Anda di halaman 1dari 48

NOTA BESTARI KOMSAS

ANTOLOGI “JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL”

>
Tema
UNIT 1: Puisi Tradisional Tema syair ini ialah cabaran yang dihadapi oleh seorang raja
sewaktu mentadbirkan negara.
1. Syair Bidasari
Persoalan
(a) Kebijaksanaan memimpin sebuah kerajaan.
Maksud (b) Tanggungjawab seorang pemimpin.
Rangkap 1 (c) Kasih sayang terhadap anggota keluarga.
Penyair mengajak pembaca untuk mendengar kisah (d) Keadilan dan kesaksamaan.
seorang raja yang memerintah di Negeri Kembayat. Kisah (e) Jangka hayat dan soal kematian di tangan Tuhan.
itu ditulis oleh seorang fakir untuk dijadikan teladan dan (f) Musibah yang tidak boleh diramal.
dibuat perbandingan.
Bentuk dan Ciri-ciri Syair
Rangkap 2 (a) Syair ini berbentuk terikat/tidak bebas.
Di Negeri Kembayat, terdapat seorang raja yang masyhur (b) Terdiri daripada lapan rangkap.
dan bijaksana. Baginda juga merupakan seorang raja (c) Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, iaitu
yang elok pekerti dan melayani para pedagang yang empat baris serangkap.
datang mendalami pengajian dalam bidang agama Islam (d) Semua baris dalam setiap rangkap adalah maksud.
di negerinya itu dengan adil. (e) Bilangan katanya antara tiga hingga lima patah perkataan.
(f) Terdiri daripada sembilan hingga tiga belas suku kata
Rangkap 3 sebaris.
Diceritakan juga bahawa raja tersebut sangat berkuasa pada (g) Rima akhir syair ini ialah aaaa kecuali rima akhir rangkap
masa itu. Baginda memerintah negara dalam suasana yang ketiga syair ialah aaba.
aman tanpa sedikit pun menghadapi kesukaran. Namun
begitu, mereka tidak dapat menjangkakan ketentuan yang Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
akan berlaku pada masa yang mendatang. (a) Pemilihan kata atau diksi yang indah. Contohnya,
Dengarlah tuan suatu riwayat.
Rangkap 4 (b) Repetisi. Contohnya, Beberapa bulan beberapa hari
Raja yang bijaksana tersebut telah berkahwin dan beberapa (rangkap 4, baris 3).
bulan selepas itu, permaisuri baginda telah hamil. (c) Hiperbola. Contohnya, Datanglah menyambar suaranya
bahana (rangkap 7, baris 1).
Rangkap 5
(d) Simile. Contohnya, Mendengar gempar seperti perang
Sepanjang raja memerintah Negeri Kembayat dengan
(rangkap 8, baris 2).
suasana yang aman damai dan gembira, akhirnya pada
(e) Inversi. Contohnya, Dengarkan tuan suatu riwayat
suatu hari, Negeri Kembayat dikejutkan dengan berita sedih
(rangkap 1, baris 1).
apabila baginda terpaksa meninggalkan kerajaannya.
(f) Bahasa istana. Contohnya, baginda; bertitah; permaisuri;
Rangkap 6 takhta.
Dikisahkan pada suatu hari yang lain, Negeri Kembayat (g) Kata arkaik. Contohnya, akas; ngadil; halifah; gurda.
telah diserang oleh burung garuda yang ganas dan kuat (h) Asonansi. (perulangan bunyi vokal u) Contohnya,
yang terbang turun dari angkasa. Serangan ini telah banyak Baginda duduk bersuka-sukaan.
mendatangkan kemusnahan di Negeri Kembayat. (i) Aliterasi. (perulangan bunyi konsonan s) Contohnya, Seri
sultan raja bestari.
Rangkap 7
Digambarkan kisah burung garuda menyerang Negeri Nilai
Kembayat dengan suaranya yang kuat bergema hingga (a) Tanggungjawab.
menggemparkan rakyat dan menyebabkan negeri itu (b) Kebijaksanaan.
menjadi huru-hara. Rakyat jelata lari lintang-pukang (c) Kasih sayang.
menyelamatkan diri masing-masing. (d) Ketaatan.
(e) Keadilan.
Rangkap 8
Di istana, rakyat jelata datang untuk menghadap raja yang Pengajaran
sedang bermesyuarat. Apabila mendengarkan keadaan di (a) Sebagai pemimpin, kita hendaklah menjalankan
luar istana sangat bising dan gegak-gempita, baginda yang tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat dengan
cemas dan prihatin itu berasa hairan apabila melihatkan amanah.
situasi tersebut dan menanyakan rakyatnya sebab keadaan (b) Kita perlulah bijaksana semasa merangka, menyusun,
itu berlaku. dan membuat segala perancangan tugas supaya tugasan
itu terhasil dengan baik dan sempurna.

1
(c) Kita haruslah memupuk sifat kasih yang mendalam (d) Terdiri daripada lapan hingga lima belas suku kata sebaris.
terhadap anggota keluarga untuk mewujudkan sebuah (e) Rima akhir gurindam ini ialah aa.
keluarga yang bahagia dan harmoni.
(d) Kita mestilah taat dan patuh akan perintah ketua atau Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
pemimpin demi keharmonian organisasi. (a) Pemilihan kata yang indah. Contohnya,
(e) Sebagai pemimpin, kita hendaklah melayani setiap Apabila terpelihara kuping,
orang dengan adil dan saksama tanpa membeza-bezakan Khabar yang jahat tiadalah damping.
darjat atau kedudukan seseorang. (b) Penggunaan inversi. Contohnya, Nescaya dapat
(f) Kita haruslah bersedia pada setiap masa untuk daripadanya faedah. Ayat sepatutnya: Nescaya dapat
menghadapi sebarang ancaman musuh atau malapetaka faedah daripadanya.
yang tidak dijangka. (c) Penggunaan bahasa kiasan. Contohnya,
Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tidak senonoh.
2. Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga) (d) Penggunaan kata ganda. Contohnya, cita-cita,
Bersungguh-sungguh.
(e) Penggunaan bahasa Arab. Contohnya, fiil.
Maksud (f) Asonansi (perulangan bunyi vokal a).
Rangkap 1 Contohnya, Daripada segala berat dan ringan.
Sekiranya kita dapat menjaga penglihatan dengan baiknya, (g) Aliterasi (perulangan bunyi konsonan d).
keinginan terhadap sesuatu perkara yang merosakkannya Contohnya, Nescaya dapat daripadanya faedah.
dapat kita hindari.

Rangkap 2
Nilai
(a) Rasional.
Sekiranya kita menjaga pendengaran dengan baiknya,
(b) Hemah tinggi.
sebarang berita yang tidak baik dapat kita tangkis.
(c) Kebijaksanaan.
Rangkap 3 (d) Kesederhanaan.
Sekiranya kita menjaga tutur kata dengan baiknya, banyak (e) Kebersihan fizikal dan mental.
manfaat yang akan kita peroleh.
Pengajaran
Rangkap 4 (a) Kita hendaklah bijak menggunakan anggota pancaindera
Perbuatan kita yang melibatkan anggota tangan perlu dijaga untuk melakukan kebaikan dan perkara-perkara yang
agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik positif.
dan merosakkan iman. (b) Kita mestilah mengelakkan diri daripada melakukan
perbuatan yang tidak baik.
Rangkap 5 (c) Kita hendaklah tidak terlalu menurut kehendak nafsu
Sekiranya kita tidak dapat mengawal nafsu makan, berbagai- dan hati yang berkemungkinan mendorong kita untuk
bagai perkara buruk dan memudaratkan akan berlaku. melakukan perkara yang buruk.
(d) Kita haruslah bijak mengawal anggota tubuh badan agar
Rangkap 6 terhindar daripada perkara yang tidak baik.
Hati dan nafsu syahwat perlu bijak dikawal kerana sering
menyebabkan orang hilang pertimbangan.

Rangkap 7
Pergerakan kaki kita perlu dijaga agar kita tidak pergi ke
> UNIT 2: Puisi Moden
tempat-tempat yang tidak baik. 1. Sang Gembala Kuda
(Mohd Hashim Othman)
Tema
Gurindam ini bertemakan kepentingan memelihara anggota Maksud
diri dan budi pekerti. Rangkap 1
Sang gembala kuda ialah seorang lelaki yang gagah.
Berbekalkan keberanian yang dimilikinya, dia dengan
Persoalan
angkuh merembat kuda dengan menggunakan cemeti untuk
(a) Kepentingan menjaga pancaindera yang melibatkan
menakutkan kuda-kuda itu sambil menghalau kuda-kuda
penglihatan, pendengaran, dan pertuturan dalam
yang sedang berada di padang bersegera balik ke kandang.
kehidupan sehari-hari.
(b) Kepentingan mengawal nafsu makan dan nafsu syahwat. Rangkap 2
(c) Kepentingan mengawal anggota badan terutama tangan Sementara itu, rumput dan jerami merupakan makanan
dan kaki. yang lazim terhidang dan akan dimakan oleh kuda-kuda
ketika lapar. Setelah kenyang, kuda-kuda itu tidak peduli
Bentuk Gurindam akan nasib mereka dijadikan kuda tunggangan untuk
(a) Terdiri daripada tujuh rangkap. menjejaki kuda-kuda yang lain.
(b) Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, iaitu
dua baris serangkap. Rangkap 3
(c) Bilangan kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu Dengan kuasa yang ada padanya dan apabila sesekali
antara dua hingga tujuh patah perkataan dalam sebaris. bersuara nyaring, sang gembala kuda begitu berani dan yakin

2
menunggang kuda-kuda itu menempuh segala rintangan Nilai
dan kepayahan yang berlaku. Dia bijak menggunakan (a) Tanggungjawab.
tipu helahnya dengan berpura-pura sebagai penyelamat (b) Keberanian.
maruah yang kononnya berjuang atas dasar kebenaran dan (c) Kegigihan.
menentang segala penipuan. (d) Kepatuhan.
(e) Kebijaksanaan.
Rangkap 4
Sang gembala kuda ialah seorang lelaki yang hanya ingin Pengajaran
mengetahui kepantasan larian kudanya tanpa mempedulikan (a) Kita hendaklah bertanggungjawab semasa melaksanakan
kepenatan kuda itu. Sang gembala kuda juga hanya tahu tugas yang telah diberikan oleh ketua.
mengejar kejayaan tanpa mengambil tahu kesengsaraan (b) Kita mestilah berani untuk menghadapi berbagai-bagai
kuda itu. Sang gembala kuda hanya mementingkan diri rintangan tanpa mudah berputus asa.
sendiri apabila kuda-kuda itu akan terus ditunggangi (c) Kita perlulah gigih berusaha untuk melaksanakan sesuatu
berulang-ulang kali tanpa rasa belas. tugas agar kejayaan dapat kita kecapi akhirnya.
(d) Kita sewajarnya patuh akan arahan dan suruhan ketua
demi keharmonian sesebuah organisasi.
Tema (e) Kita hendaklah bijaksana semasa merancang serta
Sajak ini bertemakan kekuasaan penjaga kuda dan menjalankan tugas dengan baiknya dan sempurna.
penganiayaan tenaga haiwan yang dilakukannya terhadap
kuda-kuda tunggangannya.
2. Aku Membaca Lagi
Persoalan (Razali Mohd. Yussof)
(a) Kekuasaan mempengaruhi gaya kepemimpinan.
(b) Ketegasan untuk memimpin.
(c) Penganiayaan terhadap haiwan. Maksud Rangkap
(d) Kepatuhan menurut perintah. Rangkap 1
(e) Keberanian menempuh cabaran dan rintangan. Penyajak memandang ke langit. Penyajak berasa kerdil
(f) Kebijaksanaan mengeksploitasi golongan yang lemah. apabila melihat kebesaran Ilahi yang mencipta pelbagai
(g) Pasrah dan reda akan ketentuan Ilahi. fenomena alam.
Rangkap 2
Bentuk dan Ciri-ciri Sajak Penyajak menelusuri alam yang terbentang dan menyaksikan
(a) Sajak ini berbentuk bebas atau tidak terikat. gambaran berbagai-bagai fauna dan kejadian alam yang
(b) Terdiri daripada empat rangkap. dicipta Ilahi untuk melengkapi hidup manusia.
(c) Bilangan barisnya tidak sama; rangkap pertama (lima
baris), rangkap kedua (lima baris), rangkap ketiga Rangkap 3
(sebelas baris), rangkap keempat (lapan baris). Penyajak kembali memandang dan memahami langit.
(d) Jumlah patah perkataan antara tiga hingga enam patah Penyajak mendapati masalah penggunaan bahasa Melayu
perkataan sebaris. banyak berlaku yang akhirnya semakin meruncing. Masalah
(e) Jumlah suku kata dalam setiap baris terdiri daripada penggunaan bahasa Melayu itu kini makin bertambah satu
lapan hingga lima belas suku kata. per satu.
(f) Rima akhir sajak ini bebas/tidak sama; abcdd, abcab, Rangkap 4
aabcccadecc, abaabacc. Penyajak masih memahami kandungan di langit dan telah
menyaksikan bulan dan bintang menangis kerana bersedih
Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi akan nasib bahasa Melayu yang dipinggirkan oleh bangsa
(a) Pemilihan kata atau diksi yang indah (puitis). Contohnya, peribumi sendiri.
rembat angkuhnya memacu takut.
(b) Epifora. Contohnya, perulangan kata ditunggangi Rangkap 5
(rangkap 4, baris 7 dan baris 8). Penyajak kembali mendongak ke langit. Kali ini, penyajak
(c) Repetisi. Contohnya, ditunggangi dan ditunggangi turut menyaksikan langit menangisi nasib bahasa Melayu
(rangkap 4, baris 8). yang kian tenat dan semakin dilupakan oleh anak bangsa.
(d) Metafora. Contohnya, rimba perburuan, paya penindasan,
cemeti durjana. Tema
(e) Personifikasi. Contohnya, Rembat angkuhnya memacu Sajak ini bertemakan nasib bahasa Melayu yang semakin
takut, Pacuannya diiring seribu keberanian. dipinggirkan oleh anak bangsa.
(f) Hiperbola. Contohnya, Dimamah rakus kala lapar.
(g) Sinkope. Contohnya, tak. Persoalan
(h) Imejan/Perlambangan. Contohnya, rumput, jerami, onak, (a) Bahasa sebagai maruah bangsa.
lumpur. (b) Peranan bangsa untuk mendaulatkan bahasa.
(i) Asonansi. (perulangan vokal i). Contohnya, sesekali (c) Jati diri anak bangsa yang kian terancam.
suaranya lebih gempita. (d) Kesyukuran terhadap kebesaran Tuhan.
(j) Aliterasi. (perulangan konsonan d). Contohnya,
ditunggangi dan ditunggangi! Bentuk Sajak
(a) Berbentuk bebas atau tidak terikat.
Nada (b) Terdiri daripada lima rangkap.
Sajak ini bernada sinis. (c) Bilangan barisnya tidak sama; rangkap pertama (lima

3
baris), rangkap kedua (empat baris), rangkap ketiga
Rangkap 4
(tujuh baris), rangkap keempat (empat baris), rangkap
Tatkala penyajak berasa dirinya sudah kuat dan teguh,
kelima (empat baris).
kadangkala dia terperdaya oleh tipu muslihat yang begitu
(d) Bilangan katanya antara satu hingga enam patah
licik. Namun begitu, penyajak bernasib baik kerana dia
perkataan.
cepat-cepat sedar dan segera berwaspada dalam setiap
(e) Terdiri daripada empat hingga dua belas suku kata.
tindak-tanduknya.
(f) Rima akhir sajak ini bebas/tidak terikat; abcde, abcd,
abcdedf, abcd, abcd. Rangkap 5
Penyajak telah bersedia dan mempersiapkan dirinya untuk
Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi menerima cabaran dan sesuatu masalah yang mendatang.
(a) Perlambangan. Contohnya, langit, pohon-pohon kayan, Penyajak juga perlu berani menyahut cabaran dan masalah
daun dan ranting, daun-daun. yang bakal dihadapi dalam kehidupannya.
(b) Pemilihan kata atau diksi yang indah (puitis). Contohnya,
desiran ombak dan wajah pelangi. Rangkap 6
(c) Repetisi. Contoh: helai demi helai (rangkap 3, baris 6). Penyajak semakin matang, berani, dan tidak berasa gentar
(d) Metafora. Contoh: wajah pelangi, lantai tanah airku. dalam menghadapi setiap cabaran dan masalah yang
(e) Personifikasi. Contoh: dahan dan ranting terkulai. berlaku dalam kehidupannya.
(f) Inversi. Contoh: menitis air mata langit. Rangkap 7
(g) Asonansi. (perulangan vokal u). Contohnya, kicauan Penyajak sentiasa bermuhasabah diri supaya dapat
burung. membuat keputusan yang tepat dan lebih teguh agar
(h) Aliterasi. (perulangan konsonan b). Contohnya, bulan perjuangan hidupnya tidak lagi tersasar, lebih-lebih lagi
dan bintang menangis. dalam era globalisasi.

Nada Rangkap 8
Sajak ini bernada melankolik. Penyajak banyak menempuhi peristiwa pahit dan manis
sepanjang kehidupannya. Dalam usia yang sudah meningkat
tua, penyajak mengingatkan dirinya agar tidak mempersia-
Nilai
siakan saki-baki kehidupannya, sebaliknya mengisi masa-
(a) Tanggungjawab. (d) Patriotik.
masa tuanya dengan mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
(b) Keberanian. (e) Kegigihan.
(c) Kesyukuran.
Tema
Pengajaran Sajak ini bertemakan ketabahan seorang insan tatkala
(a) Sebagai anak bangsa, kita hendaklah memikul berhadapan dengan dugaan dan liku-liku hidup.
tanggungjawab untuk mengangkat martabat bahasa
Melayu yang semakin dilupakan. Persoalan
(b) Kita mestilah berani menghadapi berbagai-bagai cabaran (a) Kepentingan mengatur perancangan secara bijak dan
untuk mempertahankan maruah bahasa Melayu daripada teliti.
tercemar. (b) Cabaran dan dugaan hidup yang harus ditempuhi.
(c) Kita perlulah bersyukur kepada Tuhan terhadap ciptaan (c) Kelicikan tipu muslihat yang memperdayakan seseorang.
pelbagai kejadian alam yang melengkapi kehidupan (d) Kekuatan diri untuk melawan musuh.
manusia. (e) Keberanian menempuh cabaran dan rintangan.
(d) Sebagai anak bangsa, kita perlulah menanamkan sifat (f) Keinsafan untuk membaiki kelemahan diri.
jati diri yang kuat dalam diri masing-masing agar dapat
menangkis segala bentuk ancaman yang berunsur negatif. Bentuk dan Ciri-ciri Sajak
(a) Berbentuk bebas atau tidak terikat.
3. www.sibermerdeka.com.my (b) Terdiri daripada lapan rangkap.
(Abdul Ghaffar Ibrahim) (c) Bilangan barisnya dalam setiap rangkap tidak sama;
rangkap pertama (empat baris), rangkap kedua (empat
Maksud baris), rangkap ketiga (tiga baris), rangkap keempat (tiga
Rangkap 1 baris), rangkap kelima (lima baris) rangkap keenam
Penyajak telah bertekad dengan mengatur perancangan (lima baris), rangkap ketujuh (tujuh baris), dan rangkap
untuk membebaskan kehidupannya daripada belenggu kelapan (lapan baris).
kemiskinan pada setiap masa. (d) Jumlah patah kata dalam setiap baris tidak sama, iaitu
antara tiga hingga lapan patah kata.
Rangkap 2 (e) Jumlah suku kata dalam setiap baris juga tidak sama,
Dalam pemikiran penyajak, akan berlaku pertelingkahan iaitu antara tujuh hingga sembilan belas suku kata.
antara masalah dengan perkara mudah yang akan (f) Rima akhir sajak ini bebas; abac, abac, abb, abc, abbcd,
ditempuhinya dalam usahanya untuk membebaskan abcbc, abcdefe, dan aabcadad.
pemikirannya daripada dipergunakan oleh orang lain.
Rangkap 3
Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
(a) Pemilihan kata yang indah dan pembinaan ungkapan
Penyajak merasakan bahawa dalam meniti kehidupannya,
oleh penyajak puitis dan berkesan. Contohnya, aku
banyak dugaan dan cabaran yang akan ditempuhinya.
tanam saujana rancangan.
Pelbagai dugaan yang berlaku itu menguji kesabaran dan
(b) Anafora. Contohnya; aku berlatih menangkis angin, aku
keimanan dirinya.
berlatih memunggah awan (rangkap 5, baris 1 dan 2).

4
(c) Simbolik. Contohnya, aku bahas isu onak dan enak Rangkap 3
(onak melambangkan kesukaran/masalah/cabaran; Para pemimpin generasi kini perlu berani untuk bangkit
enak melambangkan kesenangan/mudah). melawan tuduhan melulu dan propaganda pihak luar
(d) Repetisi. Contohnya, peristiwa datang peristiwa pergi. untuk mempertahankan kedaulatan negara yang agung ini.
(e) Metafora. Contohnya, ombak gelora, pantai aman, Kata-kata nista yang berbaur hasutan untuk menjatuhkan
pangkalan usia. Malaysia perlu kita tentang tanpa tolak ansur. Pihak-pihak
(f) Personifikasi. Contohnya, ombak gelora menampar tersebut tidak harus mencabar Malaysia kerana tindakan itu
pantai aman, Kini, kapal diriku telah berlabuh di hanya akan menyusahkan diri mereka nanti.
pangkalan usia.
(g) Sinkope. Contohnya, tak. Rangkap 4
(h) Simile. Contohnya, bagai siang memanggil malam. Penyajak menyeru agar semua warganegara yang taat setia
(i) Asonansi (perulangan bunyi vokal a). Contohnya, aku akan negara ini saling mengeratkan tali persaudaraan dengan
tak cemas lagi. menghindari persengketaan yang dapat mencetuskan
(j) Aliterasi (perulangan konsonan d). Contohnya: perbalahan antara kaum.
Dalam dewan diriku.
Rangkap 5
Sebagai generasi pelapis, kita bertanggungjawab untuk
Nada
memikul amanah bagi memastikan negara kita kekal
Sajak ini bernada melankolik.
cemerlang pada peringkat dunia demi maruah negara dan
jati diri rakyatnya. Kita harus meneruskan kesinambungan
Nilai Malaysia sebagai negara yang aman dan disanjungi oleh
(a) Tanggungjawab. semua pihak. Oleh itu, kita mestilah menghargai dan
(b) Keberanian. menanamkan kesetiaan serta perasaan cinta akan negara
(c) Rasional. Malaysia untuk selama-lamanya.
(d) Kegigihan.
(e) Ketabahan.
(f) Keinsafan. Tema
Sajak ini bertemakan kepentingan mempertahankan
Pengajaran keharmonian dan kedaulatan tanah air melalui sikap toleransi
(a) Kita hendaklah bertanggungjawab semasa memikul dan perpaduan antara kaum.
amanah untuk memajukan diri sendiri tanpa
mengharapkan bantuan daripada orang lain. Persoalan
(b) Kita mestilah berani menghadapi berbagai-bagai cabaran (a) Kepentingan perpaduan dalam kehidupan masyarakat
dan rintangan tanpa berasa gentar dan waswas. yang berbilang kaum.
(c) Kita perlulah gigih berusaha untuk mengubah kehidupan (b) Semangat cinta akan negara yang kental dan tidak
ke arah yang lebih baik tanpa mengenal erti putus asa. berbelah bahagi.
(d) Kita haruslah tabah ketika berhadapan dengan cabaran (c) Kesepakatan dalam kalangan rakyat.
dan dugaan dalam kehidupan. (d) Kerjasama untuk membangunkan negara.
(e) Kita hendaklah bijak semasa membuat perancangan hidup (e) Keberanian menentang golongan yang berniat untuk
untuk memastikan segala-galanya akan membuahkan menghancurkan negara.
hasil yang baik dan sempurna.
(f) Kita hendaklah sedar dan insaf akan kesilapan yang telah Bentuk dan Ciri-ciri Sajak
kita lakukan dan bertekad untuk berubah menjadi lebih (a) Sajak ini berbentuk bebas atau tidak terikat.
baik. (b) Terdiri daripada lima rangkap.
(c) Bilangan barisnya tidak sama; rangkap pertama (lima
baris), rangkap kedua (lapan baris), rangkap ketiga (tujuh
4. Gelanggang (Onn Malini) baris), rangkap keempat (dua baris), rangkap kelima
(lima baris).
Maksud (d) Jumlah patah kata dan suku kata dalam sajak ini juga
Rangkap 1 tidak sama. Misalnya, pada rangkap kedua baris pertama
Malaysia ditubuhkan oleh para pemimpin generasi ada sembilan patah kata dengan dua puluh dua suku
terdahulu kira-kira 50 tahun yang lalu. Negara yang merdeka kata. Sebaliknya, pada rangkap kedua baris ketiga ada
ini terhasil daripada persepakatan dan perpaduan setiap satu patah kata sahaja dengan tiga suku kata.
kaum terdahulu yang akan diwariskan kepada generasi yang (e) Sajak ini mempunyai 27 baris.
seterusnya. (f) Rima akhirnya bebas; abccd, abacdade, abcbcdb, ab,
abaac.
Rangkap 2
Rakyat atau generasi merdeka hari ini merupakan pewaris Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi
negara yang lahir daripada pengorbanan dan jerih payah (a) Unsur kata atau diksinya indah (puitis). Contohnya, agar
generasi terdahulu. Dengan tertubuhnya Malaysia, kecemerlangan tercerna di persada arena.
kemakmuran tanah air dapat dinikmati bersama-sama. (b) Anafora. Contohnya, kita pelihara, kita mempertahankan
Kita perlu menjaga keharmonian dan kedaulatan negara (rangkap 2 baris 5 dan 6).
ini daripada sebarang bentuk ancaman luar dengan penuh (c) Perlambangan atau imejan. Contohnya, pewaris
tanggungjawab. Hal ini dikatakan demikian kerana telah gelanggang.
terbukti bahawa cara ini mampu mewujudkan kesepaduan (d) Perulangan kata. Contohnya, kata gelanggang disebut
rakyat yang pelbagai kaum. sebanyak enam kali dalam sajak ini.

5
(e) Asonansi. (perulangan bunyi vokal a). Contohnya, kita Pada suatu malam, Kertala Sari telah menceroboh
sanggah nyah tanpa kompromi dari menggugah. rumah seorang saudagar yang kaya. Semua harta benda
(f) Aliterasi. (perulangan bunyi konsonan s). Contohnya, milik saudagar itu telah disamun dan bini saudagar itu
elakkan pertelingkahan sesama sendiri. turut dicabul. Pada malam-malam berikutnya, Kertala Sari
telah menceroboh rumah saudagar dan orang kaya yang
Nada lain. Semua harta benda mereka itu disamun oleh Kertala
Sajak ini bernada patriotik. Sari. Raja Melaka terkejut apabila dikhabarkan tentang
kecurian itu. Baginda telah menitahkan Temenggung agar
Nilai mengerahkan pengawal untuk berkawal bagi menjaga
(a) Tanggungjawab. keselamatan rumah-rumah dan kampung.
(b) Cinta akan negara. Pada malam yang berikutnya, Kertala Sari menggunakan
(c) Pengorbanan. ilmu saktinya untuk menundukkan para pengawal yang
(d) Perpaduan. berkawal di rumah orang kaya itu. Habis harta benda orang
(e) Kesyukuran. kaya itu dicurinya dan bini orang kaya itu turut dicabul
(f) Ketaatan. oleh Kertala Sari. Sekali lagi, Raja Melaka mengarahkan
(g) Amanah Temenggung memperkukuh barisan pertahanan bagi
mengawal negeri Melaka daripada ancaman pencuri.
Pengajaran Temenggung telah mengerahkan lima ratus orang pengawal
(a) Kita hendaklah bertanggungjawab untuk menjaga menjaga negeri Melaka. Pada malam berikutnya, rumah
kedaulatan negara daripada sebarang ancaman pihak luar. Bendahara pula dimasuki pencuri. Laksamana memberitahu
(b) Kita mestilah berani menangkis segala bentuk propaganda Raja bahawa pencuri yang sedang mengganas di Melaka
dan tuduhan melulu daripada pihak luar yang cuba mempunyai kuasa sakti dan berasal dari luar Melaka.
mengganggu-gugat kedaulatan negara. Laksamana memohon kebenaran Raja untuk mencuba
(c) Kita perlulah menghargai pengorbanan dan jasa yang menangkap pencuri itu. Laksamana memasang lembing,
dicurahkan oleh generasi dan para pemimpin terdahulu tombak, dan kayu di keliling istana Raja Melaka. Laksamana
yang berusaha untuk memerdekakan tanah air daripada mencuba mengalihkan perhatian Kertala Sari agar tidak
penjajah. memasuki istana Raja Melaka dengan tipu muslihat itu. Pada
(d) Sebagai rakyat yang berbilang kaum, kita hendaklah waktu malam, Laksamana memakai pakaian serba hitam
bersatu padu untuk menjamin keharmonian negara yang dan dia ternampak Kertala Sari cuba memasuki istana Raja
tercinta ini. Melaka. Laksamana menyembunyikan dirinya untuk melihat
(e) Kita haruslah bersyukur kerana dapat tinggal di negara perkembangan penjahat itu. Pada suatu malam, Kertala Sari
yang aman, sejahtera, dan harmoni. cuba memasuki istana itu untuk mencuri dan mengganggu
(f) Kita mestilah bersama-sama memajukan negara dalam bini raja yang muda-muda itu. Ketika dia sampai di istana, dia
pelbagai bidang agar maruah negara terjamin pada terdengar bunyi senjata dan kayu yang dipalu dengan begitu
peringkat antarabangsa. bising. Kertala Sari tidak jadi masuk ke istana Raja Melaka.
Laksamana membuat tipu helah dengan menyamar
sebagai penjahat dan berbaring di tengah pasar pada suatu
> UNIT 3: Prosa Tradisional malam. Laksamana berjaya membunuh Kertala Sari dengan
menikam dadanya. Selepas membunuh Kertala Sari,
Laksamana telah mengambil keris dan memotong alat sulit
Kepimpinan Melalui Teladan Kertala Sari sebagai bukti bahawa dialah pembunuh Kertala
Sari itu. Orang ramai menghadap Raja Melaka dengan
Sinopsis membawa anggota tubuh Kertala Sari dan mengaku bahawa
Cerita ini bermula dengan peristiwa Seri Betara merekalah yang membunuh Kertala Sari. Bendahara Melaka
Majapahit dan Patih Gajah Mada mendapat khabar sedih tidak mempercayai dakwaan mereka. Laksamana masuk
tentang kematian tujuh orang penjuritnya yang telah dibunuh menghadap Raja Melaka dengan membawa bukti keris dan
oleh Laksamana di Melaka. Orang suruhan Patih Gajah alat sulit milik Kertala Sari yang telah dipotongnya. Raja
Mada telah menemui Kertala Sari untuk menjemputnya Melaka menganugerahinya anugerah atas keberaniannya
ke kediaman Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada telah menewaskan Kertala Sari.
membawa Kertala Sari berjumpa dengan Seri Betara Raja Melaka menitahkan Bentara Tun Kasturi
di Istana Seri Betara, Majapahit. Seri Betara akan melantik mengerahkan rakyat untuk mendapatkan harta yang dicuri
Kertala Sari sebagai penggawa agung. Mereka berbincang dan disembunyikan oleh Kertala Sari di Bukit Cina semula.
cara-cara untuk membunuh Laksamana dan Raja Melaka Raja Melaka mengagihkan segala harta yang diperoleh
sekali gus menumpaskan kerajaan Melaka. Seri Betara semula itu kepada tiga bahagian, iaitu dua bahagian
mengarahkan Kertala Sari ke Melaka untuk menuntut diberikan kepada Laksamana dan satu bahagian diserahkan
bela atas kematian tujuh orang penjuritnya dengan cuba kepada pemilik asal harta yang berkenaan. Semua rakyat
membunuh Ratu Melaka dan Laksamana. bersetuju dengan cadangan raja itu. Laksamana telah
Kertala Sari bersemangat waja dan bersedia untuk mengagihkan pula separuh harta yang diterimanya itu
menjunjung perintah Seri Betara. Kertala Sari telah belayar kepada tiga bahagian. Negeri Melaka kembali aman dan
ke Melaka bersama-sama sepuluh orang pengikutnya. sentosa selepas Kertala Sari berjaya dibunuh. Sementara itu,
Kertala Sari menyamar dirinya sebagai orang Jawa untuk Patih Gajah Mada mendapat berita tentang kematian Kertala
bersama-sama penduduk kampung yang berketurunan Sari yang dibunuh oleh Laksamana di Melaka. Patih Gajah
Jawa di Melaka. Kertala Sari telah menyamar sebagai Mada berusaha sedaya upaya untuk mencari hulubalang
orang Patih Kerma Wijaya. Dia telah berjaya mengecam yang mampu membunuh Laksamana dan menawan negeri
Laksamana yang telah membunuh bapanya. Melaka itu.

6
Tema Latar Masyarakat
Kepahlawanan seorang Laksamana yang mempertahankan (a) Masyarakat Melayu yang hidup pada zaman pemerintahan
negara daripada ancaman musuh dan anasir luar. feudal yang taat dan patuh akan perintah raja.
(b) Golongan istana yang terdiri daripada pemerintah,
menteri-menteri, dan hulubalang.
Persoalan (c) Masyarakat yang ingin menuntut bela terhadap kematian
(a) Persoalan kegagahan dan kehebatan pahlawan Melayu. orang tersayang.
(b) Persoalan kebijaksanaan menggunakan strategi dan akal (d) Masyarakat yang bijak menggunakan tipu muslihat untuk
fikiran untuk menewaskan musuh. menjerat musuh.
(c) Persoalan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi (e) Masyarakat yang mengamalkan ilmu kesaktian semasa
terhadap pemerintah. melaksanakan tugas.
(d) Persoalan menuntut bela atas kematian orang tersayang. (f) Masyarakat yang berani melawan musuh.
(e) Persoalan amanah semasa melaksanakan tugas.
Plot
Watak dan Perwatakan Binaan plot
(a) Watak utama – Laksamana (a) Permulaan cerita mengisahkan Seri Betara Majapahit
(b) Watak-watak sampingan – Kertala Sari, Seri Betara dan Patih Gajah Mada mendapat khabar sedih tentang
Majapahit, Bini Petala Bumi, Tujuh orang penjurit, kematian tujuh orang penjuritnya yang telah dibunuh oleh
Saudagar yang kaya, Temenggung, Bendahara, dan Laksamana di Melaka. Patih Gajah Mada yang merupakan
sebagainya. pembesar kerajaan Majapahit telah menemui Kertala Sari
dan membawanya menghadap Seri Betara Majapahit.
Laksamana Seri Betara menitahkan Kertala Sari ke Melaka untuk
(a) Beliau merupakan seorang daripada hulubalang Melaka. membunuh Ratu Melaka dan Laksamana bagi menuntut
(b) Beliau berjaya menewaskan Kertala Sari dan tujuh orang bela terhadap kematian tujuh orang penjuritnya.
penjurit termasuklah Petala Bumi. (b) Cerita berkembang apabila Kertala Sari belayar ke Melaka
(c) Seorang yang bijaksana. bersama-sama dengan sepuluh orang pengikutnya.
(d) Seorang yang berani dan gagah. Kertala Sari menyamar dirinya sebagai orang Jawa untuk
(e) Seorang yang digeruni oleh pihak lawan. bersama-sama penduduk kampung yang berketurunan
(f) Seorang yang baik hati. Jawa di Melaka.
(g) Seorang yang patuh akan perintah raja. (c) Cerita sampai kepada tahap perumitan apabila pada suatu
(h) Seorang yang bertanggungjawab. malam Kertala Sari telah menceroboh rumah seorang
saudagar yang kaya. Semua harta benda milik saudagar
Kertala Sari
itu telah disamun dan bini saudagar itu turut dicabulnya.
(a) Seorang hulubalang kerajaan Majapahit.
Kertala Sari mengulangi perbuatannya itu pada malam-
(b) Bapanya, Petala Bumi telah dibunuh oleh Laksamana.
malam yang berikutnya. Raja Melaka terkejut apabila
(c) Seorang yang berani bertindak.
dikhabarkan tentang kecurian itu. Raja Melaka telah
(d) Seorang yang kejam dan ganas.
menitahkan Temenggung agar mengerahkan pengawal
(e) Seorang yang memiliki ilmu kesaktian.
untuk berkawal bagi menjaga keselamatan rumah-rumah
(f) Seorang yang pendendam.
dan kampung.
(g) Seorang yang patuh akan perintah pemerintah.
(d) Cerita sampai kepada tahap klimaks apabila Laksamana
Raja/Ratu Melaka telah berjaya membunuh Kertala Sari dengan menikam
(a) Baginda juga dikenal sebagai Tuanku Syah Alam. dadanya. Laksamana membuat tipu helah dengan
(b) Seorang yang adil dan saksama. menyamar sebagai penjahat dan berbaring di tengah
(c) Seorang yang mementingkan keharmonian negara. pasar pada suatu malam. Selepas membunuh Kertala
(d) Seorang yang mengenang jasa hulubalang. Sari, Laksamana telah mengambil keris dan memotong
(e) Seorang yang rasional semasa membuat tindakan. alat sulit Kertala Sari sebagai bukti bahawa dialah
pembunuh Kertala Sari.
Patih Gajah Mada (e) Cerita sampai kepada tahap peleraian apabila banyak
(a) Merupakan pembesar kerajaan Majapahit. orang datang menghadap Raja Melaka dengan
(b) Seorang yang pendendam. membawa anggota tubuh Kertala Sari dan mengaku
bahawa merekalah yang membunuh Kertala Sari.
Bendahara Melaka tidak mempercayai dakwaan mereka.
Latar Kemudian, Laksamana masuk menghadap Raja Melaka
Latar Tempat
dengan membawa bukti keris dan alat sulit milik Kertala
(a) Majapahit.
Sari yang telah dipotong. Raja Melaka menganugerahinya
(b) Rumah Petala Bumi.
anugerah atas keberaniannya menewaskan Kertala Sari.
(c) Bukit Cina.
Patih Gajah Mada pula berusaha dengan sedaya upaya
(d) Istana Tuanku Syah Alam/Raja Melaka.
untuk mencari hulubalang yang mampu membunuh
(e) Tengah pasar.
Laksamana dan menawan negeri Melaka itu.
(f) Melaka.
Teknik Plot
Latar Masa (a) Teknik pemerian. Contohnya, pengarang memerihalkan
(a) Zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. peristiwa Kertala Sari mencari suatu tempat yang sesuai
(b) Waktu pagi. untuk menyimpan harta benda yang akan dicurinya nanti.
(c) Waktu siang. (b) Teknik kejutan. Contohnya, pengarang menimbulkan
(d) Waktu malam. unsur kejutan kepada pembaca melalui sifat ganas Kertala

