
Urut

Induk Skor Maksimum 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 capai-


100
Nama Siswa an

1 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 80% tuntas √
2 DINA IHZA QURIMALA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 90% tuntas √
3 EGA PRASETYO 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 60% tidak tuntas √
4 FAIZZATUR ZAHWARINA MAGHFIR 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70% tuntas √
5 FAREL DWI PRADIPTA UNTARA 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50 50% tidak tuntas √
6 FARELIANSYAH ASWIN PRATAMA 10 10 10 0 10 10 0 10 0 0 60 60% tidak tuntas √
7 FIFIA NARISKA AGUSTIN 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 95 95% tuntas √
8 ILHAKUS SA`ADAH 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 75 75% tuntas √
9 M. RAFI` SYARIFUDDIN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% tuntas √
10 M. TEGAR RAFLI ARDIANSYAH 10 0 10 10 10 0 0 0 4 0 44 44% tidak tuntas √
11 MUHAMMAD RAFID ZIDAN ISLAH 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 90 90% tuntas √
12 MUHAMMAD ROUF AL FARISI 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 90% tuntas √
13 MUTIARA RAHMA 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70% tuntas √
14 NADIA NAJWA SHIHAB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 90% tuntas √
15 RAFLI DWI SAPUTRA 0 0 10 10 10 10 10 10 9 0 69 69% tidak tuntas √
16 RASYA GILANG RAMADAN 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0 80 80% tuntas √
17 TIARA NIFKIATUN SHOLIKHA 10 0 10 10 10 10 10 0 0 9 69 69% tidak tuntas √
18 WINDA SEPTI SETYA WATI 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 70 70% tuntas √
19 NURUL KHUSNA 10 0 10 10 10 10 5 0 0 0 55 55% tidak tuntas √

Jumlah nilai (JN) 165 130 190 180 190 180 145 115 68 44 1407
74%
Jumlah nilai ideal/maksimal (JNI) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1700 tidak tuntas klasikal
tidak tuntas klasikal
Nilai ketuntasan (NK) dalam % 87 68 100 95 100 95 76 61 36 23 74%
Kesimpulan: T atau TT T T T T T T T TT TT TT BUTIR SOAL TUNTAS (T)
Keterangan:
KKM : 70
Rentang nilai : 0 - 10
Paji, 25 Agustus 2018
Mengetahui
Kepala Madrasah, Guru Kelas/Mata Pelajaran,

FADHOLI, S.T. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ujian : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik

KI/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Jumlah Nilai

KETUNTASAN
Nama Nilai soal nomor …. PROGRAM

Ketercapaian

Perbaikan

Pengayaan
Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No
Skor Maksimal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(%)
Kunci Soal
1 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 80% √ √
2 DINA IHZA QURIMALA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 90% √ √
3 EGA PRASETYO 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 60% √
4 FAIZZATUR ZAHWARINA MA 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70% √ √
5 FAREL DWI PRADIPTA UNTA 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50 50% √
6 FARELIANSYAH ASWIN PRA 10 10 10 0 10 10 0 10 0 0 60 60% √
7 FIFIA NARISKA AGUSTIN 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 95 95% √ √
8 ILHAKUS SA`ADAH 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 75 75% √ √
9 M. RAFI` SYARIFUDDIN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% √ √
10 M. TEGAR RAFLI ARDIANSYA 10 0 10 10 10 0 0 0 4 0 44 44% √
11 MUHAMMAD RAFID ZIDAN IS 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 90 90% √ √
12 MUHAMMAD ROUF AL FARISI 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 90% √ √
13 MUTIARA RAHMA 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 70% √ √
14 NADIA NAJWA SHIHAB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 90% √ √
15 RAFLI DWI SAPUTRA 0 0 10 10 10 10 10 10 9 0 69 69% √
16 RASYA GILANG RAMADAN 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0 80 80% √ √
17 TIARA NIFKIATUN SHOLIKHA 10 0 10 10 10 10 10 0 0 9 69 69% √
18 WINDA SEPTI SETYA WATI 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 70 70% √ √
19 NURUL KHUSNA 10 0 10 10 10 10 5 0 0 0 55 55% √

Jumlah Skor 165 130 190 180 190 180 145 115 68 44 1407 74% Rata-rata:
Skor Maksimal 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 1900 TUNTAS
Skor Tercapai dalam % 87 68 100 95 100 95 76 61 36 23 74%
Kesimpulan: T/TT T T T T T T T TT TT TT BUTIR SOAL TUNTAS (T)
Keterangan: T= tuntas, TT= tidak tuntas
KKM= : 70

Mengetahui Paji, 25 Agustus 2018


Kepala Madrasah, Guru Kelas/Mata Pelajaran,

FADHOLI, S.T. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN HARIAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata Pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik
KI/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

