Anda di halaman 1dari 28

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang

133. dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan


mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang
disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.
134. (yaitu) orang yang berinfaq baik di waktu lapang maupun di waktu

sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan


(kesalahan) oranglain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat
kebaikan.
135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau

mendzolimi diri sendiri (segera) mengingat Allah lalu memohon


ampunan atas dosa-dosanya dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni
dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa
itu sedang mereka mengetahui.
136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari tuhan mereka dan surga-surga

yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Mereka kekal didalamnya.


Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang beramal.
Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang…
260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim brkata “Ya, Tuhanku perlihatkanlah
kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati”. Allah berfirman
“belum pecayakah engkau?. Dia Ibrahim menjawab “aku percaya, tetapi biar
hatiku tenang (mantap). Dia (Allah) berfirman kalau begitu ambillah empat
ekor burung lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan diatas masing-
masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka datang kepadamu
dnegan segera. Ketahuilah bahwa Allah maha perkasa maha bijaksana.
261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah.
Seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai
ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan
Allah maha luas, maha mengetahui.
262. Orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah kemudian tidak
megiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan
menyakiti (perasaan penerima). Mereka memperoleh pahala disisi tuhan
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah
yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun.
264. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan
penerima) seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer)
kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang diatasnya ada
debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin
lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang…
153. Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada
Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang
sabar.
154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh dijalan
Allah (mereka) telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak
menyadarinya.
155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta. Jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah
kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata
“innalillahi wainna ilaihi rajiun” (sesungguhnya kami milik Allah dan
kepadanyalah kami kembali”.
157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya.
Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…

18. Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan


hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah
maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.
Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka
itulah orang-orang fasik.
20. Tidak sama para penghuni neraka dengan penghuni surga. Pada
penghuni surga itulah ornag-orang yang memperoleh kemenangan.
21. Sekiranya kami turunkan Al-quran ini kepada sebuah gunung pasti
kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada
Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia
agar mereka berpikir.
22. Dialah Allah tidak ada tuhan selain dia. Yang mengetahui yang ghoib
dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
23. Dialah Allah tidak ada tuhan selain dia. Maharaja yang maha suci, yang
maha sejahtera, yang menjaga keamanan , memelihara keselamatan, yang
maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha
suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.
24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk
rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang dilangit dan di bumi
bertasbih kepadanya dan dialah yang maha perkasa dan bijaksana.
Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang…

1. Apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi bertasbih kepada Allah
dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana.
2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa
yang tidak kamu kerjakan?
3. (itu0 sangatlah dibenci disisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang
tidak kamu kerjakan.
4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh.
5. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya. “wahai kaumku!
Mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sesungguhnya mengetahui
bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu? Maka ketika mereka
berpaling (dari kebenaran) Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah
tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik.
6. Dan (ingatlah) ketika Isya putra Maryam berkata “wahai Bani Israil
sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab
yang turun sebelumku. Yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan
seorang rasul yang akan datang setelahku nama nya Ahmad
(Muhammad). Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan
mmebawa bukti-bukti yang nyata mereak berkata “ini adalah sihir yang
nyata”.
7. Dan siapakah yang lebih dzalim dari pada orang yang mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada (agama) Islam?
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.
8. Mereka hendak memadamkan (bahaya) agama Allah dengan mulut
(ucapan-ucapan) mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-
Nya meskipun orang-orang kafir membencinya.
9. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama
yang benar. Untuk memenangkannya diatas segala agama meskipun
orang-orang musyrik membencinya.
10. Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku tunjukkan suatu
perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad
dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu
jika kamu mengetahui.
12. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan memasukkan kamu
kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan ketempat-
tempat tinggal yang baik didalam surga And. Itulah kemenangan yang
agung.
13. Dan (adalagi) karunia lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari
Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya) dan sampaikanlah berita
gembira kepada orang-orang mukmin.
14. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong
(agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada para
pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakan yang akan menjadi penolong-
penolongku (untuk menegakkan agama) Allah? Pengikut-pengikutnya
yang setia itu berkata “kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu
segolongan dari Bani Israil berimandan (segolongan) yang lain kafir. Lalu
kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap
musuh-musuh mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang menang.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…


1. Sucikanlah nama tuhanmu yang maha tinggi
2. Yang menciptakan lalu menyempurnakan (penciptaannya)
3. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk
4. Dan yang menumbuhkan rerumputan
5. Lalu dijadikannya (rumput-rumput) itu kering dan kehitam-hitaman
6. Kami akan membacakan (Al-quran) kepadamu (Muhammad) sehingga
engkau tidak akan lupa
7. Kecuali jika Allah menghendaki sungguh dia mengetahui yang terang
dan yang tersembunyi
8. Dan kami akan memudahkan bagimu kejalan kemudahan (mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat)
9. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat
10. Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran
11. Dan orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya
12. (yaitu) orang-orang yang akan memasuki api yang besar (neraka)
13. Selanjutnya dia disana tidak mati dan tidak (pula) hidup.
14. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri (dengan beriman)
15. Dan mengingat nama tuhannya lalu dia shalat
16. Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia
17. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal
18. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu
19. (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
9. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat
demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu
sebelum kematian datang kepada salah satu dari seorang diantara kamu.
Lalu dia berkata (menyesali). “Ya, Tuhanku sekiranya engkau berkenan
menunda (kematian) ku sedikit waktu lagi. Maka aku dapat bersedekah
dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang saleh.
11. Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seserorang apabila waktu
kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang telah
kamu kerjakan.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
9. Wahai orang yang beriman, apabila telah diseur untuk melaksanakan
shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagi-mu jika kamu
mengetahui.
10. Apabila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka
bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung.
11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan mereka
segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad)
sedang berdiri (berkhotbah) katakanlah “apa yang ada disisi Allah lebih
baik daripada permainan dan perdagangan”. Dan Allah pemberi rezeki
yang baik.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…