7
Sari yang turut mencabul kehormatan bini saudagar dan (b) Kita mestilah bijak menggunakan tipu muslihat untuk
bini orang kaya ketika mencuri di rumah mereka. menjerat musuh.
(c) Teknik monolog. Contohnya, Kertala Sari bermonolog (c) Kita mestilah berani menghadapi ancaman musuh.
dalaman ketika pertama kali dia terpandang Laksamana (d) Kita hendaklah mempunyai sikap taat dan setia terhadap
Melaka di istana raja Melaka. pemerintah tanpa berbelah bahagi.
(d) Teknik dialog. Contohnya, dialog antara Kertala Sari (e) Kita hendaklah menghindarkan diri daripada menyimpan
dengan ibunya ketika Kertala Sari baru pulang mencuri perasaan dendam terhadap orang lain.
dari Daha. Contoh:
Setelah sudah Kertala Sari datang ke rumahnya,
maka ia pun bertanya kepada ibunya, “Hai ibuku,
ke mana pergi bapaku maka tiada aku lihat ini?”
> UNIT 4: Cerpen
Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya
demikian itu, maka ibunya pun menangis, seraya 1. Kaduk, Ayam, dan Raja (Zurinah Hassan)
berkata, “Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati
dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Sinopsis
Hulubalang Ratu Melaka.” Cerita dimulakan dengan penulis mengimbau kembali
kisah Kaduk. Pada zaman dahulu, raja memiliki kuasa
Gaya Bahasa mutlak. Raja yang zalim akan merampas dan menipu rakyat.
(a) Penggunaan kata penanda wacana. Contohnya, hatta, Sikap tamak sesetengah raja membuatkan kehidupan rakyat
alkisah, maka. jelata semakin susah dan dihimpit kemiskinan. Hal inilah
(b) Bahasa Arab. Contohnya, Insya-Allah Taala, syahwat, yang terjadi kepada Kaduk apabila tanahnya yang seluas
Demi Allah. empat ekar telah dirampas oleh raja.
(c) Pengaruh bahasa istana. Contohnya, tuanku, patik, Hakim, iaitu cucu Kaduk merupakan seorang yang
baginda, titah. terpelajar dan berkelulusan sebuah universiti. Hakim
(d) Bahasa Melayu klasik. Contohnya, manira, pakanira, berusaha untuk mendapatkan hak datuknya semula
karar. yang telah dirampas secara tidak sah oleh raja melalui
(e) Simile. Contohnya, Maka dilihatnya Kertala Sari sedang bantuan sahabatnya, Azam, peguam berkelulusan
berkata-kata dengan ibunya seperti laku orang jurusan undang-undang. Dalam proses perbicaraan di
berkelahi. mahkamah, Azam bijak berhujah sehingga akhirnya Tuan
(f) Personifikasi. Contohnya, maka dilihatnya senjata dan Hakim memutuskan bahawa tanah Kaduk berkeluasan
kayu palu-memalu, tikam-menikam dan radak-meradak. empat ekar yang telah dirampas oleh raja pada suatu
(g) Hiperbola. Contohnya, Maka didengar oleh Laksamana ketika dahulu dikembalikan kepada warisnya, iaitu Hakim.
kaki Kertala Sari itu terlalu gemuruh bahananya. Setelah Hakim berjaya menebus tanah pusaka milik
(h) Perulangan kata/Repetisi. Contohnya, “Daulat tuanku, datuknya itu semula, dia bercadang untuk menjalankan
mohon ampun dan kurnia; adapun penjurit ini bukan projek penternakan ayam secara pertanian kontrak
penjurit negeri ini, penjurit negeri lain. di kawasan tanah tersebut daripada terbiar. Projek penternakan
ayam secara pertanian kontrak itu telah dibuat dengan
Nilai sebuah syarikat besar, iaitu Global Chicken. Cawangannya
(a) Kasih sayang. Contohnya, Kertala Sari amat menyayangi di Malaysia menggunakan nama Rangkaian Jasa Agrikultur
bapanya, Petala Bumi yang telah mati dibunuh oleh atau nama singkatannya RAJA. Hakim menceburi bidang
Laksamana. penternakan bertujuan untuk menyahut seruan kerajaan
(b) Kegigihan. Contohnya, Laksamana gigih menjejaki yang mahu rakyat di negara ini aktif dalam bidang pertanian.
penjurit atau pencuri yang telah mencuri harta benda Menurutnya, banyak faedah akan disalurkan oleh kerajaan
serta membuat kekacauan di Melaka. kepada rakyat melalui Dasar Ekonomi Baru.
(c) Ketaatan. Contohnya, Kertala Sari taat dan patuh Bagi memastikan projek penternakan ayamnya berjaya
menjunjung titah Seri Betara yang mengarahkannya direalisasikan, Hakim membina reban ayam tertutup
ke Melaka untuk membunuh Raja Melaka dan Laksamana. yang dilengkapi sistem penyaman udara dan peralatan
(d) Semangat bermasyarakat. Contohnya, rakyat jelata dan memberikan makanan semiautomatik. Kos tersebut
pembesar Melaka bersatu hati untuk mengawal kawasan menelan belanja dua ratus ribu ringgit. Hakim sukar
kampung masing-masing daripada diceroboh oleh pencuri. mendapatkan pinjaman bank. Hasil bantuan seorang Yang
(e) Kebijaksanaan. Contohnya, Laksamana bijak menggunakan Berhormat, akhirnya bank meluluskan pinjamannya. Kontrak
akal bagi menyusun strategi untuk memerangkap membekalkan ayam ditandatangani dengan syarikat RAJA.
penjurit/pencuri yang mencetuskan kekacauan di Melaka Selama setahun, Hakim berjaya menjual ayam-ayamnya
itu. sebanyak enam kali pusingan. Namun demikian, Hakim banyak
(f) Tanggungjawab. Contohnya, Laksamana bertanggung­ menghadapi masalah. Masalah pertama ialah jalan masuk
jawab memulihkan keamanan negeri Melaka dengan ke kawasan penternakan itu tidak diturap menyebabkan lori-
berusaha sedaya upayanya untuk menangkap pencuri/ lori tersangkut dalam selut lumpur ketika hujan. Penduduk
penjurit itu. kampung pula merungut dan membuat bantahan kerana
(g) Keberanian. Contohnya, Laksamana berani melawan jalan mereka rosak. Dia juga masih berhutang dengan pihak
musuh yang mengancam keharmonian negeri Melaka. bank yang telah memberinya pinjaman modal.
Seperkara lagi, Hakim banyak berhutang dengan
Pengajaran syarikat RAJA yang membekalkan anak ayam, dedak, ubat-
(a) Kita hendaklah cekap menyusun strategi bagi ubatan serta keperluan lain. Syarikat RAJA menentukan
menumpaskan pihak musuh. harga barangan tersebut dan membuat potongan hasil
jualan ayam kepadanya menyebabkan sebahagian besar

8
keuntungan hasil jualan ayam Hakim dikaut oleh oleh Syarikat (d) Bijak dan petah berhujah.
RAJA. Baki keuntungan jualan itu tidak dapat menampung (e) Prihatin terhadap sahabatnya.
kos keseluruhan penternakannya untuk membayar gaji (f) Baik hati serta banyak memberikan kata-kata semangat,
pembantu, bil air dan elektrik, dan kos penyelenggaraan dorongan, dan nasihat kepada Hakim untuk berjaya
yang lain. Akibatnya, hutang Hakim semakin meningkat, sebagai seorang petani moden.
sebaliknya Syarikat RAJA terus mengaut keuntungan. (g) Bersimpati terhadap masalah hutang yang menghimpit
Azam menasihati Hakim agar berurusan secara Hakim.
langsung dengan Jabatan Haiwan supaya penternak kecil (h) Mempunyai sifat setia kawan yang tinggi.
seperti Hakim tidak menjadi mangsa orang tengah. Azam Pak Kaduk
bersimpati dengan nasib yang menimpa Hakim. Hakim tiada (a) Pak Kaduk ialah datuk Hakim.
pilihan selain meneruskan usaha menternak ayam kerana (b) Dianggap bodoh dan bersikap lurus bendul.
kegagalannya melunaskan hutang bank akan menyebabkan (c) Taat akan perintah raja.
tanah pusakanya itu dirampas. Tindakan bank merampas (d) Miskin dan hidup merempat.
tanah pusaka itu disamakan dengan tindakan raja merampas (e) Patuh akan nasihat dan pandangan orang lain.
tanah datuknya dahulu.
Hakim mula sedar bahawa dia senasib dengan Latar
datuknya. Satu perkara yang membezakan mereka hanyalah Latar Tempat
nama dan masa peristiwa itu berlaku. Pada zaman ini, raja (a) Kampung.
ialah orang yang memegang kuasa ekonomi. Orang-orang (b) Rumah Hakim.
bawahan terpaksa mengikut telunjuk mereka. (c) Bangsal rehat.
(d) Reban ternakan ayam.
Tema (e) Universiti.
Cerpen ini bertemakan kesungguhan seorang pemuda yang (f) Mahkamah.
menceburi bidang pertanian dan keusahawanan. (g) Bank.
Latar Masa
Persoalan (a) Zaman dahulu.
(a) Kegigihan seorang anak muda dalam bidang pertanian. (b) Zaman moden.
(b) Cabaran yang perlu ditempuhi dalam dunia perniagaan. (c) Sepuluh bulan.
(c) Tuntutan pemilikan hak yang telah diambil oleh orang (d) Setahun.
lain.
(d) Pahit getir masyarakat yang mengusahakan bidang Latar Masyarakat
pertanian. (a) Masyarakat yang menjadi mangsa penindasan golongan
(e) Pembersihan nama dan maruah keluarga. yang berkuasa.
(b) Masyarakat generasi kini yang berani mempertahankan
Watak dan Perwatakan hak mereka.
(a) Watak utama – Hakim. (c) Masyarakat yang gigih berusaha untuk mencapai kejayaan.
(b) Watak sampingan – Azam, Kaduk, dan sebagainya. (d) Masyarakat generasi muda yang berpendidikan tinggi.
(e) Masyarakat yang ingin membersihkan nama dan maruah
Hakim keluarga.
(a) Bapanya bernama Hassan dan datuknya bernama Kaduk. (f) Masyarakat yang tamak terhadap golongan yang lemah.
(b) Berpendidikan tinggi. (g) Masyarakat yang dihimpit masalah kewangan.
(c) Gigih berusaha bagi mencapai cita-cita.
(d) Bijak membuat tindakan secara rasional. Plot
(e) Bercita-cita tinggi, iaitu berazam menjadi usahawan yang Binaan Plot
berjaya dengan cara menyahut seruan kerajaan melalui (a) Peristiwa-peristiwa dalam plot cerpen ini disusun secara
projek penternakan ayam secara moden yang telah kronologi.
diusahakannya. (b) Plot permulaan atau eksposisi cerpen ini dimulai dengan
(f) Berani dan berpendirian tegas untuk mendapatkan tanah penulis mengimbas kembali kisah Kaduk. Pada zaman
pusaka datuknya yang dirampas oleh raja pada suatu dahulu, raja memiliki kuasa mutlak. Raja yang zalim akan
ketika dahulu dengan memfailkan kesnya di mahkamah. merampas dan menipu rakyat. Mereka yang menentang
(g) Berpandangan jauh dengan menceburi bidang raja dianggap penderhaka dan dijatuhi hukuman berat.
penternakan ayam bagi memastikan pengeluaran Sikap tamak sesetengah raja membuatkan kehidupan
makanan negara berterusan dan tidak bergantung pada rakyat jelata semakin susah dan dihimpit kemiskinan. Hal
makanan import semata-mata. inilah yang terjadi kepada Pak Kaduk apabila tanahnya
(h) Tabah untuk meneruskan projek ternakan ayam meskipun dirampas oleh raja.
dia berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran. (c) Pada tahap perkembangan, penulis menjelaskan bahawa
(i) Reda menerima kesan buruk akibat kesilapan dirinya. Hakim yang merupakan cucu Kaduk berusaha untuk
(j) Pandai berdikari semasa mengusahakan penternakan mendapatkan hak datuknya yang telah dirampas semula
ayam secara moden. secara tidak sah oleh raja melalui sistem perundangan
di mahkamah. Hakim telah mendapatkan bantuan
Azam
sahabatnya, Azam yang bekerja sebagai peguam.
(a) Sahabat baik Hakim.
Di mahkamah, Azam bijak berhujah sehingga akhirnya
(b) Berpendidikan tinggi, iaitu lulusan sebuah universiti
tanah Kaduk yang telah dirampas oleh raja pada
dalam jurusan undang-undang.
suatu masa dahulu dikembalikan kepada warisnya, iaitu
(c) Bertugas sebagai peguam di syarikat guaman.
Hakim.

9
(d) Tahap perumitan cerita apabila Hakim banyak menghadapi Nilai
masalah ketika mengurus projek penternakan ayam (a) Kebijaksanaan. Contohnya, sebagai peguam, Azam
secara kontrak. Masalah pertama ialah jalan masuk menggunakan kepakarannya dalam bidang guaman
ke kawasan penternakan itu tidak diturap menyebabkan untuk membantu Hakim mendapatkan hak milik tanah
lori-lori tersangkut dalam selut lumpur ketika hujan. datuknya yang telah dirampas oleh raja kembali.
Rungutan orang kampung yang tidak berpuas hati akibat (b) Berdikari. Contohnya, Hakim mengusahakan penternakan
jalan di kampung itu rosak juga antara penyebabnya. ayam secara moden dengan membuat pinjaman bank
Selain itu, Hakim banyak berhutang dengan syarikat RAJA tanpa memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
yang membekalkan anak ayam, makanan dedak, ubat- (c) Ketaatan. Contohnya, Kaduk mentaati perintah raja
ubatan serta keperluan lain. Syarikat RAJA berkuasa untuk dengan menukarkan ayamnya, Si Kunani dengan ayam
menentukan harga barangan tersebut dan membuat raja atas perintah baginda semasa bersabung ayam.
potongan hasil jualan ayam. Baki keuntungan jualan itu (d) Keadilan. Contohnya, Tuan Hakim di mahkamah telah
tidak dapat menampung kos keseluruhan penternakan. mengadili kes perbicaraan tuntutan tanah milik Kaduk
Akibatnya, hutang Hakim semakin meningkat dari sehari oleh cucunya, Hakim secara telus dan akhirnya Hakim
ke sehari. berjaya mendapatkan kembali hak milik tanah datuknya
(e) Klimaks cerpen ini adalah apabila Hakim tiada pilihan itu.
selain meneruskan usaha menternak ayam. Dengan (e) Kesyukuran. Contohnya, Hakim bersyukur kerana dapat
apa-apa cara sekalipun, dia perlu membayar hutangnya menebus tanah dan maruah datuknya semula yang
kepada pihak bank kerana kegagalannya melunaskan sudah bertahun-tahun menjadi ejekan bangsa.
hutang bank kelak akan menyebabkan tanah pusakanya (f) Kegigihan. Contohnya, Hakim gigih berusaha dengan
itu dirampas. beberapa kali berulang-alik ke bank untuk mendapatkan
(f) Peleraian cerpen ini adalah apabila Hakim menganggap pinjaman bank bagi menjayakan projek ternakan
tindakan bank merampas tanah pusaka itu disamakan ayamnya.
dengan tindakan raja merampas tanah datuknya dahulu.
Hakim mula sedar bahawa dia senasib dengan datuknya. Pengajaran
Satu perkara yang membezakan mereka hanyalah (a) Kita hendaklah menolong orang yang memerlukan
nama dan masa peristiwa itu berlaku. Pada zaman bantuan kita.
ini raja ialah orang yang memegang kuasa ekonomi. (b) Kita hendaklah mengamalkan sikap berdikari tanpa
Orang-orang bawahan terpaksa mengikut telunjuk terlalu bergantung kepada bantuan orang lain.
mereka. (c) Kita mestilah menyokong dan menyahut dasar-dasar
kerajaan demi kemajuan bangsa dan negara.
Teknik Plot (d) Kita hendaklah bersikap adil semasa membuat
(a) Teknik pemerian. Contohnya, penulis memerihalkan pertimbangan.
bahawa Hakim merupakan cucu daripada keturunan (e) Kita perlulah bersikap rasional dengan menggunakan
Kaduk yang berusaha untuk mendapatkan hak datuknya saluran yang betul bagi menuntut hak-hak kita kembali.
yang telah dirampas secara tidak sah oleh raja semula. (f) Kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai kejayaan.
(b) Teknik dialog. Contohnya: (g) Kita mestilah bertanggungjawab untuk menjaga dan
“Dah berapa kali kau menjual ayam?” tanya Azam. membersihkan nama serta maruah keturunan kita.
“Sudah enam kali. Ayam-ayam kecil yang kita lihat (h) Kita mestilah bersabar dan tabah menghadapi cabaran
di dalam reban tadi ialah pusingan yang ketujuh.” hidup.
(c) Teknik imbas kembali. Contohnya, penulis menceritakan
kembali kisah Pak Kaduk yang menukar ayamnya,
Si Kunani dengan ayam raja. Sebagai taruhan dalam 2. Munsyi (Husna Nazri)
pertandingan sabung ayam tersebut, dia menggadaikan
tanahnya kepada raja. Oleh sebab dia kalah menyabung, Sinopsis
tanah Pak Kaduk itu dirampas oleh raja. Mel ingin bekerja dan menetap di ibu kota. Namun
(d) Teknik imbas muka. Contohnya, Hakim membayangkan demikian, hasratnya itu dibantah oleh bondanya. Bonda
niatnya untuk mendirikan sebuah memorial yang akan memberikan alasan bahawa Mel masih belum menguasai
dinamakan ‘Memorial Pak Kaduk’ sekiranya dia berjaya ilmu agama dan masih kurang mahir dari segi penguasaan
menebus tanah milik datuknya seluas empat ekar itu bahasa ibunda. Bonda juga sedar bahawa anaknya masih
kembali. belum dilengkapi ilmu pengetahuan yang secukupnya.
Bonda Mel telah menceritakan berbagai-bagai kisah
Gaya Bahasa yang berkaitan dengan kehilangan nilai tradisi nenek
(a) Dalam aspek diksi atau pemilihan kata, pengarang moyang oleh anak-anak muda di ibu kota yang mudah
telah menggunakan perkataan sehari-hari yang mudah tergadai maruah diri atas nama kemajuan. Menurut bonda
difahami oleh pembaca. Mel lagi, warga kota yang berbilang kaum mengamalkan
(b) Dari segi pembinaan ayat, pengarang menggunakan ayat sikap prejudis dan berprasangka serta mengutamakan
pendek, ayat sederhana panjang, dan ayat panjang. kepentingan diri masing-masing. Pada suatu ketika dahulu,
(c) Personifikasi. Contohnya: Hakim meluahkan segala yang kota pernah mencatatkan sejarah hitam akibat sentimen
telah bersarang di dadanya. perkauman yang berpunca daripada pihak penjajah yang
(d) Metafora. Contohnya: kamar pengadilan. berjaya menanamkan benih-benih persengketaan.
(e) Hiperbola. Contohnya: Kini, hidupku bergelumang Mel bertekad untuk melengkapkan dirinya dengan
dengan hutang. ilmu pengetahuan dan pengalaman dahulu sebelum
(f) Simile. Contohnya: Bank akan merampas tanahku tidak benar-benar bersedia untuk berhijrah ke ibu kota. Akhirnya,
ubah seperti raja merampas tanah datukku dahulu. bonda Mel merestui pemergiannya setelah meyakini

10
kemampuan anaknya itu untuk hidup berdikari di ibu kota. Bonda
Bonda Mel turut mengirim kitab-kitab lama bertulisan jawi (a) Ibu kepada Mel.
untuk dihadiahkan kepada sahabat lamanya yang bernama (b) Penyayang dan banyak memberikan kata-kata nasihat
Munsyi. dan pesanan kepada Mel.
Pada minggu-minggu pertama Mel berada di ibu kota, (c) Berjiwa patriotik.
dia berasa sedih dan malu apabila melihat anak-anak muda (d) Berilmu dan berpengetahuan luas.
yang sebangsa dengannya telah hilang maruah diri dengan (e) Amanah.
mengamalkan pergaulan bebas dan menggunakan bahasa (f) Berpendirian tegas.
rojak. Bagi Mel, mereka telah kehilangan identiti dan jati (g) Baik hati.
diri. Mel kemudiannya mendapat khabar tentang projek (h) Berani semasa melakukan tindakan.
pembinaan bangunan mewah dan hotel bertaraf lima
Munsyi
bintang di atas tanah rizab Melayu di pinggir kota. Semua
(a) Sahabat baik kepada bonda dan tinggal di ibu kota.
keluarga yang tinggal di tanah rizab tersebut diarahkan
(b) Berusia emas dan mempunyai janggut yang menutupi
berpindah termasuklah Munsyi.
sebahagian mukanya yang putih bersih.
Seminggu selepas Mel diberitakan kisah tentang projek
(c) Pejuang bahasa.
pembinaan bangunan mewah dan hotel bertaraf lima
(d) Memiliki ilmu bahasa yang tinggi.
bintang di atas tanah rizab Melayu di pinggir kota bakal
(e) Berhemah tinggi.
dilaksanakan, Mel tergamam apabila melihat rumah Munsyi
(f) Mengagungkan seni dan budaya tradisi bangsa.
bersama-sama dengan puluhan buku lama yang diberikan
(g) Mempunyai semangat patriotisme yang tinggi.
oleh bondanya hancur diranapkan oleh jentera berat.
Kesedihannya semakin bertambah apabila mengenangkan
satu-satunya tanah rizab bangsa di pinggir kota itu akan Latar
dimiliki oleh saudagar asing yang akan mengaut keuntungan Latar Tempat
kelak. Mel tidak dapat menemui Munsyi. Mel berusaha untuk (a) Rumah Mel.
menjejaki Munsyi tetapi gagal. Orang tua yang merupakan (b) Rumah Munsyi.
pejuang bahasa itu telah menghilangkan diri. (c) Kampung Mel, iaitu Mel dan Bondanya menetap di situ.
(d) Sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota yang
Tema merupakan tanah rizab Melayu.
Tema cerpen ini ialah semangat cinta akan agama, bangsa, (e) Ibu kota.
bahasa, dan budaya.
Latar Masa
Persoalan (a) Bulan Mei.
(a) Kepentingan pengamalan semangat patriotisme dan jati (b) Beberapa purnama.
diri dalam jiwa anak-anak muda. (c) Pada suatu hari.
(b) Pengekalan anutan agama, bahasa, dan budaya tradisi (d) Minggu pertama berada di kota.
yang diwarisi sejak zaman-berzaman. (e) Seminggu selepas itu.
(c) Keseronokan dunia yang mempengaruhi tingkah laku (f) Lebih kurang lima ratus tahun yang lampau.
anak-anak muda di ibu kota. (g) Seminggu selepas proses merobohkan rumah-rumah
(d) Kekuatan pegangan agama sebagai benteng pencegahan di kampung tradisi.
anasir luar. Latar Masyarakat
(e) Kehidupan warga kota yang penuh dengan pelbagai cabaran. (a) Masyarakat yang amat mencintai agama, bahasa, budaya,
(f) Kepentingan mempelajari dan menghayati sejarah. dan adat resam turun-temurun.
(g) Kegigihan semasa melakukan sesuatu perkara. (b) Masyarakat yang amat mempertahankan maruah dan
(h) Kesan penjajahan kepada penduduk peribumi. harga diri.
(c) Masyarakat yang berpendirian tegas semasa membuat
Watak dan Perwatakan keputusan.
(a) Watak utama – Mel (d) Masyarakat yang bijak merancang masa depan.
(b) Watak sampingan – Bonda dan Munsyi (e) Masyarakat kota yang hilang maruah dan jati diri.
(f) Masyarakat yang amanah dan jujur untuk
Mel menyempurnakan hajat seseorang.
(a) Anak lelaki kepada bonda. (g) Masyarakat yang menjadi mangsa pembangunan.
(b) Patuh akan nasihat dan pesanan bondanya. (h) Masyarakat penjajah yang mengamalkan gaya
(c) Rasional semasa membuat keputusan. pemerintahan ‘pecah dan perintah’.
(d) Mempunyai jati diri yang teguh.
(e) Mempunyai semangat patrotik yang tinggi.
(f) Amat menghormati orang tua. Plot
(g) Sangat menyayangi ibunya. Binaan Plot
(h) Pandai hidup berdikari. (a) Peristiwa-peristiwa dalam plot cerpen ini disusun secara
(i) Gigih semasa melakukan sesuatu perkara. kronologi.
(j) Bersikap amanah dan jujur. (b) Plot permulaan cerpen ini dimulai dengan hasrat Mel/
(k) Bijak merancang masa depan. penulis yang ingin bekerja dan menetap di ibu kota.
(l) Rajin menimba ilmu. Hasratnya itu dibantah oleh bondanya/ibunya. Bonda
(m) Berjiwa sensitif dan mudah menaruh perasaan belas memberikan alasan bahawa Mel masih belum menguasai
terhadap nasib orang lain. ilmu agama dan lemah dari segi penguasaan bahasa
(n) Berani semasa membuat keputusan. ibunda.

11
(c) Pada tahap perkembangan, penulis memerihalkan kisah kota yang pesat, penjajah menabur bara sengketa,
bonda Mel yang menceritakan berbagai-bagai kisah yang dan hanya ingin menghidupkan roh patriotisme.
berkaitan dengan kehilangan nilai tradisi nenek moyang (c) Peribahasa. Contohnya, baru setahun jagung, besar
oleh anak-anak muda di ibu kota yang mudah tergadai hati.
maruah diri atas nama kemajuan. Menurut bonda Mel (d) Personifikasi. Contohnya, pesan mulus yang lama
lagi, warga kota yang berbilang kaum mengamalkan terpahat di pangkal hati dan pesan itu menyuburi hati
sikap prejudis dan berprasangka serta mengutamakan dan perasaan saya.
kepentingan diri masing-masing. Pada suatu ketika dahulu,
kota pernah mencatatkan sejarah hitam akibat sentimen Nilai
perkauman yang berpunca daripada pihak penjajah (a) Patriotisme. Contohnya, bonda berusaha untuk
yang berjaya menanamkan benih-benih persengketaan. menanamkan semangat patriotik dalam diri Mel dengan
Mel bertekad untuk melengkapkan dirinya dengan ilmu harapan Mel akan menjadi seorang pejuang yang berani
pengetahuan dan pengalaman dahulu sebelum benar- mempertahankan nilai dan kepentingan bangsa sendiri
benar bersedia untuk berhijrah ke ibu kota. Akhirnya, kelak.
bonda Mel merestui pemergiannya setelah meyakini (b) Tanggungjawab. Contohnya, bonda menjaga khazanah
kemampuan anaknya itu hidup berdikari di ibu kota. nenek moyangnya yang berupa kitab-kitab lama
Bonda Mel turut mengirimkan kitab-kitab lama bertulisan bertulisan jawi yang tidak ternilai harganya dengan begitu
jawi untuk dihadiahkan kepada sahabat lamanya yang cermat.
bernama Munsyi. (c) Nilai hormat-menghormati. Contohnya, Mel amat
(d) Tahap perumitan cerpen ini apabila Mel berasa sedih dan menghormati Munsyi sebagai seorang pejuang bahasa.
malu apabila melihat anak-anak muda yang sebangsa (d) Kasih sayang. Contohnya, bonda berpesan dan menasihati
dengannya di ibu kota hilang maruah diri dengan Mel agar sentiasa menjaga agama dan bahasa ibundanya
mengamalkan pergaulan bebas dan menggunakan sewaktu dia berada di ibu kota.
bahasa rojak. Bagi Mel, mereka telah kehilangan identiti (e) Berdikari. Contohnya, Mel berhijrah seorang diri ke
dan jati diri. Mel kemudiannya mendapat khabar tentang ibu kota untuk mencari kerja yang dapat menjamin
projek pembinaan bangunan mewah dan hotel bertaraf kehidupan yang lebih sempurna untuk masa depannya.
lima bintang di atas tanah rizab Melayu di pinggir kota. (f) Kegigihan. Contohnya, Mel berusaha untuk menjejaki
Semua keluarga yang tinggal di tanah rizab tersebut rumah Munsyi sehingga berjaya berpandukan peta yang
diarahkan berpindah termasuklah Munsyi. dibekalkan oleh bondanya.
(e) Klimaks cerpen ini apabila Mel tergamam melihat (g) Ketaatan. Contohnya, Mel patuh akan arahan bondanya
rumah Munsyi bersama-sama dengan puluhan buku agar menangguhkan pemergiannya ke ibu kota atas
lama yang diberikan oleh bondanya hancur diranapkan faktor ilmu dan pengalamannya yang masih cetek.
oleh jentera berat. Kesedihannya semakin bertambah (h) Amanah. Contohnya, Mel menyerahkan naskhah-naskhah
apabila mengenangkan satu-satunya tanah rizab bangsa kitab lama milik bondanya kepada Munsyi yang menetap
di pinggir kota itu akan dimiliki oleh saudagar asing di perkampungan tradisi di ibu kota.
yang akan mengaut keuntungan kelak. Mel tidak dapat
menemui Munsyi. Pengajaran
(f) Peleraian cerpen ini bermula apabila Mel berusaha (a) Kita perlulah mencintai agama, bahasa, budaya, dan adat
untuk menjejaki Munsyi tetapi gagal. Orang tua yang resam turun-temurun dengan sepenuh hati.
merupakan pejuang bahasa itu telah menghilangkan diri. (b) Kita hendaklah mempertahankan maruah dan jati diri.
(c) Kita perlulah mengikut nasihat orang tua-tua yang lebih
Teknik Plot berpengalaman.
(a) Teknik pemerian. Contohnya, penulis memerihalkan (d) Kita hendaklah bijak merancang masa depan.
suasana tegang yang berlaku di kawasan perkampungan (e) Kita mestilah mengamalkan sikap amanah dan jujur
tradisi di pinggir ibu kota ketika kerja-kerja merobohkan semasa menyempurnakan hajat seseorang.
rumah-rumah kayu usang penduduk dijalankan oleh (f) Kita mestilah berpendirian tegas untuk membuat
pihak berkuasa. keputusan.
(b) Teknik dialog. Contohnya, “Tuan inikah yang bernama (g) Kita perlulah memahami dan menghayati sejarah tanah
Munsyi, sahabat baik bonda saya?” air kerana sejarah merupakan fakta kebenaran, bukannya
(c) Teknik imbas kembali. Contohnya, penulis teringat suatu pembohongan.
kembali cerita ibunya mengenai peristiwa rusuhan kaum (h) Kita tidak sewajarnya menggadai maruah dan harga diri
yang pernah berlaku di ibu kota mewah itu. untuk mengejar keduniaan.
(d) Teknik imbas muka. Contohnya, Mel membayangkan
satu-satunya tanah rizab milik bangsa Melayu di ibu
kota akan berpindah milik kepada saudagar asing
3. Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
apabila kawasan itu akan dibangunkan dengan pelbagai (Maskiah Haji Masrom)
bangunan mewah serta hotel bertaraf lima bintang.
(e) Teknik kejutan. Contohnya, pembaca terkejut dan Sinopsis
tidak menduga sama sekali bahawa Munsyi akan Penulis, iaitu seorang wanita yang memperkenalkan
menghilangkan diri apabila rumahnya dirobohkan. dirinya sebagai Mas. Dengan hanya berbekalkan wang
sebanyak USD400 (RM1 800), dia telah mengikuti
rombongan Passage Tours and Travel ke Istanbul, Turki.
Gaya Bahasa Penulis telah membuat senarai cenderamata yang ingin
(a) Penggunaan ayat pendek, ayat sederhana panjang, dan dibelinya untuk dibawa pulang ke tanah air sebagai ole-ole.
ayat panjang. Wang sebanyak itu akan digunakan secara berhemat ketika
(b) Metafora. Contohnya, Hasrat untuk menjengah wajah berada di negara orang.

12
Kisah ini terjadi apabila Mas bersama-sama Kak Chah, daripada harga asal. Mas berhasrat untuk menjual jaket itu
Dr. Liza, Shahmeem, Hajah Zalehon, dan Hajah Normah di kedai pakaian terpakai apabila pulang ke Malaysia nanti.
berkunjung ke Grand Bazaar yang terletak tidak jauh dari Penulis bercadang untuk mendermakan wang jualan jaket
hotel penginapannya. Grand Bazaar ialah sebuah pusat itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Hal
beli-belah yang mempunyai lebih 6  000 buah kedai. ini sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah
Sebelum itu, penulis telah dinasihati oleh seorang pemandu dibunuh demi gaya hidup manusia yang penuh kemodenan.
pelancong yang bernama Encik Yuksel tentang perkara- Sesungguhnya, Mas lebih suka hidup bersederhana.
perkara yang perlu diberikan perhatian bagi mengelakkan
penipuan oleh para peniaga. Ketika berkunjung ke kedai-
kedai tersebut, penulis disapa oleh pekedai berbangsa Tema
Turki dari sebuah kedai yang menjual jaket kulit. Pekedai Cerpen ini membawa tema pengalaman seorang pelancong
itu meminta penulis mencuba sehelai jaket kulit yang yang mengalami berbagai-bagai pengalaman sepanjang
berkualiti tinggi yang diperbuat daripada kulit kijang. Pekedai tempoh kunjungannya itu.
itu menawarkan potongan harga yang rendah. Pekedai itu
cuba sedaya upaya memujuk penulis untuk membeli jaket
tersebut. Desakan lelaki itu semacam memerangkap dan Persoalan
memaksa penulis untuk membelinya. (a) Kebijaksanaan semasa membuat perancangan.
Mas telah menolak secara sopan untuk membeli (b) Sikap peniaga yang tidak bertanggungjawab dalam
jaket yang dicubanya itu disebabkan jaket itu bukan dalam perniagaan.
senarai barang yang ingin dibelinya. Rupa-rupanya tindakan (c) Kepentingan hormat-menghormati sesama manusia.
itu telah menimbulkan rasa kurang senang pekedai itu. (d) Kesanggupan melakukan kegiatan haram untuk
Dia menuduh penulis sebagai wanita Muslim yang tidak meneruskan kelangsungan hidup.
baik kerana membuang masanya. Layanan yang agak kasar (e) Keprihatinan terhadap haiwan liar yang terancam.
itu membuatkan penulis berasa kurang selesa. Penulis
akhirnya teringat akan pesanan pemandu pelancong Watak dan Perwatakan
sebelum ini agar berhati-hati ketika berurusan dengan (a) Watak utama – Mas.
peniaga di Istanbul. (b) Watak sampingan – lelaki Turki, Shahmeem, Mevlana
Mas gemar membaca. Dia sempat membaca puisi Celaleddin Ar-Rumi, dan Nasreddin Hodja.
yang ditulis oleh Mevlana Celaleddin Ar-Rumi berdasarkan
buku yang dibelinya semasa melawat ke makam Mevlana Penulis/Mas
Celaleddin Ar-Rumi di Konya. Puisi yang ditulis oleh (a) Mas ialah seorang daripada peserta pakej pelancongan
Mevlana Celaleddin banyak membicarakan kasih sayang ke Istanbul, Turki.
sesama insan. Hal ini amat bertentangan dengan sikap yang (b) Seorang yang berpendidikan tinggi.
ditunjukkan oleh lelaki peniaga Turki itu. (c) Seorang yang bijak merancang perbelanjaan.
Seterusnya, Mas mengisahkan pula perjalanannya (d) Dia gemar membaca buku dan bahan bacaan terutama
pada hari keenam di Istanbul. Kesusahan yang dialami hasil penulis ternama.
oleh wanita tua, penjual makanan burung menyentuh (e) Seorang yang baik hati dan pemurah.
perasaannya. Selain itu, kisah seorang budak lelaki yang (f) Seorang yang berhemah tinggi.
cuba menjual barangan di pasaran gelap diceritakan juga (g) Seorang yang penyabar.
oleh penulis. Budak lelaki itu bukan sahaja ditangkap tetapi (h) Dia gemar melancong atau mengembara.
dilayan tanpa ada rasa kemanusiaan oleh pihak polis. (i) Dia seorang yang berpendirian teguh.
Layanan kasar ini juga menyebabkan penulis teringat akan (j) Dia mencintai hidupan liar.
puisi tulisan Mevlana Celaleddin Ar-Rumi yang banyak (k) Dia bijak menjaga keselamatan diri.
menceritakan perihal kemanusiaan.
Rakan penulis yang bernama Shahmeem akhirnya Pekedai lelaki berbangsa Turki
membeli sehelai jaket daripada seorang lelaki tua yang (a) Peniaga di Grand Bazaar, Istanbul.
menjualnya di pasaran gelap ketika mereka beratur untuk (b) Seorang yang peramah.
menaiki feri menyeberangi Selat Bhosporus. Harga yang (c) Seorang yang pandai berpura-pura untuk memenangi
ditawarkan ialah USD120 jauh lebih murah daripada harga hati pelanggan.
di bazaar. Oleh sebab jaket kulit itu tidak sepadan dengan (d) Seorang yang tidak beretika ketika berniaga.
Shahmeem, dia menjualnya kepada penulis. Penulis tidak
nampak rasionalnya dia membeli jaket itu untuk kegunaan Kak Chah
di Malaysia yang beriklim panas. Mas akhirnya terbeli jaket (a) Seorang peserta pakej pelancongan ke Istanbul, Turki.
kulit kijang meskipun dia langsung tidak berniat untuk (b) Bijak dalam urusan tawar-menawar harga barangan.
membelinya pada mulanya. (c) Bersikap berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara.
Mas berpendapat bahawa jaket kulit kijang itu (d) Prihatin akan keperluan orang lain.
sebenarnya lambang kemewahan dan kemegahan. Hal (e) Teliti semasa berbelanja.
ini dikatakan demikian kerana lebih seekor kijang perlu
dibunuh untuk mendapatkan sehelai jaket. Dalam pada itu, Shahmeem
ingatan penulis tertumpu pada hasil penulisan tinggalan (a) Seorang peserta pakej pelancongan ke Istanbul, Turki.
Nasreddin Hodja, iaitu tokoh pendidik yang berjiwa humoris (b) Bijak berikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang
dan mengamalkan cara hidup sederhana. Beliau tidak suka dihadapi.
akan pembaziran dan kemewahan. (c) Baik hati dan bertimbang rasa.
Shahmeem gembira kerana Mas sudi membeli jaket (d) Menghargai jasa orang lain.
kulit itu walaupun harga yang dijualnya jauh lebih murah (e) Gopoh dan kurang berhati-hati ketika berbelanja.