NO. SOAL SB SS JP JN TK DP TINGKAT KESUKARAN DAYA PEMBEDA

1 15 4 19 150 0.79 0.78 mudah dipakai


2 13 6 19 130 0.68 0.67 sedang dipakai
3 17 2 19 170 0.89 0.89 mudah dipakai
4 16 3 19 160 0.84 0.83 mudah dipakai
5 17 2 19 170 0.89 0.89 mudah dipakai
6 15 4 19 150 0.79 0.78 mudah dipakai
7 11 8 19 110 0.58 0.56 sedang dipakai
8 7 12 19 70 0.37 0.34 sedang direvisi
9 5 14 19 50 0.26 0.22 sukar direvisi
10 0 19 19 0 0.00 -0.05 sangat sukar diganti

KETERANGAN:
TK<0.30 : sukar SB : Banyak peserta tes yang menjawab benar
0.30<TK<0.70 : sedang SS : Banyak peserta tes yang menjawab salah
TK>0.70 : mudah JP : Jumlah peserta tes
JS : Jumlah seluruh peserta didik
negatif DP sangat jelek : diganti JN : Jumlah nilai seluruh peserta didik
0.00 - 0.20 DP lemah : diganti N MAK : Nilai maksimal tiap soal yang ditetapkan
0.21 - 0.40 DP sedang : direvisi TK : Tingkat kesulitan soal
0.41 - 0.70 DP baik : dipakai DP : Daya pembeda soal
0.71 - 1.00 DP sangat kuat : dipakai

JN/JP SB
TK= atau
N MAK JP

SB - SS
DP=
JP

Paji, 25 Agustus 2018


Mengetahui Guru Kelas/Mata Pelajaran,
Kepala Madrasah,

FADHOLI, S.T. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
HASIL ANALISIS ULANGAN HARIAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata Pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik
SK/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME dalam kehidup
0

Nomor Nilai yang diperoleh soal nomor ….


Nomor Soal

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET.
Urut

Induk Skor Maksimum 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Nama Siswa
1 `06.95 AFI NURUL FAJRIYAH 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
2 `06.96 CHOFIFAH DEVI A 0 10 10 10 10 10 10 10 5 0 75
3 `06.97 DONNA EFAYANTI 0 10 10 10 10 10 10 10 5 0 75
4 `06.98 IFROTUL ROSYIDAH 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70
5 `06.99 JEFRI QOMARUDIN 0 10 10 10 10 10 10 10 5 0 75
6 `06.100 MA'RIFATUL HIDAYAH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90
7 `06.101 MUHAMMAD FAJRUL H. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
8 `06.102 MUHAMMAD ILHAM 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 80

KELOMPOK ATAS
9 `06.103 NUR HABIBUDIN A 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 80
10 `06.104 RETNO LEILI P.W 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 70
11 `06.105 S.LU'LU'UL KH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90
12 `06.106 TONI ALFIYANTO 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 70
13 `08.151 M. AJI SANTOSO 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 80
14 `09.169 HALIMATUS SA'DIYAH 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 90

RATA-RATA 2.9 8.6 10.0 10.0 10.0 9.3 10.0 9.3 8.2 2.1 80.4

KELOMPOK BAWAH

RATA-RATA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Paji, 25 Agustus 2018

Mengetahui Guru Mata Pelajaran,


Kepala Madrasah,

MANSHUR, S.Pd. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
ah Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
ANALISIS DAYA SERAP ULANGAN HARIAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata Pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik
KI/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

1. KETUNTASAN BELAJAR
a. Perseorangan
Jumlah siswa yang tuntas belajar (DSP>65) : 13 peserta didik
Jumlah siswa peserta ulangan : 19 peserta didik
Prosentase jumlah siswa yang tuntas belajar : 74% =tuntas perseorangan

b. Kelompok/Klasikal (DSS>=85%) : 74% =tidak tuntas klasikal

2. KESIMPULAN
a. Perlu perbaikan secara kelompok untuk soal nomor : ……………....……………………….
b. Perlu perbaikan secara perorangan untuk siswa nomor : ..……………..………………...…….

Nomor Nilai yang diperoleh soal nomor ….