1. Maha suci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad)


pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami
berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-
tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar maha
melihat.
2. Dan kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan kami jadikannya
petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman) “janganlah kamu mengambil
(pelindung) selain aku.
3. (wahai) keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya
dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
63. Adapun hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang
yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh
menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina mereka
mengucapkan salam).
64. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah
kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.
65. Dan orang-orang yang berkata “Ya Tuhan kami jauhkanlah azab
Jahannam dari kami karena sesungguhnya azabnya itu membuat
kebinasaan yang kekal
66. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat
kediaman
67. Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih) orang-
orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan
tidak pula (kikir). Diantara keduanya secara wajar.
68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan
sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah.
Kecuali dengan (alasan) yang benar. Dan tidak berzina. Dan barangsiapa
melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman
2. (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya
3. Dan orang yang menjauhkan diri (perbuatan dan perkataan) yang tidak
berguna
4. Dan orang yang menunaikan zakat
5. Dan orang yang memelihara kemaluannya
6. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka
miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela
7. Tetapi barangsiapa mencari dibalik itu (zina dan sebagainya) maka
mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
8. Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan
janjinya
9. Serta orang yang memelihara shalatnya
10. Mereka itulah orang yang akan mewarisi
11. (yakni) akan mewarisi (surga) Firdaus mereka kekal didalamnya
12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal)
dari tanah
13. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam
tempat yang kokoh (Rahim)
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
1. Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya
(hawa) dari dirinya sendiri dan dari keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah
yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan (peliharaannya)
hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan meng-
awasinya.
2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta
mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan
janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh
tindakan menukar dan memakannya itu adalah dosa yang besar.
3. Dan jika kamu kawatir tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bila kamu menikahinya). Maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu kawatir
tidak akan mampu berlaku adil. Maka (nikahilah) seorang saja atau
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih
dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
4. Dan demikianlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang
hati. Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
1. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian)
harta rampasan perang. “katakanlah harta rampasan perang itu milik
Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasulnya). Maka
bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara
bersamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-
orang yang beriman.
2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila
disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya
kepada mereka bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan
mereka bertawakal.
3. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat dan yang menginfakkan
sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan
memperoleh derajat (tinggi) disisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki
(nikmat) yang mulia.
Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang…
71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahannam secara
berombongan sehingga apabila mereka sampai kepadanya (neraka)
pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka.
Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul dari kalangan mu
yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu
akan pertemuan (dengan) Rasulmu ini?. Mereka menjawab “benar ada
tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir.
72. Dikatakan (kepada mereka) “masukilah pintu-pintu neraka Jahannam
itu (kamu) kekal didalamnya. Maka (neraka Jahannam) itulah seburuk-
buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
73. Dan orang-orang bertaqwa kepada Tuhannya diantar kedalam surga
secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya
(surga) dan pintu-pintu telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata
kepada mereka. Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu berbahagialah
kamu! Maka masuklah kamu kekal didalamnya.
74. Dan mereka berkata “sesungguhnya puji bagi Allah yang telah
memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini
kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga dimana
saja sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal.
75. Dan engkau (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat melingkar
di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan
keputusan diantara mereka (hamba-hamba Allah) secara adil dan
dikatakan segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…
183. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertaqwa.
184. (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu sakit
atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa) maka (wajib mengganti)
sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan
bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah yaitu
memberi makan seorang yang miskin. Tetapi barangsiapa dengan
kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya. Dan
puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
185. Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al-
quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).
Karena itu barangsiapa diantara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah.
Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa) maka
(wajib menggantinya) sebanyak ahri yang ditinggalkannya itu pada hari-
hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan
kepadamu agar kamu bersyukur.
186. Dan apabila hamba-hamba-ku bertanya kepadamu (Muhammad)
tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan
orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu
memenuhi (perintahku) dan beriman kepada-ku agar mereka
memperoleh kebenaran.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang
dan malam terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
berakal.
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau
dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan
langit dan bumi (serayaberkata) “Ya Tuhan kami, tidaklah engkau
menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami dari
azab neraka.
192. Ya tuhan kami sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam
neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada
seorang penolongpun bagi orang yang dzalim.
193. Ya tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru
kepada iman (yaitu) “berimanlah kamu kepada tuhan-mu, maka kamipun
beriman. Ya tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah
kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang
yang berbakti.
194. Ya tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada
kami melalui Rasul-rasulmu. Dan janganlah engkau hinakan kami pada
hari kiamat. Sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…

102. Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah


sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali
dalam keadaan muslim
103. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali (agama) Allah. Dan
janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu
ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan lalu Allah
mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi
bersaudara. Sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka
lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
104. Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru
kepada kebajikan. Menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari
yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai
berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang
jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab berat.
Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang…

284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika
kamu nyatakan apa yang ada didalam hatimu atau kamu sembunyikan
niscaya Allah akan mmeperhitungkan (tentang perbuatan itu) bagimu.
Dia mengampuni siapa yang ia kehendaki dan mengazab siapa yang ia
kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
285. Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya
(Al-quran) dari tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman.
Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya. Kitab-kitab-Nya
dan Rasul-rasul-Nya. (mereka berkata) kami tidak membeda-bedakan
seorangpun dari Rasul-rasul-Nya. Dan mereka berkata “kami dengar dan
kami taat. Ampunilah kami Ya tuhan kami dan kepadamu tempat (kami)
kembali.
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang ia
kerjakan dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.
(mereka berdoa) “Ya tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami
lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya tuhan kami janganlah engkau
bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana telah engkau
bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya tuhan kami, janganlah
engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah
pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…


255. Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang
hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di
bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah
mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah lagi maha tinggi dan maha
besar.