13
Latar Teknik Plot
Latar Tempat (a) Teknik pemerian. Contohnya, penulis menerangkan
(a) Istanbul, Turki. keadaan di dalam sebuah kedai menjual jaket kulit yang
(b) Grand Bazaar. dimasukinya di Grand Bazaar, Istanbul.
(c) Sebuah kedai di Grand Bazaar. (b) Teknik imbas kembali. Contohnya, Mas teringat kembali
(d) Di dalam bas. akan jenaka sufi yang telah dibacanya dalam 202
(e) Egyptian Market. Jokes of Nasreddin Hodja yang dibelinya di Capadocia.
(f) Pigeon Valley. Nasreddin Hodja lahir di Horto dan dibesarkan di Aksehir,
Turki semasa zaman pemerintahan Sultan Timur Leng.
Latar Masa (c) Teknik imbas muka. Contohnya: Mas membayangkan
(a) Hari kelima lawatan ke Turki. wajah-wajah kegembiraan rakannya ketika menerima
(b) Hari keenam lawatan ke Turki. cenderamata yang dibelinya dari Turki tersebut.
(c) Malam terakhir di Istanbul.
(d) Semasa dalam perjalanan pulang ke hotel. Gaya Bahasa
(e) Setiap waktu subuh dan maghrib. (a) Pengarang menggunakan beberapa perkataan bahasa
Melayu yang bercampur dengan bahasa Inggeris.
Latar Masyarakat (b) Pengarang menggunakan ayat pendek, ayat sederhana
(a) Masyarakat yang gemar melancong dan mengembara panjang, dan ayat panjang.
untuk menimba ilmu pengetahuan dan menambah (c) Simile. Contohnya, umpama senjata untuk
pengalaman. mempertahankan diri, seperti bintang filem jika
(b) Masyarakat yang berpendidikan tinggi. memakai jaket kulit.
(c) Masyarakat yang baik hati dan pemurah. (d) Penggunaan kata bahasa Inggeris. Contohnya, Made in
(d) Masyarakat yang gemar membaca. Turkey.
(e) Masyarakat yang mencintai hidupan liar.
(f) Masyarakat yang pandai berpura-pura. Nilai
(g) Masyarakat yang berhati-hati semasa melakukan sesuatu (a) Suka menimba ilmu. Contohnya, penulis memiliki minat
perkara. membaca terutama hasil karya penulis tersohor.
(h) Masyarakat peniaga yang tidak beretika. (b) Berhemat. Contohnya, penulis membuat perancangan
(i) Masyarakat penulis yang banyak meninggalkan hasil lebih awal bagi mengawal perbelanjaannya.
penulisan yang berkualiti. (c) Kemanusiaan. Contohnya, penulis berasa sedih apabila
pihak polis menggunakan kekerasan terhadap budak
lelaki yang menjual barangan di pasaran gelap.
Plot
(d) Sayang akan hidupan liar. Contohnya, penulis sedih
Binaan Plot
kerana haiwan seperti kijang dibunuh untuk diambil
(a) Peristiwa-peristiwa dalam plot cerpen ini disusun secara
kulitnya bagi membuat jaket.
tidak kronologi.
(e) Baik hati. Contohnya, penulis telah merancang untuk
(b) Permulaan atau eksposisi cerpen ini dimulai apabila
membeli cenderamata untuk dihadiahkan kepada
Mas/penulis menyertai sekumpulan pelancong
keluarga dan sahabat handainya di tanah air.
sebanyak 30 orang dari Malaysia melancong ke Istanbul,
(f) Kesabaran. Contohnya, penulis masih dapat bersabar
Turki.
terhadap tindakan lelaki Turki yang menghamburkan
(c) Pada tahap perkembangan, penulis menceritakan
kata-kata kesat dan memaksanya membeli jaket.
kumpulan pelancong ini berkunjung ke pusat beli-belah
(g) Kesopanan. Contohnya, walaupun menerima layanan
yang dikenali Grand Bazaar. Encik Yuksel, pemandu
buruk daripada pekedai, penulis tetap menunjukkan
pelancong bagi rombongan tersebut, memberikan
sikap sopannya.
panduan dan nasihat agar lebih berhati-hati ketika
(h) Penghargaan. Contohnya, penulis amat menghargai
berbelanja di Grand Bazaar kerana tidak mahu mereka
hasil tinggalan penulis Mevlana Celaleddin Ar-Rumi dan
terjerat oleh tipu muslihat peniaga di situ. Mas dan
Nasreddin Hodja.
kumpulannya berjalan-jalan hingga tiba di sebuah kedai
menjual jaket kulit. Pekedai itu mempelawa mereka
masuk dan melayan mereka dengan ramahnya. Pengajaran
(d) Tahap perumitan/konflik bermula apabila Mas/penulis (a) Kita hendaklah menambahkan pengetahuan dan
dimarahi oleh seorang pekedai lelaki yang tidak berpuas pengalaman dengan melancong ke luar negara sekiranya
hati kerana tidak membeli jaket kulit yang telah dicubanya. berkemampuan.
Pekedai tersebut menuduh Mas sebagai perempuan (b) Kita mestilah bijak merancang perbelanjaan.
Muslim yang tidak baik, selain mengeluarkan kata-kata (c) Kita perlulah berwaspada terhadap muslihat para peniaga
kesat. yang cuba menjerat pelanggan.
(e) Klimaks cerpen ini adalah apabila Mas/penulis sedar (d) Kita perlulah berusaha untuk menyelamatkan hidupan
bahawa dia tidak memerlukan jaket kulit kijang itu. Oleh liar yang yang semakin mengalami kepupusan.
hal yang demikian, dia berhasrat untuk menjual jaket itu (e) Kita hendaklah memiliki perasaan simpati terhadap
kepada sebuah kedai pakaian terpakai apabila pulang golongan miskin.
ke Malaysia nanti. (f) Kita perlulah bersikap pemurah dan baik hati terhadap
(f) Peleraian cerpen ini bermula apabila penulis bercadang orang lain.
untuk mendermakan wang jualan jaket itu kepada (g) Kita hendaklah bersikap hormat-menghormati terhadap
mana-mana zoo yang ada kandang kijang sebagai tanda orang lain tanpa mengira bangsa, agama, dan negara.
muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi (h) Kita perlulah rasional ketika berbelanja dan tidak membeli
gaya hidup manusia yang penuh kemodenan. barangan yang tidak diperlukan.

14
> UNIT 5: Drama Tema
Tema drama ini ialah kesedaran generasi muda untuk memupuk
semangat cinta akan negara yang diperoleh melalui pelibatan
Berkhidmat untuk Negara (Affix Zulkarnaen Adam) mereka dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

Sinopsis Persoalan
Drama ini mengisahkan Aiman, seorang murid berusia (a) Kesediaan generasi muda mengikuti dasar kerajaan.
17 tahun yang memberikan berbagai-bagai alasan untuk tidak (b) Tanggungjawab ibu bapa untuk menentukan keberkesanan
menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Aiman dasar kerajaan.
menerima surat tawaran daripada Jabatan Latihan Khidmat (c) Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak.
Negara yang memaklumkan pemilihan Aiman sebagai (d) Kesedaran tentang kepentingan menyertai program
seorang daripada pelatih PLKN. Keadaan ini menimbulkan kerajaan.
konflik dalaman kepada Aiman kerana dia sememangnya (e) PLKN membentuk sikap berdikari dan jati diri dalam diri
tidak berminat untuk mengikuti siri PLKN itu disebabkan generasi muda.
pengetahuan serta pemahamannya yang kurang tentang
kebaikan mengikuti program berkenaan. Selain itu, Aiman Watak dan Perwatakan
beranggapan bahawa PLKN mungkin akan menggugat zon (a) Watak utama – Aiman.
keselesaannya kerana dia berasal daripada keluarga yang (b) Watak sampingan – Khir Ghazali, Masnah, Cikgu Dahari,
berada dan sudah biasa hidup dalam kemewahan. Posmen, Nek Sinah, Syuhada, Ah Tiau, Sundarani, dan
Konflik antara Aiman dengan Nek Sinah bermula sebagainya.
apabila dia merasakan Nek Sinah seolah-olah mengatur Aiman
kehidupannya apabila menjemputnya untuk makan tengah (a) Nama penuhnya ialah Aiman Faizullah bin Khir Ghazali.
hari. Oleh itu, dia telah melayan orang gajinya itu dengan (b) Dia merupakan anak bongsu daripada dua orang adik-
kasarnya. Nek Sinah berasa kecewa dengan sikap Aiman yang beradik.
tidak menghormatinya sebagai orang tua. Nek Sinah hanya (c) Dia berumur 17 tahun.
bersabar ketika berhadapan dengan kerenah Aiman itu. (d) Seorang yang bersifat agresif.
Di sekolah, kawan-kawannya memberitahu Aiman (e) Seorang yang suka tidur.
tentang namanya yang telah terpilih bagi mengikuti PLKN. (f) Seorang yang mementingkan kemewahan hidup.
Aiman tawar hati apabila mendengar berita itu. Sundarani, (g) Seorang yang bersikap biadab dan kurang sopan.
Nora, Syuhada, Ah Tiau, dan Aiman berbincang tentang (h) Seorang yang sedar akan kesilapan dan ingin berubah.
PLKN. Masing-masing melahirkan perasaan bangga dan
teruja kerana terpilih sebagai pelatih baharu PLKN. Semasa Khir Ghazali
sesi pembelajaran di dalam kelas, Cikgu Dahari telah (a) Bapa kepada Aiman dan Dapnia.
menerangkan dengan panjang lebar tentang PLKN kepada (b) Suami kepada Masnah.
Aiman dan rakan-rakan sekelasnya. Kebetulan, Cikgu (c) Beliau berpangkat Datuk.
Dahari juga merupakan pengajar sambilan PLKN yang (d) Seorang yang gigih bekerja.
memfokuskan modul PPSB, iaitu Program Penghayatan (e) Seorang yang berpengaruh dalam kalangan masyarakat.
Sastera dan Budaya. (f) Seorang yang berpendirian tegas.
Selepas pulang dari sekolah, Aiman mengemukakan (g) Seorang yang berpandangan jauh.
masalah pemilihan namanya sebagai pelatih PLKN kepada (h) Seorang bapa yang penyayang.
bapanya bagi meraih simpati dan pertolongan. Hasrat Aiman (i) Seorang yang bersifat merendah diri.
meminta bantuan bapanya yang mempunyai pengaruh
dan kedudukan untuk mengecualikan penyertaannya Masnah
dalam PLKN tidak kesampaian apabila bapanya menolak (a) Ibu kepada Dapnia dan Aiman.
kemahuannya. Sebaliknya, bapa Aiman bertegas agar (b) Beliau bergelar Datin.
Aiman mengikuti PLKN kerana program tersebut banyak (c) Seorang yang penyayang.
mengandungi kebaikan. Sementara itu, Puan Masnah, iaitu (d) Seorang yang sibuk dengan berbagai-bagai urusan.
ibu Aiman menyebelahi anaknya. Dia kurang bersetuju (e) Seorang yang mudah mengakui kesilapan diri.
Aiman mengikuti PLKN atas faktor keselamatan nyawa
anaknya. Namun begitu, bapa Aiman tetap teguh dengan Latar
pendirian asalnya. Sementara itu, bapa Aiman bercadang Latar Tempat
untuk merehatkan fikirannya di kelab golf. (a) Rumah Khir Ghazali.
Ketika Aiman melayari berbagai-bagai laman (b) Sekolah.
sesawang di biliknya, dia telah terbaca satu berita tentang (c) Bilik Aiman.
kejayaan seniornya yang bernama Syufia yang berjaya
mendapat anugerah pelatih terbaik wirawati di Kem Latar Masa
Gerakhas, Desaru, Johor dan juga seniornya, Ziman yang (a) Cuti hujung minggu.
berjaya hidup berdikari selepas menjalani program PLKN. (b) Waktu tengah hari.
Kejayaan mereka itu telah menyuntik semangat baharu
Latar Masyarakat
kepadanya. Akhirnya, Aiman tersedar akan kesilapannya
(a) Masyarakat yang mementingkan semangat patriotik/cinta
yang memberikan tanggapan negatif terhadap pelaksanaan
akan negara.
PLKN. Aiman berjanji kepada dirinya untuk mengikuti
(b) Masyarakat yang menyayangi anggota keluarga.
PLKN bagi membentuk dirinya supaya boleh berdikari
(c) Masyarakat yang berintegriti dan amanah semasa memikul
seterusnya menyahut seruan berkhidmat untuk tanah air
tanggungjawab.
tercinta.
(d) Masyarakat yang berpandangan jauh.

15
(e) Masyarakat yang mempunyai pengaruh dan kedudukan (e) Teknik konflik. Contohnya, konflik yang berlaku
dalam kalangan masyarakat. antara Aiman dengan Nek Sinah. Aiman kurang
(f) Masyarakat yang terlalu memanjakan anak. menyenangi kata gelaran yang digunakan oleh Nek Sinah
(g) Masyarakat yang berpendirian tegas. kepadanya.
(f) Teknik monolog. Contohnya, Aiman berfikir sesuatu
secara bersendirian sambil menanyakan dirinya tentang
Plot tindakan yang perlu dibuat dengan surat tawaran PLKN
(a) Permulaan drama ini mengisahkan watak Aiman yang yang diterimanya.
menerima sepucuk surat daripada Jabatan Latihan
Khidmat Negara sebagai pelatih baharu Program Latihan Gaya Bahasa
Khidmat Negara (PLKN). (a) Pengaruh bahasa Arab. Contoh: Assalamualaikum,
(b) Cerita berkembang apabila Aiman menunjukkan Waalaikumussalam.
berbagai-bagai reaksi setelah menerima surat tawaran (b) Pengaruh bahasa Inggeris: Contoh: mummy, daddy.
daripada Jabatan Latihan Khidmat Negara yang dihantar (c) Simile. Contoh: Cuti hujung minggu sudah menjadi
oleh posmen itu. seperti masa yang terbaik untuk AIMAN bersantai dan
(c) Cerita sampai kepada tahap perumitan apabila berlaku melakukan segala perkara yang dimahukannya.
konflik dalam diri Aiman kerana dia sememangnya tidak (d) Metafora. Contoh: Buta sejarah betul kau ini.
berminat untuk mengikuti siri PLKN itu disebabkan (e) Inversi. Contoh: Tak fahamlah saya, bang.
pengetahuan serta pemahamannya yang kurang (f) Perulangan kata atau repetisi. Contoh: Aku tak suka, tak
tentang kebaikan seseorang remaja mengikuti program suka.
berkenaan. (g) Peribahasa: Contoh: hujan emas di negeri orang, hujan
(c) Cerita sampai kepada tahap klimaks apabila Aiman batu di negeri sendiri, lurus bendul, bodoh sombong,
cuba meminta bantuan bapanya yang mempunyai besar panjang.
pengaruh dan kedudukan itu untuk mengecualikannya
daripada pelatih baharu Program Latihan Khidmat Nilai
Negara. Namun begitu, bapanya menolak kemahuannya (a) Kasih sayang. Contohnya, Datuk Khir Ghazali amat
itu. Bapa Aiman bertegas kepada Aiman agar mengikuti menyayangi Aiman dan keluarganya. Beliau memutuskan
PLKN itu kerana program itu banyak mengandungi agar Aiman menghadiri PLKN untuk membentuk peribadi
kebaikan yang tidak diketahui oleh Aiman. Ibu Aiman anaknya itu agar menjadi insan yang berguna kepada
menyebelahi anaknya. Dia kurang bersetuju Aiman nusa dan negara.
mengikuti PLKN atas faktor keselamatan nyawa (b) Cinta akan negara/Patriotisme. Contohnya, kawan-kawan
anaknya. Namun begitu, bapanya tetap teguh dengan sekelas Aiman yang terdiri daripada Nora, Syuhada,
pendirian asalnya. Ah Tiau, dan Sundarani sangat teruja dan berbangga
(d) Cerita sampai kepada tahap peleraian apabila Aiman apabila nama mereka terpilih untuk menyertai Program
tersedar akan kesilapannya yang memberikan tanggapan Latihan Khidmat Negara.
negatif terhadap pelaksanaan PLKN itu selepas membaca (c) Kegigihan. Contohnya, Cikgu Dahari gigih membimbing
berita tentang kejayaan senior-seniornya semasa dan memberikan tunjuk ajar kepada pelatih PLKN
mengikuti kursus PLKN. Aiman berjanji kepada dirinya tentang Program Penghayatan Sastera dan Budaya
untuk mengikuti kursus PLKN bagi membentuk dirinya (PPSB).
supaya boleh hidup berdikari, seterusnya menyahut (d) Hemah tinggi. Contohnya, Nek Sinah bertutur dengan
seruan untuk berbakti kepada tanah air yang tercinta. suara yang lemah lembut ketika mengajak Aiman makan
tengah hari walaupun Aiman melayannya dengan
Teknik Plot bersikap kurang sopan.
(a) Teknik pemerian. Contohnya, pengarang menggambarkan (e) Berpandangan jauh. Contohnya, Datuk Khir Ghazali ingin
sikap Aiman yang bersantai dan hanya melakukan segala Aiman menyertai PLKN untuk membentuk perwatakan
kerja yang diminatinya pada cuti hujung minggu. positif menerusi nilai-nilai murni di samping memupuk
(b) Teknik saspens. Contohnya, pengarang menggunakan semangat patriotrik dalam jiwa anaknya itu.
teknik saspens dengan membiarkan pembaca tertanya-
tanya tentang keputusan yang bakal dibuat oleh Khir Pengajaran
Ghazali apabila anaknya, Aiman bercadang untuk (a) Kita hendaklah memupuk semangat patriotik/cinta akan
menggunakan kedudukan dan pengaruh bapanya untuk negara dalam kalangan generasi muda.
mengecualikan dirinya daripada menyertai PLKN. (b) Kita perlulah menjadi seorang insan yang berintegriti dan
(c) Teknik kejutan. Contohnya, pembaca dikejutkan dengan amanah untuk memikul tanggungjawab.
tindakan Datuk Khir Ghazali yang tidak mahu menggunakan (c) Kita mestilah rajin membaca bagi melahirkan masyarakat
kedudukan dan pengaruhnya untuk mengecualikan yang berilmu dan berpengetahuan luas tentang satu-satu
penyertaan anaknya, Aiman daripada PLKN itu. perkara.
(d) Teknik dialog. Contohnya, dialog antara Aiman dengan (d) Kita hendaklah bersabar menghadapi kerenah manusia
posmen yang menghantar surat tawaran PLKN yang biadab.
ke rumahnya. Contoh: (e) Kita perlulah berpandangan jauh dalam usaha membina
POSMEN: Ada sesiapa yang bernama Aiman Faizullah kehidupan yang lebih sempurna.
bin Khir Ghazal di rumah ini? (f) Kita mestilah berpendirian tegas dan teguh untuk
AIMAN: Ada, sayalah orangnya. Surat apa ini? menegakkan satu-satu perkara yang bermanfaat kepada
POSMEN: Surat daripada Jabatan Latihan Khidmat nusa dan negara tercinta.
Negara. Ini bermakna, adik terpilih untuk menyertai (g) Kita hendaklah gigih mencari rezeki yang halal untuk
Program Latihan Khidmat Negara. menyara keluarga.

16
NOVEL

1 LEFTENAN ADNAN WIRA BANGSA (Abdul Latip bin Talib)


Edisi Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya,
Negeri Sembilan

Sinopsis Adnan membawa isteri dan anak-anaknya ke Singapura.


Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa berlegar-legar Namun, Adnan terpaksa menghantar anak-anak dan
sekitar watak utama, iaitu Adnan. Pada peringkat awal isterinya pulang ke kampung apabila mendengar berita
penceritaan, novel ini mengisahkan kehidupan Adnan Jepun akan menyerang Singapura.
semasa kecil. Beliau dilahirkan di sebuah kampung Pada Sabtu 6 Disember 1941, suatu persidangan
di Sungai Ramal, Selangor. Rata-rata penduduk kampung telah berlangsung di Manila yang dihadiri pegawai-pegawai
itu masih berada dalam kemiskinan. Kehidupan mereka Tentera Laut Amerika Syarikat dan British. Laporan perisikan
bergantung pada sawah dan kebun getah yang luasnya menyatakan bahawa angkatan laut Jepun telah belayar
sekadar cukup makan sahaja. Keadaan ini turut dirasai menuju ke Asia. Risikan mendapati sekurang-kurangnya
oleh Pak Saidi dan Mak Milah, iaitu bapa dan ibu Adnan 25 buah kapal pengangkut yang diiringi oleh kapal tempur,
yang membesarkan tiga orang anak, iaitu Adnan, Ahmad, kapal penjajap, dan kapal pembinasa sedang menuju
dan Amarullah. Adnan merupakan anak sulung keluarga ke Laut China Selatan. Hal ini merupakan isyarat yang
Pak Saidi. Sewaktu masih kecil, Adnan merupakan anak jelas bahawa Jepun akan terlibat dalam Perang Dunia
yang rajin membantu keluarganya dan taat akan perintah Kedua.
orang tuanya. Walaupun usianya baru mencecah sepuluh Batalion Kedua Askar Melayu ini ditempatkan
tahun, setiap pagi Adnan akan pergi ke kebun getah untuk di Kelantan menentang pendaratan askar Jepun dan
membantu orang tuanya menoreh getah. Selain itu, dia mereka terlibat dalam pertempuran di Pantai Cahaya
mengerjakan sawah bendang. Bulan pada 8 Disember 1941. Pada hari pertama askar
Pak Saidi sebenarnya berketurunan pahlawan. Beliau Jepun mendarat, mereka telah ditentang hebat oleh askar
sengaja merahsiakan keturunannya kerana khuatir akan Melayu yang dibantu oleh tentera India British yang berkubu
diburu oleh pihak penjajah kerana moyangnya menjadi di sepanjang pantai. Pada hari kedua, kapal-kapal perang
orang buruan Inggeris. Darah kepahlawanan itulah yang Jepun telah melepaskan tembakan di sepanjang pantai
mengalir dalam jiwa Adnan. Semangat patriotik yang dimiliki menyebabkan banyak askar terkorban. Askar Melayu terus
oleh Pak Saidi amat tebal. Pak Saidi amat mengambil berat bertahan dan berjaya menggagalkan pendaratan askar
tentang sejarah tanah air. Beliau senantiasa menekankan Jepun. Namun begitu, pada hari yang ketiga, Askar Melayu
peri pentingnya orang-orang Melayu mengubah kehidupan yang sedang bertempur diarahkan supaya berundur. Askar
di negara sendiri. Para penjajah telah mengambil kekayaan Jepun akhirnya berjaya mendarat di Kelantan setelah tiga
negeri ini dan menjadikan kaum peribuminya hidup dalam hari bertempur.
kemiskinan. Nasib orang-orang Melayu terpinggir dan Pada mulanya British begitu yakin akan kekuatan
tidak terbela. Pak Saidi tidak mahu anak-anaknya mewarisi tenteranya untuk menangkis serangan askar Jepun.
pekerjaannya. Pak Saidi memiliki keazamanan yang tinggi Sebaik-baik sahaja mendapat laporan bahawa tentera
terhadap masa depan anak-anaknya. Pengetahuan Pak Jepun akan mendarat di Kota Bharu, Inggeris telah
Saidi tentang sejarah tanah air dikagumi oleh penduduk menghantar askarnya berkubu di sepanjang pantai. British
kampungnya. juga menghantar dua buah kapal perang, iaitu Prince of
Sejak kecil, Pak Saidi tidak mengabaikan tanggungjawab Wales dan Repulse untuk mempertahankan Tanah Melayu.
memberikan didikan terbaik untuk anak-anaknya. Pak Saidi Malangnya, kedua-dua buah kapal perang kebanggaan
mahukan anak-anaknya berbakti kepada agama, bangsa, British itu berjaya ditenggelamkan oleh kapal terbang
dan tanah air. Pak Saidi sedar bahawa dengan ilmu Jepun yang melakukan serangan kamikaze. Berita
pengetahuan sahajalah negara akan dapat dibangunkan. tenggelamnya dua buah kapal perang itu telah mengejutkan
Pihak penjajah sememangnya tidak suka orang- British sekali gus melemahkan moral dan semangat
orang Melayu menjadi pandai. Atas dasar itu, Pak Saidi askarnya.
berhasrat mahu menghantar anak-anaknya mendapatkan Pihak Inggeris percaya bahawa kubu pertahanannya
ilmu pengetahuan di sekolah aliran Inggeris. Tindakan di Singapura kebal. Malah Inggeris yakin bahawa kubunya
Pak Saidi itu mendapat tentangan daripada masyarakat di Singapura itu tidak akan dapat ditembusi oleh askar
kampung yang khuatir anak-anak Pak Saidi akan diresapi Jepun. Dalam pertempuran di Kelantan dan di Singapura,
pengaruh agama Kristian, dan seterusnya menjadi murtad. askar Melayu telah menunjukkan keberanian dan semangat
Adnan bersekolah di sebuah sekolah aliran Inggeris. keperwiraan yang hebat. Sebanyak 152 orang askar Melayu,
Di sekolah, Adnan terkenal sebagai pelajar yang rajin dan termasuk 7 orang pegawai Melayu yang dipinjamkan
pintar. Sikap ringan tulangnya amat disenangi oleh teman- ke Rejimen Askar Melayu terkorban. Antara pegawai askar
teman dan juga guru-guru sekolah. Adnan menyatakan cita- Melayu yang terkorban itu termasuklah Leftenan Adnan
citanya untuk menjadi askar. Setelah tamat persekolahan, bin Saidi. Beliau bersama-sama 42 orang anggotanya telah
dia diterima menjadi guru pelatih di Sekolah Melayu berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Pada
Sungai Ramal. Namun begitu, bidang perguruan bukanlah 15 Februari 1942, askar Jepun berjaya menakluki Singapura
minatnya. Cita-citanya hanyalah satu, iaitu untuk menjadi setelah berlaku pertempuran yang hebat. Akhirnya, British
askar. Adnan terpilih menjadi askar dalam temu duga yang terpaksa menyerah kalah kepada Jepun.
diadakan di Port Dickson. Adnan berkahwin dengan Sophia.

17
Inti Pati Bab mempengaruhi cara berfikir Pak Saidi, maka dia harus
Bab 1: Darah Pahlawan memikul tanggungjawab menyebarkan pemikiran ini
• Kisah Adnan (yang masih kecil) bersama-sama keluarganya, kepada orang ramai sebagai langkah persediaan negara
iaitu dia merupakan anak lelaki sulung kepada Pak Saidi untuk mencapai kemerdekaan.
dan Mak Milah. Sejak kecil, Adnan telah menunjukkan
keberaniannya. Bab 4: Dusun Durian di Tanah Perkuburan
• Pak Saidi berasa amat gembira kerana dikurniakan tiga • Adnan rajin mengikut ayahnya ke kebun durian yang
orang anak lelaki. Yang sulung bernama Adnan, yang berhampiran dengan tanah perkuburan. Pak Saidi
tengah  bernama Ahmad, dan yang bongsu dinamakan merupakan seorang yang pemurah kerana tidak
Amarullah. menghalang sekiranya ada orang datang untuk mengambil
• Adnan sering berinspirasi tentang kepahlawanan buah-buahan itu.
beberapa orang pahlawan Melayu silam seperti Datuk • Pak Saidi menjelaskan bahawa moyangnya berasal dari
Siamang Gagap, Tok Janggut, Datuk Bahaman, dan Pagar Ruyung, Minangkabau. Moyang mereka pernah
Mat Kilau. Pahlawan-pahlawan ini sanggup berjuang membantu Dol Said pahlawan Naning menentang Inggeris
dan mempertaruhkan nyawa mereka demi agama dalam Perang Naning Pertama dan Perang Naning Kedua.
dan bangsa. Moyang mereka menjadi buruan Inggeris.
• Pak Saidi bertekad untuk mengubah nasib bangsanya • Pak Saidi juga menceritakan kisah penentangan Datuk
yang dihimpit masalah kemiskinan, iaitu sebagai Siamang Gagap terhadap Inggeris. Datuk Siamang Gagap
petani, mereka tidak harus kekal menjadi petani yang tidak mahu tunduk terhadap Inggeris lalu bersembunyi
miskin. di Kampung Juaseh di daerah Jempol. Seorang anak Datuk
• Pada tanggapan Pak Saidi, anak-anak perlu diberikan didikan Siamang Gagap mudik ke Sungai Beranang lalu menetap
yang sempurna agar mereka lebih berpendidikan dan di Kampung Sungai Ramal.
akhirnya mampu membawa perubahan kepada keluarga, • Pak Saidi menyatakan bahawa penentangan orang-orang
bangsa, dan negara. Melayu terhadap Inggeris perlulah sesuai dengan tuntutan
• Menurut Pak Saidi, generasi mudalah yang memikul semasa. Orang-orang Melayu tidak perlu menggunakan
amanah untuk memerdekakan negara daripada cengkaman senjata, sebaliknya menggunakan cara rundingan politik
penjajah. bagi menuntut kemerdekaan. Oleh sebab itu, orang Melayu
• Pak Saidi menjelaskan bahawa dia sebenarnya cucu Datuk perlu bersatu dan berilmu pengetahuan agar penjajah
Siamang Gagap. Moyangnya pernah membantu Dol Said memandang hormat kepada kita.
menentang Inggeris di Naning. Hal ini terpaksa dirahsiakan
kerana masyarakat memandang serong terhadap keturunan­ Bab 5: Harapan Seorang Ibu
nya yang dianggap sebagai penderhaka dan menjadi buruan • Pak Saidi mahu anak-anaknya menjadi anak yang soleh
Inggeris. agar mereka dapat mencurahkan bakti kepada agama,
bangsa, dan tanah air. Anak-anak juga diberikan pendidikan
Bab 2: Kampung Sungai Ramal agama dan ilmu persilatan.
• Adnan merupakan anak yang baik dan berakhlak mulia. • Ilmu ini menjadi benteng diri daripada mudah
Walaupun usia Adnan masih muda, Adnan banyak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang kurang sihat.
membantu ayahnya di kebun getah dan sawah padi. Ilmu persilatan pula penting untuk kesihatan dan
• Adnan tidak seperti anak-anak muda kampungnya yang mempertahankan diri.
lain yang banyak menghabiskan masa dengan berborak- • Pak Saidi mahukan anak-anaknya menuntut ilmu bukan
borak kosong di kedai kopi. Kerajinan Pak Saidi dicontohi setakat di sekolah rendah sahaja. Dia berhasrat untuk
oleh Adnan. menghantar anak-anaknya belajar di sekolah Inggeris
• Pak Saidi menegur anak-anak muda yang banyak mensia- kerana di sana mereka boleh menyambung pelajaran
siakan waktu muda mereka. Negara akan kekal dijajah di sekolah menengah dan sekolah tinggi.
seandainya anak-anak muda ini tidak memiliki kesedaran • Pak Saidi tidak mahu anak-anaknya ketinggalan dalam arus
untuk melakukan perubahan. pendidikan semasa. Dia mahu mengubah nasib anak-
• Menurut Pak Saidi, kebijaksanaan Inggeris telah anaknya dan tidak mewarisi pekerjaannya.
menyebabkan kuasa yang dimiliki oleh Raja-raja Melayu • Anak-anak Pak Saidi tidak membantah apabila Pak Saidi
semakin terhakis. menyatakan hasrat mahu menyekolahkan mereka di
• Pak Saidi menjelaskan kekagumannya terhadap tokoh-tokoh sekolah aliran Inggeris. Adnan berasa teruja kerana adik-
tanah air seperti Syed Syeikh al-Hadi yang banyak menulis adiknya, iaitu Ahmad dan Amarullah akan mengikuti
tentang perkembangan tanah air dan pelopor semangat jejaknya juga.
kebangsaan Melayu.
Bab 6: Guru Besar Steward
Bab 3: Harapan Seorang Ayah • Guru Besar yang bernama Steward berbangga kerana ada
• Adnan mempunyai dua orang adik lelaki, iaitu Ahmad orang Melayu yang sanggup menghantar anak-anak mereka
dan Amarullah. Ketiga-tiga beradik ini mempunyai ke sekolah aliran Inggeris. Beliau menerima Adnan belajar
kepandaian bersilat. Selain dapat menyihatkan badan, di sekolah berkenaan.
ilmu persilatan ini dapat digunakan ketika menentang • Pak Saidi sanggup menghantar dan mengambil Adnan
musuh. dengan menunggang basikalnya disebabkan jarak antara
• Pak Saidi teringat akan hasil penulisan tokoh yang amat rumah dengan sekolah agak jauh.
diminatinya, iaitu Syed Syeikh al-Hadi. Syed Sheikh al-Hadi • Sebelum pergi menoreh getah, Pak saidi akan menghantar
yang meminta orang-orang Melayu dan generasi baharu Adnan dan menjemputnya setelah selesai kerjanya.
kerana merekalah pemimpin yang akan mentadbirkan Pak Saidi sanggup berkorban demi masa depan anaknya.
negara. • Semangat Pak Saidi mendapat pujian daripada Cikgu Nazri,
• Disebabkan hasil penulisan Syed Sheikh al-Hadi banyak iaitu seorang guru Melayu yang mengajar di sekolah itu.

18
• Pak Saidi tetap tidak mengabaikan pelajaran agama • Di sekolah, Adnan terkenal sebagai pelajar yang rajin dan
anak-anaknya. Setiap malam, dia mengajar anak-anaknya pintar. Dia amat disenangi oleh teman-teman dan guru-
mengaji al-Quran. Dia mahu anaknya mendapat ilmu dunia gurunya.
dan ilmu akhirat.
Bab 10: Masuk Jawi Basikal Baharu
Bab 7: Mereka Tidak Mengerti • Adnan dikhatankan ketika umurnya mencecah dua belas
• Penduduk Sungai Ramal gempar apabila mendapat tahun. Sebagai anak lelaki, Adnan kurang merasai kesakitan
tahu bahawa Pak Saidi menghantar anaknya belajar ketika berkhatan.
di sekolah Inggeris. Hal ini dikatakan demikian kerana ada • Ayahnya membelikan Adnan sebuah basikal baharu sebagai
sekolah pondok dan sekolah Melayu di sekitar kawasan hadiah.
tersebut. Mereka khuatir anak Pak Saidi akan dikristiankan • Adnan akan berkhatan. Adnan resah apatah lagi Tuk Mudim
atau menjadi murtad. sudah sampai. Walaupun Tuk Mudim berjenaka, bagi Adnan
• Beberapa orang penduduk kampung mengadukan hal itu bukanlah lawak. Rakan-rakan Adnan mengintai dari
tersebut kepada ketua kampung. Jika Pak Saidi meneruskan luar.
cita-cita tersebut, mereka ingin menghalau Pak Saidi • Adnan menjadi bersemangat apabila ayahnya berjanji untuk
sekeluarga dari kampungnya. Mereka takut kalau anak-anak membelikan basikal baharu apabila dia selesai berkhatan.
mereka akan dipengaruhi oleh anak-anak Pak Saidi supaya Adnan bersemangat dan tidak gentar apabila dikhatankan.
menjadi murtad. Dia tersenyum selepas dikhatankan. Kira-kira dua minggu
• Tuk Ketua tidak termakan hasutan orang kampung kerana kemudian, luka Adnan sembuh.
beliau sedar bahawa keluarga Pak Saidi memiliki akhlak • Pada hari yang dijanjikan, ayahnya membawa pulang
yang terpuji. Sebaliknya, Tuk Ketua menempelak Abu sebuah basikal baharu.
kerana anaknya, Nordin mencuri buah rambutan orang-
orang kampung.
• Nordin pula mendendami Pak Saidi kerana menganggap Bab 11: Yakin Boleh
Pak Saidilah yang melaporkan hal tersebut kepada Tuk • Cikgu Nazri menyatakan bahawa pada bulan depan akan
Ketua. diadakan pertandingan syarahan dalam bahasa Inggeris.
• Adnan menyatakan kesanggupannya untuk menyertai
Bab 8: Seteguh Karang pertandingan tersebut walaupun rakan-rakannya
• Pak Saidi tidak mempedulikan rungutan penduduk memperlekehkan tindakannya itu.
kampung. Pak Saidi tegas mahukan anak-anaknya mendapat • Cikgu Nazri memuji sikap berani mencuba Adnan walaupun
pendidikan di sekolah aliran Inggeris. dia masih belum fasih berbahasa Inggeris.
• Hal ini dikatakan demikian kerana orang putih lebih maju • Pak Saidi sekeluarga hadir ke tempat berlangsungnya
daripada orang Melayu dari segi pendidikan. Mereka menjajah pertandingan syarahan bagi memberikan sokongan moral
Tanah Melayu kerana mereka memiliki pengetahuan kepada Adnan.
yang tinggi. Kekayaan bumi ini dikaut kerana ilmu • Adnan telah menjadi juara dalam pertandingan syarahan
pengetahuan. bahasa Inggeris itu.
• Pelajaran di sekolah Melayu hanya setakat sekolah rendah.
Sedangkan sekiranya bersekolah aliran Inggeris, mereka Bab 12: Jaguh Kampung
berpeluang untuk menyambung pelajaran ke sekolah • Perlawanan bola sepak antara Kampung Sungai Merap
menengah dan ke sekolah tinggi. Mereka berpeluang untuk dengan Kampung Sungai Ramal telah menjadi buah mulut
menjawat jawatan yang tinggi. orang ramai. Budin dari pasukan Kampung Sungai Merap
• Bagi Pak Saidi, anak-anak perlu disediakan ilmu pengetahuan tidak berpuas hati kerana kekalahan di tangan pasukan
kerana mereka bakal mentadbirkan negara ini pada masa Kampung Sungai Ramal.
akan datang. • Mereka mengatur pula perlawanan tinju antara kedua-dua
• Pak Saidi menegur sikap Karim kerana dia beranggapan pasukan. Budin daripada pasukan Kampung Sungai Merap
bahawa anak-anak perempuannya tidak perlu diberikan akan bertinju dengan Adnan daripada pasukan Kampung
pendidikan yang tinggi. Sungai Ramal.
• Berlaku perdebatan antara Pak Saidi dengan Tuk Ketua • Akhirnya, Budin dan Adnan bersepakat untuk tidak meneruskan
yang kurang puas hati terhadap Pak Saidi. Pak Saidi tetap perlawanan tinju itu dan mereka menjadi sahabat.
mempertahankan pandangannya, iaitu menghantar anak
ke sekolah aliran Inggeris bukan bermakna menjadikan Bab 13: Darah Muda
anak mereka penganut agama Kristian. • Masyarakat kampung sudah dapat menerima dengan
baik anak-anak Pak Saidi belajar di sekolah aliran Inggeris.
Bab 9: Anak-anak Kampung Pak Saidi berbangga kerana dia berjaya membuka mata
• Suatu malam, Pak Saidi terjaga daripada tidur apabila orang-orang kampung.
dikejutkan oleh bunyi bising. Pak Saidi dan Adnan • Adnan berjaya menamatkan pelajarannya dengan
mengamati bunyi tersebut dan terlihat suatu lembaga. cemerlang. Adnan telah terpilih sebagai guru pelatih dan
• Adnan sempat membaling kayu belutinya ke arah seorang diarahkan mengajar di Sekolah Melayu Sungai Ramal.
daripada dua lembaga itu. Adnan yakin bahawa balingannya • Bidang perguruan bukanlah menjadi minat Adnan kerana
mengenai sasaran. cita-citanya adalah untuk menjadi askar.
• Keesokan harinya, Adnan melihat tayar basikal ayahnya • Adnan semakin berminat untuk mengetahui perkembangan
dikerat dengan pisau angkara perbuatan khianat. politik tanah air. Minatnya untuk melihat negara ini bebas
• Beberapa orang pelanggan bercerita tentang Nordin. Kaki daripada penjajahan begitu ketara sekali.
kanannya bengkak hingga sukar berjalan. Pak Saidi teringat
akan peristiwa dua hari yang lalu ketika Adnan sempat Bab 14: Askar Melayu Diraja
membaling kayu beluti ke arah dua orang lembaga itu. • Dalam Persidangan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada

19
23 Januari 1933, Rang Undang-undang Askar Melayu telah • Adnan berkhidmat di Singapura manakala isteri dan anak-
diluluskan. Kerajaan telah menubuhkan pasukan Askar anaknya menetap di Kajang.
Melayu. • Adnan membawa keluarganya berpindah ke Singapura. Dia
• Pihak British sedang mencari anak-anak muda Melayu memulakan tugas baharunya di pangkalan tentera Pasir
yang berminat untuk menyertai Askar Melayu yang baru Panjang.
ditubuhkan itu. Adnan tidak melepaskan peluang dan • Isterinya mudah menyesuaikan diri dengan cara hidup
mendaftarkan nama bagi menyertai Askar Melayu. di tempat baharu. Jiran-jirannya terdiri daripada isteri
• Adnan akan berangkat ke Port Dickson untuk menjalani temu anggota tentera yang berkhidmat di sana.
duga bagi membolehkannya terpilih menjadi askar. Ayah dan
ibunya merestui cita-cita Adnan untuk menjadi askar. Bab 19: Perang Dunia Kedua
• Berita yang mengejutkan telah diterima oleh Adnan. Ada
Bab 15: Buku Bertemu Ruas ura-ura mengatakan bahawa Jepun akan menyerang Tanah
• Adnan terpaksa menahan ejekan dan cemuhan daripada Melayu dan Singapura.
beberapa orang pemuda di kampungnya. Bagi mereka, askar • Adnan terpaksa menghantar Sophia dan anak-anaknya
merupakan tali barut orang putih dan pembelot bangsa. pulang ke kampung bagi menjamin keselamatan mereka
• Adnan bersama-sama dengan tiga orang rakannya yang lain walaupun hatinya berat untuk berpisah dengan mereka.
telah menumpang sebuah lori untuk pergi ke Port Dickson. • Sophia berjanji akan menjaga anak-anak mereka dengan
• Setibanya di Port Dickson, mereka berempat terus baiknya.
ke Kem Haig Lines. Perasaan mereka berdebar-debar ketika • Nordin yang pada suatu ketika dahulu kerap memusuhi
menjalani proses temu duga. Adnan kini telah berubah. Dia turut menjadi tentera dan
• Akhirnya, Adnan telah terpilih menjadi tentera. Dia akan menjadi rakan setugas Adnan.
menjalani latihan ketenteraan. Kejayaannya telah menjadi
buah mulut orang di pelusuk kampung. Bab 20: Bukit Candu
• Pak Saidi mengadakan majlis doa selamat bersempena • Adnan telah diarahkan bertugas di Bukit Candu yang terletak
dengan pemergian Adnan ke Port Dickson untuk menjalani di kawasan berbukit di sebelah timur yang menghadap
latihan ketenteraan. ke laut.
• Leftenan Adnan telah mengarahkan anggota tenteranya
menggali lebih banyak parit untuk dijadikan kubu. Guni-guni
Bab 16: Perwira
pasir diletakkan di sekitar kawasan Bukit Candu.
• Seorang pegawai mengalu-alukan kedatangan rekrut-rekrut
• Leftenan Adnan dan Sarjan Hasan bertemu dengan
baharu. Beliau mengucapkan tahniah dan memberikan
Penghulu Sidek bagi membincangkan masalah penduduk
kata-kata perangsang.
kampung yang enggan berpindah.
• Daripada 1000 permohonan, hanya 25 orang yang terpilih
• Samad bertengkar dengan Penghulu Sidek. Dia mengatakan
dalam pasukan yang digelar pengasas Kompeni Percubaan
bahawa bukannya Jepun mahu menjajah Tanah Melayu tetapi
Pasukan Askar Melayu. Mereka merupakan skuad pertama
British yang mahu menguatkan cengkaman penjajahannya.
yang akan menjalani latihan ketenteraan.
• Pada 1 Mac 1933, semua rekrut bersedia untuk menjalani
Bab 21: D Ambang Perang
latihan ketenteraan.
• Pada 6 Disember 1941, suatu persidangan secara tertutup
• Akhirnya, Adnan berjaya menamatkan latihan ketenteraan
telah berlangsung di Manila.
selama setahun. Adnan telah terpilih sebagai rekrut terbaik
• Mereka membincangkan persiapan Jepun untuk menakluki
dan seterusnya diserapkan ke dalam pasukan Askar Melayu.
Asia termasuk Filipina dan Tanah Melayu.
Adnan telah diarahkan bertugas di Singapura.
• Salah seorang pegawai tentera Amerika menyatakan
bahawa Jepun sukar untuk ditewaskan. Hal ini dikatakan
Bab 17: Kehidupan Baharu demikian kerana mereka cukup terlatih sedangkan Askar
• Adnan telah dinaikkan pangkat sebagai sarjan. Namun Melayu dibekalkan dengan senjata ringan dan bilangannya
begitu, bukan pangkat yang dikejarnya, sebaliknya kewajipan tidak banyak.
menjalankan tanggungjawab dan amanah perlu diberikan • Penduduk kampung Bukit Candu bersetuju untuk
keutamaan. dipindahkan ke tempat yang lebih selamat kecuali Samad
• Adnan telah terpilih mewakili platun Askar Melayu dalam dan keluarganya yang enggan berpindah.
perbarisan memberi hormat bagi menyambut upacara • Berlaku kes kecurian akibat rumah kosong yang tidak
pertabalan King Geoge VI di London. berpenghuni. Pencuri yang bertopeng itu berjaya diberkas.
• Pihak British berpuas hati dengan kegigihan yang ditunjukkan Setelah diperiksa, pencuri itu ialah Samad.
Askar Melayu. Mereka mengambil lebih banyak pemuda
Melayu untuk berkhidmat dalam Rejimen Askar Melayu. • Bab 22: Hati-hati yang Resah
Bilangannya bertambah menjadi 232 orang. • Leftenan Adnan memberikan taklimat kepada Kapten Rix
• Adnan telah dinaikkan pangkat sebagai Leftenan Muda tentang tahap keselamatan kawasan di bawah jagaannya.
dan dilantik mengetuai Platun ke-7, Kompeni ‘C’. Hal ini • Pegawai Penerbangan Ramshaw melaporkan bahawa dia
berdasarkan prestasi cemerlang yang telah ditunjukkannya melihat banyak kapal tentera Jepun menuju ke Thailand atau
selama berkhidmat sebagai Askar Melayu. Tanah Melayu. Hal ini merupakan isyarat awal yang amat
• Pak Saidi telah menjodohkan Adnan dengan seorang gadis jelas bahawa Jepun akan terlibat dalam Perang Dunia Kedua.
bernama Sophia. • Pegawai British mengarahkan kapal pembinasa HMS
Repulse menyekat kemaraan tentera Jepun daripada
Bab 18: Berhari Raya di Kampung sampai ke Tanah Melayu.
• Perkahwinan Adnan semakin bahagia apabila dikurniakan • Pesawat pengintip gagal mengesan kedudukan kapal-
dua orang cahaya mata. Anak lelaki sulung bernama Mokhtar kapal Jepun akibat keadaan cuaca yang buruk. Peluang ini
dan anak yang kedua pula bernama Zainudin. diambil oleh General Tomoyuki yang mengarahkan tenteranya

20
bertukar arah laluan, iaitu belayar ke utara menuju ke Teluk Akibatnya, banyak kerosakan peralatan penerbangan
Siam. dialami oleh tentera British.
• Tentera British dan Rejimen Askar Melayu yang ditempatkan • Tentera Jepun juga berjaya menawan Lapangan Terbang
di Kelantan diarahkan memperkukuh pertahanan di tepi Sungai Petani, Butterworth, dan Alor Setar.
pantai.
Bab 26: Serangan Bertali Arus
Bab 23: Bermulanya Sengketa • Pada 10 Disember 1941, Kelantan, Terengganu, Kedah,
• Pagi 4 Disember 1941, Jeneral Yamashita mengetuai dan Pulau Pinang telah diserang oleh tentera Jepun pada
bala tentera Jepun yang berjumlah 25 000 pegawai dan masa yang singkat.
anggota berlepas dari Pelabuhan Samah di Pulau Hainan • British telah menghantar kapal terbang perang yang
menuju ke Thailand dengan lapan belas buah kapal hebat, iaitu HMS Prince of Wales dan HMS Repulse bagi
pengangkut. mengekang kemaraan tentera Jepun.
• Tentera Jepun bijak mengatur strategi peperangan apabila • Tentera Jepun dengan mudahnya mengetahui pergerakan
mengarahkan konvoinya berpecah kepada tiga pasukan tentera British kerana Kapten Patrick Heenan, iaitu seorang
bagi mengelirukan pihak musuh. pegawai tentera India memberikan maklumat rahsia
• Laluan tentera Jepun bertambah mudah apabila Thailand pergerakan tentera British kepada Jepun.
membenarkan tentera Jepun menggunakan kawasan • Pak Saidi mendapat berita yang mengejutkan, iaitu anaknya,
mereka bagi menyerang Tanah Melayu. Askar Jepun telah Ahmad telah meninggal dunia. Ahmad terkorban di medan
mendarat di Songkhla dan di Pattani. perang setelah kapalnya tenggelam diserang oleh tentera
• Pada mulanya British telah mengadakan pelan tindakan Jepun.
yang dipanggil Ops Matador bagi menghalang pendaratan • Berita kematian adiknya telah meningkatkan semangat
askar Jepun. Namun, Ops Matador terpaksa ditangguhkan perjuangan dalam diri Leftenan Adnan.
bagi mengelakkan Thailand turut sama terlibat dalam Bab 27: Perancangan Dua Jeneral
kancah peperangan. • Pada 31 Januari 1942, penduduk Johor Bahru gempar
• Jeneral A.E. Percival sedar bahawa Jepun memiliki pasukan dengan kehadiran tentera Jepun. Seluruh Tanah Melayu
tentera yang licik dan cekap dalam peperangan. Buktinya, telah jatuh ke tangan Jepun.
mereka dengan mudah dapat menakluki China. • Samad termakan pujukan untuk bekerja sebagai pengintip
• Isa menyatakan sokongannya kepada tentera Jepun yang tentera Jepun. Tugasnya adalah untuk mengintip kedudukan
kononnya datang untuk membebaskan Tanah Melayu tentera British di Pasir Panjang untuk memudahkan pihak
daripada cengkaman British. Jepun menawan kawasan tersebut.
• Sebilangan penduduk pula berpendapat bahawa tentera • Leftenan Jeneral A.E. Percival sedar akan keupayaan tentera
Jepun datang bukan untuk memerdekakan Tanah Melayu, British di Singapura masih kuat. Angkatan tentera British
tetapi tujuan mereka hanya untuk menjajah semata-mata. sebanyak 85 000 orang masih mampu menyekat kemaraan
tentera Jepun yang cuma berjumlah 30 000 orang.
Bab 24: Perangkap Tidak Mengena
• Kapten Rix dan Adnan mengatur persiapan bagi menentang
• Tentera Jepun yang dihantar ke Tanah Melayu telah
tentera Jepun di Bukit Candu dan Pasir Panjang.
menjalani latihan selama tujuh bulan di hutan Burma.
• Adnan berasa amat kecewa apabila banyak tentera asing
Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman berperang
tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan
dengan tentera China. Selain itu, mereka memiliki peralatan
Semenanjung Tanah Melayu, malah mereka sanggup
ketenteraan yang mencukupi.
menyerah diri daripada terus berjuang.
• Pada tengah malam 8 Disember 1941, Jepun telah berlabuh
di Pantai Kuala Pak Amat, Kelantan. Tarikh ini merupakan Bab 28: Pertempuran demi Pertempuran
permulaan Perang Dunia Kedua di Timur Jauh dan Pasifik. • Pada 3 Februari 1942, Jeneral Yamashita telah menghantar
• Pertahanan di sepanjang pantai agak rapuh kerana musuh 13 000 orang tentera elitnya bagi melakukan pendaratan
melepaskan tembakan bertubi-tubi yang dihalakan ke arah di bahagian utara Singapura berhampiran dengan Sarimun.
kubu di tepi pantai. • Beberapa tempat di Singapura telah dikuasai oleh tentera
• Jepun cuba mendaratkan tenteranya di Pantai Sabak, Pantai Jepun. Jeneral Yamashita telah menulis surat kepada
Kuala Pak Amat, dan Pantai Badang. Jeneral A.E. Percival supaya menyerah kalah tetapi ditolak
• Akhirnya, tentera Jepun berjaya mendarat di Pantai Badang oleh Jeneral A.E. Percival.
kerana pertahanan British di Pantai Sabak dan Pantai Kuala • Askar Melayu merupakan satu-satunya pasukan yang masih
Pak Amat sukar ditembusi. bersemangat bertempur dengan tentera Jepun. Mereka
• Tentera Jepun bergerak untuk menawan Lapangan Terbang dengan beraninya berjuang untuk mempertahankan tanah
Kota Bharu tetapi mereka mendapat tentangan hebat air tercinta tanpa menghiraukan keselamatan diri.
daripada askar Melayu. • Bukit Candu dan Pasir Panjang merupakan sempadan
pertahanan terakhir British di Singapura. Walaupun benteng
Bab 25: Gagalnya Operasi Matador sekeliling telah jatuh ke tangan Jepun, Leftenan Adnan
• Kemaraan tentera Jepun di Kelantan sukar untuk dikekang. berjanji akan mempertahankannya walau dengan apa-
Akhirnya, setelah berlaku pertempuran yang sengit, tentera apa cara sekalipun. Askar Melayu akan berjuang hingga
Jepun berjaya menguasai Lapangan Terbang Kota Bharu titisan darah yang terakhir.
di Pengkalan Chepa.
• Pada 9 Disember 1941, askar Jepun telah menguasai Bab 29: Terus Berjuang
Lapangan Terbang Kota Bharu. Serangan darat tentera • Maklumat tentang tali barut yang mengintip bagi pihak
Jepun sukar dihalang kerana strategi pegawainya yang tentera Jepun telah sampai ke pengetahuan Leftenan Adnan.
berkemahiran tinggi dalam peperangan. • Leftenan Adnan segera bertindak menyerbu rumah tempat
• Jeneral Yamashita mengarahkan kapal terbang Jepun persembunyian tali barut Jepun itu. Samad bersama-sama
menyerang Lapangan Terbang Kuantan secara mengejut. dengan tiga orang pengintip Jepun berjaya ditewaskan.

21
• Pada pukul 2.00 petang, Rejimen Askar Melayu Kompeni kepada pihak Jepun. Beliau bertindak menghubungi
‘B’ yang mempertahankan Bukit Candu dibedil. Jeneral Yamashita bagi mendapatkan jaminan keselamatan
• Pasukan Jepun berjaya menawan kedudukan askar Melayu sekiranya tentera British menyerah kalah.
walaupun askar Melayu memberikan tentangan yang sengit. • Pada pukul 5.15 petang, Jeneral A.E. Percival mengarahkan
Mereka tewas kerana kekurangan peralatan ketenteraan. tentera British menyerah kalah di Kilang Kereta Ford,
• Akibat kehabisan peluru, askar Melayu sanggup bertempur Alexandra. Dengan itu, Pasukan Tentera Berikat dengan
dari jarak dekat dengan menggunakan bayonet. rasminya telah menyerah kalah.
• Kematian Leftenan Adnan yang penuh tragis itu diceritakan
Bab 30: Serangan Balas sendiri oleh Koperal Yaakob yang merupakan satu-satunya
• Jepun menghantar wakilnya meminta Leftenan Adnan dan Askar Melayu yang masih hidup. Dia bernasib baik kerana
anak-anak buahnya agar menyerah kalah. Permintaan ini berpura-pura mati.
ditolak mentah-mentah oleh Leftenan Adnan.
• Leftenan Renya Mutaguchi tidak menduga tenteranya masih Bab 34: Darah Mengalir di Sungai Ramal
diberikan tentangan sengit oleh askar Melayu yang serba • Kematian Leftenan Adnan masih belum memuaskan
kekurangan dari segi bilangan dan peralatan ketenteraan. hati Jeneral Yamashita. Hal ini dikatakan demikian kerana
• Tentera Jepun terpaksa berundur seketika kerana mereka adiknya sendiri terkorban setelah ditikam dengan bayonet
gagal menembusi kubu di Pasir Panjang. oleh Leftenan Adnan.
• Kebijaksanaan Leftenan Adnan menghidu penyamaran • Jeneral Yamashita mengarahkan Leftenan Renya Mutuguchi
askar Jepun yang berlagak seperti tentera Sikh mendapat pergi ke Semenanjung Tanah Melayu untuk menjejaki
pujian daripada Jeneral A.E. Percival. Kesemua tentera keluarga Leftenan Adnan.
Jepun yang menyamar itu berjaya dibunuh. • Kehadiran tentera Jepun ke Sungai Ramal, Kajang untuk
mencari keluarga Leftenan Adnan sampai ke pengetahuan
Bab 31: Biar Putih Tulang
Pak Saidi.
• Kegagalan tentera Jepun menembusi barisan pertahanan
• Pak Saidi telah diarahkan memasuki trak tentera Jepun.
askar Melayu menimbulkan perasaan marah Mejar Kimura.
Pak Saidi sempat membunuh beberapa orang askar Jepun
Mereka tiada pilihan selain menggempur habis-habisan
yang mengiringinya hanya menggunakan keris sebelum dia
askar Melayu yang bertahan di Bukit Candu.
ditembak mati.
• Jepun menggunakan kekuatan tentera udaranya apabila
• Keberanian Pak Saidi mendapat pujian daripada penduduk
tentera daratnya gagal menewaskan pertahanan askar
Sungai Ramal. Mereka menganggap Pak Saidi sebagai wira.
Melayu. Askar Melayu sudah memasang tekad, iaitu mereka
tidak akan sesekali menyerah kalah walau apa-apa pun
Bab 35: Perjuangan Belum Berakhir
yang terjadi.
• Kedatangan tentera Jepun menyebabkan kehidupan harian
• Dalam pertempuran itu, Kapten Rix telah terkorban. Hal in
dan keselamatan penduduk terancam.
menyemarakkan semangat Leftenan Adnan untuk berjuang
• Fatimah, iaitu anak Sophia yang baru berumur tujuh bulan
menentang Jepun.
meninggal dunia akibat demam panas.
• Mejar Kimura melahirkan rasa kehairanannya kerana askar
• Pada 15 Ogos 1945, penduduk Tanah Melayu dikejutkan
Melayu masih mampu memberikan tentangan hebat
dengan berita Amerika Syarikat menggugurkan bom atom
walaupun bilangannya tidak banyak.
di Hiroshima dan di Nagasaki. Jepun akhirnya menyerah
Bab 32: Tumpah Darah Perwira kalah dan Tanah Melayu diperintah semula oleh British.
• Pertahanan askar Melayu di Bukit Candu semakin meruncing • Sophia ditawarkan bertugas di Sekolah Kebangsaan Sungai
akibat diasak tanpa henti oleh tentera Jepun. Ramal. Di situ, dia bertemu jodoh dengan Ustaz Ridwan.
• Leftenan Adnan terus memberikan kata-kata semangat Sophia disahkan menghidap penyakit leukemia dan
kepada anak-anak buahnya. Mereka semakin kehabisan meninggal dunia.
peluru sedangkan asakan tentera Jepun semakin bertambah.
• Tentera Jepun berjaya menembusi kubu pertahanan askar Tema
Melayu. Bunyi tembakan kedua-dua pasukan tidak lagi Keberanian dan keperwiraan askar Melayu semasa
kedengaran kerana kehabisan peluru. Berlaku pertempuran mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh kuasa asing.
jarak dekat antara askar Melayu yang menggunakan bayonet
dengan askar Jepun yang menggunakan pedang samurai.
• Pertempuran berakhir apabila Jepun berjaya menawan Bukit
Persoalan
(a) Persoalan kasih sayang dalam keluarga.
Candu. Semua anggota askar Melayu terkorban kecuali
(b) Persoalan pengkhianatan anak bangsa yang memusnahkan
Leftenan Adnan dan Koperal Yaakob. Leftenan Renya
negara.
Mutuguchi melepaskan perasaan marahnya terhadap Leftenan
(c) Persoalan sikap manusia yang suka mengambil
Adnan. Tubuh Leftenan Adnan diterajang dengan sekuat hati.
kesempatan untuk kepentingan diri.
• Tentera Jepun mengikat Leftenan Adnan yang cedera dan
(d) Persoalan kepatuhan anak-anak terhadap ibu bapa.
menggantungnya pada pokok ceri.
(e) Persoalan kebijaksanaan menggunakan taktik semasa
• Leftenan Renya Mutuguchi mengambil bayonet lalu
peperangan.
menikam perut Leftenan Adnan. Seorang demi seorang
(f) Persoalan pandangan jauh seorang ketua keluarga.
tentera Jepun mengambil giliran menikam tubuh Leftenan
(g) Persoalan harapan seorang ayah terhadap anaknya.
Adnan. Keadaan Leftenan Adnan amat mengerikan.
• Penghulu Deraman dan orang-orang kampung menggali
lubang untuk mengebumikan mayat-mayat askar Melayu Watak dan Perwatakan
yang mati syahid mempertahankan negara. (a) Watak utama: Leftenan Adnan
(b) Watak sampingan – Pak Saidi, Sophia, Nordin, Samad,
Bab 33: Jatuhnya Kota Singa Jeneral A.E. Percival, Leftenan Jeneral Tomoyuki
• Jeneral A.E. Percival akur akan kekalahan tenteranya Yamashita, dan sebagainya.

22
Leftenan Adnan Plot
(a) Leftenan Adnan ialah anak sulung Pak Saidi dan Mak Binaan Plot
Milah. (a) Peristiwa dalam novel ini disusun secara kronologi.
(b) Beliau mendapat pendidikan di sekolah Inggeris. (b) Dalam bahagian permulaan, pembaca diperkenalkan
(c) Beliau pernah menjadi guru sebelum menjadi askar. kepada watak utama, iaitu Adnan. Adnan digambarkan
(d) Beliau berkahwin dengan Sophia dan dikurniakan tiga sebagai seorang anak muda yang mempunyai ciri-
orang anak iaitu Mokhtar, Zainudin, dan Fatimah. ciri keistimewaan dalam dirinya. Dia memiliki sifat
(e) Seorang yang mahir dalam ilmu persilatan. keberanian yang jarang-jarang terdapat pada orang yang
(f) Seorang yang bijak. Buktinya, Leftenan Adnan bijak seusia dengannya.
mengesan strategi yang dirancang oleh Leftenan Renya (c) Dalam perkembangan cerita, peristiwa tertumpu pada
Mutuguchi apabila dia mengarahkan beratus-ratus suasana kehidupan penduduk Kampung Sungai Ramal,
orang tenteranya menyamar sebagai askar Sikh untuk Kajang yang hidup dalam serba kemiskinan. Kemiskinan
mengelirukan askar Melayu. penduduk kampung telah memberi kesedaran kepada
(g) Seorang yang berani. Contohnya, Adnan berani menerima ayah Adnan, iaitu Pak Saidi untuk mengubah nasib
cabaran remaja Kampung Sungai Merab untuk berlawan bangsanya. Mereka tidak harus kekal menjadi petani
tinju. yang miskin. Pak Saidi berpendapat bahawa anak-anak
(h) Seorang yang rajin belajar. perlu diberikan didikan yang sempurna agar mereka
(i) Seorang yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. lebih berpendidikan dan akhirnya mampu membawa
(j) Seorang yang penyayang. perubahan kepada keluarga, bangsa, dan negara.
(k) Seorang yang patuh akan kehendak orang tua. (d) Dalam bahagian perumitan, Pak Saidi diceritakan telah
(l) Seorang ketua yang bertanggungjawab. mengambil suatu tindakan yang luar biasa. Pak Saidi
(m) Seorang yang gigih semasa menjalani latihan. telah menghantar anaknya belajar di sekolah Inggeris.
(n) Seorang yang penyabar. Penduduk kampung khuatir anak Pak Saidi akan
(o) Seorang yang memiliki semangat cinta akan negara yang dikristiankan atau menjadi murtad. Hal ini mengundang
tinggi. rasa kurang senang penduduk Kampung Sungai Ramal.
(p) Seorang yang berfikiran rasional. Mereka ingin menghalau Pak Saidi sekeluarga dari
kampung jika dia meneruskan cita-cita tersebut. Namun,
Pak Saidi Pak Saidi tidak berganjak daripada keputusan yang telah
(a) Pak Saidi ialah bapa Adnan, Ahmad, dan Amarullah dan dibuatnya.
suami kepada Mak Milah. (e) Dalam bahagian klimaks, berlaku pertempuran sengit
(b) Pak Saidi bekerja sebagai pekebun dan pesawah. antara tentera British yang dibantu oleh askar Melayu
(c) Seorang yang penyayang. menentang tentera Jepun. Kejatuhan negeri-negeri
(d) Seorang yang mementingkan ilmu. di Tanah Melayu ke tangan Jepun menyebabkan British
(e) Seorang yang berpandangan jauh dengan menghantar terpaksa mempertahankan Singapura sebagai kubu
anak-anaknya ke sekolah Inggeris. terakhir mereka. Leftenan Adnan merupakan pegawai
(f) Seorang yang gigih menempuh cabaran. tentera yang diamanahkan untuk mempertahankan kubu
(g) Seorang yang berani mempertahankan maruah diri. di Pasir Panjang dan Bukit Candu. Berlaku beberapa siri
(h) Seorang yang baik hati. pertempuran yang hebat antara askar Melayu dengan
(i) Seorang yang bersikap tabah. tentera Jepun. Pertahanan askar Melayu di Bukit Candu
(j) Seorang yang berpendirian teguh. semakin meruncing akibat diasak tanpa henti oleh
(m) Seorang yang mempunyai sifat patriotisme yang tinggi. tentera Jepun. Leftenan Adnan terus memberikan kata-
(k) Seorang yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap kata semangat kepada anak-anak buahnya.
anak-anaknya. (f) Peleraian cerita apabila Jepun berjaya menawan Bukit
Candu dalam satu pertempuran. Semua anggota askar
Jeneral A.E. Percival Melayu terkorban kecuali Leftenan Adnan dan Koperal
(a) Seorang yang bertanggungjawab. Yaakob. Leftenan Adnan berjaya ditangkap. Leftenan
(b) Seorang yang bijak semasa mengatur strategi. Renya Mutuguchi melepaskan perasaan marahnya
(c) Seorang yang kurang cekap ketika mengurus pentadbiran. terhadap Leftenan Adnan. Tentera Jepun mengikat
(d) Seorang yang bersikap tidak adil semasa pembahagian Leftenan Adnan yang cedera dan menggantungnya
senjata. pada pokok ceri. Leftenan Renya Mutuguchi mengambil
(e) Seorang yang mudah berprasangka buruk terhadap bayonet lalu menikam perut Leftenan Adnan. Seorang
musuh. demi seorang tentera Jepun mengambil giliran menikam
(f) Seorang yang mementingkan keselamatan anak-anak tubuh Leftenan Adnan. Jeneral A.E. Pervical akur akan
buahnya. kekalahan tenteranya kepada pihak Jepun.
(g) Seorang yang berfikiran rasional.
Teknik Plot
Jeneral Tomoyuki Yamashita (a) Teknik dialog. Contohnya, perbualan antara Pak Saidi
(a) Seorang Pegawai Pemerintah Tentera Jepun. dengan Mak Milah. Pak Saidi melahirkan rasa terkilannya
(b) Seorang yang bijak menyusun strategi. kerana orang-orang Melayu miskin di tanah air sendiri.
(c) Seorang yang gigih. (b) Teknik imbas kembali. Leftenan Adnan teringat kembali
(d) Seorang yang berpendirian tegas. suasana meriah menyambut hari raya ketika zaman
(e) Seorang yang bersikap patriotik terhadap tanah air kanak-kanak. Bapanya membuat lemang manakala
sendiri. ibunya menyediakan lauk-pauk dan kuih-muih. Lampu
(f) Seorang yang pendendam. pelita mengelilingi rumahnya. Adnan dan adik-adiknya
(g) Seorang yang zalim dan tidak berperikemanusiaan. serta kanak-kanak yang lain bermain mercun dan bunga
(h) Seorang yang bercita-cita besar. api.

23
(c) Teknik pemerian. Contohnya, pengarang memerihalkan melepaskan jawatannya sebagai guru pelatih untuk
angkatan tentera British di Singapura sebanyak 85 000 memasuki bidang ketenteraan.
orang dan mampu menyekat kemaraan tentera Jepun (d) Rasional. Contohnya, Pak Saidi yakin bahawa tindakannya
yang cuma berjumlah 30 000 orang. menghantar anak-anaknya ke sekolah aliran Inggeris
(d) Teknik saspens. Contohnya, pembaca tertanya-tanya merupakan langkah yang tepat.
tentang tindakan selanjutnya dari Leftenan Adnan (e) Kebijaksanaan. Contohnya, Leftenan Adnan bijak
semasa beliau dan pasukannya mengepung tempat mengesan helah tentera Jepun yang menyamar sebagai
persembunyian musuh. tentera India yang memakai turban ketika menyerang
(e) Teknik kejutan. Contohnya, Deris terkejut apabila askar Melayu di Pasir Panjang.
mendapati lelaki di sebalik topeng itu sebenarnya ialah (f) Ketabahan. Contohnya, Sophia tabah memelihara anak-
Samad. anaknya setelah suaminya, iaitu Leftenan Adnan gugur
di medan pertempuran.
Latar (g) Ketaatan. Contohnya, Leftenan Adnan taat pada suruhan
Latar Tempat agama apabila dia melakukan solat hajat sebelum
(a) Kampung Sungai Ramal, Kajang. menjalankan tugas sebagai pemimpin pasukan askar
(b) Pagar Ruyung. Melayu untuk menentang pihak Jepun.
(c) Kampung Sungai Merab. (h) Tanggungjawab. Contohnya, sebagai ketua, Leftenan
(d) Sekolah Melayu Sungai Ramal. Adnan menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh
(e) Port Dickson dan Kem Haig Lines. dedikasi untuk mempertahankan Bukit Candu daripada
(f) Singapura. ditawan oleh pihak Jepun.
(g) Pangkalan tentera Pasir Panjang.
(h) Bukit Candu. Pengajaran
(a) Kita hendaklah menyayangi anggota keluarga agar
Latar Masa hubungan sentiasa harmoni. Contohnya, Pak Saidi yang
(a) Sekitar awal tahun 40-an. penyayang menggunakan pendekatan psikologi untuk
(b) Waktu pagi, petang, dan malam. mendidik anak-anaknya.
(c) 6 Disember 1941. (b) Kita hendaklah berani mempertahankan negara.
(d) Pagi 4 Disember 1941. Contohnya, keberanian Leftenan Adnan dan askar Melayu
(e) Tengah malam 8 Disember 1941. yang lain ketika mempertahankan negara menjadi buah
(f) 9 Disember 1941. mulut pihak rakan dan pihak musuh.
(g) 10 Disember 1941. (c) Kita perlulah memiliki semangat cinta akan negara yang
(h) 14 Disember 1941. tinggi. Contohnya, perjuangan Leftenan Adnan dan
Latar Masyarakat askar Melayu membuktikan bahawa mereka memiliki
(a) Masyarakat yang amat cinta akan tanah air. semangat cinta akan negara yang tinggi.
(b) Masyarakat yang memiliki keberanian yang luar biasa. (d) Kita perlulah memiliki wawasan dan berpandangan jauh.
(c) Masyarakat yang berpendirian teguh. Contohnya, Pak Saidi memilih sekolah beraliran Inggeris
(d) Masyarakat tentera yang sanggup berkorban untuk untuk anak-anaknya.
mempertahankan negara. (e) Kita mestilah menjalankan tanggungjawab yang
(e) Masyarakat yang menjadi pembelot dan pengkhianat di­amanahkan. Contohnya, Leftenan Adnan
bangsa. bertanggungjawab memberikan kata-kata semangat
(f) Masyarakat yang memiliki sifat amanah dan kepada anak-anak buahnya dalam medan pertempuran
bertanggungjawab. walaupun bilangan mereka sedikit dan kehabisan peluru.
(g) Masyarakat yang bijak mengatur strategi peperangan. (f) Kita perlulah rajin melakukan sesuatu agar dapat
memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya,
Gaya Bahasa Adnan rajin membantu ayahnya, Pak Saidi melakukan
(a) Simile. Contohnya, macam ayam berak kapur, kerja-kerja kampung.
seumpama ombak besar menghempas pantai. (g) Kita tidak sewajarnya menjadi pengkhianat kepada bangsa
(b) Metafora. Contohnya, api kemarahan, menyentuh jiwa. dan negara. Contohnya, tindakan Samad menjadi ejen
(c) Personifikasi. Contohnya, Fikirannya melayang- layang perisik untuk tentera Jepun merupakan suatu perbuatan
mengenang kembali peristiwa dua hari yang lalu dan khianat kepada agama, bangsa, dan negara.
cuaca sejuk menusuk hingga ke tulang sum sum.
(d) Hiperbola. Contohnya, Bahangnya terasa perit
membakar kulit. 2 DI SEBALIK DINARA (Dayang Noor)
(e) Peribahasa. Contohnya, …sepandai-pandai tupai
melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua dan sediakan Edisi Johor, Sabah, Sarawak, Wilayah
payung sebelum hujan… Persekutuan Labuan

Nilai Sinopsis
(a) Kasih sayang. Contohnya, Pak Saidi dan Mak Milah amat Novel ini berkisar tentang seorang gadis genius bernama
menyayangi anak-anak mereka, iaitu Adnan, Ahmad, dan Farisha. Farisha mula mengenali Aqram dalam penerbangan
Amarullah. dari Lapangan Terbang Senai ke Kuala Lumpur. Selepas
(b) Keberanian. Contohnya, Leftenan Adnan berani berjuang itu, Aqram menawarkan sebuah projek mini kepada Farisha
menentang tentera Jepun sehingga titisan darah yang dan Rosman ketika mereka bertemu dengan Aqram dalam
terakhir walaupun tanpa senjata. The 3rd Malaysia Computer Security Symposium. Setelah
(c) Cinta akan negara. Contohnya, Leftenan Adnan sanggup bersetuju, Aqram memperkenalkan Farisha dan Rosman

24
dengan Dr. Maxi yang dibantu oleh Aqram, Khairul Anwar, • Tanpa diduga, Farisha bertemu lagi dengan Aqram. Dalam
dan Alia. Dr. Maxi menawarkan RM1.5 juta kepada Farisha pertemuan ini, Aqram menyatakan keinginannya untuk
dan Rosman untuk menggodam tiga kelompok komputer mencari perunding untuk sebuah projek mini di makmalnya.
Soft Lab dalam tempoh sebulan. Shida pula diminta oleh • Dalam pada itu, Aqram telah berjaya menerobos fikiran
Soft Lab untuk menulis rencana manakala Farisha akan Farisha menggunakan penetrator berupa sebatang pen
menggodam dan mengukuhkan sistem Dinara. Shida berwarna perak, namun pendinding WALL yang dimiliki oleh
merupakan pelan sandaran yang terakhir. Farisha dapat menangkis segala maklumat yang dikumpul
Projek Dinara di Soft Lab terpaksa dihentikan kerana dalam ingatan Aqram.
Karl terlantar akibat barah usus. Dr. Maxi mengetuai Projek • Sebenarnya Aqram sudah sebulan cuba menjejaki Farisha
Dinara. Dalam badan Farisha telah dimasukkan cip telepati untuk dibawa ke Soft Lab untuk menyelamatkan Dinara.
yang dapat berhubung terus dengan Karl. Semua perbualan Bab 3
Farisha dengan Karl dapat dilihat oleh Dr. Maxi, Aqram, dan • Farisha dan Rosman telah menghubungi Aqram berkaitan
Khairul Anwar. Sejak itu, kesihatan Farisha kurang stabil. Shida dengan tawaran Aqram yang ingin mencari perunding
pula dapat mengesan misteri dalam Projek Dinara apabila untuk satu projek.
nama Medina dipadamkan dari sejarah syarikat Soft Lab. • Aqram bersetuju untuk membincangkan perkara itu di
Farisha melawat Azraai dan terkejut kerana Azraai Puchong tetapi mereka perlu berjumpa dengan Karl yang
terkena serangan jantung serta mengetahui hakikat bahawa pernah menerima anugerah inovasi peringkat kebangsaan
dia anak angkat dalam keluarga Azraai. Keesokannya, tiga tahun dahulu.
Farisha pengsan di Soft Lab lalu dikejarkan ke hospital. • Aqram memperkenalkan Farisha dan Rosman kepada
Dr. Maxi merancang Plan B untuk menjadikan Shida Dr. Maxi.
sebagai pengganti Farisha. Shida menjalani sesi bawah • Dr. Maxi menawarkan RM1.5 juta kepada mereka berdua
sedar untuk berkomunikasi dengan Karl. Farisha mengalami untuk tugas menggodam tiga kelompok komputer Soft Lab
mimpi bertemu dengan ibunya, Medina (Marilyn). Farisha dalam tempoh empat minggu sebelum berjumpa dengan
memberitahu Azraai bahawa Marilyn menghubunginya Karl.
menyebabkan Azraai membawa Farisha keluar dari hospital • Dr. Maxi yakin akan kemampuan Farisha untuk menjalankan
menuju ke selatan. Farisha telah diculik oleh pembantu- misi tersebut memandangkan Farisha pernah melepasi
pembantu Medina di Hentian Pagoh. sistem keselamatan Bank Sapurba dan pernah berjaya
Kedatangan Marilyn ke Soft Lab telah membongkar menggodam pelayan data di Nusa Jaya hanya dalam
rahsia bahawa dia ialah ibu kandung Farisha hasil tempoh sepuluh minit pada suatu ketika dahulu.
hubungannya dengan Karl. Karl menghembuskan nafasnya • Farisha meminta sedikit waktu untuk membuat keputusan.
yang terakhir pada pukul 7.00 malam. • Sebelum pulang, Farisha dan Rosman diberi peluang
untuk melihat Karl yang terlantar sakit akibat barah usus
menyebabkan Projek Dinara yang diterajui oleh Karl terhenti
Inti Pati Bab kerana dia sakit.
Bab 1 • Farisha masih berasa waswas untuk menerima tawaran
• Farisha seorang gadis yang bertugas sebagai jurutera lumayan tersebut kerana dia sedar bahawa ada suatu
keselamatan sistem baru sahaja selesai bermesyuarat tugasan berat yang perlu dilaksanakannya kelak.
di Nusa Jaya.
• Farisha berkenalan dengan Aqram dan secara kebetulan Bab 4
mereka duduk bersebelahan di dalam kapal terbang ke • Pada hari Isnin berikutnya, Farisha bersetuju untuk
KLIA semasa berada di Lapangan Terbang Senai, Johor. berjumpa dengan Aqram di Soft Lab di Cyberjaya. Farisha
• Farisha agak teruja apabila melihat jam tangan yang dipakai menumpang kereta Shida yang kebetulan juga ada janji
oleh Aqram yang merupakan pusat kawalan elektronik temu dengan Khairul Anwar di Soft Lab.
peribadinya. • Bangunan Soft Lab dilengkapi sistem keselamatan yang
• Farisha terperanjat sekali lagi apabila melihat pintunya juga canggih termasuklah penggunaan imbasan tangan dan
telah dipasang “retinal scanner” ketika dia sampai di pintu retina mata.
apartmennya. • Aqram menunjukkan beberapa bilik dan ruang di situ yang
• Farisha terpaksa menunggu Shida, kawan serumahnya yang canggih dan lengkap menyebabkan Farisha berasa amat
sedang bermain skuasy dengan JUJU sebuah android untuk teruja, terutamanya apabila dia memasuki pusat data, iaitu
masuk ke apartmen mereka. Dinara yang memuatkan hampir semua aplikasi dan data.
• Farisha ingin tidur awal kerana keesokan harinya dia akan • Di sinilah Farisha mendapat kepastian bahawa tugasnya
menghadiri satu simposium di Hotel Renaissance. ialah menggodam dan mengukuhkan sistem Dinara.
• Dalam masa yang sama, rupa-rupanya Aqram dapat • Pada petangnya barulah tugasan Farisha dan Shida selesai
mencuri cawan minuman Farisha semasa di dalam kapal dan mereka pulang bersama-sama. Namun dalam masa
terbang tadi dan dapat bekerjasama dengan Dr. Maxi untuk yang sama, Dr. Maxi, Aqram, dan Khairul Anwar mengadakan
mengkaji DNA Farisha. perbincangan.
• Rancangan mereka hampir berjaya mendapatkan Farisha
Bab 2 dan Shida untuk berada di Soft Lab untuk menjayakan
• Pada keesokan harinya, Farisha dan Rosman, pembantunya rancangan mereka. Mereka amat memerlukan Shida juga
menghadiri simposium yang akan dirasmikan oleh Phillips sebagai physical backup kepada Farisha meskipun Shida
Young, Presiden Persatuan Penggodam Antarabangsa. tidak sehebat Farisha.
• Bermula daripada pendaftaran, pencetakan bahan, sehingga • Hal itu menimbulkan perasaan simpati Aqram terhadap
mengatur kedudukan dalam simposium tersebut semua perkara yang mungkin terjadi kepada Shida kelak.
diuruskan oleh robot sehinggakan Farisha berasa kecewa • Mereka akan mengusahakan untuk memasukkan mikrocip
kerana Phillips Young menyampaikan ucaptama beliau ke dalam tubuh Shida, sebagaimana yang ada dalam tubuh
hanya melalui hologram. Farisha.

25
• Pada malam itu juga, Dr. Maxi akan memadamkan beberapa runcitnya kerana terlihat beberapa orang turun tangga
ingatan dan perasaan Alia, sebuah cyborg canggih supaya pejabat Secured Shell dengan membawa beberapa beg
tidak akan mengganggu rancangan yang diatur untuk besi termasuk suatu barang yang serupa dengan piring TV
Farisha dan Shida. satelit. Uncle Seng khuatir mereka itu pencuri, namun tiada
laporan polis dibuat.
Bab 5 • Dua malam selepas kejadian itu, Farisha diundang oleh
• Keesokan harinya, Farisha dan Shida mula bekerja di Soft Abang Azraai untuk makan malam di rumahnya.
Lab. Shida dibawa oleh Khairul Anwar ke Arkib manakala • Di sana, Farisha bertemu dengan abang Azraai, Kak Mariah,
Farisha diberikan taklimat oleh Alia tentang semua kod dan kedua-dua anak mereka, Aina dan Dina.
program yang ada dalam Soft Lab. • Alangkah terharu bercampur sedih apabila dia mendapat
• Pada sebelah petang, Aqram pula memberikan taklimat tahu bahawa abangnya, Azraai mengalami sakit jantung
kepada Farisha. Aqram menjelaskan bahawa Karl yang dan perkara kedua yang amat mengejutkannya apabila
telah membangunkan teknologi hypervisor di dalam Azraai menunjukkan satu fail peninggalan arwah ayahnya.
Dinara, tetapi Dinara sudah diceroboh dan penceroboh Fail tersebut mengandungi dokumen permohonan untuk
berjaya menyusupkan satu virus bom jangka yang akan menjadikan Farisha sebagai anak angkat kepada ibu dan
memusnahkan Dinara pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ayahnya.
• Sebenarnya, inilah tugas Farisha dengan bayaran RM1.5, dia • Malam itu, Farisha tidak dapat melelapkan matanya.
perlu membersihkan virus bom jangka itu dan mengatasi
semua kelemahan Dinara. Bab 8
• Pada petang itu juga, Farisha mendapat tahu bahawa • Pada pagi itu, sebelum sempat Alia membawa Farisha
Rosman tidak dapat bersama-sama dengannya bertugas ke alam bawah sedar, tiba-tiba Farisha pengsan.
di Soft Lab kerana dia terpaksa meneruskan projek • Farisha terpaksa dikejarkan ke Hospital Putrajaya kerana
di Senawang yang menawarkan bayaran dua kali ganda tekanan darahnya terlalu tinggi dengan ditemani oleh
daripada perjanjian awal. Dr. Maxi.
• Farisha pulang dengan kepala yang berat memikirkan • Aqram, Khairul Anwar, dan Dr. Maxi hairan dan menurut
Dinara yang sudah diceroboh itu menyebabkan tugasnya Aqram, dia sudah menyiasat latar belakang Farisha sekian
semakin bertambah. lama, namun tiada pula maklumat tentang penyakit yang
• Di Soft Lab, Alia bertengkar dengan Dr. Maxi kerana membimbangkan.
banyak data pengetahuan dan perasaannya dipadamkan • Sebaik-baik saja Farisha dibawa ke hospital, Dr. Maxi, Aqram,
dan tindakan Alia itu juga menggambarkan dia mempunyai dan Khairul Anwar bergegas ke Arkib untuk berjumpa
perasaan cemburu dan tidak gemar jika ada perempuan dengan Shida.
lain ada sebarang hubungan dengan Karl. • Masalah yang menimpa Farisha benar-benar mengejutkan
• Pada masa yang sama, Khairul Anwar menjelaskan bahawa Shida kerana sebelum ini rakan serumahnya jarang sakit
Rosman tidak akan mengganggu mereka di Soft Lab lagi kecuali batuk dan demam selesema.
kerana dia mempengaruhi syarikat di Senawang itu untuk • Farisha sempat menghantar mesej kepada Shida menyatakan
membesarkan skop kerjanya lagi. bahawa dia mungkin ditahan di hospital selama tiga hari.
• Pada malam itu Farisha mengalami mimpi ngeri sehingga • Shida bertemu dengan Dr. Maxi. Perbualan mereka banyak
dia terlambat bangun. berkisar tentang penyakit Farisha. Dr. Maxi berusaha untuk
mengumpulkan seberapa banyak maklumat tentang Farisha.
Bab 6 • Shida khuatir seandainya Soft Lab menarik balik kontrak
• Pada pagi itu, Farisha datang lewat sepuluh minit ke Soft yang ingin diberikan kepada Farisha atas alasan kesihatan
Lab. Alia sudah sedia menunggu. Farisha.
• Farisha berasa kepalanya berat dan dalam keadaan
tidak sedar, Alia telah memasukkan mikrocip ke dalam Bab 9
tubuhnya dan dia dapat berkomunikasi dengan Karl. Dalam • Dr. Maxi, Aqram, dan Khairul Anwar berbincang tentang
komunikasi itu, Karl meminta pertolongan daripada Farisha Plan B, iaitu menggantikan Farisha dengan Shida. Namun
untuk menyelamatkan Dinara. kedua-duanya amat berbeza.
• Alia menjadi cemburu dan marah kerana dia tidak dapat • Lagipun, tubuh Farisha telah ditanam dengan mikrocip
mengesan butiran perbualan Farisha dan Karl. yang membolehkannya berkomunikasi dengan Karl. Karl
• Selepas beberapa ketika, Farisha sedar semula dan menjadi menggunakan teknologi ini sebagai satu kaedah telepati
lebih segar apabila dia makan pil yang diberikan oleh Aqram. untuk berhubung dengan Farisha.
• Kerja pada hari itu berakhir dengan perbincangan dan • Pada jam 5.30 petang, mereka akan melawat Farisha
persoalan tentang seorang penyelidik yang bernama di hospital. Shida pula pulang ke rumah dan cuba mencari
Medina yang telah hilang di Soft Lab tanpa dapat dikesan. sebarang bukti tentang penyakit Farisha tetapi gagal.
Hal ini diterangkan oleh Shida melalui kajiannya di Arkib. • Namun, Shida terjumpa bukti yang menyatakan bahawa
Farisha ialah anak angkat.
Bab 7 • Apabila Shida dan Rosman melawat Farisha, dia sangat
• Pada sebelah malam, Farisha, Shida, dan Rosman berjumpa lemah dan terdapat satu benjolan kecil di belakang
di pejabat Secured Shell. Ketiga-ketiganya meneliti kontrak tengkuknya. Tetapi Farisha menyatakan bahawa benjolan
yang diajukan oleh Soft Lab. itu tidak berbahaya. Farisha terlena lagi.
• Sementara mereka berbincang, tiba-tiba Farisha mengalami • Beberapa minit kemudian, Farid dan Amin datang ke
sakit kepala setelah terlihat suatu cahaya putih memancar katil Farisha menggunakan peranti untuk mendapatkan
ke arahnya. Hasrat untuk meneliti kontrak dibatalkan dan maklumat yang sebelum ini gagal kerana ruang fikiran
ketiga-tiga mereka bergegas pulang. Farisha dilindungi oleh WALL. Namun kali ini mereka
• Sementara itu, mereka diberitahu oleh Uncle Seng yang berjaya kerana WALL lemah apabila Farisha lemah.
berada di situ bahawa dia bergegas keluar dari kedai • Selepas itu, Aqram pula mencari maklumat pada badan

26
Farisha menggunakan satu alat sepanjang enam sentimeter. mendapatkan kunci rumah daripada orang tersebut
• Aqram mendapati alat itu bertukar menjadi warna di Hentian Ayer Keroh.
merah yang menunjukkan tahap kesihatan Farisha tidak • Dalam pada itu, Alia ditugaskan oleh Dr. Maxi untuk
memuaskan. mempengaruhi otak Shida. Akhirnya, Dr. Maxi dapat
• Farisha terus lena kerana abangnya, Azraai meminta doktor berkomunikasi dengan Karl melalui Shida.
memberi ubat tidur. Azraai juga membohongi doktor • Karl mengarahkan supaya Farisha dibawa ke situ kerana
bahawa mikrocip di dalam badan Farisha yang kelihatan virus yang disusup ke dalam Dinara akan diaktifkan; bukan
di CT-scan itu adalah dalam pengetahuan Farisha yang sahaja akan memusnahkan Dinara tetapi ribuan manusia.
dia sendiri sukarelawan menjalani uji kaji untuk sebuah • Dia perlukan Farisha tetapi Farisha sudah meninggalkan
universiti. Kuala Lumpur.
• Perkara itu juga adalah amanah ibu bapanya supaya semua • Azraai ingin membawa Farisha ke Kulai, tetapi dalam
mikrocip itu mesti kekal dalam tubuh Farisha dan dia mesti perjalanan, Farisha diculik pula oleh dua orang suruhan
berkhidmat di Soft Lab apabila diperlukan. ibu Farisha, iaitu Amin dan Farid.
• Tengah malam itu, Dr. Maxi menyarankan agar Shida akan • Pada masa yang sama, di Soft Lab, sesuatu berlaku kepada
menggantikan tempat Farisha. Shida. Karl bercakap melalui Shida. Karl menyatakan
bahawa Khairul Anwar ialah seorang budak pengemis yang
Bab 10 bernama Muhammad Irfan yang telah diganti ingatannya.
• Pada pagi itu, ketika Shida membaca satu laporan tentang Khairul Anwar sangat berang.
seorang penyelidik bernama Medina di Arkib, dia diminta • Karl juga menyebut bahawa dia memukul seorang wanita
oleh Alia pergi ke Makmal B. sehingga menjadi cacat.
• Satu pembedahan untuk menanam mikrocip dilakukan
ke atasnya. Dia tidak diberitahu tentang perkara itu. Bab 12
• Pada petang itu, selepas sedar, perkara yang dilakukan • Penculik Farisha, iaitu Amin dan Farid dalam perjalanan
terhadap Farisha dilakukan pula terhadap Shida. Kali ini ke Seremban membawa Farisha bertemu dengan ibunya,
tindak balasnya lebih teruk lagi. Dr. Maxi berdegil dengan Marilyn.
meneruskan uji kajinya dan hanya memberhentikan uji kaji • Dalam tidur, Farisha dapat dihubungi oleh ibunya tetapi
ini selepas lima minit. Uji kaji ini akan merosakkan otak terhenti apabila brek kereta ditekan dengan mengejut lalu
seseorang. Farisha terjaga.
• Dalam masa yang sama, Farisha yang dalam keadaan • Dalam pada itu, di Soft Lab, Alia berkomunikasi dengan
tidak sedar dapat berkomunikasi dengan seseorang yang Shida dan memberitahu bahawa wanita cacat itu ialah dirinya
menyebut dirinya sebagai mummy. yang dipukul oleh Karl kerana dia enggan meninggalkan
• Di suatu tempat yang lain pula, Farid dan Amin berasa amat agamanya dan nama asalnya ialah Rusmina.
hairan dan dapat melihat keajaiban teknologi kerana perempuan • Perbualan antara Alia dengan Shida dapat disaksikan oleh
tua yang menyuruh mereka mengekori dan berbuat sesuatu Dr. Maxi, Aqram, dan Khairul Anwar. Ketiga-tiga mereka
terhadap Farisha menjerit gembira dan mengatakan bahawa berasa sedih apabila memikirkan kesan yang akan
dia berjaya menghubungi anaknya, Farisha dan dia mengaku ditanggung oleh Shida akibat pemindahan maklumat pahit
bahawa dirinya lebih hebat daripada lelaki itu. dan ngeri selama 20 tahun oleh Karl ke dalam otak Shida.
• Farid menyanggah perbuatan perempuan tua itu kerana • Berdasarkan laporan yang tersimpan di dalam Dinara,
sanggup melakukan uji kaji terhadap anaknya sendiri. Dr. Maxi juga menerangkan kepada Khairul Anwar dan
Perkara itu tidak dipedulikan oleh perempuan tua itu kerana Aqram bahawa uji kaji seperti itu juga pernah dilakukan
dia hendak membuktikan bahawa dia berada pada pihak tetapi gagal dan mangsanya ialah Medina.
yang benar dan lebih hebat daripada ‘lelaki’ itu. • Dalam pada itu, alat pengesan pintar Rosman dapat
• Shida yang berada di dalam bilik Farisha tetap murung dan mengesan arah Farisha dilarikan.
tidak pulang ke rumah pada malam tadi. • Mereka menuju ke Soft Lab, Cyberjaya. Azraai juga menuju
• Aqram gagal menerobos mindanya dan mungkin dia juga ke sana.
telah menerima mikrocip WALL atau kesilapan Dr. Maxi • Farisha menjerit-jerit dalam kenderaan yang dipandu oleh
yang tetap meneruskan uji kajinya terhadap Shida. Farid dan Amin setelah tersedar.
• Shida tidak mahu bercakap, makan, atau minum malah • Farid dan Amin mengherdik Farisha dan mengatakan
menjadi garang seperti kucing liar yang ketakutan. bahawa dia akan bertemu dengan emaknya yang sudah
sangat lama ingin bertemu dengan anaknya itu.
Bab 11 • Dalam keadaan kaki dan tangannya yang terikat, Farisha
• Apabila sudah boleh bangun dan berjalan, Farisha ingin marah, ketakutan, dan enggan berjumpa dengan perempuan
mendapatkan penjelasan daripada abangnya, Azraai tentang itu, sebaliknya dia meminta agar menghantarkannya kepada
ibu kandungnya. Azraai menceritakan semua perkara yang abangnya, Azraai. Permintaan Farisha tidak dilayan oleh
diketahuinya tentang Farisha. Farid dan Amin.
• Farisha menjadi adik angkatnya kerana hendak • Di Soft Lab, Cyberjaya, Shida menyanyikan lagu kegemaran
menyelamatkannya daripada dijadikan bahan uji kaji oleh Karl dengan suara yang agak perlahan. Alia mendengar. Alia
ibunya sendiri. berkomunikasi dengan Karl melalui Shida lagi.
• Azraai menerangkan bahawa dia dan beberapa orang lagi • Alia mendapat tahu bahawa Karl gagal mendapatkan cinta
telah diamanahkan untuk menjaga keselamatan Farisha. Medina.
• Apabila Farisha mendedahkan bahawa dia dapat • Aqram dan Dr. Maxi sependapat bahawa Alia tetap berasa
berkomunikasi dengan ibunya, Azraai kelihatan sangat cemburu terhadap Karl, bekas suaminya walaupun sudah
cemas dan menyatakan bahawa Farisha berada dalam beberapa program dalam mindanya diubah.
bahaya lalu membawa Farisha keluar dari hospital dan • Mereka juga yakin bahawa Karl telah memindahkan
bergerak menuju ke arah selatan. kenangan dan pengalamannya selama 20 tahun ke dalam
• Azraai bercakap dengan seseorang dan bersetuju untuk otak Shida.

27
• Di sebuah stesen minyak, Marilyn menaiki kenderaan yang (b) Kepincangan keluarga yang berlaku dalam kalangan
dipandu oleh Amin. masyarakat.
• Dia mendekati Farisha lalu menyatakan bahawa dia amat (c) Keberanian berhadapan dengan risiko.
merindui anaknya itu. (d) Kecanggihan teknologi pada masa hadapan.
• Farisha bertegas dan marah lalu menempelak Marilyn yang (e) Ketaasuban sesetengah golongan manusia mengejar
dia pernah ingin membunuhnya dulu. nama dan kehebatan.
• Suis alat pemintas untuk melemahkan WALL di otak Farisha (f) Kepentingan kerja berpasukan.
dihidupkan. (g) Kepentingan ilmu untuk mempengaruhi corak dan gaya
pemikiran.
Bab 13
• Dr. Haris, iaitu doktor yang sedang merawat Karl di Puchong Watak dan Perwatakan
menyatakan bahawa penyakit yang dihidapi oleh Karl (a) Watak Utama – Farisha.
semakin kritikal. (b) Watak Sampingan – Shida, Aqram, Azraai, Dr. Maxi, Karl,
• Namun begitu, Dr. Maxi mahu terus menghubungkan Medina, Alia, Khairul Anwar, Farid, Rosman, Mariah, dan
fikiran Karl melalui Shida. Dr. Maxi dapat berbual dengan lain-lain lagi.
Karl melalui Shida.
• Melalui Shida, Karl bangun dan bertindak melalui komputer Farisha
dan berusaha untuk menghapuskan virus dalam Dinara. (a) Farisha ialah jurutera keselamatan sistem komputer
• Kebijaksanaan ini diterima oleh Karl melalui Farisha yang di Syarikat Secured Shell Sdn. Bhd.
telah digandakan IQnya oleh Karl pada 26 tahun dahulu. (b) Bapanya ialah Karl manakala ibunya bernama Medina/
• Pada masa yang sama, Farisha berada di situ bersama- Marilyn.
sama Marilyn/Medina dan dua orang pengikutnya. (c) Farisha berusia 28 tahun dan mempunyai abang angkat
• Di sinilah rahsia terbongkar. Marilyn/Medina ialah ibu Farisha bernama Azraai.
dan Karl ialah bapanya yang sanggup mengeksploitasi (d) Farisha menjadi rakan kongsi perniagaan dengan Rosman
anaknya sendiri untuk kepentingan kajiannya di Soft Lab, dan mereka menubuhkan Syarikat Secured Shell.
iaitu mengaktifkan sistem Dinara. (e) Farisha seorang yang pemaaf dan baik hati.
• Marilyn menjadi musuhnya kerana Karl telah mensabotaj (f) Farisha seorang yang rajin untuk mendalami ilmu.
fikirannya menggunakan fikiran seorang bekas banduan (g) Farisha seorang yang tabah.
dan akibatnya, Marilyn/Medina menjadi separuh gila dan (h) Farisha seorang yang teliti dan berhati-hati semasa
cuba mencekik Farisha. membuat keputusan.
• Dr. Maxi dan Aqramlah yang menyelamatkan Farisha dan (i) Farisha seorang yang bijak.
membawanya kepada keluarga angkatnya, iaitu keluarga
Azraai. Aqram
• Farisha juga mendapat tahu bahawa Aqram ialah cyborg (a) Adik kandung Karl, semasa kecil bernama Akeem.
seperti Alia. (b) Dia merupakan kanak-kanak cacat dan terencat akal.
(c) Aqram ialah manusia cyborg, berusia 60 tahun yang
Bab 14 dicipta semula oleh Karl dengan umur 30 tahun.
• Hari ini merupakan hari yang paling hiba bagi Farisha kerana (d) Aqram mempunyai sifat simpati/belas kasihan.
menghadap seorang insan yang sepatutnya dipanggil ayah. (e) Aqram seorang yang bijak.
Karl terbaring di katil tanpa berkata-kata apa-apa. (f) Aqram patuh akan arahan ketua.
• Dr. Haris menyatakan bahawa aktiviti otaknya semakin (g) Aqram sangat bertanggungjawab semasa menjalankan
menurun. Semua yang ada di situ masuk bergilir- tugas.
gilir mendekati Karl; bermula dengan Aqram, Dr. Maxi,
Khairul Anwar, Medina, Alia, dan akhirnya Farisha. Farisha Karl
mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya namun tiada (a) Bapa Farisha, abang Aqram, suami Alia, dan kekasih Medina.
jawapan. (b) Karl saintis yang berjaya kerana banyak menghasilkan
• Tepat pada pukul tujuh malam, Dr. Haris mengumumkan penyelidikan, kajian, dan pernah memenangi anugerah
bahawa Karl telah meninggal dunia. inovasi peringkat kebangsaan.
• Wasiat terakhir Karl adalah supaya mayatnya dibakar dan (c) Karl menghidapi penyakit kanser usus dan berumur
abunya ditabur di Selat Melaka. dalam lingkungan 60 tahun.
• Upacara tersebut dijalankan di Port Dickson. Selepas upacara (d) Karl bercita-cita tinggi dalam penciptaan inovasi sainsnya.
itu, semua orang bercakap-cakap tentang kenangan masing-
masing semasa Karl masih hidup. Namun begitu, terdapat Azraai
keanehan dalam diri Shida apabila dia pandai berfalsafah (a) Abang angkat Farisha dan mengalami masalah jantung.
seperti Karl. Dalam percakapannya, Shida mengajak mereka (b) Azraai seorang yang penyayang.
pulang ke Soft Lab untuk menyelamatkan Dinara. (c) Azraai seorang yang bertanggungjawab.
• Aqram dapat merasakan bahawa suara yang berfalsafah (d) Azraai seorang yang amanah dan berpegang teguh pada
dan berkata-kata itu bukan Shida tetapi Karl dan Aqram janji.
sangat yakin bahawa itu ialah Karl. Shida
(a) Shida ialah rakan serumah Farisha.
Tema (b) Shida ditawarkan sebanyak RM40 ribu untuk menulis
Persaingan dalam dunia sains dan teknologi sehingga artikel tentang Dinara.
menghapuskan nilai kemanusiaan. (c) Shida telah dijadikan sebagai orang perantara
perhubungan Karl dalam keadaan bawah sedar.
Persoalan (d) Shida dijadikan sebagai pengganti Farisha disebabkan
(a) Kasih sayang sesama anggota keluarga. mereka sebaya dan memiliki saiz tubuh yang hampir sama.

28
(e) Shida bersifat prihatin. fail. Medina memberitahu bahawa 30 tahun yang
(f) Shida tekun semasa melaksanakan kerjanya. lampau, Karl telah mengubah Marilyn menjadi Medina.
(g) Shida sangat baik hati. Karl menjadikan Farisha sebagai bahan uji kajinya. Karl
menanam pelbagai jenis implan ke dalam tubuh Farisha
Dr. Maxi agar Farisha menjadi anak yang genius. Aqram pula
(a) Penyelidik yang mengetuai projek unuk membangunkan membocorkan rahsia dirinya, iaitu dia telah diberikan
sistem Dinara di Soft Lab. identiti baru. Umur sebenarnya 60 tahun, bukan
(b) Bersikap kejam dan mementingkan diri sendiri. 30 tahun. Nama asalnya ialah Akeem dan merupakan
(c) Bijak merancang strategi. adik kepada Karl yang terencat akal.
(f) Dalam bahagian peleraian, tepat jam 7.00 malam, Karl
Rosman
menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wasiat Karl
(a) Rakan kongsi perniagaan Farisha di syarikat Secured
adalah agar mayatnya dibakar dan abunya ditaburkan
Shell Sdn. Bhd. serta mengendalikan kerja syarikat di
di Selat Melaka. Upacara menaburkan abu mayat
Senawang.
dilakukan di Port Dickson. Semasa mahu pulang, kejutan
(b) Seorang yang menepati janji.
berlaku apabila Shida mengungkapkan kata-kata yang
(c) Bersikap terburu-buru semasa membuat keputusan.
pernah diucapkan oleh Karl. Farisha terkesima apabila
Medina/Marilyn/Mummy mengetahui Karl yang berkata-kata melalui Shida.
(a) Ibu Farisha dan kekasih Karl.
(b) Nama asalnya ialah Mariyln yang berbangsa Portugal. Teknik Plot
(c) Seorang yang pendendam. (a) Teknik dialog. Contohnya, perbualan antara Aqram
(d) Seorang yang berani bersaing dan pantang dicabar. dengan Farisha. Aqram menjelaskan bahawa dia tidak
(e) Seorang yang penyayang. menyangka dapat bertemu dengan Farisha semula
di Hotel Renaissance, Kuala Lumpur.
Plot (b) Teknik pemerian. Contohnya, pengarang memerihalkan
Binaan Plot ruang tempat kerja Farisha di Soft Lab ketika ditunjukkan
(a) Peristiwa dalam novel ini disusun secara tidak kronologi. oleh Aqram kepada Farisha. Antaranya, terdapat pusat
(b) Pada bahagian permulaan, pembaca diperkenalkan data yang terletak beberapa meter dari bilik Farisha.
kepada watak utama, iaitu Farisha. Farisha dikatakan (c) Teknik monolog. Contohnya, Shida bermonolog sendirian
memiliki ciri-ciri keistimewaan yang tidak ada pada ketika dia pulang ke apartmen untuk mencari ubat
orang lain. Kepakaran yang ada pada diri Farisha dikatakan Farisha. Ketika dia menyelongkar laci almari Farisha, dia
mampu menyelamatkan sebuah syarikat komputer yang hanya menemui ubat gastrik.
besar bernama Soft Lab. Usaha menjejaki Farisha gagal (d) Teknik imbas kembali. Contohnya, Azraai teringat kembali
kerana Farisha memadamkan semua data peribadi peristiwa pada 26 tahun lalu. Pada waktu itu, dua orang
dalam komputernya. Akhirnya, Farisha dikesan apabila lelaki datang ke rumahnya dan menyerahkan Farisha
dia menempah tiket kapal terbang untuk berlepas dari kepada ibu dan bapanya.
Lapangan Terbang Senai, Johor menuju ke Kuala Lumpur. (e) Teknik saspens. Contohnya, pembaca ingin tahu dan
(c) Dalam perkembangan cerita, peristiwa tertumpu kepada tertanya-tanya misteri bunyi orang berlari menuruni
usaha kakitangan Soft Lab, Cyberjaya untuk memujuk tangga yang diperkatakan oleh Uncle Seng.
Farisha bagi menyelamatkan Dinara. Syarikat Rosman dan (f) Teknik kejutan. Contohnya, pembaca terkejut dan tidak
Farisha ditawarkan satu projek yang lumayan daripada menduga apabila mengetahui bahawa Aqram, Alia, dan
Soft Lab bernilai RM1.5 juta. Tugasan yang diberikan Khairul Anwar ialah hasil kajian Karl. Aqram misalnya
kepada Farisha ialah menggodam tiga kelompok merupakan adik Karl yang cacat dan terencat akal. Aqram
komputer Soft Lab. Rakan serumah Farisha, iaitu Shida dan Alia ialah cyborg.
ditawarkan wang berjumlah RM40 ribu untuk menulis Latar
sebuah rencana dan sebuah buku biografi tentang Latar Tempat
Dinara. Agenda tersembunyi membawa Shida dan (a) Lapangan Terbang Senai.
Farisha bekerja di Soft Lab adalah untuk menjadikan (b) Hotel Renaissance.
Shida sebagai pengganti sekiranya ada apa-apa yang (c) Soft Lab, Cyberjaya.
berlaku kepada Farisha. (d) Rumah Karl di Puchong.
(d) Dalam bahagian perumitan, diceritakan tentang Karl, (e) Hospital Putrajaya.
iaitu seorang saintis terkenal bersama-sama Medina (f) Makmal B.
telah mencipta suatu prototaip bernama Alia. Alia (g) Hentian Pagoh.
sudah dicipta lebih 20 tahun yang lalu dan dia memiliki (h) Port Dickson.
ingatan serta perasaan. Dinara sebenarnya hasil kerja
Karl dengan Medina. Yang menjadi misteri ialah sebelum Latar Masa
Dinara berjaya disiapkan, Medina telah menghilangkan (a) Waktu pagi.
diri. Tambahan lagi, ada pihak yang mencuba terus (b) Waktu petang.
memadamkan nama Medina daripada syarikat itu. (c) Waktu malam.
Aqram menjelaskan punca dendam Medina terhadap (d) Lima belas saat.
Karl adalah apabila Karl mensabotaj Medina semasa (e) 20 tahun.
menjalankan uji kaji. Akibatnya, Medina menjadi hampir (f) 26 tahun.
separuh gila. (g) Tiga hari.
(e) Dalam bahagian klimaks, Azraai memberitahu bahawa (h) 30 tahun yang lalu.
nama sebenar ibu kandung Farisha ialah Marilyn, wanita Latar Masyarakat
Portugal. Nama ayahnya tidak pula dicatatkan dalam (a) Masyarakat yang mementingkan diri.

29
(b) Masyarakat saintis yang banyak menjalankan penyelidikan. kerana kereta Rosman yang ditumpanginya mengalami
(c) Masyarakat yang mahir mengendalikan komputer. masalah enjin.
(d) Masyarakat yang berpendirian tegas semasa membuat (c) Kita hendaklah bekerjasama untuk menjayakan sesuatu
tindakan. misi atau perancangan. Contohnya, Dr. Maxi, Aqram,
(e) Masyarakat yang berani membongkar rahsia. Khairul Anwar dan kakitangan Soft Lab bekerjasama
(f) Masyarakat yang menjadi bahan uji kaji. bagi memastikan misi menyelamatkan Dinara terlaksana
(g) Masyarakat yang bersaing untuk menunjukkan kehebatan daripada berlakunya kemusnahan.
masing-masing. (d) Kita mestilah menyayangi anggota keluarga. Contohnya,
(h) Masyarakat yang baik hati dengan memaafkan kesalahan Azraai sangat menyayangi dan mengambil berat perihal
orang lain. keselamatan adiknya sehingga sanggup memasang
(i) Masyarakat yang penyayang. ‘retinal scanner’ dan interkom yang bersambung ke
(j) Masyarakat yang bersifat prihatin dan belas kasihan rumahnya.
terhadap orang lain. (e) Kita hendaklah gigih berusaha hingga berjaya. Contohnya,
Marilyn@Medina gigih mencari anaknya, Farisha yang
Gaya Bahasa hilang dan diserahkan kepada keluarga angkat.
(a) Diksi:
• Penggunaan laras bahasa komputer. Contohnya,

3
server dan desktop.
• Pengaruh bahasa Arab. Contohnya, Insya-Allah dan JENDELA MENGHADAP JALAN
Alhamdulillah. (Ruhaini Matdarin)
• Pengaruh bahasa Inggeris. Contohnya, business
partner dan physical backup. Edisi: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perlis
(b) Simile. Contohnya, bagaikan digeser sembilu, seperti
orang hilang akal, dan macam nak demam. Sinopsis
(c) Personifikasi. Contohnya, angin dingin berhembus Novel Jendela Menghadap Jalan diceritakan
kuat, hanya bunyi dari radio teksi yang menyulam berdasarkan catatan Lili yang berlaku pada bulan Ogos
keheningan, dan tangisnya menggila. 2008. Novel ini mengisahkan sifat cekal dan keberanian
(d) Hiperbola. Contohnya, hati Shida meronta-ronta ingin Lili semasa menempuh berbagai-bagai permasalahan
kembali membaca tentang Medina dan Api kemarahan sosial dan kemasyarakatan yang berlaku sepanjang cuti
menyala-nyala di matanya. persekolahannya di Kampung Sentosa. Cerita bermula
(e) Metafora. Contohnya, benih kasih sayang dan alam lena. apabila Lili dihantar pulang bercuti ke kampung kelahiran
(f) Peribahasa. Contohnya, bagai anjing dengan kucing, ibunya di Dungun, Terengganu dengan menaiki bas ekspres.
seperti langit dengan bumi, dan anak angkat. Ibunya berpesan kepada Lili tentang perkara-perkara yang
(g) Repetisi atau perulangan kata. Contohnya: Okeylah, boleh dan tidak boleh dilakukan semasa dia berada
okeylah dan badan penat, otak pun penat. di kampung kelak. Semasa di dalam bas ekspres, seorang
gadis berketurunan India, Geetha duduk di sebelah Lili.
Lili menyukai panorama keaslian hutan di kampung
Nilai
itu. Lili berasa hairan apabila melihat kebanyakan rumah
(a) Kebijaksanaan. Contohnya, Farisha berjaya melepasi sistem
di kampung itu dibina dengan kedudukan jendelanya yang
keselamatan Bank Sapurba dan menggodam pelayan data
rata-ratanya menghadap jalan. Dalam pertemuan itu, nenek
di Nusa Jaya hanya dalam tempoh sepuluh minit.
mengatakan bahawa Lili semakin besar. Lili menghulurkan
(b) Baik hati. Contohnya, Farisha tidak berdendam dengan
wang kiriman ibunya kepada nenek.
Karl, iaitu ayah kandungnya yang banyak merencanakan
Lili tekun menunggu dan berharap agar datuknya bercerita
kehidupan Farisha melalui penyelidikan sainsnya dan
tentang kepentingan susunan rumah dan jendela menghadap
mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah
jalan kepadanya. Namun begitu, datuknya bercerita tentang
terhadapnya.
kelebihan dan bagaimana akar-akar kayu berupaya untuk
(c) Kerjasama. Contohnya, Rosman dan Farisha saling
merawat pesakit melalui kaedah rawatan tradisional.
bekerjasama untuk membangunkan syarikat kongsi
Nenek mengajak Lili pergi ke kedai runcit Letchumi
mereka, iaitu Secured Shell.
selepas hujan berhenti. Lecthumi yang berbadan gempal
(d) Kasih sayang. Contohnya, hubungan kasih sayang antara
menyambut kedatangan nenek dan Lili dengan mesranya.
dua beradik yang cukup jelas antara Farisha dengan Azraai.
Lili telah bertemu dengan Geetha semula yang merupakan
Azraai sangat mengambil berat perihal keselamatan
anak gadis Letchumi.
adiknya sehingga sanggup memasang ‘retinal scanner’
Lili terkejut dengan kehadiran tetamu di rumah datuknya
dan interkom yang bersambung ke rumahnya.
beberapa minit setelah mereka selesai bersarapan. Danel
(e) Kegigihan. Contohnya, Marilyn@Medina gigih mencari
memberitahu Lili tentang isu kubah surau yang hangat
anaknya yang hilang dan diserahkan kepada keluarga
diperkatakan oleh penduduk kampung ekoran tiadanya
angkat.
pemuafakatan. Danel berterus terang tentang kunjungannya
ke rumah datuk untuk menghentikan pengambilan ubat-
Pengajaran ubatan herba tradisional oleh bapanya menyebabkan datuk
(a) Kita hendaklah bijak memanfaatkan teknologi dengan berasa kecil hati. Datuk teguh dengan pendiriannya bahawa
sebaik-baiknya. Contohnya, Farisha memanfaatkan kaedah rawatan tradisional lebih baik berbanding dengan
teknologi yang dikuasainya dengan mengilhamkan security rawatan moden.
loophole untuk menyahaktifkan dan menghilangkan virus Penduduk kampung bertelagah dan tidak bersepakat
untuk menyelamatkan sistem Dinara. tentang isu pemasangan kubah di bumbung surau usang.
(b) Kita hendaklah bersifat baik hati dan pemurah. Nenek bercerita tentang nasib datuk Lili yang akan kehilangan
Contohnya, Shida sanggup menghantar Farisha ke stesen lima lagi pesakitnya yang datang dari Kuala Lumpur apabila
monorel apabila Farisha meminta bantuan daripadanya

30
mereka menggunakan ubat ajaib untuk menyembuhkan ke rumahnya. Nenek membenarkan Lili dan Geetha
penyakit. Datuk memberitahu Lili bahawa semua pesakitnya menziarahi Che Jah.
telah lari. Rashid terlupa untuk menghantar Lili ke rumah Datuk memberitahu Lili bahawa Kak Mimah telah
Geetha. Sebagai menebus kesalahannya, Rashid membawa menghubunginya. Datuk bertekad hendak mengheret
Lili berjalan-jalan di pasar malam di pekan. Seman ke penjara. Menurut datuk, Seman telah melakukan
Lili mengunjungi Geetha yang diserang demam. Geetha banyak kerosakan kepada hati orang lain, selain hati isteri
tidak seronok bercuti di kampung kerana dia berasa bosan. dan hati anak-anaknya. Lili mengagak bahawa Geetha dan
Geetha mendapatkan keizinan ibunya untuk bermalam Danel mula jatuh cinta. Datuk berasa kesal kerana lambat
di rumah datuk Lili. Lili dan Geetha telah mendaki bukit bertindak untuk memperbetul segala masalah yang berlaku
untuk menikmati pemandangan matahari terbenam dari di kampungnya itu.
puncak bukit. Lili terdengar suara kecoh di halaman rumah datuknya.
Geetha dan Lili ke kedai runcit yang berhampiran Mereka datang untuk melaporkan kubah telah dilarikan dan
untuk membeli barangan runcit. Mereka menyaksikan mengesyaki anak-anak Che Jah yang melakukan perbuatan
peristiwa anak-anak Che Jah yang dikejar oleh sekumpulan mencuri itu. Lili melihat datuknya mengheret masuk Haziq
pemuda kerana mencuri harta benda ibunya sendiri. dan Rafiq di halaman rumah sambil dibantu oleh dua orang
Che Jah menjerit dan sambil menangis mengenangkan pemuda lain.
sikap anak-anaknya yang tidak mengenang budi itu. Haziq dan Rafiq kelihatan lemah dan ada kesan
Nenek memberikan keizinan kepada Danel untuk dibelasah. Wajah Haziq lebam manakala hidung Rafiq
mengajak Lili ke pekan. Mereka singgah di restoran makanan berdarah. Mereka masuk ke dalam rumah dan merebahkan
segera. Mereka balik ke Kampung Sentosa dengan menaiki diri di lantai ruang tamu tanpa disuruh. Lili tidak berminat
bas. Setibanya di kawasan kampung, Lili melihat Rafiq menyentuh isu kubah kerana kubah itu sudah pun dilarikan
yang memegang senjata tajam dikejar oleh beberapa orang orang. Geetha membawakan Danel minuman panas. Akibat
lelaki di belakangnya. Secara tiba-tiba, Rafiq menjadikan Lili kebimbangan Haziq akan bertindak ganas, nenek berkawal
sebagai orang tahanan dengan mengacukan pisau tajam di muka pintu dapur dengan batang penyapu manakala
berkilat di lehernya. Rafiq mengugut untuk mencederakan Danel pula berdiri mencuba melindungi Lili. Keadaan itu
Lili jika ada antara lelaki itu yang mendekatinya. Lili pengsan. menyebabkan Geetha berasa cemburu dan beredar dari
Apabila Lili sedar, dia mendapati kedua-dua belah tangannya ruang tamu itu. Kak Mimah dan Nadia, dua orang pegawai
diikat ke belakang dan disembunyikan di sebuah pondok dari Jabatan Kebajikan Masyarakat tiba di rumah datuk. Che
buruk. Jah menemui Kak Mimah di rumah datuk. Dia menceritakan
Lili mendengar suara Danel yang datang kejadian malangnya dengan panjang lebar kepada Kak
menyelamatkannya. Sebagai tanda kesyukuran kerana Lili Mimah dan Nadia. Che Jah sangat bersetuju jika suaminya
selamat, datuk sempat mengajak beberapa orang jemaah dibawa ke muka pengadilan kerana kubah yang dilarikan
yang ada di rumahnya untuk mengerjakan solat hajat. semalam ialah perbuatan jahat suaminya tetapi suaminya
Nenek menasihati Lili agar tidak menyibuk pasal itu telah menghalakan segala perbuatan jahatnya kepada
keluarga Che Jah terutama yang melibatkan perihal Haziq anak-anaknya yang sedang belajar untuk menjadi baik. Lili
dan Rafiq. Ketika berada di rumah Che Jah, Lili memberitahu dan Geetha disuruh menjaga Rafiq dan Haziq di rumah
Che Jah bahawa dia memaafkan kesalahan Rafiq dan Haziq dengan ditemani oleh Kak Bibah dan dua orang pak cik
atas kejadian yang berlaku semalam. Che Jah terharu dan yang belum dikenali.
menangis apabila mendengar kata-kata ikhlas Lili itu. Menurut Rashid, Sugi tidak terlibat dengan kemasukan
Lili melihat sebuah lori membawa kubah surau. Dia dua orang wakil pemaju perumahan yang datang memujuk
juga buat kali pertamanya mendengar orang bertengkar orang kampung untuk menjual tanah mereka. Che Jah
tentang kubah surau. Nenek keberatan untuk melepaskan berjaya membuat laporan polis berhubung kes jenayah
Lili pergi kerana memikirkan aspek keselamatan dirinya. suaminya dan laporan akan disediakan untuk tindakan lanjut
Danel dan Lili berbincang tentang isu pemasangan kubah dari Jabatan Kebajikan Masyarakat pada minggu depan.
di surau atau di bumbung masjid baharu yang bakal terbina Datuk tidak melatah dengan semua tuduhan penduduk
pada suatu hari nanti. kampung itu.
Berlaku suasana yang getir apabila Seman memukul Ibu menghubungi Lili. Dia berasa pelik dengan
sambil memaki hamun anaknya, Haziq. Orang ramai perubahan sikap anaknya yang tidak merungut sepanjang
yang datang termasuk Lili dan Danel berasa takut untuk tempoh percutiannya di kampung. Sewaktu azan subuh
meleraikan perbuatan kejam Seman itu. Dari dalam rumah, berkumandang, Geetha dan Danel telah mengetuk dinding
kedengaran suara jeritan Che Jah yang meminta Seman bilik Lili untuk mengejutkannya sekali gus mengajaknya
agar menceraikannya. melihat matahari terbit.
Nenek pulang lewat dengan membawa khabar bahawa Lili, Geetha, dan Danel duduk di jeti nelayan sambil
Che Jah belum diceraikan suaminya. Ketika berbual dengan memerhatikan keindahan matahari terbit. Ketika Lili tiba
Lili, Kak Mimah memberitahu Lili bahawa dia bertugas di rumah, dia melihat ibunya sedang berbual mesra dengan
sebagai penolong pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat, datuk dan neneknya. Menurut Lili, kebahagiaan yang paling
Bahagian Warga Tua dan Keluarga. Lili sempat memberitahu bermakna kepadanya adalah apabila dia melihat ibunya
Kak Mimah tentang kes keganasan rumah tangga yang berbual mesra dengan datuknya.
berlaku di kampungnya itu. Datuk Lili yang bernama Haji Abdul Rahman telah
Kak Mimah menyatakan kesanggupannya untuk mengisahkan perjalanan hidupnya dari Kalimantan yang
membantu menangani kes keganasan rumah tangga yang berpindah-randah hingga akhirnya membuka petempatan
melibatkan Che Jah dan Seman itu setelah diceritakan di Kampung Sentosa. Datuk Lili tabah menempuh berbagai-
dengan panjang lebar oleh Lili. Geetha bersetuju untuk bagai rintangan dalam hidupnya hinggalah dia bertemu
mengikut Lili dan akan bermalam di rumah datuk Lili. Nenek dengan neneknya di sebuah tempat ajaib pada 42 tahun
berasa gembira ketika menyambut kedatangan Geetha dahulu.

31
Nenek Lili bercerita bahawa dirinya bernama Hajah Bab Empat
Aisyah Tan Abdullah dan berasal dari Tanah Besar China. • Lili menyukai panorama keaslian hutan di kampung itu.
Dia mengikut bapanya berhijrah ke Tanah Melayu ketika • Lili berasa hairan apabila melihat kebanyakan rumah
berusia sebelas tahun bersama-sama adik-beradiknya yang di kampung itu dibina dengan kedudukan jendelanya
lain. Dia menetap di Tanah Melayu hingga bertemu jodoh menghadap jalan.
dengan Haji Abdul Rahman. • Lili menemui neneknya yang sedang leka menyemai benih
Lili menerima sepucuk surat yang ditulis dan dihantar padi di petak semaian.
oleh Danel yang mengisahkan berbagai-bagai perkara. Lili • Lili melihat anak-anak muda yang melintas di petak bendang
mencatat segala peristiwa dan kejadian yang berlaku. sambil mengepit Muqaddam dan al-Quran.
Cerita diakhiri dengan Lili menyambung catatannya • Nenek mengatakan bahawa Lili semakin besar selepas Lili
semula pada bulan Disember 2008. Dalam catatannya itu, mencium tangannya.
Lili berasa lega dan gembira apabila semua ujian serta • Lili menghulurkan wang kiriman ibunya kepada nenek.
permasalahan sosial dan kemasyarakatan yang berlaku • Nenek memberitahu Lili bahawa datuknya ke surau
di Kampung Sentosa berjaya ditangani. Lili tidak sabar kerana orang-orang kampung hendak memasang kubah
untuk kembali ke Kampung Sentosa bagi mendengar cerita di bumbung surau.
datuknya tentang jendela menghadap jalan. • Lili bertanyakan sebab orang kampung ingin memasang
kubah di bumbung surau yang sudah usang itu.
• Mereka bergerak pulang ke rumah setelah waktu maghrib
menjengah tiba.
Inti Pati Bab
Bab Satu Bab Lima
• Lili berasa sedih kerana cuti sekolah yang ingin dimanfaatkan • Lili menunggu datuknya bercerita tentang kepentingan
bersama dengan teman-teman sekelasnya terpaksa susunan rumah dan jendela yang menghadap jalan
dikorbankan dengan pulang bercuti ke kampung kelahiran kepadanya.
ibunya di Dungun, Terengganu. • Datuk Lili mempersoalkan kefahaman Lili tentang jendela
• Ibu mengejutkan Lili daripada tidur supaya dia bersiap rumah yang dibina mendatangkan kesan mendalam
kerana dia akan dihantar ke hentian bas untuk pulang terhadap generasi awal mereka yang membuka kampung
bercuti ke kampung datuk dan nenek. itu.
• Ibu menasihati Lili agar tidak bangun lewat ketika berada • Lili berharap agar datuknya boleh bercerita tentang
di rumah nenek kerana nenek pasti akan meleterinya. kepentingan jendela menghadap jalan tetapi datuknya lebih
• Ibu menghela nafas yang panjang apabila melihat bilik Lili gemar bercerita tentang kelebihan akar-akar kayu dan daun
yang penuh dengan contengan kertas dinding. herba berbanding dengan ubat-ubatan moden.
• Ibu menduga Lili dengan mengatakan bahawa Lili tidak • Datuk Lili juga bercerita tentang cara-cara menyembuhkan
berasa gembira kerana akan menghabiskan cuti sekolah penyakit melalui perubatan secara tradisional.
di kampung datuk dan neneknya. • Nenek menempelak datuk yang terlalu mengagung-
• Lili sengaja berbohong kepada ibunya bahawa dia agungkan kelebihan ubat-ubatan tradisionalnya.
sebenarnya berasa gembira pulang bercuti di kampung • Datuk meminta Lili melihatnya merawat seorang kawan
untuk menjaga hati ibunya. baiknya yang menghidap penyakit strok, darah tinggi, dan
kencing manis pada esok hari.
Bab Dua
• Ibu berpesan kepada Lili tentang perkara-perkara yang Bab Enam
boleh dan tidak boleh dilakukan semasa di kampung kelak. • Hujan turun mencurah-curah di Kampung Sentosa
• Lili menaiki bas ekspres dari Kuala Lumpur ke Dungun menyebabkan bumbung rumah datuk yang dibina daripada
selama lapan jam. zink menjadi gemuruh.
• Seorang gadis India meminta izin untuk duduk di sebelahnya • Nenek meminta Lili menutup jendela kerana adanya
di dalam bas ekspres itu. cahaya kilat.
• Geetha memperkenalkan namanya dan menyatakan • Nenek memanggil Lili untuk menolongnya mencari bekas
bahawa dia merupakan pelajar tahun pertama yang kemenyan buatan India untuk digunakan sebagai tempat
menuntut di Universiti Malaya dalam bidang kejuruteraan mengasap kemenyan dengan kulit bawang.
awam. • Nenek mengajak Lili ke kedai runcit Letchumi selepas hujan
• Sepanjang perjalanan ke Dungun, mereka berbual-bual berhenti.
tentang pelbagai perkara. Antaranya, Geetha memberitahu • Selepas dua jam mencari, akhirnya nenek berjaya menemui
Lili bahawa dia bercita-cita sebagai seorang doktor bedah. bekas kemenyannya itu.
Lili pula bercita-cita untuk menjadi seorang penulis.
Bab Tujuh
Bab Tiga • Lili dan nenek melangkah masuk ke kedai runcit Letchumi.
• Geetha turun di Pekan Sentosa manakala Lili turun di Pekan • Lecthumi yang berbadan gempal menyambut mesra
Sejahtera. kedatangan nenek dan Lili.
• Lili mendapati ada seorang pemuda Cina yang turut • Nenek memperkenalkan cucunya, Lili kepada Lecthumi.
membuntutinya turun di Pekan Sentosa. • Lili telah bertemu dengan Geetha semula yang merupakan
• Pemuda Cina itu telah menyerahkan bukunya yang tercicir anak gadis Letchumi.
sewaktu dia turun dari bas ekspres. • Geetha memberitahu Lili bahawa ibunya merupakan
• Pemuda Cina itu memberitahu bahawa dia menetap pelanggan setia minuman herba hasil buatan tangan
di Kampung Sentosa. datuknya.
• Abang Rashid menjemput Lili di Pekan Sentosa dengan • Geetha menyarankan agar Lili mempelajari teknik-teknik
memandu van Toyota Hiace milik datuknya. penyediaan herba dan kaedah rawatan tradisional daripada

32
datuknya yang merupakan pengamal perubatan tradisional • Datuk mengubah topik perbincangannya dengan Lili.
yang terkenal di serata Pekan Sentosa itu. • Datuk mengatakan bahawa anak-anak muda kini tidak
pandai menjaga hati orang tua seperti anak-anak William
Bab Lapan Ng, Danel.
• Selepas solat zuhur berjemaah, datuk menguji Lili dengan • Datuk meluahkan sikap kurang senangnya terhadap abang
soalan-soalan yang berkaitan dengan hal keagamaan. Danel, Sugi yang mempengaruhi pemaju tentang aset yang
• Datuk menerangkan kelebihan surah al-Fatihah kepada Lili. ada di kampung itu.
• Datuk mengandaikan bahawa ibu dan bapa Lili bersikap
tidak endah berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Lili Bab Sebelas
menidakkan kenyataan datuknya itu. • Datuk kehilangan tasbihnya. Dia sangat bimbang dengan
• Datuk menyoroti kisah silam tentang kecuaiannya mendidik kehilangan tasbihnya itu.
ibu Lili dengan sempurna berkaitan dengan hal-hal • Datuk memberitahu Lili bahawa selama lebih tujuh puluh
keagamaan. tahun dia hidup, baru kini dia terasa penat.
• Datuk juga menceritakan sejarah pendidikan ibunya yang • Datuk meminta Lili memberitahu neneknya agar
lulus cemerlang dalam pelajaran dan ditawarkan belajar membancuhkan kopi untuknya.
di luar negara. • Nenek membawakan kopi yang diminta oleh datuk.
• Datuk mengeluh kerana sikap ibunya yang jarang-jarang • Lili meminta diri untuk meninggalkan datuk dan neneknya
pulang ke kampung. tetapi ditegah oleh datuk.
• Rashid meletakkan bakul berisi buah-buahan di atas tangga • Datuk meminta Lili bercerita tentang perkembangan ibunya
dan kemudian hilang semula. yang terkini.
• Nenek menegur Lili yang mengasari kucing. • Lili menceritakan perihal ibunya yang dia ketahui kepada
• Pak Sahak datang ke rumah nenek untuk mencari datuk datuk dan neneknya.
berkenaan peristiwa kekecohan yang berlaku di surau • Datuk mengajukan berbagai-bagai soalan tentang ibunya.
disebabkan kehadiran pemaju perumahan dari pekan. • Datuk menceritakan kisah silam ibunya yang bermula dari
• Datuk merungut sambil memarahi abang kandung Danel, zaman kanak-kanak.
Sugi yang menghantar kawannya dari satu syarikat memujuk • Bagi Lili, ibunya seorang yang berpandangan jauh. Ibu
orang kampung supaya menjual tanah mereka. menghantarnya pulang ke kampung supaya Lili mencari
semula apa-apa yang ditinggalkan oleh ibunya pada suatu
Bab Sembilan masa dahulu.
• Lili terkejut dengan kehadiran tetamu ke rumah datuknya
beberapa minit setelah mereka selesai bersarapan. Bab Dua Belas
• Sahabat lama datuknya, William Ng datang bersama dengan • Penduduk kampung bertelagah dan tidak bersepakat
anak bongsunya, Danel. tentang isu pemasangan kubah, iaitu sama ada di bumbung
• Nenek memperkenalkan Lili sebagai cucunya kepada surau usang atau di bumbung masjid yang belum dibina
William Ng dan Danel. di kampung itu.
• Danel memberitahu Lili tentang isu kubah surau yang • Nenek mengisahkan semangat pembangunan yang dibawa
hangat diperkatakan oleh penduduk kampung ekoran oleh perintis, arwah Haji Salihin, orang alim dari Tanah
tiadanya amalan pemuafakatan. Jawa, iaitu pembangunan di kampung itu hanya boleh
• Danel berterus terang tentang kunjungannya ke rumah diadakan selepas seratus tahun.
datuk. Danel berasa kurang senang dengan sikap bapanya • Menurut nenek, seluruh kampung itu mengalami sumpahan
yang menggunakan ubat-ubatan herba dan menolak arwah Haji Salihin kerana pembangunan yang dilakukan.
rawatan moden. • Ketika Lili berjalan-jalan di bendang, dia melihat sekumpulan
• Danel seolah-olah mempertikaikan kemampuan ubat- lelaki menuju ke suatu arah dalam keadaan tergesa-gesa
ubatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit hingga sambil seorang daripadanya mengepit seekor ayam jantan
menyebabkan datuk berasa kecil hati. dan seorang lagi mengepit seekor ayam betina.
• Berlaku konflik antara Danel dengan datuk Lili berhubung • Rashid meminta Lili segera pulang ke rumah kerana
kaedah rawatan yang paling berkesan untuk merawat keadaan di kampung itu tidaklah setenang dahulu lagi.
pesakit. • Sekumpulan lelaki menjerit dan mengejar dua orang
• Datuk teguh dengan pendiriannya bahawa kaedah rawatan pemuda yang mengepit ayam dan berlari tergopoh-gapah
tradisional lebih baik berbanding dengan rawatan moden. kerana terlibat dengan perjudian ayam sabung.
• Rashid menawarkan khidmatnya untuk menghantar Lili
Bab Sepuluh pulang.
• Nenek memberitahu Lili betapa datuknya sangat • Ketika mereka tiba di rumah, mereka mendapati terdapat
menyayangi pekerjaannya sebagai pengamal perubatan dua buah kereta nasional di halaman rumah berserta lima
tradisional. orang tetamu.
• Nenek juga memberitahu Lili bahawa ramai pesakit yang
sembuh setelah berubat dengan datuknya tetapi kini Bab Tiga Belas
seorang demi seorang pesakit itu meninggalkan datuk dan • Lili membantu nenek mengemas dan membasuh pinggan
kaedah rawatan tradisional yang digunakannya. mangkuk di dapur serta menyediakan makan malam.
• Menurut nenek, datuk berasa sedih kerana selepas kedua- • Nenek bercerita tentang nasib datuk Lili yang kehilangan
dua ibu bapa suaminya meninggal dunia, ibu Lili pula lima lagi pesakitnya yang datang dari Kuala Lumpur
merupakan orang kedua yang melangkah pergi melalui apabila mereka telah menggunakan ubat ajaib untuk
jendela rumah itu. Kini, sahabat baiknya, iaitu William Ng menyembuhkan penyakit.
pula akan meninggalkan rawatan tradisionalnya. • Lili melihat datuk duduk bersendirian di serambi sambil
• Lili bertanyakan datuknya sebab jendela dan pintu rumah berkhayal dalam dunia khayalannya yang tersendiri.
di kampung itu menghadap jalan. • Datuk memberitahu Lili bahawa semua pesakitnya telah lari.

33
Datuk kehilangan punca pendapatannya. Datuk berkira-kira • Mereka dapat melihat peristiwa anak-anak Che Jah yang
untuk kembali mengerjakan kebun dan menjadi nelayan. dikejar oleh sekumpulan pemuda kerana mencuri harta
• Datuk bangun awal untuk bersolat subuh. Datuk leka benda ibu mereka.
menyusun barang-barang perhiasan di dalam almari kayu • Che Jah menjerit sambil menangis apabila mengenangkan
hingga memasuki lewat tengah hari. sikap anak-anaknya yang tidak mengenang budi itu.
• Lili bertekad untuk melawat Geetha. Nenek membenarkan • Danel datang menemui datuk Lili untuk mendapatkan
Lili ke rumah Geetha tetapi tidak membenarkannya pergi khidmat urut badan secara tradisional daripada datuknya.
sendirian. Nenek meminta Rashid menghantarnya. Lili
bersetuju. Bab Tujuh Belas
• Rashid terlupa untuk menghantar Lili ke rumah Geetha. • Danel menulis berbelas-belas artikel dalam buku yang
Sebagai menebus kesalahannya, Rashid membawa Lili berjudul ‘Segalanya tentang Pisang’.
berjalan-jalan di pasar malam di pekan. • Artikel tersebut memaparkan rencana kejayaan seorang
• Lili dan Rashid makan nasi padang secara percuma remaja menjadi pekebun pisang yang berjaya di Tenom,
di warung makan rakan Rashid di pasar malam itu. Sabah.
• Lili membeli sehelai kemeja bercorak batik tetapi dibayar • Danel juga menulis artikel tentang perihal pisang, iaitu
oleh Rashid. setiap bahagian pisang berfungsi untuk merawat penyakit
• Rashid berjanji akan menghantar Lili ke rumah Geetha pada atau menjadi penawar kepada pesakit.
keesokan pagi.
• Lili bertanya kepada Rashid tentang masa dia akan Bab Lapan Belas
berkahwin tetapi dia tidak menjawab soalannya itu. • Lili diminta oleh nenek untuk membancuhkan air minuman
untuki tetamu yang berkunjung ke rumah datuknya, iaitu
Bab Empat Belas Pak Sahak, Kiai Baharom, Imam Sanusi, dan ketua kampung.
• Lili mengunjungi Geetha yang diserang demam. • Mereka berbincang perihal pembinaan masjid baharu
• Geetha tidak seronok bercuti di kampung kerana dia berasa di Kampung Sentosa.
bosan. • Ketua kampung meminta datuk menggunakan pengaruhnya
• Geetha memberitahu Lili bahawa ibunya masih berpegang untuk menyedarkan penduduk kampung berhubung arus
teguh kepada adat tradisi. pembangunan yang pesat di kampung mereka.
• Lili memberi cadangan dengan mempelawa Geetha • Menurut ketua kampung lagi, penduduk kampung ini masih
bermalam di rumah datuknya. terperangkap dalam sejarah lampau dan masih berkhayal
• Geetha mendapat keizinan ibunya untuk bermalam dengan nilai nostalgia jendela menghadap jalan yang telah
di rumah datuk Lili. dirintis oleh generasi awal keluarga datuk.
• Geetha dan Lili duduk di perhentian bas untuk memerhatikan • Lili mencuri dengar perbincangan mereka berhubung
kerenah dan gelagat orang ramai yang lalu-lalang. pembinaan masjid itu.
• Lili dan Geetha mendaki bukit untuk menikmati • Danel mengajak Lili menemaninya ke pekan untuk membeli
pemandangan matahari terbenam dari puncak bukit. minyak gamat.
• Lili dan Danel menaiki bas yang sesak dengan penumpang
Bab Lima Belas ke pekan.
• Geetha memotong sayur dan menyiang ikan hasil • Setibanya di pekan, mereka memasuki kedai ubat.
tangkapan laut yang disedekahkan oleh Pak Sahak ketika • Lili mendedahkan bahawa dia faham bahasa Cina yang
Lili dan nenek bersolat maghrib. dituturkan oleh Danel kerana dia bersekolah di sebuah
• Nenek melarang Geetha daripada membantunya di dapur. Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina.
• Geetha memberitahu nenek bahawa dia berkenalan • Menurut Lili, dia juga boleh berbahasa Jepun, bahasa Thai,
dengan Lili sewaktu berada di dalam bas. dan bahasa Latin dengan baiknya serta sedang mempelajari
• Datuk Lili yang masih belum pulang ke rumah walaupun bahasa Spanish Castanuelas.
hari sudah malam mencetuskan kebimbangan kepada
nenek. Bab Sembilan Belas
• Rashid menawarkan bantuannya untuk mencari datuk. • Lili dan Danel singgah di restoran makanan segera.
• Geetha bertanya kepada Lili sama ada dia ingin menjejaki • Lili hanya minum segelas jus epal manakala Danel telah
kehilangan datuknya. makan dua biji burger, kentang goreng, dan minum segelas
• Menjelang subuh, datuk pulang ke rumah dengan air minuman berkarbonat.
membawa dua bakul penuh berisi akar-akar kayu dan • Selepas itu, mereka pergi ke pasar raya untuk membeli
daun-daun herba. barang-barang yang diperlukan.
• Nenek meleteri suaminya kerana tidak memaklumkan • Mereka pulang ke Kampung Sentosa dengan menaiki bas.
pemergiannya itu. • Setibanya di kampung, Lili melihat Rafiq yang memegang
senjata tajam dikejar oleh beberapa orang lelaki
Bab Enam Belas di belakangnya.
• Datuk berasa bangga bercerita tentang dirinya yang masuk • Secara tiba-tiba, Rafiq meluru ke arah Lili. Rafiq menculik
ke hutan bersendirian semata-mata ingin mencari bahan- Lili dan menahannya sebagai orang tahanan.
bahan untuk dijadikan herba. • Rafiq berkeras akan mencederakan Lili jika ada antara lelaki
• Danel tiba-tiba datang menziarahi datuk. itu yang mencuba mendekatinya.
• Geetha bertanyakan Lili tentang perihal Danel. • Lili pengsan. Apabila Lili sedar, dia mendapati kedua-dua
• Geetha meminati sikap dan penampilan Danel. belah tangannya diikat ke belakang dan dia disembunyikan
• Geetha akan bermalam di rumah nenek Lili untuk satu di sebuah pondok buruk.
malam sahaja. • Lili dapat mendengar butir-butir perbalahan yang
• Geetha dan Lili ke kedai runcit berhampiran untuk membeli berlaku antara Rafiq dengan Haziq berhubung dengan
barangan runcit. penahanannya.

34
Bab Dua Puluh • Rashid dan Lili pergi ke rumah Che Jah untuk melihat
• Lili berusaha dan mencuba berikhtiar untuk menyelamatkan perkembangan diri Haziq dan Rafiq.
dirinya dari pondok buruk itu. • Che Jah menjemput Lili dan Rashid masuk ke dalam rumah
• Lili mendengar suara Danel yang datang menyelamatkannya. mereka.
• Danel memberitahu Lili bahawa dia memang mengetahui • Che Jah memohon maaf kepada Lili bagi pihak kedua-dua
tempat persembunyian Rafiq dan Haziq sejak dahulu lagi. orang anaknya.
• Halaman rumah datuk Lili terang-benderang sewaktu Lili • Che Jah menceritakan perihal sikap nakal dan jahat anak-
dan Danel tiba. anaknya itu kepada Lili dan Rashid.
• Nenek menangis apabila melihat Lili dalam keadaan • Lili memberitahu Che Jah bahawa dia memaafkan kesalahan
selamat. Lili turut menangis. Rafiq dan Haziq.
• Nenek menghidangi Lili makan malam selepas Lili selesai • Che Jah terharu dan menangis mendengar kata-kata ikhlas
membersihkan dirinya. Lili itu.
• Nenek bertanya kepada Lili berhubung tindakan Rafiq itu. • Che Jah mempelawa Lili dan Rashid makan tengah hari
Nenek menyalahkan cara didikan yang diamalkan oleh Che di rumahnya. Lili tidak menolak pelawaan itu.
Jah.
• Menurut nenek lagi, anak-anak Che Jah terlibat dengan Bab Dua Puluh Tiga
penagihan dadah. • Nenek menasihati Lili agar tidak mencampuri urusan rumah
• Nenek juga menceritakan sikap suami Che Jah yang tidak tangga Che Jah.
bertanggungjawab, sering melepak di kedai kopi, kaki • Datuk menanyakan Lili berhubung pemergian Lili ke rumah
perempuan, dan kaki judi kepada Lili. Che Jah.
• Sebagai tanda kesyukuran kerana semuanya selamat, • Datuk mengatakan bahawa sepatutnya bapa Rafiq dan
datuk sempat mengajak beberapa orang jemaah yang ada Haziq yang patut ditangkap dan dihumban ke dalam
di rumahnya untuk mengerjakan solat hajat. penjara kerana kegagalannya mendidik anak.
• Menurut datuk, orang kampung pernah membuat laporan
Bab Dua Puluh Satu polis berhubung peristiwa jahat Seman dan anak-anaknya.
• Pagi itu, Lili ghairah untuk mengetahui berita tentang Haziq Namun begitu, sikap Seman yang panas baran menyebabkan
dan Rafiq. orang kampung berasa serik hendak menegurnya.
• Lili juga bersimpati akan nasib kedua-dua beradik itu • Datuk menjelaskan lagi bahawa dia pernah membantu
walaupun semalam dia menjadi mangsa penculikan dan Seman dengan memintanya melakukan kerja di kebun
tebusan mereka. tetapi hasil kebun dijualnya.
• Danel muncul di serambi rumah datuknya ketika Lili selesai • Datuk juga selalu menghulurkan duit apabila Seman datang
bersarapan. menemuinya untuk meminjam duit.
• Lili bertanya kepada Danel tentang perkembangan berita • Nenek memberitahu Lili bahawa Letchumi akan datang
kedua-dua beradik itu. ke rumahnya pada esok hari.
• Danel memberitahu Lili bahawa ketua kampung telah • Lili berkhayal tentang kenangan manisnya bersama Geetha.
mengarahkan beberapa orang penduduk kampung • Lili, nenek, dan datuk menikmati makan malam yang
merobohkan tempat persembunyian mereka yang dijadikan bertemakan terung.
sarang penagihan dadah. Bab Dua Puluh Empat
• Menurut Danel lagi, Rafiq dan Haziq pernah dimasukkan • Lili melihat sebuah lori membawa kubah surau.
ke penjara dan pusat tahanan juvana atas kesalahan juvana • Datuk memberitahu Lili bahawa kubah agam itu akan
yang pernah dilakukan sebelum ini. dipasang di bumbung surau.
• Lili mengharapkan kedua-dua beradik itu berubah pada • Lili meluahkan kebimbangannya jika kubah baru itu
suatu masa nanti. dipasang di bumbung surau usang itu.
• Danel memohon diri untuk pulang ketika nenek berada • Lili mencadangkan agar sebuah masjid baharu dibina bagi
di dalam bilik air. meletakkan kubah baharu yang agam itu.
• Nenek menasihati Lili agar tidak menyibuk tentang keluarga • Lili bercadang ingin melihat rupa kubah yang besar agam
Che Jah terutama yang melibatkan perihal Haziq dan Rafiq. itu dipasang di atas bumbung surau. Dia juga baharu kali
• Nenek mengisahkan perihal kejahatan Haziq dan Rafiq yang pertama mendengar orang bertengkar tentang kubah surau.
tidak diketahui oleh Lili hingga menyebabkannya terpegun. • Sepanjang hari itu, Lili dapat mendengar kubah surau
• Lili ingin mengetahui lebih lanjut tentang Haziq dan menjadi topik perbualan orang yang lalu-lalang.
Rafiq. Namun begitu, dia sedar bahawa nenek dan Danel • Kaum lelaki golongan tua seperti datuk tidak kisah sama
bukanlah orang yang boleh menolongnya berkaitan dengan ada kubah itu dipasang di bumbung surau atau masjid,
hasratnya itu kecuali Geetha. yang penting bagi mereka ialah sebuah tempat ibadat dan
• Sepanjang pagi hingga tengah hari, Lili resah di jendela ibadat boleh dilaksanakan kepada Allah.
memerhatikan manusia lalu-lalang dengan tangan mereka • Kaum lelaki dewasa generasi muda seperti Abang Rashid
diangkat ke arah Lili sebagai tanda sapaan. pula menginginkan sebuah masjid baharu yang teguh
• Lili teringat akan hasratnya yang ingin ke pekan dibantah dan cantik terbina di kampung itu. Mereka melihat
oleh neneknya. pembangunan.
• Namun demikian, sehingga malam, Lili tidak mendengar
Bab Dua Puluh Dua sebarang cerita tentang kubah dinaikkan ke bumbung
• Datuk masih mencari tasbihnya yang hilang untuk berzikir surau. Datuknya juga tidak bercakap apa-apa sewaktu dia
dan bertahmid. pulang dari suatu tempat.
• Danel memberitahu Lili bahawa anak-anak Che Jah yang
terlibat dengan kes penahanan Lili telah ditangkap. Bab Dua Puluh Lima
• Rashid mengatakan bahawa seorang daripadanya parah • Lili meluahkan hasratnya untuk melihat kubah agam atau
dibelasah oleh bapanya. menjenguk Che Jah.

35
• Nenek keberatan melepaskan Lili pergi kerana memikirkan • Datuk kelihatan gembira apabila dikunjungi pesakit yang
keselamatan dirinya. datang membawa pelanggan baru, pesakit gout.
• Danel datang ke rumah neneknya dengan membawa gulai • Datuk meminta Lili mengambil sebotol herba ‘Mas Cotek’
kari pisang ikan masin yang dimasaknya sendiri. di dalam almari pakaian. Datuk juga menyatakan pantang
• Berita kenaikan harga minyak menggantikan isu kubah. larang yang perlu dipatuhi oleh pesakit gout itu.
• Lili leka makan dan tidak mempedulikan isu kenaikan • Datuk meminta Puan Hamimah atau panggilan mesranya,
minyak yang dibangkitkan oleh Danel kepada datuknya. Kak Mimah agar menjaga kesihatan sebaik-baik yang
• Danel menyarankan agar mereka berjimat cermat dan mungkin.
menjaga kesihatan dengan baiknya kerana kos rawatan • Kak Mimah memberitahu Lili bahawa dia bertugas sebagai
tentu meningkat. penolong pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat,
• Datuk menyindir Danel dengan mengatakan bahawa Bahagian Warga Tua dan Keluarga.
seseorang yang menggunakan perubatan tradisional, • Lili terkenang akan nasib Che Jah yang menjadi mangsa
kosnya lebih murah berbanding dengan rawatan moden. keganasan rumah tangga.
• Danel berasa tersindir oleh kata-kata datuk. Lili ke rumah • Kak Mimah menasihati Lili agar berhati-hati ketika memilih
Che Jah ketika neneknya sibuk ke pekan dengan jiran kawan kerana banyak remaja perempuan lari dari rumah
tetangga yang bimbang harga barangan dapur turut kerana mengikut teman lelaki masing-masing.
dinaikkan. • Kak Mimah bermalam di rumah datuk. Dia bangun lebih
• Che Jah berasa gembira menerima kedatangan Lili. Lili awal sebelum subuh, ikut sama berjemaah dalam keadaan
melihat Haziq keluar dari biliknya dengan keadaan yang duduk.
menyedihkan. • Ketika Lili membawa Kak Mimah bersiar-siar di sekitar
• Di dapur rumah Che Jah, kedengaran suara Che Jah kawasan kampung, dia sempat memberitahu Kak Mimah
meninggi, memberi amaran kepada Haziq agar tidak tentang kes keganasan rumah tangga yang berlaku di
mengambil kesempatan untuk melarikan diri. kampungnya itu.
• Lili merasakan pertemuan kali ini agak hambar berbanding
dengan pertemuan pada pertama kali dulu. Lili tidak Bab Dua Puluh Sembilan
faham sebab Che Jah perlu menjauhkan diri daripadanya • Kak Mimah menyatakan kesanggupannya untuk membantu
sedangkan niatnya baik untuk berkawan. menangani kes keganasan rumah tangga yang melibatkan
Che Jah dan Seman itu setelah diceritakan panjang lebar
Bab Dua Puluh Enam oleh Lili.
• Lili mempunyai idea membina masjid dan idea untuk • Kak Mimah berjanji akan kembali ke kampung itu untuk
melaporkan jenayah yang dilakukan oleh suami Che Jah meneliti dan menyiasat kes tersebut bersama-sama satu
kepada biro pengaduan jenayah rumah tangga. atau dua orang pegawai yang lain.
• Datuk memberitahu Lili bahawa rancangan pembangunan • Kak Mimah perlu membuat laporan terlebih dahulu dan
di kampung itu tidaklah semudah yang difikirkan. meminta Lili menjadi saksi.
• Datuk menasihati Lili agar tidak risau tentang nasib Che Jah. • Lili menegaskan bahawa semua penduduk kampung tahu
• Menurut datuk, jika Che Jah tertekan dengan masalah bahawa Seman mendera dan menganiaya isterinya tetapi
rumah tangganya, sudah lama dia membuat laporan polis mereka tidak berani untuk bersuara kerana Seman seorang
dan sudah lama dia mengikut nasihat orang kampung. yang ganas dan panas baran.
• Datuk menasihati Lili agar menghabiskan cuti sekolah • Bengkak di kaki Kak Mimah akibat penyakit gout berkurang
di kampung itu dengan tenang tanpa perlu memikirkan dan menambahkan keyakinannya untuk terus membuat
perkara-perkara itu. rawatan mengikut kaedah tradisional.
• Danel dan Lili berbincang tentang isu pemasangan kubah • Letchumi datang bersama dengan pekerja kedainya untuk
di surau atau di bumbung masjid baharu yang bakal terbina menambah bekalan herbanya yang sudah habis ketika
suatu hari nanti. nenek sudah berada di rumah Che Jah.
• Letchumi dan Lili bersembang tentang tempoh percutian
Bab Dua Puluh Tujuh yang bakal berakhir.
• Danel memohon maaf kepada Lili kerana tidak serius • Ketika Letchumi pulang, Danel tiba-tiba muncul di rumah
tentang perbincangan isu kubah surau. datuk. Lili melarang Danel naik ke rumah kerana semua
• Nenek bersikap kelam-kabut apabila tiba-tiba mengajak orang tiada di rumah ketika itu. Lili meminta Danel
Rashid pergi ke rumah Che Jah dengan segera. menunggunya di pangkin.
• Seman memukul sambil memaki hamun anaknya, Haziq. • Danel memberi cadangan agar mereka berdua membuat
Orang ramai yang datang termasuk Lili dan Danel takut pertemuan terbuka dengan penduduk kampung bagi
untuk meleraikan perbuatan kejam Seman itu. menjelaskan kepentingan membina masjid berbanding
• Dari dalam rumah kedengaran suara jeritan Che Jah yang memasang kubah di bumbung surau dengan cara
meminta Seman agar menceraikannya. memasang poster.
• Seman mengatakan kepada Che Jah agar tidak mencabarnya
untuk memohon cerai. Bab Tiga Puluh
• Nenek meluru ke depan dan memegang tangan Che Jah. • Danel dan Lili membatalkan cadangan memasang poster
• Nenek memberi isyarat kepada Lili dan Danel agar berundur kerana kurang efektif. Danel mencadangkan mereka
dan tidak mencampuri konflik perbalahan Che Jah dan membuat pengumuman di surau dan sewaktu majlis
suaminya. pernikahan anak Pak Busu.
• Lili mencadangkan agar Geetha dilibatkan sama dalam
Bab Dua Puluh Lapan perkara tersebut memandangkan dia seorang yang bijak
• Nenek pulang lewat dengan membawa khabar Che Jah dan berani berhujah.
belum diceraikan suaminya yang hampir sepuluh tahun • Lili ke rumah Geetha dengan menaiki kereta Danel. Geetha
sebagai kaki judi dan sering membelasah isterinya. bersedia untuk menghulurkan bantuan jika diperlukan.

36
• Lili menyatakan persetujuannya untuk menjadi saksi kes tenaga Haziq dan Rafiq tetapi gagal mengejutkan mereka
keganasan rumah tangga Che Jah. yang tertidur keletihan itu.
• Geetha bersetuju untuk mengikut Lili dan akan bermalam • Danel datang secara tiba-tiba. Lili memberitahu Danel
di rumah datuk Lili. bahawa dia hanya ingin menolong Che Jah tetapi tidak
• Sepanjang perjalanan dari pekan ke rumah datuk Lili, berminat menyentuh isu kubah kerana kubah itu sudahpun
Danel hanya mendiamkan diri. Hanya Lili dan Geetha yang dilarikan orang.
berbual berkaitan perihal Che Jah. • Haziq mengerang kesakitan dan matanya terbuka separuh
• Nenek membenarkan Lili dan Geetha menziarahi Che Jah. melihat sekeliling. Akibat kebimbangan Haziq akan bertindak
• Danel kelihatan kagum dengan penampilan Geetha dan ganas, nenek berkawal di muka pintu dapur dengan batang
mereka mula berbual-bual sewaktu minum petang. Lili penyapu dan Danel pula berdiri mencuba melindungi Lili
merasakan bahawa Danel dan Geetha sangat sepadan menyebabkan Geetha berasa cemburu dan beredar dari
kerana kedua-duanya pandai berhujah. ruang tamu itu.
• Rumah Che Jah kosong sewaktu mereka tiba di rumah itu.
Bab Tiga Puluh Tiga
Mereka pulang ke rumah semula dengan keadaan hampa.
• Kak Mimah dan Nadia, dua orang pegawai dari Jabatan
Bab Tiga Puluh Satu Kebajikan Masyarakat datang ke rumah datuk sebelum
• Geetha dan Danel menikmati makan malam di rumah mesyuarat tergempar jam sepuluh pagi di balai raya.
nenek Lili. • Che Jah menemui Kak Mimah di rumah datuk. Dia
• Geetha dan Danel berbual tentang madu lebah dan aktiviti menceritakan kejadian malangnya dengan panjang lebar
mendaki gunung, termasuklah mendaki Gunung Kinabalu. kepada Kak Mimah dan Nadia.
• Geetha menceritakan kegemarannya yang suka akan aktiviti • Che Jah sangat bersetuju jika suaminya dibawa ke
lasak sejak di bangku persekolahan lagi. muka pengadilan kerana kubah yang dilarikan semalam
• Datuk memanggil mereka bertiga untuk sama-sama ialah perbuatan suaminya tetapi suaminya menghalakan
menikmati kopi panas di pangkin. perbuatan jahatnya kepada anak-anaknya yang sedang
• Datuk memberitahu Lili bahawa Kak Mimah telah belajar untuk menjadi baik.
menghubunginya. Datuk nekad hendak mengheret Seman • Kak Mimah, Nadia, nenek, Lili, dan Che Jah berbincang
ke penjara. Menurut datuk, Seman telah melakukan banyak tentang penempatan Haziq dan Rafiq selepas kejadian ini.
kerosakan kepada hati orang lain, selain hati isteri dan hati • Lili mencadangkan agar Haziq dan Rafiq dihantar ke pusat
anak-anaknya. pemulihan akhlak dan cadangannya itu dipersetujui oleh
• Lili mengagak Geetha dan Danel mula jatuh cinta. Kak Mimah.
• Datuk memberitahu mereka bahawa AJK surau • Che Jah bersetuju untuk membuat laporan polis terhadap
akan mengadakan mesyuarat keesokan harinya bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh suaminya itu.
membincangkan perihal Seman, suami Che Jah sama ada • Che Jah ke balai polis dengan menaiki kereta Danel.
perlu ditangkap hidup-hidup atau dipukul sampai pengsan • Kak Mimah dan Nadia menyusul dengan keretanya
untuk memudahkan kerja polis. di belakang kereta Danel.
• Geetha menegaskan bahawa negara mempunyai • Dua buah kereta orang kampung juga bersedia membawa
undang-undang yang bermakna setiap orang tidak boleh suami Che Jah yang telah ditangkap ke balai polis.
menghukum orang lain sesuka hati. • Lili dan Geetha disuruh menjaga Rafiq dan Haziq di rumah
• Datuk berasa kesal kerana lambat bertindak untuk ditemani Kak Bibah dan dua orang pak cik yang belum
memperbetul segala masalah yang berlaku di kampung itu. dikenali.
• Geetha memberitahu Lili bahawa Danel menyukainya tetapi
Bab Tiga Puluh Dua Lili menolak usikan Geetha itu dengan menyatakan bahawa
• Geetha sudah satu jam terlena dan ketika Lili hendak banyak lagi perkara baik yang menanti di hadapan mereka.
melelapkan matanya dia mendengar suara kecoh • Rafiq muncul di dapur dan tumbang secara tiba-tiba.
di halaman rumah datuknya. • Seorang pak cik memberikan cadangan kepada Lili agar
• Mereka datang melaporkan kubah telah dilarikan dan menghubungi pihak ambulans.
mereka mengesyaki anak-anak Che Jah yang melakukan • Sekumpulan pemuda mengarak masuk sepanduk
perbuatan itu. ke halaman sambil berteriak dan marah-marah.
• Lili menyampuk dengan menafikan pembabitan anak-anak Bab Tiga Puluh Empat
Che Jah dalam kes kehilangan kubah itu. • Menurut Rashid, Sugi tidak terlibat dengan kemasukan dua
• Penduduk kampung tidak berpuas hati dengan kata-kata orang wakil pemaju perumahan yang datang memujuk
penafian Lili itu. orang kampung untuk menjual tanah mereka.
• Lili berasa risau akan keselamatan Haziq dan Rafiq. Akhirnya, • Che Jah membuat laporan polis berhubung kes jenayah
Lili melihat datuknya mengheret masuk Haziq dan Rafiq suaminya dan laporan akan disediakan untuk tindakan
di halaman rumah sambil dibantu oleh dua orang pemuda lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat pada minggu
lain. hadapan.
• Datuk meminta orang kampung yang masih marah, • Datuk dan Danel begitu sibuk, lebih-lebih lagi tentang
menuduh, dan memaki Haziq dan Rafiq agar pulang perkara yang melibatkan abang kandung Danel, iaitu
bersolat subuh dan datang ke balai raya jam sepuluh pagi Sugi yang dituduh menghasut datuk memujuk penduduk
untuk sesi perbincangan. kampung menjual tanah mereka kepada pemaju.
• Haziq dan Rafiq kelihatan lemah dan ada kesan dibelasah. • Datuk juga dituduh melindungi Che Jah dan anak-anak
Wajah Haziq lebam manakala hidung Rafiq berdarah. Che Jah kerana tidak mengheret mereka ke muka
Mereka masuk ke dalam rumah dan merebahkan diri pengadilan ketika mereka menculik Lili.
di lantai ruang tamu tanpa diminta. • Datuk tidak melatah dengan semua tuduhan itu.
• Nenek datang membawa mangkuk besar berisi bubur nasi • Nadia menghantar Che Jah pulang ke rumah setelah segala
ikan masin dan sedikit air campuran herba untuk memulihkan urusan selesai.

37
• Kumpulan penunjuk perasaan masih tercegat di halaman berbual mesra dengan datuk dan neneknya. Ibu Lili segera
rumah datuk dan terus-menerus meluahkan kemarahan memeluk Lili.
dan perasaan tidak puas hati mereka. • Ibu Lili hanya datang berseorangan kerana bapa Lili sibuk
• Danel bersuara dengan mempertahankan pendiriannya dengan kerjanya.
bahawa abang kandungnya, Sugi tidak bersalah tentang • Ibu Lili berasa hairan kerana percutian anaknya yang terakhir
pembelian tanah orang kampung. di alam persekolahan berakhir tanpa keluhan.
• Menurut Danel lagi, Sugi telah berjaya mencari peluang- • Lili memberitahu ibunya bahawa dia berasa gembira
peluang untuk membantu anak-anak muda supaya menghabiskan cuti sekolah di kampung.
melibatkan diri dengan pertanian moden dan rancangannya • Menurut Lili, kebahagiaan yang paling bermakna kepadanya
itu benar-benar berjaya. adalah apabila melihat ibunya berbual mesra dengan
• Nenek mengingatkan Lili dan Danel tentang waktu maghrib datuknya.
yang hampir tamat. Danel masih berada di laman rumah. • Datuk Lili yang bernama Haji Abdul Rahman telah
Dia menjadikan dirinya sebagai tebusan bagi pihak Sugi mengisahkan perjalanan hidupnya dari Kalimantan yang
sekiranya kumpulan penunjuk perasaan itu kembali berpindah-randah hingga akhirnya membuka petempatan
membuat kekecohan. di Kampung Sentosa.
• Haziq pulih daripada keletihan. Haziq minum sup herba • Menurut datuknya lagi, dia tabah menempuh berbagai-
yang diberikan oleh Lili. bagai rintangan dalam hidupnya. Akhirnya, dia bertemu
• Kak Mimah pula berjanji akan membantu Rafiq dan Haziq dengan neneknya di sebuah tempat ajaib, 42 tahun dahulu.
hingga mereka pulih sepenuhnya. • Datuk Lili berjanji kepada Lili untuk menceritakan sejarah
jendela menghadap jalan dalam kunjungan cucunya yang
Bab Tiga Puluh Lima akan datang.
• Ibu Lili menghubunginya. Dia berasa pelik dengan • Nenek Lili bercerita bahawa dirinya bernama Hajah Aisyah
perubahan sikap anaknya yang tidak merungut sepanjang Tan Abdullah. Dia berasal dari Tanah Besar China yang
tempoh percutiannya di kampung. dibawa ke Tanah Melayu oleh mendiang bapanya bersama
• Lili dan Danel berasa amat gembira kerana suara mereka dengan adik-beradiknya yang lain.
didengari oleh orang dewasa di kampung itu. Mereka • Ketika itu nenek berusia sebelas tahun. Ibu nenek tidak ikut
bersetuju untuk membina masjid. sama ke Tanah Melayu dan bercerai dengan bapa nenek.
• Tuk ketua kampung mengatakan persetujuan itu seharusnya • Bapa nenek bekerja dengan kapal Inggeris yang mengambil
sudah berlaku sejak dahulu. teh di China.
• Datuk mengatakan bahawa mereka telah berjuang sekian • Nenek menyoroti kisah hidupnya hinggalah kisah pertemuan
lama dan apabila tiba masanya nanti, mereka akan pertama kalinya dengan suaminya, Haji Abdul Rahman.
bercerita kepada cucu-cucu kisah mereka membuka dan • Nenek mengisahkan keguguran kandungannya sebanyak
membangunkan kampung itu dengan nyawa mereka sendiri. tiga kali sebelum mengandungkan ibu Lili.
• Lili mengharapkan datuknya telah bersedia untuk bercerita • Nenek akhirnya memberitahu sebab jendela dibina
tentang rumah-rumah yang jendelanya menghadap jalan. menghadap ke jalan adalah supaya mudah untuk mengintai
• Lili berasa gelisah kerana hasratnya untuk melihat matahari pergerakan mereka dan sentiasa berjaga-jaga.
terbit bersama-sama Geetha belum kesampaian kerana • Sekitar tahun 1943, seorang pedagang Cina datang untuk
esok merupakan hari terakhirnya di kampung. membawa nenek pulang ke China kerana ibu nenek
• Geetha pula akan kembali ke kampusnya esoknya. sedang sakit tenat. Namun begitu, nenek membatalkan niat
• Datuk menyuruh Danel agar pulang ke rumahnya kerana dan sehingga kini nenek tidak pernah menyimpan hasrat
malam sudah larut. untuk pulang.
• Datuk menasihati Lili agar pandai menjaga diri dan tidak • Lili menerima sepucuk surat yang ditulis dan dihantar oleh
terlalu rapat dengan Danel. Danel yang mengisahkan pelbagai perkara.
• Danel memohon diri untuk pulang. • Lili mencatat segala peristiwa dan kejadian yang berlaku.
• Datuk meminta Rashid menghantar Haziq pulang ke Disember 2008 merupakan tarikh catatan itu ditulis semula
rumahnya dengan membonceng motosikal Rashid. oleh Lili setelah beberapa bulan Lili lupa mencatatnya.
• Sewaktu azan subuh berkumandang, Geetha dan Danel • Dalam catatannya itu, Lili berasa lega dan gembira apabila
telah mengetuk dinding bilik Lili untuk mengejutkannya semua ujian serta permasalahan sosial dan kemasyarakatan
sekali gus mengajaknya melihat matahari terbit. yang berlaku di Kampung Sentosa mampu ditangani
dengan jayanya.
Bab Tiga Puluh Enam
• Lili tidak sabar untuk kembali ke Kampung Sentosa bagi
• Lili, Geetha, dan Danel duduk di jeti nelayan memerhatikan
mendengar cerita datuknya berhubung dengan jendela
keindahan matahari terbit. Mereka berkata sesuatu tentang
menghadap jalan.
falsafah.
• Lili mengimbas kembali pertemuan pertama mereka di
dalam bas. Tema
• Menurut Lili, Geetha dan Danel pulang ke pangkuan ibu Tema novel ini ialah kecekalan seorang gadis semasa
dan bapanya yang hidup dalam tradisi sedangkan mereka menempuh berbagai-bagai ujian dan rintangan.
berfikiran moden.
• Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya matahari Persoalan
terbit pada pagi itu. (a) Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anak
• Mereka berbincang tentang cara-cara untuk berhubung kandungnya.
selepas pertemuan itu. (b) Persoalan persaingan antara perubatan tradisional
• Mereka beredar apabila nelayan mula datang seorang demi dengan rawatan moden.
seorang ke jeti itu. (c) Persoalan permasalahan permuafakatan untuk mencapai
• Ketika Lili tiba di rumah, dia melihat ibunya sedang kata sepakat.

38
(d) Persoalan suami/bapa yang kejam dan tidak (b) Anak bongsu kepada William Ng.
bertanggungjawab. (c) Mempunyai seorang abang yang bernama Sugi.
(e) Persoalan ketaatan seorang anak terhadap perintah ibu (d) Masih belajar di Kuala Lumpur.
bapanya. (e) Meminati bidang kulinari, iaitu masakan berasaskan
(f) Persoalan amanah untuk menjalankan tanggungjawab. pisang.
(g) Persoalan keganasan dalam rumah tangga. (f) Meminati bidang penulisan dan menghasilkan banyak
(h) Persoalan kepentingan ilmu dalam kehidupan. artikel serta rencana.
(g) Meminati aktiviti lasak seperti memanjat gunung.
Watak dan Perwatakan
(a) Watak utama – Lili Nenek/Hajah Aisyah Tan Abdullah
(b) Watak sampingan – Geetha, Datuk /Haji Abdul Rahman, (a) Isteri kepada Haji Abdul Rahman.
Danel/Danel William, nenek/Hajah Aisyah Tan Abdullah, (b) Berbangsa Cina kerana berasal Tanah Besar China.
Che Jah, Rafiq, Rashid/Abang Rashid, Puan Hamimah/ (c) Ibu kepada ibu Lili dan nenek kepada cucunya, Lili.
Kak Mimah, ibu Lili, dan sebagainya. (d) Mengikut bapanya berhijrah ke Tanah Melayu ketika
usianya sebelas tahun.
Lili (e) Menghormati tetamu.
(a) Bapanya seorang guru manakala ibunya bertugas sebagai
pekerja syarikat cari gali minyak. Plot
(b) Dia berusia 17 tahun. Binaan Plot
(c) Lili berambut panjang dan memiliki tubuh yang kecil. (a) Peristiwa dalam novel ini disusun secara kronologi.
(d) Bersifat pendiam yang diwarisi daripada sifat ayahnya. (b) Pada peringkat pengenalan atau eksposisi pembaca
(e) Lili merupakan murid Tingkatan Lima dan sedang diperkenalkan dengan watak Lili yang mengalami konflik
menuntut di sebuah Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan dalaman apabila berpura-pura gembira kerana terpaksa
Cina. mengorbankan cuti sekolah yang ingin dimanfaatkan
(f) Lili cekal menempuh semua dugaan dan masalah yang bersama-sama teman-teman sekelasnya dengan pulang
berlaku di Kampung Sentosa. ke kampung ibunya di Dungun, Terengganu.
(g) Lili amat menyayangi ibu dan bapanya. Lili sering kali (c) Peringkat perkembangan bermula apabila Lili berkenalan
mempertahankan maruah ibunya apabila datuknya dengan seorang gadis India bernama Geetha ketika
memperkatakan sesuatu perkara yang kurang elok menaiki bas dari Kuala Lumpur ke Dungun. Geetha turun
tentang ibunya itu. di Pekan Sentosa manakala Lili turun di Pekan Sejahtera.
(h) Lili bertanggungjawab apabila menyatakan kesediaannya Setibanya di rumah nenek, Lili menemui neneknya yang
menjadi saksi kes keganasan rumah tangga Che Jah. sedang menyemai benih padi di petak semaian. Nenek
memberitahu Lili bahawa datuknya ke surau. Lili tekun
Datuk/Haji Abdul Rahman menunggu datuknya bercerita tentang kepentingan
(a) Seorang pengamal perubatan tradisional yang disegani susunan rumah dan jendela menghadap jalan. Datuk Lili
di Kampung Sentosa. juga bercerita tentang cara-cara menyembuhkan penyakit
(b) Beliau merupakan suami kepada Hajah Aisyah Tan secara tradisional. Datuk Lili juga ghairah bercerita
Abdullah dan mempunyai cucu, Lili. tentang khasiat dan kehebatan ubat-ubatan tradisional
(c) Beliau berusia lebih 70 tahun. yang mampu merawat penyakit.
(d) Beliau berasal dari Kalimantan sebelum berpindah- (d) Pada peringkat perumitan, datuk menyoroti kisah silam
randah dari satu tempat ke satu tempat dan akhirnya tentang kecuaiannya mendidik ibu Lili dengan sempurna
menetap di Kampung Sentosa, Dungun, Terengganu. dan sejarah pendidikan ibunya yang lulus cemerlang dalam
(e) Seorang yang alim dan kuat beribadat pelajaran. Datuk mengeluh kerana ibu Lili yang jarang-
(f) Beliau berpengetahuan luas dalam bidang perubatan jarang balik ke kampung. Datuk juga berhadapan dengan
tradisional. kekecohan yang berlaku di surau kerana kehadiran pemaju
(h) Datuk bersabar dengan tuduhan orang kampung yang perumahan dari pekan dan peristiwa seolah-olah Danel
mengaitkannya dengan wakil pemaju yang ingin membeli mempertikaikan kemampuan ubat-ubatan tradisional
tanah orang kampung. sehingga menyebabkannya berasa kecil hati. Dalam suatu
(i) Beliau seorang yang penyayang apabila beliau merasai peristiwa, Rafiq dan Haziq telah menjadikan Lili sebagai
kehilangan ibu Lili yang banyak menghabiskan masa orang tahanan dan mengugut untuk mencederakan Lili
mudanya belajar di luar negara dan bekerja di ibu kota. sebelum Lili diselamatkan oleh Danel.
Geetha (e) Pada peringkat puncak/klimaks, Che Jah menceritakan
(a) Seorang gadis berbangsa India. kejadian malangnya secara panjang lebar kepada Kak
(b) Berumur 19 tahun dan merupakan anak gadis Letchumi. Mimah dan Nadia, dua orang pegawai dari Jabatan
(c) Bermata jernih, berbibir nipis dan merah serta memiliki Kebajikan Masyarakat. Dia bersetuju jika suaminya
tubuh yang kecil. dibawa ke muka pengadilan kerana melarikan kubah. Lili
(d) Pelajar tahun pertama dalam bidang kejuruteraan awam mencadangkan agar Haziq dan Rafiq dihantar ke pusat
di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. pemulihan akhlak dan cadangannya itu dipersetujui oleh
(e) Bergiat aktif dan meminati aktiviti lasak sejak di bangku Kak Mimah.
sekolah menengah seperti mendaki gunung, merunut (f) Pada peringkat peleraian, Rashid memaklumkan bahawa
hutan, dan eksplorasi gua. Sugi tidak terlibat dengan wakil pemaju perumahan yang
(f) Peramah dan mudah mesra. memujuk orang kampung untuk menjual tanah mereka.
(g) Seorang yang menepati janji. Che Jah telah berjaya membuat laporan polis berhubung
dengan kes keganasan rumah tangga. Datuk pula bersikap
Danel/Danel William rasional dan tidak melatah dengan semua tuduhan
(a) Seorang pemuda berbangsa Cina. yang dilemparkan kepadanya. Danel mempertahankan

39
bahawa abang kandungnya, Sugi tidak bersalah dalam Gaya Bahasa
pembelian tanah orang kampung. Lili dan Danel berasa (a) Personifikasi. Contohnya, Sehinggalah jam lonceng di
amat gembira kerana suara mereka akhirnya didengar tepi katil menjerit dengan kuatnya., … tapi yang pasti
oleh orang dewasa di kampung itu. Mereka bersetuju aku dapat merasai, jauh di sudut hatiku terpancar nilai-
untuk membina masjid. Lili berasa gembira apabila nilai seni yang sengaja dirumitkan, dan tidak tumpah
melihat ibunya sedang berbual mesra dengan datuk dan ke pipinya.
neneknya. Nenek Lili memberitahu sebab jendela dibina (b) Simile. Contohnya, kencang, seperti nafas orang
menghadap ke jalan. Lili menerima surat daripada Danel diserang asma, aku gerun melihat tangannya yang
dan tidak sabar untuk kembali ke Kampung Sentosa. kecut macam lobak, kedatangannya dengan mesra,
tapi bagaikan kaset rosak, dan kampung ini ibarat
Teknik Plot seekor ular yang sangat berbisa macam ular tedung.
(a) Teknik pemerian. Contohnya, pengarang memerihalkan (c) Metafora. Contohnya, perut bas ekspres, garis
perwatakan ibu Lili yang mempunyai rupa paras yang kebimbangan, dan basikal tua.
sangat menawan dan mempunyai sifat yang berbeza (d) Peribahasa. Contohnya, minta diri, buah tangan, menjaga
daripada suaminya, bapa Lili. tepi kain orang, dan biar lambat asalkan selamat.
(b) Teknik dialog. Contohnya, dialog antara Lili dengan (e) Inversi. Contohnya, Tidak berapa lama kemudian dia
ibunya tentang sebab wajah Lili yang muram. pun terlena (Sepatutnya: Dia pun terlena tidak berapa
(c) Teknik imbas kembali. Contohnya, ketika pertama kali Lili lama kemudian.), Itulah masalahnya, aku tidak faham
melihat wajah Geetha yang berbibir nipis dan merah, (Sepatutnya: Aku tidak faham, itulah masalahnya.)
ingatan Lili terus beralih kepada bintang filem Hindustan.
(d) Teknik imbas muka. Contohnya, Lili berasa bimbang dan Nilai
sangat bersimpati akan nasib kedua-dua anak Che Jah, (a) Kasih sayang. Contohnya, Lili amat mengasihi ibu dan
Haziq dan Rafiq. Lili berasa takut dan membuat andaian bapanya apabila dia tidak membantah cadangan ibunya
jika orang kampung terlalu marah, dua beradik itu akan yang akan menghantarnya bercuti ke kampung datuknya.
mati dipukul, atau dibunuh oleh ibu bapanya sendiri. (b) Tanggungjawab. Contohnya, Kak Mimah dan Nadia
(e) Teknik kejutan. Contohnya, peristiwa pemuda Cina yang bertanggungjawab terhadap nasib malang Che Jah yang
menyapa dan melemparkan senyuman kepada Lili menjadi mangsa keganasan suaminya.
di perhentian bas, Pekan Sentosa. Pembaca tidak (c) Bijaksana. Contohnya, Danel bijak menggunakan waktu
menyangka rupa-rupanya pemuda itu ingin memulangkan malam sebagai masa yang sesuai untuk menyelamatkan
buku Lili yang tercicir sewaktu dia turun tergesa-gesa dari Lili yang dikurung dan diikat oleh Rafiq dan Haziq.
bas. (d) Belas kasihan. Contohnya, Lili berasa amat bersimpati
terhadap nasib Che Jah yang mempunyai suami kaki judi
Latar dan bersikap panas baran.
Latar Masa (e) Kesabaran. Contohnya, datuk dan nenek Lili begitu sabar
(a) Tempoh dua minggu pada Ogos 2008, Disember 2008. ketika menangani kerenah dan provokasi sekumpulan
(b) 42 tahun yang lalu. penunjuk perasaan yang datang membuat bantahan
(c) Musim cuti persekolahan. di hadapan rumahnya.
(d) Musim tengkujuh/hujan. (f) Keadilan. Contohnya, Seman yang sering memukul
(e) Waktu siang. isterinya, Che Jah dan anak-anaknya berjaya ditangkap
(f) Waktu awal pagi/subuh. oleh penduduk kampung dan diserahkan kepada pihak
(g) Waktu pagi. polis untuk didakwa di mahkamah.
(h) Waktu tengah hari. (g) Keberanian. Contohnya, Geetha dan Lili berani mendaki
(i) Waktu petang. puncak bukit pada lewat petang semata-mata untuk
melihat kejadian matahari terbenam tanpa ditemani oleh
Latar Masyarakat
orang lelaki dewasa.
(a) Masyarakat yang prihatin terhadap isu keganasan rumah
tangga.
Pengajaran
(b) Masyarakat yang berdedikasi ketika menjalankan tugas.
(a) Kita hendaklah mengamalkan kasih sayang dalam
(c) Masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang dalam
kehidupan. Contohnya, Lili amat mengasihi ibu dan
kehidupan.
bapanya. Dia tidak membantah cadangan ibunya yang
(d) Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap kesihatan
mahu menghantarnya bercuti ke kampung kelahiran
keluarga.
ibunya di Dungun, Terengganu walaupun hatinya begitu
(e) Masyarakat yang tekun dan rajin belajar sehingga berjaya
berat untuk berbuat demikian.
dalam hidup.
(b) Kita hendaklah bersikap jujur dan berterus terang.
(f) Masyarakat yang hormat-menghormati antara satu
Contohnya, Che Jah bercerita secara jujur tentang sikap
dengan yang lain tanpa mengira kaum dan agama.
buruk suaminya kepada Kak Mimah dan Nadia yang
(g) Masyarakat kampung yang menyara kehidupan dalam
berusaha untuk menyelesaikan isu kemelut rumah
bidang pertanian dan kerja-kerja kampung.
tangganya itu.
Latar Tempat (c) Kita mestilah bersabar ketika menghadapi cabaran dalam
(a) Kampung Sentosa. kehidupan. Contohnya, nenek Lili begitu sabar menangani
(b) Pekan Sentosa. kerenah dan provokasi sekumpulan penduduk yang
(c) Rumah Datuk/Haji Abdul Rahman. datang membuat bantahan di hadapan rumahnya kerana
(d) Rumah Lili di Kuala Lumpur. perasaan tidak puas hati mereka tentang pelbagai perkara.
(e) Rumah Che Jah. (d) Kita mestilah gigih dan tekun ketika mempelajari satu-
(f) Puncak Bukit. satu bidang. Contohnya, Lili gigih mempelajari bahasa
(g) Jeti nelayan. asing sehingga dia boleh bertutur dalam bahasa

40
Mandarin dengan fasihnya dan juga tahu berkomunikasi pesakit yang bergelar Datin dengan penuh mesra dan
dalam beberapa bahasa asing yang lain, iaitu bahasa bertanggungjawab. Ketika menikmati aiskrim, Felicia berasa
Thai, bahasa Jepun, dan bahasa Latin. loya setelah diberitahu oleh Kartini Borhan bahawa aiskrim
(e) Kita haruslah taat akan suruhan dan arahan ibu bapa. itu milik Doktor Raiha. Felicia berasa rimas dan kurang
Contohnya, Lili taat dan akur akan suruhan ibunya yang senang apabila Kartini bercerita tentang pesakit Unong
akan menghantarnya bercuti ke kampung kelahiran Siron, harapan ibu Unong Siron, dan kejayaan Doktor Raiha
ibunya di Dungun, Terengganu. membuat pembedahan penggantian sendi pinggul. Felicia
(f) Kita perlulah prihatin terhadap keperluan orang menuju ke farmasi untuk mengambil ubat batuk.
lain. Contohnya, Lili menawarkan khidmatnya untuk Raiha tiba di kondominium mewahnya setelah penat
membantu Geetha setelah melihat keadaan Geetha menjalankan operasi penggantian sendi pinggul Unong
yang kelam-kabut ketika mula-mula duduk bersebelahan Siron pada petang tadi. Ketika berada di dalam lif, Raiha
tempat duduknya di dalam bas ekspres. terkenang akan sejarah asal usulnya. Dia dibesarkan oleh
(g) Kita perlulah bijak menguasai keadaan cemas. Contohnya, neneknya yang berketurunan Idaan, yang mempunyai
Danel tidak bertindak balas terhadap aksi agresif Rafiq susur galur keturunan Nunuk Ragang yang berasal dari
yang menahan Lili dengan sebilah pisau tajam diacukan daerah Tampias, Hulu Labuk, Ranau.
ke leher Lili demi keselamatan nyawa sahabatnya itu. Doktor Uwang teringat akan kisah dirinya yang
mempunyai isteri yang jelita dan isteri-isteri tidak rasminya
yang sentiasa hadir dalam hidupnya. Ketika Doktor Uwang
4 PANTAI KASIH (Azmah Noordin) sedang menonton televisyen di rumah bersama-sama
dengan isteri jelitanya, dia seakan-akan melihat wajah anak
Edisi: Melaka, Pahang, Terengganu, Raiha di kaca televisyen. Tatkala Felicia memasuki ruang
Kelantan farmasi, dia merasakan bahawa dia tersilap langkah ke salah
sebuah wad kelas biasa dan telah bersua muka dengan
Sinopsis seorang pesakit lelaki yang telah mengadu tentang infeksi
Novel Pantai Kasih mengisahkan kemelut jiwa yang yang berlaku kepadanya.
dihadapi oleh Raiha. Cerita bermula apabila Raiha berasa Doktor Uwang mengunjungi kelab malam eksklusif
resah setelah meneliti sinar-X terbaharu milik Unong bagi menenangkan fikirannya daripada suara dan gambaran
Siron. Doktor Uwang tidak berpuas hati dan merasakan kanak-kanak perempuan mirip wajah anak Raiha. Walaupun
seolah-olah Raiha mempertikaikan kewibawaannya sebagai malam kian lewat, Uwang melihat jumlah pengunjung
seorang pakar bedah. Raiha mengeluh kerana Doktor ke kelab malam itu semakin bertambah.
Uwang telah lima kali menjalankan pembedahan sendi Felicia termangu dengan persoalan tentang khidmatnya
pinggul terhadap Unong Siron tetapi tidak berhasil dan di PRPK. Doktor Mohammad telah dipanggil bertugas on call
mendatangkan kesakitan terhadap pesakit itu. pada malam itu kerana terdapat kes kelahiran pramatang
Felicia Landosi, ketua jururawat di Pusat Rawatan seorang bayi yang menghadapi kesukaran bernafas. Felicia
Pantai Kasih (PRPK) teringat akan sumpah yang dibuatnya ke bilik air untuk menyejukkan kulit mukanya yang terasa
di hadapan Doktor Uwang dan ikrar yang pernah dilafazkan hangat tetapi dia merasakan seolah-olah dia berada di
di hadapan Raiha. Doktor Uwang telah menawarkan gaji bilik kuliah yang sedang menyaksikan demonstrasi tentang
yang lumayan kepada Felicia Landosi sebagai umpan untuk jenis posisi pesakit. Ariana menyangkakan Felicia menangis
menutup mulut Felicia tentang dosa dan kenangan pahit sambil duduk di lantai bilik air yang basah kerana jatuh
yang telah dilakukannya. Hati dan perasaan Felicia resah tergelincir. Felicia kehairanan bagaimana dia boleh duduk
dan peristiwa hitam itu sering kali menghantui perasaannya di lantai bilik air yang basah itu.
sehingga dia merasakan tidak tenteram berada di PRPK. Kenangan Doktor Uwang tentang kisah silam hilang
Felicia telah mengambil ubat batuk secara curi-curi di tiba-tiba apabila isteri jelitanya muncul di ambang pintu.
farmasi bagi mengurangkan gangguan halusinasi dan Isteri jelita Doktor Uwang memaklumkan panggilan telefon
melupakan kenangan hitam yang dialaminya itu sehingga yang diterima daripada Raiha yang ingin berbincang
terlebih dos. dengannya tentang pesakit bernama Unong Siron.
Felicia memarahi Ariana Abdullah yang leka bergayut Raiha berada di dalam kondominiumnya. Raiha
di talian kerana beranggapan bahawa Ariana kurang menerima panggilan telefon daripada Felicia yang
bertanggungjawab ketika menjalankan tugasnya di kaunter memintanya datang segera ke PRPK berhubung dengan
PRPK. Felicia berasa lega kerana diberikan shift bertugas masalah pesakit bernama Unong Siron. Felicia merasakan
pada sebelah malam di PRPK kerana dia tidak perlu dirinya terperangkap di dalam farmasi PRPK. Dia mengambil
bersusah payah merawat dan membantu pesakit kerana ubat batuk di ruang farmasi itu hingga menyebabkan
tugasnya pada sebelah malam hanyalah memastikan dirinya khayal. Felicia menyangkakan Raiha yang datang
semua pesakitnya tidur dengan selesa. mencarinya. Namun begitu, yang tersembul di celah
Doktor Uwang berjaya membangunkan PRPK daripada pintu ruang farmasi itu ialah Doktor Mohammad. Felicia
pusat rawatan kecil hingga menjadi sebuah pusat rawatan memohon bantuan Doktor Mohammad untuk memulihkan
yang ternama dan mewah. Namun begitu, kewibawaannya kembali segala masalah yang dihadapinya itu.
sebagai peneraju PRPK masih belum mendapat pengiktirafan Raiha memandu keretanya dari kondominiumnya ke
daripada bapanya sendiri, iaitu Datu Ontong. Doktor Uwang PRPK. Setibanya di garaj PRPK, Raiha terbayang berbagai-
berasa terpukul apabila pembedahan yang dilakukannya bagai peristiwa yang berlaku sepanjang hari itu. Doktor
terhadap Unong Siron dipertikaikan oleh Raiha. Alex Ng kehairanan apabila melihat Raiha tiba-tiba muncul
Ketika bertugas di PRPK pada suatu malam, Raiha di PRPK pada malam itu. Doktor Raiha mengatakan bahawa
mendengar suara aneh yang menyebut perkataan “lari”. dia menerima panggilan tentang pesakit bernama Unong
Felicia menjalankan tugas rutinnya sebagai ketua jururawat Siron. Doktor Alex Ng menegaskan bahawa Raiha mungkin
di PRPK. Dia bertugas di wad super VIP. Felicia melayan menerima panggilan palsu.

41
Raiha melawat wad hunian Unong Siron. Setibanya pembedahan penggantian sendi pinggul sebanyak lima kali
di luar pintu wad hunian Unong Siron, secara tiba-tiba di bawah pengawasan Doktor Uwang.
gambaran Doktor Sadiz datang menjelma. Bagi Raiha, hidup • Raiha mengingati kembali saat Doktor Uwang menjadi
dan ruang kerjayanya kini hanya di ruang sempit antara tenaga pengajarnya dalam bidang anatomi ketika dia
kondominium mewahnya dengan PRPK. Ibu Unong Siron menuntut sebagai siswi tahun pertama di sebuah institusi
begitu cemas dan menanyakan Raiha berkaitan dengan pengajian tinggi tempatan.
perkembangan pembedahan penggantian sendi pinggul • Raiha bertemu sekali lagi dengan Doktor Uwang ketika dia
anaknya petang tadi. Raiha meletakkan harapan yang tinggi memulakan clinical year di salah sebuah hospital kerajaan.
dan berdoa agar pembedahan kali keenam itu berjaya. • Dalam diam-diam, Raiha mengagumi kepakaran Doktor
Raiha menyoroti tubuh Unong Siron yang terlantar lesu Uwang dalam bidang perubatan pembedahan dan jatuh
di atas katil pesakit itu. Raiha berbincang dengan Emma Yong, cinta kepada Doktor Uwang walaupun dia tahu Doktor
jururawat bertugas di wad hunian itu agar pembedahan Uwang telah pun berumah tangga.
yang dilakukan itu merupakan pembedahan yang terakhir • Doktor Uwang menamatkan perkhidmatan di hospital
untuk Unong Siron. Raiha masih tertanya-tanya sebab kerajaan dan membuka Pusat Rawatan Pantai Kasih (PRPK).
kelima-lima pembedahan terdahulu menemukan kegagalan Raiha menolak pelawaan Doktor Uwang untuk sama-sama
sementelah pula dilakukan sendiri oleh Doktor Uwang. membangunkan PRPK.
Kenangan lalu Raiha lenyap dengan kehadiran secara • Raiha menerima lamaran Doktor Sadiz, seorang Pakar
tiba-tiba Ariana yang meminta pertolongan Raiha. Menurut Perunding Pembedahan yang merupakan seorang duda
Ariana, Felicia telah ditahan oleh orang asing, penceroboh beranak dua yang usianya lebih tua daripada usia bapa
yang menyamar sebagai doktor sebelum ini di bilik bedah. Raiha. Bapa Raiha tidak merestui hubungan Raiha dengan
Setibanya mereka di luar bilik bedah, mereka melihat Doktor Sadiz.
pemuda yang berlagak sebagai doktor itu memegang pisau • Raiha menerima tawaran bertugas sebagai Doktor Pakar
bedah yang meruncing tajam dan dihunuskan di atas dada Pembedahan di PRPK setelah berlakunya suatu peristiwa
Felicia. Ibu Unong Siron telah menawarkan bantuannya peribadi yang amat hitam antara dia dengan Doktor Sadiz.
untuk memujuk pemuda kurang siuman itu kerana pemuda • Raiha teringat akan arwah ibunya yang hanya dikenali
itu tinggal bersebelahan dengan kampungnya. berdasarkan gambar kerana ibunya meninggal dunia
Ibu Unong Siron telah memujuk pemuda kurang sejurus melahirkannya.
siuman itu supaya melepaskan Felicia dan mengikutnya • Bapa Raiha tidak menyetujui niat dan pilihan Raiha memilih
untuk merawat Unong Siron yang sedang sakit. Selepas kerjaya sebagai pakar bedah kerana masa banyak dihabiskan
itu, pemuda kurang siuman itu dihantar ke hospital sakit di hospital berbanding dengan rumah tangga. Bapa Raiha
jiwa untuk menerima rawatan lanjut. Raiha mendapatkan meluahkan perasaan kesalnya terhadap arwah ibu Raiha
Felicia yang masih separuh khayal itu. Namun begitu, Felicia yang dikatakan degil kerana mahu terus berkhidmat sebagai
bertindak agresif dengan melarang Raiha menyentuhnya jururawat sehingga masa untuk keluarga amat terbatas.
sambil tersedu-sedan menangis kepiluan. • Raiha teringat akan peristiwa malang yang mengakibatkan
Sewaktu kereta mewah yang dipandu Doktor Uwang kematian anak kesayangannya itu.
melewati pintu PRPK, Doktor Uwang tersentak nafas sekali • Raiha mengeluh kerana Doktor Uwang telah lima kali
lagi menyebabkan dia gagal mengawal kereta lalu melanggar menjalankan pembedahan sendi pinggul terhadap Unong
tembok garaj. Doktor Uwang mengalami kecederaan parah Siron tetapi tidak berhasil dan mendatangkan kesakitan
dan terpaksa menjalani operasi penggantian sendi pada kepada pesakit. Unong Siron merupakan pesakit lepasan
anggota tubuhnya yang rosak. sarjana yang dijangkakan melanjutkan pengajian ke luar
Ketika Raiha melangkah ke garaj kereta PRPK negara.
menjelang dinihari, Felicia telah memanggil namanya. • Felicia Landosi, jururawat di PRPK teringat akan ikrar yang
Dengan menangis tersedu-sedan, Felicia telah meminta pernah dilafazkannya di hadapan Raiha dan sumpah yang
maaf daripada Raiha kerana kesilapannya terjebak dalam dibuatnya di hadapan Doktor Uwang.
kes kematian anak Raiha, Rohayu. Felicia menceritakan • Doktor Uwang telah menawarkan gaji yang lumayan kepada
keadaan sebenar yang berlaku kepada Raiha. Felicia Felicia Landosi sebagai umpan untuknya menutup mulut
memohon maaf sekali lagi daripada Raiha dan mengatakan terhadap dosa dan kenangan pahit yang telah dilakukannya.
dia takut untuk tampil sebagai saksi di mahkamah. Raiha • Felicia teringat akan kisah sewaktu Doktor Razak sewaktu
sedar bahawa dia dan Felicia merupakan dua orang insan mula-mula berkhidmat di PRPK itu telah cuba menawan
yang sama-sama menjadi mangsa keadaan dan mangsa hatinya tetapi dia menolak atas dasar prinsip. Akhirnya,
kerakusan diri sendiri. Raiha memaafkan kesalahan Felicia. Doktor Razak telah menjalin hubungan cinta dengan
Dia reda dan pasrah dengan kematian anak tunggalnya itu. jururawat yang lain.
• Felicia teringat akan peristiwa pahit berkaitan dengan
kematian ngeri seorang kanak-kanak perempuan
Inti Pati Bab yang hangus dijilat api dan hasrat Doktor Raiha untuk
Bab 1 menyelamatkan kanak-kanak perempuan itu telah dihalang
• Doktor Raiha berasa resah setelah meneliti sinar-X terbaharu oleh orang ramai.
milik Unong Siron. • Hati dan perasaan Felicia resah dan peristiwa hitam itu sering
• Pertanyaan Raiha kepada Doktor Uwang berkaitan dengan kali menghantui perasaannya sehingga dia merasakan tidak
pembedahan penggantian sendi pinggul Unong Siron tenteram berada di PRPK.
yang telah dijalankan sebanyak lima kali sebelum ini telah • Felicia telah mengambil ubat batuk secara curi-curi di farmasi
menimbulkan rasa tidak puas hati Doktor Uwang kepadanya. bagi mengurangkan gangguan halusinasi dan melupakan
• Doktor Uwang merasakan seolah-olah Raiha mempertikaikan kenangan hitam yang dialaminya itu sehingga terlebih dos.
kewibawaannya sebagai pakar bedah. • Felicia memarahi Ariana Abdullah yang leka bergayut di talian
• Unong Siron merupakan pesakit Doktor Uwang. Raiha kerana beranggapan bahawa Ariana kurang bertanggungjawab
tidak percaya bahawa Unong Siron terpaksa menjalani ketika menjalankan tugasnya di kaunter PRPK.

42
• Felicia berasa lega kerana diberikan shift bertugas pada • Felicia menikmati aiskrim milik Doktor Raiha yang tersimpan
sebelah malam di PRPK kerana dia tidak perlu bersusah di dalam peti ais di dapur PRPK setelah selesai merawat
payah merawat dan membantu pesakit kerana tugasnya dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada Datin di
pada sebelah malam adalah memastikan semua pesakitnya wad super VIP.
tidur dengan selesa. • Felicia berasa loya setelah diberitahu oleh Kartini Borhan
• Felicia teringat akan peristiwa dia bertegang urat dengan bahawa aiskrim yang dinikmatinya itu milik Doktor Raiha.
Doktor Raiha akibat perasaan tidak puas hati Doktor Raiha • Kartini mengagak Felicia termenung kerana mengenangkan
berkenaan layanannya terhadap ibu Unong Siron. kejadian pemuda yang menceroboh masuk PRPK sebelum
• Felicia teringat akan peristiwa PRPK dicerobohi oleh pemuda ini.
yang menyamar sebagai doktor. • Felicia berasa rimas dan kurang senang apabila Kartini
• Felicia bermonolog tentang sebab-sebab minatnya bercerita tentang pesakit Unong Siron, harapan ibu Unong
tertumpah dalam bidang kejururawatan itu. Siron, dan kejayaan Doktor Raiha membuat pembedahan
penggantian sendi pinggul.
Bab 2 • Felicia menuju ke farmasi untuk mengambil ubat batuk.
• Doktor Uwang memerhatikan seorang kanak-kanak
perempuan yang berkeliaran bebas dan menjelma Bab 4
di bawah cahaya lampu jalanan di halaman banglonya. • Raiha tiba di kondominium mewahnya setelah penat
• Doktor Uwang teringat akan anak remaja tunggalnya yang menjalankan operasi penggantian sendi pinggul Unong
kekok dan terasing apabila berada di rumah disebabkan Siron pada petang tadi.
anak tunggalnya itu telah dihantar ke sekolah swasta • Raiha mengeluh resah mengenangkan nasib Unong Siron,
berasrama penuh sejak usianya tujuh tahun lagi. pesakit yang baru selesai menjalani operasi penggantian
• Doktor Uwang berasa cemas apabila terpandang kelibat sendi pinggul pada petang tadi.
seorang kanak-kanak perempuan yang masih berada • Raiha mengingat semula waktu dia meneliti salinan
di halaman banglonya. sinar-X untuk mengkaji sebab-sebab Unong Siron terpaksa
• Doktor Uwang berjaya membangunkan PRPK daripada pusat menjalani pembedahan sebanyak enam kali dan kesilapan
rawatan kecil hingga menjadi sebuah pusat rawatan yang yang dilakukan oleh Doktor Uwang hingga menyebabkan
ternama dan mewah, namun kewibawaannya meneraju berlakunya infleksi kepada pesakit.
PRPK masih belum mendapat pengiktirafan daripada • Tiba-tiba, Raiha teringat kembali kisah pahit hidupnya
bapanya sendiri, iaitu Datu Ontong. bersama-sama dengan bekas suaminya, Doktor Sadiz.
• Doktor Uwang berasa terpukul apabila pembedahan yang Doktor Sadiz pernah mencabarnya agar dia memohon cerai
dilakukan terhadap Unong Siron dipertikaikan oleh Raiha. secara rasmi ketika perbalahan mereka memuncak.
• Doktor Uwang melihat seolah-olah seorang kanak-kanak • Ketika berada di dalam lif, Raiha terkenang akan sejarah asal-
perempuan sedang memeluk isterinya, menyeringai aneh usulnya. Dia dibesarkan oleh neneknya yang berketurunan
dan menjuihkan bibir kepadanya. Idaan, yang mempunyai susur galur keturunan Nunuk Ragang
• Ketika bertugas di PRPK pada suatu malam, Raiha yang berasal dari daerah Tampias, Hulu Labuk, Ranau.
mendengar suara aneh yang menyebut perkataan “lari”. • Ketika lif berhenti dan pintu lif terbuka, Raiha dikejutkan
• Raiha teringat kembali peristiwa yang berlaku di bilik dengan kehadiran Doktor Sadiz yang melangkah masuk
pembedahan sewaktu operasi pembedahan sendi pinggul ke dalam lif tersebut. Raiha terkejut kerana suaminya,
sedang dijalankan terhadap Unong Siron. Doktor Sadiz yang telah meninggal dunia tiba-tiba muncul
• Raiha cepat melenting terhadap sikap sambalewa Felicia di muka lif tersebut.
ketika operasi pembedahan itu sedang berjalan. • Berlaku pertengkaran mulut antara Raiha dengan Doktor
• Raiha teringat kembali peristiwa kacau-bilau berkaitan Sadiz apabila bekas suaminya itu menuduh Raiha
dengan pencerobohan seorang pemuda yang menyamar mempunyai hubungan sulit dengan Doktor Uwang.
diri sebagai doktor di PRPK itu. • Doktor Sadiz bertindak ganas dengan cuba mencederakan
• Raiha juga teringat kembali akan perubahan fizikal Raiha sambil memaksa Raiha menggugurkan janin yang
Felicia apabila wajahnya pucat dan matanya yang sedikit dikandungnya kerana dia tidak sesekali menerima kelahiran
kemerahan sejak akhir-akhir ini. bayi itu dan baginya, janin itu akan membentuk seorang
• Raiha kesal kerana pemuda yang menceroboh PRPK dan manusia yang tidak normal berdasarkan gambaran
menyamar sebagai doktor itu berjaya menghilangkan diri ultrasound yang telah dilakukan.
tanpa berjaya ditangkap oleh pengawal. • Raiha tetap dengan pendiriannya untuk mengekalkan janin
• Raiha menganggap Doktor Uwang, Doktor Sadiz, dan dalam kandungannya kerana janin itu ialah anak daripada
pemuda yang menyamar sebagai doktor itu mempunyai hubungan perkahwinan yang halal dan janin itu tidak
sikap yang sama. berdosa apa-apa.
• Raiha mengimbas kembali kenangan hitam yang meragut • Raiha teringat akan janin yang membesar dalam
nyawa anak kesayangannya yang terkorban akibat kebakaran kandungannya itu telah berjaya dilahirkan sebagai bayi
kereta mewah Doktor Sadiz. perempuan yang dinamakan Rohayu binti Sadiz.
• Doktor Uwang teringat kisah dirinya yang mempunyai isteri
Bab 3 yang jelita dan isteri-isteri tidak rasminya yang sentiasa hadir
• Felicia menjalankan tugas rutinnya sebagai ketua jururawat dalam hidupnya.
di Pusat Rawatan Pantai Kasih (PRPK). Dia bertugas • Doktor Uwang teringat kembali sikap Raiha yang
di wad super VIP. mempersoalkan perkembangan Unong Siron.
• Felicia melayan pesakit yang bergelar Datin dengan penuh • Doktor Uwang teringat kembali betapa dia berusaha
mesra dan bertanggungjawab. bersungguh-sungguh untuk mengembangkan Pusat
• Felicia mengingat semula rentetan rawatan yang dilalui oleh Rawatan Pantai Kasih (PRPK) yang bermula dengan sebesar
pesakit wanita itu yang mengalami masalah keguguran anak kandang penyembelihan kambing.
sulung sehingga terpaksa menjalani rawatan D&C. • Kecekapan pengurusan dan pentadbiran yang dijalankan

43
oleh Doktor Uwang telah membuahkan kejayaan dan • Felicia mendapati wajah penceramahnya menyerupai
perkembangan positif pusat rawatan itu. Doktor Uwang manakala salah seorang jururawat pelatih
• Ketika Doktor Uwang sedang menonton televisyen menyerupai wajah Unong Siron.
di rumah bersama-sama dengan isteri jelitanya, dia seakan- • Ariana menyangkakan Felicia menangis sambil duduk
akan melihat wajah anak Raiha di kaca televisyen itu. di lantai bilik air yang basah kerana jatuh akibat tergelincir.
• Tatkala Felicia memasuki ruang farmasi, dia merasakan • Felicia kehairanan bagaimana dia boleh duduk di lantai bilik
bahawa dia telah tersilap langkah ke salah sebuah wad air yang basah itu.
kelas biasa dan telah bersua muka dengan seorang pesakit
lelaki yang telah mengadu tentang infeksi yang berlaku Bab 6
terhadap dirinya. • Uwang teringat akan kereta Porsche Doktor Sadiz yang
• Pesakit lelaki itu mengamuk dan meminta Felicia terbakar hingga rentung itu.
mendapatkan Doktor Raiha dengan segera. • Uwang teringat kembali tentang Raiha yang menidakkan
• Felicia memujuk dengan lembut pesakit lelaki itu dengan kereta mewah milik suaminya itu terbakar sendiri sambil
mengatakan bahawa Doktor Raiha sudah pun pulang meratap kesedihan di luar bangunan sebuah mahkamah
ke rumahnya kerana hari telah lewat malam. Pesakit lelaki syariah.
itu tetap berkeras meminta Felicia mendapatkan Doktor • Dengan tegas, Raiha menuduh Doktor Sadiz yang telah
Raiha untuknya. membakar keretanya sendiri.
• Felicia naik angin dan mengamuk apabila layanan • Uwang terbayangkan kisah dia memandu kereta Volvo 960
lembutnya itu tidak dilayan oleh pesakit lelaki itu. Pesakit warna biru tua miliknya ke pekarangan banglo kondominium
lelaki itu kemudiannya mengamuk hingga menyebabkan Doktor Sadiz.
Felicia jatuh terjelepok di lantai. • Ketika itu, Raiha masih bertugas di Hospital Kinabalu
• Apabila Felicia mengangkat mukanya kembali, rupa-rupanya bersama Doktor Sadiz.
peristiwa yang berlaku tadi hanyalah khayalan semata-mata • Uwang pula ketika itu baru sahaja mengambil alih PRPK
dan dia sebenarnya berada di stor PRPK. daripada bapanya.
• Datu Ontong meminta Uwang menghantar Pak Usunya,
Bab 5 iaitu Doktor Sadiz pulang ke rumah kerana Pak Usunya tidak
• Uwang mengunjungi kelab malam eksklusif bagi membawa kereta. Begitu jugalah dengan Felicia yang kebetulan
menenangkan fikirannya daripada terdengar suara dan tinggal berhampiran dengan kediaman Doktor Sadiz.
gambaran kanak-kanak perempuan mirip wajah anak Raiha. • Setibanya di kondominiumnya, Doktor Sadiz mendapati
• Terngiang-ngiang kembali di ingatannya tentang cerita isteri Raiha telah melarikan diri bersama-sama dengan anaknya,
jelitanya berkaitan dengan apa-apa yang palsu, murah, dan Ayu dan kereta Porsche milik Doktor Sadiz.
tidak bermutu yang dirungutkan oleh bapanya, Datu Ontong. • Secara jujur, Uwang menyatakan keikhlasannya untuk
• Tiba-tiba Uwang teringat akan Raiha yang telah menjalankan membantu Pak Usunya mencari Raiha dan anaknya, Ayu.
operasi pembedahan penggantian sendi pinggul Unong • Felicia berasa tidak selesa melihat keadaan tersebut dan
Siron yang keenam pada petang tadi. memohon untuk pulang sendiri.
• Walaupun malam kian lewat, Uwang melihat jumlah • Uwang tidak mengizinkan Felicia keluar dari keretanya
pengunjung ke kelab malam itu semakin bertambah. kerana dia telah berjanji untuk menghantar Felicia pulang
• Uwang terkenang akan kenangannya bersama-sama dalam keadaan selamat.
dengan isteri-isteri tidak rasminya yang sudah lama tidak • Uwang memuji Felicia kerana paling berdedikasi ketika
dikunjunginya. menjalankan tugas di PRPK.
• Uwang terbayang akan wajah Unong Siron, wajah Raiha, • Dia bercadang untuk menaikkan pangkat Felicia dan
dan teringat akan kata-kata isteri jelitanya berkaitan dengan memberikannya gaji yang setimpal dengan pangkat yang
gambaran palsu yang wujud kini. diperolehnya nanti.
• Felicia termangu dengan persoalan tentang khidmatnya • Kenangan Uwang tentang kisah itu hilang tiba-tiba apabila
di pusat rawatan itu. isteri jelitanya muncul di ambang pintu.
• Doktor Mohammad telah dipanggil bertugas on call pada • Isteri jelita Uwang memaklumkan panggilan telefon yang
malam itu disebabkan terdapat kes kelahiran pramatang diterimanya daripada Raiha yang ingin berbincang dengan
dan bayi itu menghadapi masalah kesukaran bernafas. Uwang tentang pesakit bernama Unong Siron.
• Kedengaran beberapa orang lelaki dan wanita, kaum • Uwang dapat melihat secara tiba-tiba seorang kanak-kanak
kerabat kepada pesakit seakan-akan mendengar rugutan perempuan telah muncul berhampiran dengan kereta
Doktor Mohammad berkaitan dengan panggilan palsu. mewahnya dan menjerit-jerit apabila tubuh comelnya itu
• Doktor Mohammad mengusik Felicia di hadapan Ariana. dijilat api.
• Doktor Mohammad mengambil keputusan untuk tidur dan • Raiha berada di dalam kondominiumnya. Dia mengingati
berehat di bilik rehat PRPK kerana dia malas untuk pulang kata-kata suaminya yang tidak akan melepaskannya sampai
ke rumahnya. dia mati.
• Felicia teringat akan peristiwa seorang pemuda yang • Raiha teringat akan kisah rumah tangganya bersama-sama
menceroboh dan menyamar sebagai doktor di PRPK dengan Doktor Sadiz.
tempoh hari. • Raiha juga terimbas kembali perbualannya dengan Doktor
• Felicia juga teringat kembali kejadian kereta Porsche milik Uwang berkaitan dengan operasi pembedahan penggantian
Doktor Sadiz yang terbakar hingga hangus rentung di tepi sendi pinggul yang telah dijalankan terhadap Unong Siron
sebuah rumah tumpangan sehingga turut mengorbankan petang tadi.
seorang kanak-kanak perempuan, anak Doktor Raiha. • Raiha teringat akan layanan kasar Felicia terhadap ibu tua
• Felicia ke bilik air untuk menyejukkan kulit mukanya yang Unong Siron tempoh hari.
terasa hangat tetapi dia merasakan seolah-olah dia berada • Raiha juga teringat tentang beberapa aduan dan rungutan
di bilik kuliah yang sedang menyaksikan demonstrasi yang diterima daripada ahli keluarga para pesakit Doktor
tentang pelbagai jenis posisi pesakit. Uwang.

44
• Raiha terbayang kembali peristiwa Felicia datang ke Bab 8
pejabatnya di PRPK bagi membincangkan tindakan Felicia • Raiha terbayang akan surat, kad jemputan, dan panggilan
yang melayan ibu Unong Siron dengan kasar. telefon yang kini semakin berkurang dan akhirnya langsung
• Ibu Unong Siron menyalahkan Felicia kerana memberikan terhenti.
idea untuk mendapatkan rawatan di PRPK menggunakan • Bagi Raiha, hidup dan ruang kerjayanya kini hanya
wang insurans kemalangan. di ruang sempit antara kondominium mewahnya dengan
• Ibu Unong Siron menganggap Felicia bersubahat menipunya Pusat Rawatan Pantai Kasih.
apabila Unong Siron mengalami infeksi selepas berlaku • Ibu Unong Siron begitu cemas dan menanyakan Raiha
rejeksi secara berulang kali akibat pembedahan. tentang perkembangan pembedahan penggantian sendi
• Raiha menasihati Felicia agar tidak memanggil ibu Unong pinggul anaknya petang tadi.
Siron dengan gelaran “sapi tua” dan melayan ibu Unong • Raiha meletakkan harapan yang tinggi dan berdoa agar
Siron dengan kasar kerana perbuatan itu menyalahi etika pembedahan kali keenam itu berjaya.
seorang jururawat. • Raiha menyoroti tubuh Unong Siron yang terlantar lesu
• Felicia berasa tidak puas hati kerana menerima nasihat di atas katil pesakit itu.
sebegitu daripada Raiha. Dia keluar dari bilik pejabat Raiha • Raiha terbayang akan peristiwa orang ramai menziarahi
dengan dituruti dentuman pintu yang kuat. jenazah anaknya sebelum jenazah itu disemadikan.
• Raiha menerima panggilan telefon daripada Felicia yang • Raiha juga teringat akan peristiwa persediaan yang dilakukan
memintanya segera datang ke PRPK berhubung dengan oleh sekumpulan orang bagi majlis pengebumian jenazah
masalah pesakit Unong Siron. anaknya.
• Raiha teringat akan kata-kata arwah bapanya yang • Raiha juga teringat akan reaksinya sewaktu memberikan
membantah keputusannya untuk memilih pakar bedah kucupan terakhir di dahi anak tunggal kesayangannya itu.
sebagai kerjaya. • Raiha berbincang dengan Emma Yong, jururawat bertugas
di wad hunian agar pembedahan yang dilakukan itu
Bab 7 merupakan pembedahan yang terakhir untuk Unong Siron.
• Felicia merasakan dirinya terperangkap di dalam farmasi • Raiha masih tertanya-tanya sebab kelima-lima pembedahan
PRPK. terdahulu menemukan kegagalan sementelah pula
• Dia teringat kembali kata-kata dan ceramah yang dilakukan sendiri oleh Doktor Uwang.
disampaikan oleh Raiha hingga menyebabkan dia berasa • Raiha teringat semula perbualannya bersama-sama dengan
tidak puas hati. suaminya, Doktor Sadiz berhubung tuduhan suaminya yang
• Felicia meneguk ubat batuk di ruang farmasi itu hingga mengatakan bahawa Raiha telah memalukannya apabila
menyebabkan dirinya khayal. gagal merawat anaknya sendiri yang mengalami masalah
• Tiba-tiba Felicia teringat pada ikrar dan sumpah yang kecacatan otak.
dilafazkannya di hadapan Doktor Uwang berhubung dengan • Doktor Sadiz mencadangkan agar Rohayu dihantar ke pusat
rahsia yang perlu disimpan baik-baik oleh mereka. rawatan khas bagi kanak-kanak yang menghidap sindrom
• Dia meneguk kembali ubat batuk bagi mengurangkan Down.
kekusutan fikirannya. • Kenangan lalu Raiha lenyap dengan kehadiran Ariana
• Dia terkenang kembali sejarah hidupnya yang bermula secara tiba-tiba yang meminta pertolongan Raiha.
pada zaman kanak-kanak. • Menurut Ariana, Felicia telah ditahan oleh orang asing,
• Dia hampir tergelak apabila mengenangkan perbuatan penceroboh yang menyamar sebagai doktor sebelum ini
ibunya yang melahirkan seorang anak luar nikah, iaitu di bilik bedah.
dirinya. • Setibanya mereka di luar bilik bedah, mereka melihat
• Felicia turut mengimbas kembali cara ibunya pemuda yang berlagak sebagai doktor itu memegang pisau
membesarkannya dengan kaedah disiplin yang amat ketat. bedah yang meruncing tajam dan dihunuskan di atas dada
• Kerusuhan yang sering berlaku antara dia dengan ibunya Felicia.
menyebabkan Felicia mengambil ubat batuk sebagai jalan • Salah seorang pengawal keselamatan mencadangkan agar
pintas bagi melupakan masalahnya itu. mereka merempuh pintu bilik bedah bagi menyelamatkan
• Felicia juga teringat semula peristiwa kebakaran kereta Felicia.
Porsche Doktor Sadiz. • Raiha tidak bersetuju dengan cadangan itu kerana tindakan
• Lamunannya mati apabila pintu farmasi diketuk. Felicia itu boleh membahayakan nyawa Felicia.
menyangkakan Raiha yang datang mencarinya. Namun • Raiha meminta Ariana menghubungi pihak polis.
begitu, yang tersembul di celah pintu ruang farmasi itu • Ibu Unong Siron telah menawarkan bantuannya untuk
ialah Doktor Mohammad. memujuk pemuda kurang siuman itu kerana pemuda itu
• Felicia memohon bantuan Doktor Mohammad untuk tinggal bersebelahan dengan kampungnya.
memulihkan kembali segala masalah yang dihadapinya itu. • Ibu Unong Siron telah memujuk pemuda kurang siuman
• Raiha memandu keretanya ke PRPK. Setibanya di garaj itu supaya melepaskan Felicia dan mengikutnya pulang bagi
PRPK, Raiha terbayang berbagai-bagai peristiwa yang merawat anaknya, Unong Siron yang sedang sakit.
berlaku sepanjang hari itu. • Akhirnya, pemuda kurang siuman itu berjaya dipujuk dan
• Doktor Alex Ng kehairanan apabila melihat Raiha tiba-tiba diberikan segelas susu yang sudah dicampur dengan sedikit
muncul di PRPK malam itu. ubat penenang.
• Raiha mengatakan bahawa dia menerima panggilan tentang • Selepas itu, pemuda kurang siuman itu dihantar ke hospital
pesakit Unong Siron. sakit jiwa untuk menerima rawatan lanjut.
• Doktor Alex Ng menegaskan Raiha mungkin menerima • Raiha mendapatkan Felicia yang masih separuh khayal
panggilan palsu. itu. Namun demikian, Felicia bertindak agresif dengan
• Raiha melawat wad hunian Unong Siron. Setibanya di luar melarang Raiha menyentuhnya sambil tersedu-sedan
pintu wad hunian Unong Siron, secara tiba-tiba gambaran menangis kepiluan.
Doktor Sadiz datang menjelma.

45
Bab 9 • Ariana dan jururawat yang bertugas pada malam itu
• Uwang memandu kereta mewahnya memasuki PRPK yang kehairanan apabila mendapat tahu Doktor Uwang datang
terletak di lereng bukit. ke PRPK pada tengah malam itu kerana Doktor Uwang
• Uwang secara tiba-tiba tersentak nafas dan mengerut tidak pun dipanggil untuk menangani sebarang masalah
kening apabila dia terhidu bau iodin, bau formalin, dan bau di pusat rawatan itu.
bangkai atau mayat di dalam keretanya itu yang semakin • Uwang telah menjalani pembedahan penggantian sendi
lama semakin menyesakkan rongga pernafasannya. pada anggota tubuhnya yang rosak.
• Uwang mengeluh singkat mengenangkan masalah penting • Ketika Raiha melangkah ke garaj kereta PRPK menjelang
yang berlaku di pusat rawatan pada malam itu sehingga dinihari, Felicia telah memanggil namanya.
Doktor Mohammad dan Doktor Alex Ng yang bertugas • Dengan menangis tersedu-sedan, Felicia telah meminta
secara on call tidak berupaya mengendalikan kes tersebut. maaf daripada Raiha atas kesilapannya terjebak dalam kes
• Ketika memandu keretanya, pemanduannya diasak oleh kematian anak Raiha, Rohayu.
seorang demi seorang yang berterbangan liar di hadapan • Felicia menceritakan keadaan sebenar yang berlaku kepada
keretanya hingga gambaran wajah mereka berkecai Raiha.
dirempuh oleh kereta mewahnya itu. • Raiha mempersoalkan tindakan Felicia yang tidak berani
• Uwang terkenang kembali peristiwa hitam yang berlaku tampil sebagai saksi sewaktu perbicaraan kes mereka
selepas mereka menghadiri majlis bersempena dengan di mahkamah suatu masa dahulu.
menyambut ketibaan tahun baharu, beberapa tahun dahulu. • Felicia memohon maaf sekali lagi daripada Raiha dan
• Uwang teringat akan perbualannya dengan ibu Unong Siron mengatakan dia takut untuk berbuat demikian.
yang begitu hangat berkaitan dengan bayaran yang perlu • Raiha sedar bahawa dia dan Felicia merupakan dua orang
dibayar setiap kali dia melakukan operasi penggantian sendi insan yang sama-sama menjadi mangsa keadaan dan
tulang. mangsa kerakusan diri sendiri.
• Ibu Unong Siron mengatakan bahawa Doktor Uwang • Raiha memaafkan kesalahan Felicia. Dia melangkah
merupakan doktor yang mata duitan dan bukannya doktor ke keretanya dengan langkah yang pasti. Air hujan membasahi
yang bertugas sebagai pengabdi kemanusiaan disebabkan bumi mengakhiri musim kemarau yang panjang.
kegagalannya menyempurnakan pembedahan penggantian
sendi pinggul anaknya. Tema
• Uwang meluahkan keinginan sebenarnya, iaitu dia lebih Ketabahan seorang wanita dalam menghadapi cabaran dan
meminati bidang muzik berbanding dengan bidang tekanan hidup dalam usahanya melupakan peristiwa hitam
kedoktoran. Namun, demi menjaga hati dan membuktikan yang sering menghantui fikirannya.
kepada bapanya, dituruti juga kehendak orang tuanya.
• Sewaktu kereta mewah yang dipandu Uwang melewati Persoalan
pintu PRPK, Uwang tersentak nafas sekali lagi menyebabkan (a) Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anak
dia gagal mengawal kereta lalu melanggar tembok garaj. kandungnya.
• Raiha terdengar bunyi letusan suara yang bergemerincing (b) Persoalan dendam kesumat yang merosakkan kehidupan
sewaktu sedang melangkah ke ambang pintu untuk pulang masyarakat.
ke kondominium mewahnya. (c) Persoalan kenangan pahit yang mengubah personaliti
• Raiha membayangkan peristiwa Doktor Sadiz melangkah seseorang.
keluar dari ruang mahkamah keluarga dengan senyuman (d) Persoalan bapa kandung yang kejam dan tidak
sinis kerana telah menang dalam kes perbicaraan kematian bertanggungjawab.
anak tunggalnya. (e) Persoalan amanah ketika menjalankan tanggungjawab.
• Raiha dapat melihat dari jarak yang agak jauh, kereta baharu (f) Persoalan ketegasan ketika membuat satu-satu
Doktor Sadiz telah terperosok di bawah lori tangki minyak keputusan.
yang terhenti secara mendadak di lampu trafik dan akhirnya (g) Persoalan kepentingan ilmu dalam kehidupan.
menyebabkan kereta itu terbakar dan pemilik keretanya (h) Persoalan keinsafan daripada kesalahan masa lalu.
hangus rentung dijilat api.
• Raiha tersendu kepiluan apabila terbayangkan kereta Watak dan Perwatakan
Porsche milik Doktor Sadiz juga telah terbakar rentung (a) Watak utama – Raiha/Doktor Raiha
di tepi sebuah rumah tumpangan yang turut menyambar (b) Watak sampingan – Doktor Sadiz, Doktor Uwang, Felicia
anak tunggal mereka yang dibawa lari oleh Raiha, iaitu sehari Landosi, Ariana Abdullah, bapa Raiha, Unong Siron, Datu
sebelum sempat Doktor Sadiz menghantar anaknya itu Ontong, Rohayu/Ayu, ibu Unong Siron, Kartini Borhan,
ke Pusat Rawatan Khas bagi kanak-kanak yang mengalami Lisa Chung, Doktor Mohammad, Doktor Alex Ng, dan
sindrom Down. sebagainya.
• Doktor Uwang mengalami kecederaan parah akibat terbabas
lalu melanggar tembok garaj PRPK. Raiha/Doktor Raiha
• Uwang dapat melihat dirinya telah diusung oleh pesakit- (a) Bapanya seorang doktor bedah manakala ibunya bertugas
pesakit yang pernah menjalani pembedahan di pusat sebagai jururawat.
rawatan itu. (b) Ibunya meninggal dunia sewaktu melahirkannya.
• Uwang juga mengalami peristiwa para pesakit yang (c) Raiha berusia dalam pertengahan tiga puluhan.
mengaku diri mereka sebagai pegawai-pegawai di pusat (d) Raiha berambut ikal separas bahu, berkulit cerah, dan
perubatan itu membelek-belek dan menyentuh tubuhnya memiliki tubuh yang semampai tinggi.
sambil cuba meneka penyakit yang menimpa Uwang. (e) Raiha dibesarkan oleh neneknya yang berketurunan
• Raiha memerhatikan beberapa orang pembantu PRPK Idaan yang berasal dari Nunuk Ragang, Hulu Labuk,
mengeluarkan tubuh Uwang yang tersepit di dalam Ranau, Sabah.
keretanya dan diangkat ke atas stretcher lalu disorong (f) Dia berkahwin dengan Doktor Sadiz, lelaki berstatus
ke bilik rawatan kecemasan. duda beranak dua.

46
(g) Dia bertugas sebagai seorang doktor perubatan di Pusat (f) Bersikap kasar dan cepat marah.
Rawatan Pantai Kasih (PRPK). (g) Insaf dan sedar akan kesilapan silam.
(h) Ibu kepada Rohayu, seorang kanak-kanak perempuan
yang menghidap sindrom Down. Unong Siron
(i) Raiha mengalami tekanan emosi apabila dia sering (a) Seorang pesakit yang sedang menjalani rawatan
dihantui gambaran kisah menyayat hati yang telah penggantian sendi pinggul di Pusat Rawatan Pantai Kasih
meragut nyawa anak perempuan tunggalnya. (PRPK).
(j) Raiha amat menyayangi anak tunggalnya, Rohayu (b) Masih bujang.
walaupun anaknya itu menghidap sindrom Down. (c) Berambut panjang.
(k) Raiha menjalankan tugasnya sebagai seorang doktor (d) Mempunyai kelulusan sarjana dengan bantuan biasiswa
dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. kerajaan pusat dan bakal melanjutkan pelajaran di luar
negara.
Doktor Sadiz (e) Berwajah kurus cengkung dan sepucat mayat.
(a) Seorang pakar perunding pembedahan terkemuka
di Hospital Kinabalu. Plot
(b) Doktor Sadiz berstatus duda beranak dua sewaktu Binaan Plot
mengahwini Raiha. (a) Peristiwa dalam novel ini disusun secara kronologi.
(c) Dia berusia lebih lanjut berbanding dengan bapa Raiha (b) Permulaan (eksposisi) novel ini bermula apabila
dan dipanggil Pak Usu oleh anak saudaranya. pembaca diperkenalkan dengan watak Raiha yang
(d) Doktor Sadiz meninggal dunia akibat terbakar di dalam mengalami konflik setelah meneliti sinar-X terbaharu
kereta yang dipandunya yang melanggar belakang lori milik pesakit Unong Siron. Raiha tidak percaya dan
minyak petrol yang terhenti secara tiba-tiba. mengeluh apabila Unong Siron terpaksa menjalani
(e) Bapa kandung kepada Rohayu. pembedahan penggantian sendi pinggul sebanyak lima
(f) Adik bongsu Datu Ontong dan merupakan bapa saudara kali di bawah pengawasan Doktor Uwang. Raiha turut
Doktor Uwang. mengalami konflik jiwa akibat kematian anak tunggal
(g) Doktor Sadiz bersikap angkuh apabila tidak menerima kesayangannya.
kelahiran bayinya yang cacat disebabkan statusnya (c) Pada bahagian perkembangan, Felicia Landosi, ketua
sebagai seorang pakar perunding pembedahan yang jururawat di PRPK teringat akan ikrar yang pernah
terkenal. dilafazkan di hadapan Raiha dan sumpah yang dibuatnya
(h) Doktor Sadiz telah bersikap kejam dan tidak di hadapan Doktor Uwang. Felicia berasa resah disebabkan
berperikemanusiaan apabila memaksa Raiha peristiwa hitam yang sering kali menghantui perasaannya
menggugurkan kandungannya setelah mendapat tahu sehingga mendorongnya mengambil ubat batuk secara
janin dalam kandungan isterinya itu tidak normal. curi-curi. Doktor Uwang berjaya membangunkan PRPK,
(i) Doktor Sadiz mempunyai cita rasa dan keinginan yang namun belum mendapat pengiktirafan daripada bapanya
mewah apabila memakai kereta mewah berjenama sendiri, iaitu Datu Ontong.
Porsche. Setelah kereta pertama itu terbakar, dia telah (d) Pada bahagian perumitan, Doktor Uwang berasa terpukul
memakai kereta BMW. dan tidak puas hati kerana Raiha mempertikaikan
Doktor Uwang/Uwang kewibawaannya sebagai seorang pakar bedah. Doktor
(a) Pemilik Pusat Rawatan Pantai Kasih (PRPK) dan seorang Uwang melihat seolah-olah seorang kanak-kanak
pakar pembedahan. perempuan sedang memeluk isterinya, menyeringai
(b) Pernah bertugas di Hospital Kinabalu sebelum mengambil aneh, dan menjuihkan bibir kepadanya. Isteri jelita
keputusan berhenti kerja dan membuka pusat rawatan Uwang memaklumkan tentang panggilan telefon yang
sendiri. diterima daripada Raiha yang ingin berbincang dengannya
(c) Pernah bertugas sebagai guru demostrator dalam bidang tentang pesakit bernama Unong Siron. Raiha menerima
anatomi dan mengajar Raiha dalam bidang pembedahan panggilan telefon daripada Felicia yang memintanya
di sebuah institusi tinggi tempatan. segera datang ke PRPK. Doktor Alex Ng kehairanan
(d) Memiliki rupa paras yang kacak dan segak serta bertubuh apabila melihat Raiha tiba-tiba muncul di PRPK. Raiha
sederhana. berbincang dengan Emma Yong, jururawat bertugas
(e) Berusia dalam pertengahan empat puluhan. di wad hunian itu agar pembedahan yang dilakukan itu
(f) Anak Datu Ontong dan merupakan anak saudara kepada merupakan pembedahan yang terakhir untuk Unong
Doktor Sadiz. Siron. Raiha masih tertanya-tanya sebab kelima-lima
(g) Mengalami kecederaan parah hingga menyebabkan pembedahan terdahulu menemui kegagalan sementelah
kakinya lumpuh akibat terlibat kecuaiannya merempuh pula dilakukan sendiri oleh Doktor Uwang.
tembok garaj PRPK. (e) Plot mencapai puncak/klimaks apabila Ariana secara tiba-
(h) Mempunyai wawasan yang tinggi. tiba datang untuk meminta pertolongan Raiha. Menurut
Ariana, Felicia telah ditahan oleh orang asing, penceroboh
Felicia Landosi yang pernah menyamar sebagai doktor di bilik bedah.
(a) Seorang ketua jururawat dengan gelaran Sister di Pusat Ibu Unong Siron telah menawarkan bantuannya untuk
Rawatan Pantai Kasih (PRPK). memujuk pemuda kurang siuman itu kerana pemuda
(b) Merupakan seorang anak yang lahir daripada hubungan itu tinggal bersebelahan dengan kampungnya. Pemuda
yang tidak sah ibunya dengan kekasihnya. kurang siuman itu berjaya dipujuk dan dihantar
(c) Mengalami masalah ketagihan ubat batuk yang diperoleh ke hospital sakit jiwa untuk menerima rawatan lanjut.
secara percuma di farmasi PRPK akibat berbagai-bagai Doktor Uwang mengalami kecederaan parah akibat
tekanan hidup yang dialaminya. terbabas lalu melanggar tembok garaj PRPK itu. Doktor
(d) Bersikap acuh tidak acuh dalam melaksanakan tugas. Uwang telah menjalani operasi penggantian sendi pada
(e) Mengalami tekanan emosi yang kritikal. anggota tubuhnya yang rosak.

47
(f) Pada peringkat peleraian, Felicia memanggil Raiha yang Nilai
ketika itu sedang melangkah ke garaj kereta PRPK. Felicia (a) Hemah tinggi. Contohnya, Raiha melayan kerenah
menangis tersedu-sedan dan meminta maaf daripada pesakit, iaitu Unong Siron dan ibu Unong Siron dengan
Raiha atas kesilapannya terjebak dalam kes kematian begitu sopan dan berbudi bahasa.
anak Raiha, Rohayu. Felicia memohon maaf sekali lagi (b) Kerajinan. Contohnya, Raiha rajin belajar hingga dia
daripada Raiha kerana takut untuk menceritakan hal berjaya mengambil jurusan perubatan di sebuah institusi
sebenar di mahkamah. Raiha reda dan pasrah dengan pengajian tinggi tempatan dan akhirnya berjaya menjadi
kematian anaknya. seorang doktor.
(c) Kegigihan. Contohnya, Doktor Uwang gigih
Teknik Plot membangunkan empayar Pusat Rawatan Pantai Kasih
(a) Teknik pemerian. Contohnya, pengarang memerihalkan yang bermula daripada sebuah pusat rawatan kecil
sikap baik hati Raiha yang mahu menumpangkan Felicia sehingga menjadi sebuah pusat rawatan eksklusif yang
balik dengan keretanya disebabkan mereka tinggal terkemuka.
di daerah yang sama. (d) Mengakui kesalahan diri. Contohnya, Felicia menangis
(b) Teknik dialog. Contohnya, dialog Raiha dengan bapanya tersedu-sedan dan memohon maaf daripada Raiha
ketika mereka berbincang tentang kerjaya yang dipilih terhadap kesilapannya kerana terlibat secara tidak
oleh Raiha. sengaja dengan kes kematian Rohayu.
(c) Teknik imbas kembali. Contohnya, Raiha teringat kembali (e) Rasional. Contohnya, Datu Ontong menyerahkan Pusat
waktu dia menjadi siswi tahun pertama dalam bidang Rawatan Pantai Kasih kepada anaknya, Doktor Uwang
pengajian spesifikasi ortopedik, di sebuah institusi pengajian kerana mempercayai kebolehan dan kemampuan
tinggi tempatan. Waktu itu, Doktor Uwanglah yang anaknya mentadbir urus pusat rawatan itu.
mengajarnya tentang unsur-unsur surgeri atau pembedahan. (f) Semangat bermasyarakat. Contohnya, sekumpulan orang
(d) Teknik saspens. Contohnya, pembaca ingin tahu rahsia telah mengurus jenazah Rohayu sebelum jenazah itu
dan sebab sebenar Raiha sering mendengar suara-suara dikebumikan dengan sempurna.
aneh yang sering menghantuinya siang dan malam.

Latar Pengajaran
Latar Tempat (a) Kita hendaklah mengamalkan kasih sayang dalam
(a) Pusat Rawatan Pantai Kasih (PRPK). kehidupan. Contohnya, Raiha amat menyayangi anak
(b) Bilik rehat PRPK. tunggalnya, Rohayu walaupun anaknya itu merupakan
(c) Ruang dapur PRPK. orang kelainan upaya yang menghidap sindrom Down.
(d) Kondominium mewah di Inanam. (b) Kita perlu bertanggungjawab terhadap tugas yang
(e) Kelab malam eksklusif. diamanahkan. Contohnya, Raiha menjalankan tugasnya
(f) Banglo Doktor Uwang. sebagai seorang doktor dengan penuh tanggungjawab
(g) Rumah bapa Raiha. dan dedikasi. Begitu jugalah dengan Doktor Alex Ng,
Doktor Muhammad, dan Doktor Razak yang
Latar Masa bertanggungjawab merawat pesakit di Pusat Rawatan
(a) Berlaku dalam jangka masa 10 tahun. Pantai Kasih.
(b) Musim kemarau panjang. (c) Kita perlulah bijak menguasai keadaan cemas. Contohnya,
(c) Waktu siang. Raiha bijak menangani peristiwa pemuda kurang siuman
(d) Waktu petang. yang telah menyamar sebagai seorang doktor dan
(e) Waktu malam. telah menahan Felicia Landosi di bilik bedah dengan
membenarkan ibu Unong Siron memujuk pemuda itu.
Latar Masyarakat (d) Kita hendaklah simpati dan belas kasihan kepada orang
(a) Masyarakat yang berpendidikan tinggi. yang bernasib malang. Contohnya, Raiha amat bersimpati
(b) Masyarakat yang berdedikasi ketika menjalankan tugas. dengan nasib Unong Siron yang terpaksa menjalani
(c) Masyarakat yang penyayang. pembedahan penggantian sendi pinggul untuk kali yang
(d) Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap kesihatan keenam.
keluarga. (e) Kita mestilah sabar menghadapi cabaran dalam
(e) Masyarakat yang tekun dan rajin belajar sehingga berjaya kehidupan. Contohnya, Raiha sabar melayani berbagai-
dalam hidup. bagai kerenah pesakit di Pusat Rawatan Pantai Kasih,
(f) Masyarakat yang hormat-menghormati antara satu sama bersabar melayani kerenah manja Rohayu yang
lain tanpa mengira pangkat atau darjat. menghidap penyakit sindrom Down, dan bersabar
dengan keengganan suaminya menerima kehadiran
Gaya Bahasa Rohayu sebagai permata dalam rumah tangga
(a) Personifikasi. Contohnya, Raiha terpukul bisu, dan mereka.
Alangkah letihnya jiwaku. (f) Kita perlulah tegas ketika menentukan satu-satu tindakan.
(b) Simile. Contohnya, Bagaikan cuba membaca isi hati Contohnya, Raiha mempertahankan haknya dengan
dan mendengar degupan jantungnya, Felicia menyentak tetap meneruskan kerjayanya dalam bidang kedoktoran
sedikit, merasai seperti tersengat kala jengking. walaupun dibantah oleh bapanya.
(c) Metafora. Contohnya, Jauh di lubuk hatinya, Kecut tali (g) Kita mestilah berani bertindak jika berada di pihak yang
perutnya. benar. Contohnya, Raiha berani mendakwa suaminya
(d) Peribahasa. Contohnya, anak kandung dan air muka. di mahkamah keluarga dengan menyatakan secara tegas
(e) Sinkope. Contohnya, “Awak terhidu tak bau itu?”, bahawa suaminya yang telah menyebabkan kematian
dan“Felicia, saya terfikir-fikir saja tentang jawatanmu anak tunggal mereka walaupun mendapat tentangan
di PRPK itu.” daripada anggota keluarganya.

48