DSP (%)
Nomor Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urut

Induk Skor Maksimum 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Nama Siswa
1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80
2 0 DINA IHZA QURIMALA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90
3 0 EGA PRASETYO 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60
4 0 FAIZZATUR ZAHWARINA MAGHFIR 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70
5 0 FAREL DWI PRADIPTA UNTARA 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
6 0 FARELIANSYAH ASWIN PRATAMA 10 10 10 0 10 10 0 10 0 0 60
7 0 FIFIA NARISKA AGUSTIN 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 95
8 0 ILHAKUS SA`ADAH 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 75
9 0 M. RAFI` SYARIFUDDIN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
10 0 M. TEGAR RAFLI ARDIANSYAH 10 0 10 10 10 0 0 0 4 0 44
11 0 MUHAMMAD RAFID ZIDAN ISLAH 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 90
12 0 MUHAMMAD ROUF AL FARISI 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90
13 0 MUTIARA RAHMA 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70
14 0 NADIA NAJWA SHIHAB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90
15 0 RAFLI DWI SAPUTRA 0 0 10 10 10 10 10 10 9 0 69
16 0 RASYA GILANG RAMADAN 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0 80
17 0 TIARA NIFKIATUN SHOLIKHA 10 0 10 10 10 10 10 0 0 9 69
18 0 WINDA SEPTI SETYA WATI 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 70
19 0 NURUL KHUSNA 10 0 10 10 10 10 5 0 0 0 55

Daya serap klasikal (DSK) 87% 68% 100% 95% 100% 95% 76% 61% 36% 23%
74%
Daya serap soal (DSS) 87% 68% 100% 95% 100% 95% 76% 61% 36% 23%
*) CORET YANG TIDAK PERLU
Paji, 25 Agustus 2018
Mengetahui
Kepala Madrasah, Guru Kelas/Mata Pelajaran,

FADHOLI, S.T. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
KETERANGAN:
1. Daya serap perseorangan (DSP)
Seorang peserta didik sisebut tuntas belajar, bila telah mencapai nilai 70 atau 70%.
2. Daya serap klasikal (DSK)
Suatu kelas disebut tuntas, bila rata-rata kelas mencapai nilai 85 atau 85%
3. Daya serap soal (DSS)
Untuk tiap nomor soal minimal mencapai nilai 70 atau 70%, tidak perlu diulang.
PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata Pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik
KI/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

NILAI PERBAIKAN PENGAYAAN NILAI


NO NAMA SISWA KETERANGAN
AWAL 1 2 3 1 2 3 AKHIR
1 80 √ 100
2 DINA IHZA QURIMALA 90 √ 100 Tidak Tuntas: <70%
Bentuk Perbaikan:
3 EGA PRASETYO 60 √ 70
1) 55%-64%:
4 FAIZZATUR ZAHWARINA M 70 √ 95 PR mengerjakan soal
yang belum dapat
5 FAREL DWI PRADIPTA UNTA 50 √ 90
dikerjakan dengan
6 FARELIANSYAH ASWIN PRA 60 √ 70 benar.
7 FIFIA NARISKA AGUSTIN 95 √ 100
2) 40%-54%:
8 ILHAKUS SA`ADAH 75 √ 90 PR membuat ikhtisar.
9 M. RAFI` SYARIFUDDIN 100 √ 100
3) <40%:
10 M. TEGAR RAFLI ARDIANSY 44 √ 75
Dijelaskan ulang
11 MUHAMMAD RAFID ZIDAN I 90 √ 100 konsep pembelajaran.
PR mengerjakan
12 MUHAMMAD ROUF AL FARIS 90 √ 100
seluruh soal ulangan
13 MUTIARA RAHMA 70 √ 80
14 NADIA NAJWA SHIHAB 90 √ 100
Tuntas: > 70%
15 RAFLI DWI SAPUTRA 69 √ 75 Bentuk Pengayaan:
16 RASYA GILANG RAMADAN 80 √ 85 1) 91%-100%
Tugas tutor sebaya.
17 TIARA NIFKIATUN SHOLIKH 69 √ 85
18 WINDA SEPTI SETYA WATI 70 √ 85 2) 80%-90%:
PR mengerjakan soal
19 NURUL KHUSNA 55 √ 75
tingkat kesukaran
tinggi.

3) 70%-79%:
Melaksanakan tugas
khusus.

Mengetahui Paji, 25 Agustus 2018


Kepala Madrasah, Guru Kelas/Mata Pelajaran,

FADHOLI, S.T. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
LAPORAN KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Mata Pelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik
KI/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan
YME dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

PERBAIKAN PENGAYAAN
NO NAMA SISWA NILAI NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI
SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH
1 80 100
2 DINA IHZA QURIMALA 90 100
3 EGA PRASETYO 60 70
4 FAIZZATUR ZAHWARINA MAGHFIROH 70 95
5 FAREL DWI PRADIPTA UNTARA 50 90
6 FARELIANSYAH ASWIN PRATAM 55 70 . .
7 FIFIA NARISKA AGUSTIN 95 100
8 ILHAKUS SA`ADAH 75 90
9 M. RAFI` SYARIFUDDIN 100 100
10 M. TEGAR RAFLI ARDIANSYAH 44 75
11 MUHAMMAD RAFID ZIDAN ISLAH 90 100
12 MUHAMMAD ROUF AL FARISI 90 100
13 MUTIARA RAHMA 70 80
14 NADIA NAJWA SHIHAB 90 100
15 RAFLI DWI SAPUTRA 69 75
16 RASYA GILANG RAMADAN 80 85
17 TIARA NIFKIATUN SHOLIKHA 69 85
18 WINDA SEPTI SETYA WATI 70 85
19 NURUL KHUSNA 55 75

Mengetahui Paji, 25 Agustus 2018


Kepala Madrasah, Guru Kelas/Mata Pelajaran,

FADHOLI, S.T. KHOIRUR ROZI, S.Pd.


NIP 197103012005011004
3 Agustus 2018

9 peserta didik
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Matapelajaran : PPKn/Tematik Tanggal Ulangan : 23 Agustus 2018


Kelas/Semester : VI/Ganjil Jumlah Soal : 10 butir
Tahun Pelajaran : 2018/2019 Jumlah Peserta : 19 peserta didik

SK/KD : 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME dalam kehidupan berm
0
Nama Skor yang diperoleh dan skor maksimal untuk soal nomor …. Capaian TuntasProgram

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml dalam Ya/

Pengayaan
No

Perbaikan
Skor Maksimal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 skor % Tidak
Kunci Soal
1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78% Ya V
2 DINA IHZA QURIMALA 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78% Ya V
3 EGA PRASETYO 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78% Ya V
4 FAIZZATUR ZAHWARI 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 51 51% Tidak V
5 FAREL DWI PRADIPTA 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78% Ya V
6 FARELIANSYAH ASWIN 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 72 72% Ya V
7 FIFIA NARISKA AGUST 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 72 72% Ya V
8 ILHAKUS SA`ADAH 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 72 72% Ya V
9 M. RAFI` SYARIFUDDIN 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 67 67% Ya V
10 M. TEGAR RAFLI ARDI 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 68 68% Ya V
11 MUHAMMAD RAFID ZID4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 68 68% Ya V
12 MUHAMMAD ROUF AL F4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 73 73% Ya V
13 MUTIARA RAHMA 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 73 73% Ya V
14 NADIA NAJWA SHIHAB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 80% Ya V
15 RAFLI DWI SAPUTRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 80% Ya V
16 RASYA GILANG RAMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 66 66% Ya V
TIARA NIFKIATUN SHOLIKHA

Jumlah Skor 46 64 64 64 61 56 56 56 56 56 59 53 53 56 50 56 56 64 64 64 1154 72%


Skor Maksimal 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1600 TUNTAS
Skor Tercapai dalam % 58 80 80 80 76 70 70 70 70 70 74 66 66 70 63 70 70 80 80 80 72%
Kesimpulan: T/TT TT T T T T T T T T T T T T T TT T T T T T TUNTAS (T)
Keterangan: T= tuntas, TT= tidak tuntas
KKM= 65
Paji, 25 Agustus 2018
Mengtahui
Kepala Madrasah, Guru Matapelajaran,

Fadholi, S.T. Khoirur Rozi, S.Pd.


NIP 197103012005011004
HASIL ANALISIS ULANGAN HARIAN
MI NAHDLATUL ULAMA, PAJI, KEC. PUCUK, KAB. LAMONGAN

Matapelajaran : Matematika Tanggal Ulangan : 2 Agustus 2010


Kelas/Semester : VI/Gasal Jumlah Soal : ### butir
Tahun Pelajaran : 2010/2011 Jumlah Peserta : ### peserta didik

A. PERORANGAN

Jumlah siswa
Jumlah siswa yang tuntas belajar ;
Persentase siswa yang tuntas belajar ;

B. KLASIKAL
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

NOMOR SOAL
No
NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 A`AT RIDHO RISFANDA
2 ADE SUPRIONO
3 ALFIN NOFAN IMAM S.
4 ANIK ASFIYATIN
5 DAVID ARDIANTO
6 EKO CAHYONO
7 ENIS TRI WAHYUNI
8 IDA MAWADDAH NUR
9 IJAN RAHMAWANTO
10 KHUSNUL LAILATUL M.
11 M. ADI ARFIYAN A.
12 M. ABDUL QODIR
13 MUFARIKHATIN AINIAH
14 NUR HIDAYATI ROIHANNAH
15 RENGGA AL DINO PUTRA
16 SAROH INAYATI

Mengtahui 0 2 Agustus 2010


Kepala Madrasah,
Guru Matapelajaran,
Fadholi, S.T. Khoirur Rozi, S.Pd.
E dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara